UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1151/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 12 tháng 6 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆTKẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “XÂY DỰNG XÃ HỘI HỌC TẬP GIAI ĐOẠN 2012 - 2020” TỈNHSƠN LA

UỶ BANNHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBNDngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 115/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý nhà nước vềgiáo dục;

Căn cứ Quyết định số 89/QĐ-TTg ngày09 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Xây dựng xã hội họctập giai đoạn 2012 - 2020”;

Xét đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạotại Tờ trình số 76/TTr-SGDĐT ngày 24 tháng 4 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Kếhoạch thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 - 2020” tỉnh SơnLa.

Quyết định 1151/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 - 2020” tỉnh Sơn LaĐiều 2. Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phốihợp với các sở, ban, ngành có liên quan, UBND các huyện, thành phố tổ chức triểnkhai, hướng dẫn kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch ban hành tại Điều 1,định kỳ tổng hợp báo cáo UBND tỉnh về tiến độ và kết quả thực hiện hàng năm.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốccác sở: Giáo dục và Đào tạo; Lao động - Thương binh và Xã hội; Kế hoạch và Đầutư; Nội vụ; Tài chính; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Thông tin và Truyền thông;Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Chủ tịchHội Khuyến học tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan chịu tráchnhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này thay thế Quyết định số 287/QĐ-UBND ngày 02 tháng 02 năm 2010 của UBND tỉnh Sơn La phê duyệt Đề án “Xâydựng xã hội học tập giai đoạn 2010 - 2015, tầm nhìn đến năm 2020” tỉnh Sơn La./.

Nơi nhận:
- TT: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- TT: UBND, UBMTTQ tỉnh;
- Đoàn TNCS HCM tỉnh;
- Hội LHPN tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh;
- Như Điều 2;
- Báo Sơn La, Đài PTTH tỉnh;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- PCVPUBND tỉnh PTVHXH;
- Lưu: VT, VX (2).NT.36.

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Toa

KẾHOẠCH

THỰC HIỆNĐỀ ÁN “XÂY DỰNG XÃ HỘI HỌC TẬP GIAI ĐOẠN 2012 - 2020” TỈNH SƠN LA
(Ban hành kèm theoQuyết định số 1151/QĐ-UBND ngày 12/6/2013 của UBND tỉnh Sơn La)

Phần I

CĂN CỨXÂY DỰNG KẾ HOẠCH

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

1. Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;

2. Quyết định số 711/QĐ-TTg ngày 13tháng 6 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chiến lược phát triển giáodục giai đoạn 2011 - 2020”;

3. Quyết định số 89/QĐ-TTg ngày 09tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Xây dựng xã hội họctập giai đoạn 2012 - 2020”;

4. Quyết định số 1666/QĐ-BGDĐT ngày04 tháng 5 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trìnhhành động của Bộ Giáo dục và Đào tạo giai đoạn 2011 - 2016 thực hiện Nghị quyếtsố 06/NQ-CP ngày 07 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ.

II. CĂN CỨ THỰC TIỄN

1. Những thành tựu

Trong những năm qua, được sự quantâm lãnh đạo của các cấp ủy Đảng và chính quyền, sự nghiệp giáo dục và đào tạoSơn La từng bước đạt được những thành tựu quan trọng về quy mô, chất lượng vàhiệu quả:

- Ngoài hệ thống giáo dục chính quyđang phát triển vững chắc về mọi mặt; hệ thống giáo dục không chính quy cũngphát triển mạnh cả về quy mô và chất lượng. Sơn La hiện có 01 Trung tâm giáodục thường xuyên cấp tỉnh, 11 trung tâm giáo dục thường xuyên huyện, thành phốvà 01 Trung tâm KTTH-HNDN; 100% xã, phường, thị trấn đã thành lập trung tâm họctập cộng đồng; hệ thống mạng lưới khuyến học, khuyến tài phát triển sâu rộng vàvững chắc, 100% huyện, thành phố và cấp xã, phường, thị trấn đã thành lập hộikhuyến học.

- Chất lượng và hiệu quảgiáo dục và đào tạo từng bước được nâng lên; kết hợp giáo dục văn hoá với giáodục thể chất, y tế học đường, giáo dục đạo đức, pháp luật cho học viên, họcsinh thường xuyên được quan tâm chú trọng.

- Các Trung tâm giáo dụcthường xuyên không ngừng được củng cố, đang từng bước đổi mới hình thức, nộidung và phương pháp giảng dạy để nâng cao chất lượng đào tạo. Đội ngũ cán bộ quảnlý giáo dục thường xuyên được đào tạo, bồi dưỡng chuẩn hoá, có khả năng hoànthành tốt nhiệm vụ được giao. Việc phát triển trung tâm giáo dục thường xuyêntheo hướng thực hiện nhiều nhiệm vụ: giáo dục thường xuyên - Hướng nghiệp - Dạynghề, có nhiều chuyển biến tích cực. Hiện có 7/11 Trung tâm giáo dục thườngxuyên huyện, thành phố vừathực hiện nhiệm vụ giáo dục thường xuyên, vừa thực hiện liên kết đào tạo nghề,trung cấp chuyên nghiệp.

- Công tác phổ cập giáo dụcđang được tiếp tục duy trì, củng cố; 100% xã phường, 11 huyện, thành phố duytrì và phát huy kết quả phổ cập giáo dục trung học cơ sở. Tính đến tháng 12 năm2012 Sơn La đã xoá mù chữ được 456215 người trong độ tuổi 15 - 35, đạt tỷ lệ97,2% (trong đó độ tuổi 15 - 25 đạt tỷ lệ 98,2%).

- Công tác xã hội hoá giáodục đạt được kết quả bước đầu, nhận thức của xã hội về vai trò, vị trí của giáodục và xã hội hoá giáo dục đã có chuyển biến đáng kể; nhất là công tác phổ cậpgiáo dục tại các địa phương và công tác bồi dưỡng chuẩn hoá cán bộ, công chức củatỉnh.

- Loại hình giáo dục ngoàicông lập đang từng bước phát triển, tạo điều kiện thuận lợi cho người học vàcác lực lượng xã hội tham gia tích cực vào các hoạt động giáo dục và đào tạo. Mọinguồn lực: Trí tuệ, cơ sở vật chất, kinh phí, công sức ở nhiều địa phương đượchuy động, đầu tư đáng kể cho giáo dục và đào tạo. Công tác bồi dưỡng chuyểngiao công nghệ, áp dụng khoa học kỹ thuật, giáo dục pháp luật, bồi dưỡng kiếnthức văn hoá và nâng cao chất lượng cuộc sống được thực hiện có hiệu quả tạinhiều trung tâm học tập cộng đồng.

2. Những hạn chế

Bên cạnh những kết quả đãđạt được, giáo dục và đào tạo Sơn La vẫn còn nhiều hạn chế :

- Sơn La là tỉnh đã được BộGiáo dục và Đào tạo công nhận đạt chuẩn xoá chữ và phổ cập giáo dục tiểu học (XMC- PCGDTH) từ tháng 9 năm 1999, nhưng số người mù chữ ở độ tuổi 36 trở lên còncao 34885/326209 người (chiếm tỷ lệ 10,7%), nguy cơ tái mù chữ trong độtuổi từ 26 đến 35 vẫn còn cao. Sơn La đã đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung họccơ sở, nhưng nguy cơ tụt chuẩn vẫn còn, vì tình trạng học sinh bỏ học và chấtlượng giáo dục còn nhiều hạn chế, tập trung chủ yếu ở các xã, bản vùng đặc biệtkhó khăn.

- Công tác xã hội hoá giáodục đã chuyển biến nhưng chưa mạnh mẽ, quá trình chuyển đổi các loại hình giáodục ngoài công lập còn chậm, chủ yếu tập trung ở những vùng có điều kiện kinhtế - xã hội phát triển.

- Côngtác phân luồng đào tạo sau khi học sinh tốt nghiệp THCS còn nhiều mặt hạn chế,hàng năm có khoảng 70% số học sinh được xét công nhận tốt nghiệp THCS vào họccác hệ THPT, 15% vào học hệ bổ túc THPT tại các trung tâm giáo dục thường xuyênhuyện, thành phố. Số học sinh tốt nghiệp THPT thi trúng tuyển vào các trường đạihọc, cao đẳng và TCCN còn thấp; số học sinh còn lại bổ sung vào lực lượng laođộng của tỉnh, nhưng số lao động được đào tạo nghề mới chỉ đạt 25% vì cáctrường chuyên nghiệp, dạy nghề của tỉnh chưa đáp ứng yêu cầu. Vấn đề việc làmcho thanh niên vẫn đặt ra bức xúc đối với tỉnh (học sinh học nghề tại TruờngCao đẳng nghề của tỉnh và một số trường cao đẳng tốt nghiệp khó kiếm việc làmhoặc có việc làm nhưng không ổn định chiếm tỷ lệ còn cao).

- Tại các xã vùng sâu, vùngxa, địa hình phức tạp, giao thông đi lại, đời sống nhân dân nói chung còn gặpnhiều khó khăn; trình độ văn hoá, trình độ nghề nghiệp, kỹ năng sống của ngườilao động thấp. Trong khi đó các loại hình giáo dục không chính quy chưa đượccoi trọng đúng mức, chưa được tổ chức thành hệ thống chặt chẽ; nội dung, phươngpháp hoạt động còn đơn điệu, thiếu linh hoạt, chưa phù hợp và đáp ứng nhu cầucủa người học. Các trung tâm học tập cộng đồng (TTHTCĐ) đã được thành lập,nhưng hoạt động có chất lượng chủ yếu ở những vùng có điều kiện kinh tế - xãhội phát triển, còn lại đa số thụ động, hoạt động chưa hiệu quả.

- Việc triển khai thực hiệnĐề án "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2010 - 2015, tầm nhìn đến năm 2020"được phê duyệt kèm theo Quyết định số 287/QĐ-UBND ngày 02 tháng 02 năm 2010 củaUBND tỉnh của các cấp, các sở, ban, ngành, đoàn thể còn nhiều hạn chế, tồn tại.Ban Chỉ đạo triển khai Đề án xây dựng xã hội học tập tỉnh đã được thành lậptheo Quyết định số 2168/QĐ-UBND ngày 25 tháng 9 năm 2011 của Chủ tịch UBND tỉnh,nhưng việc triển khai thực hiện nhiệm vụ còn chậm, hoạt động chưa thường xuyên.

Phần II

KẾHOẠCH TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN XÂY DỰNG XÃ HỘI HỌC TẬP GIAI ĐOẠN 2012 - 2020

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Nhằm cụ thể hóa Đề án “Xây dựng xãhội học tập giai đoạn 2012 - 2020”của Thủ tướng Chính phủ, phù hợp vớiđiều kiện và tình hình thực tiễn của tỉnh Sơn La; thống nhất ý chí và hành độngcủa cán bộ, đảng viên và mọi tầng lớp nhân dân nhằm phát triển mạnh mẽ, sâurộng, thúc đẩy nhanh quá trình xây dựng xã hội học tập.

Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệthống chính trị tham gia vào phong trào xây dựng xã hội học tập; tập trung chủyếu vào việc đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời ở ngoài nhà trường chínhquy tại các cơ quan, doanh nghiệp, thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ,các trung tâm học tập cộng đồng; ưu tiên các đối tượng chính sách, người dântộc, phụ nữ, người bị thiệt thòi và những vùng có điều kiện kinh tế xã hội còncó nhiều khó khăn.

2. Yêu cầu

- Các sở, ban, ngành, các tổ chứcđoàn thể, các tổ chức chính trị, xã hội và UBND các huyện, thành phố căn cứ vàomục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trong nội dung Đề án “Xây dựng xã hội học tậpgiai đoạn 2012 - 2020” và tình hình thực tiễn của địa phương để xây dựng kếhoạch tổ chức triển khai thực hiện.

- Việc tích cực đẩy mạnh công tácxây dựng xã hội học tập của các đơn vị, địa phương phải gắn liền với việc thựchiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa -xã hội của địa phương, nhằm tạo bướcphát triển toàn diện, sâu rộng phong trào xây dựng xã hội học tập.

II. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu đến năm 2015

a) Xóa mù chữ và phổ cập giáo dục

- 93% người trong độ tuổi từ 15 - 60và 99% người trong độ tuổi từ 15 - 35 biết chữ.

Đặc biệt ưu tiên xóa mù chữ cho phụnữ, trẻ em gái, người dân tộc thiểu số ở vùng khó khăn; phấn đấu tỷ lệ biết chữcân bằng giữa nam và nữ.

- 80% số người mới biết chữ tiếp tụchọc tập và không mù chữ trở lại.

- 100% huyện, thành phố củng cố vữngchắc kết quả phổ cập tiểu học đúng độ tuổi, kết quả phổ cập giáo dục trung họccơ sở.

b) Nâng cao trình độ tin học, ngoạingữ

- 80% cán bộ, công chức, viên chứctham gia các chương trình học tập nâng cao trình độ ứng dụng công nghệ thôngtin đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm;

- 20% cán bộ, công chức, viên chứccó trình độ ngoại ngữ bậc 2 và 5% có trình độ bậc 3;

- Hàng năm, tăng tỉ lệ số công nhânlao động có kiến thức cơ bản về tin học, ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu công việc vàgiao lưu văn hóa.

c) Nâng cao trình độ chuyên mônnghiệp vụ, tay nghề để lao động có hiệu quả hơn, hoàn thành nhiệm vụ tốt hơn.

- Đối với cán bộ, công chức từ tỉnhđến huyện:

+ 100% được đào tạo đáp ứng tiêuchuẩn quy định;

+ 95% cán bộ công chức giữ các chứcvụ lãnh đạo, quản lí các cấp được đào tạo, bồi dưỡng theo chương trình quyđịnh;

+ 80% thực hiện chế độ bồi dưỡng bắtbuộc tối thiểu hàng năm.

- Đối với cán bộ, công chức cấp xã:

+ 100% cán bộ cấp xã được bồi dưỡngkiến thức, kĩ năng lãnh đạo, quản lí, điều hành theo vị trí công việc;

+ 90% cán bộ cấp xã có trình độchuyên môn theo quy định;

+ 70% công chức cấp xã thực hiện chếđộ bồi dưỡng bắt buộc tối thiểu hàng năm.

+ 80% cán bộcông tác ở các vùng dân tộc biết tiếng dân tộc ở vùng công tác.

- Đối với lao động nông thôn:

+ 50% lao động nông thôn tham giahọc tập cập nhật kiến thức, kĩ năng, chuyển giao khoa học kĩ thuật công nghệsản xuất tại các trung tâm học tập cộng đồng; 85% số lao động trong các lĩnhvực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp được tiếp cận, thụ hưởng các chươngtrình bồi dưỡng giúp nâng cao hiểu biết, khả năng lao động sản xuất và nâng caochất lượng cuộc sống.

- Đối với người lao động khác:

+ 90% người lao động trong độ tuổiđược học tập để nâng cao hiểu biết về nghề nghiệp, trong đó có 35% số người laođộng được đào tạo nghề;

+ 70% số lao động được chuyển giaokỹ thuật sản xuất nông - lâm nghiệp - dịch vụ, chế biến hàng hóa.

d) Hoàn thiện kĩ năng sống, xây dựngcuộc sống cá nhân và cộng đồng ngày càng hạnh phúc hơn.

Hàng năm, tăng dần tỉ lệ học sinh,sinh viên và người lao động tham gia học tập các chương trình giáo dục kĩ năng sống để xây dựng cuộc sốngcá nhân và cộng đồng ngày càng hạnh phúc hơn. Trong đó, phấn đấu 30% học sinh,sinh viên được học kĩ năng sống tại các cơ sởgiáo dục.

đ) Phát động toàn dân xây dựng phong trào “Gia đình hiếu học”, “Dòng họ hiếuhọc”, “Cộng đồng hiếu học”; Xây dựng bản, tổ dân phố, tiểu khu văn hóa -sức khỏe - học tập; xây dựng xã, phường, thị trấn “Khuyến học, khuyến tài”

+ 70% số hộ gia đình trong tỉnh đượccông nhận gia đình hiếu học.

+ 100% xã, phường, thị trấn, các cơquan đơn vị có hội, ban khuyến học

2. Mục tiêu đến năm 2020

a) Xóa mù chữ và phổ cập giáo dục

- 96 % người trong độ tuổi từ 15 -60 và 99,5 % người trong độ tuổi từ 15 - 35 biết chữ.

- 90% số ngườimới biết chữ tiếp tục tham gia học tập và không mù chữ trở lại;

- 100% huyện, thành phố tiếp tục củng cố vng chắc kết quả phổ cập giáo dụctiểu học đúng độ tuổi, kết quả phổ cập giáo dục trung học cơ sở.

b) Nâng cao trình độ tinhọc, ngoại ngữ

- 100% cán bộ, công chức, viên chức thamgia các chương trình học tập nâng cao trình độ ứng dụng công nghệ thông tin đápứng yêu cầu vị trí việc làm;

- 40% cán bộ, công chức, viên chứccó trình độ ngoại ngữ bậc 2 và 20% có trình độ bậc 3;

- Hàng năm, tăng tỉ lệ số công nhânlao động có kiến thức cơ bản về tin học, ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu công việc vàgiao lưu văn hóa.

c) nâng cao trình độ chuyên môn nghiệpvụ, tay nghề để lao động có hiệu quả hơn, hoàn thành nhiệm vụ tốt hơn

- Đối với cán bộ, công chức từ tỉnhđến huyện

+ Tiếp tục duy trì 100% được đào tạo đáp ứng tiêu chuẩntheo quy định;

+ 100% cán bộ công chức giữ các chức vụ lãnh đạo, quản lýcác cấp được đào tạo, bồi dưỡng theo chương trình quy định;

+ 90% thực hiện chế độ bồi dưỡng bắt buộc tối thiểu hàng năm.

- Đối với cán bộ, công chức cấp xã

+ 100% cán bộ cấp xã được bồi dưỡngkiến thức, kĩ năng lãnh đạo, quản lý, điều hành theo vị trí công việc;

+ 95% cán bộ cấp xã có trình độ chuyên môn theo quy định;

+ 85% công chức cấp xã thực hiện chế độ bồi dưỡng bắtbuộc tối thiểu hàng năm.

- Đối với lao động nông thôn

+ 70% lao độngnông thôn tham gia học tập cập nhật kiến thức, kĩ năng, chuyển giao khoa học kỹthuật công nghệ sản xuất tại các trung tâm học tập cộng đồng.

- Đối với người lao động khác

+ 90% người lao động trong độ tuổiđược học tập để nâng cao hiểu biết về nghề nghiệp, trong đó có 50% số người laođộng được đào tạo nghề;

+ 90% số lao động được chuyển giaokỹ thuật sản xuất nông - lâm nghiệp - dịch vụ, chế biến hàng hóa.

d) Hoàn thiện kĩ năng sống, xây dựngcuộc sống cá nhân và cộng đồng ngày càng hạnh phúc hơn

Hàng năm, tiếp tục tăng tỉ lệ học sinh, sinh viên và ngườilao động tham gia học tập các chương trình giáo dục kĩ năng sống để xây dựng cuộc sốngcá nhân và cộng đồng ngày càng hạnh phúc hơn. Trong đó, phấn đấu 50% học sinh,sinh viên được học kĩ năng sống tại các cơ sởgiáo dục.

III. NHIỆMVỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Nâng caonhận thức về mục đích, ý nghĩa, vai trò, lợi ích của việc xây dựng xã hội họctập

a) Tổ chứccác hình thức tuyên truyền phong phú trên các phương tiện thông tin đại chúng,trong các nhà trường, cơ quan, doanh nghiệp, khu dân cư, qua các hội nghị, hộithảo, mạng Internet.

b) Tổ chứctuyên truyền xây dựng xã hội học tập thông qua phong trào gia đình hiếu học,dòng họ khuyến học, phát động phong trào đơn vị học tập, cộng đồng học tập.

c) Nghiên cứuvà tổ chức nhiều hình thức phong phú nhằm động viên mọi người học tập suốt đời;hàng năm tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời ở các địa phương.

d) Xây dựngchuyên mục “Xây dựng xã hội học tập” trên đài truyền hình, đài phátthanh; biên soạn và phát hành bản tin, các tài liệu tuyên truyền về xây dựng xãhội học tập.

đ) Tổ chứctuyên dương, khen thưởng các đơn vị và cá nhân có nhiều thành tích trong côngtác xây dựng xã hội học tập; tổ chức xét tặng danh hiệu “Đơn vị học tập”cho các cơ quan, các địa phương.

2. Tổ chứccác hoạt động học tập suốt đời thông qua các phương tiện thông tin đại chúng,thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ

a) Các phương tiện thông tin đại chúng thực hiện các chương trình giáodục từ xa, bồi dưỡng,phổ biến kiến thức về các lĩnh vực của khoa học và đời sống.

b) Xây dựngvà đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhàvăn hóa, câu lạc bộ.

3. Củng cố,phát triển mạng lưới các cơ sở giáo dục

a) Trung tâmhọc tập cộng đồng

Củng cố, pháttriển bền vững các trung tâm học tập cộng đồng; tăng cường các biện pháp nângcao chất lượng hoạt động của các trung tâm học tập cộng đồng; mở rộng địa bànhoạt động đến các thôn, bản, cụm dân cư; đa dạng hóa nội dung giáo dục; pháttriển mô hình trung tâm học tập cộng đồng kết hợp với trung tâm văn hóa thểthao xã hoạt động có hiệu quả.

b) Trung tâmgiáo dục thường xuyên

Mở rộng quymô hợp lý, nâng cao chất lượng, năng lực của các trung tâm giáo dục thườngxuyên tỉnh, huyện, thành phố; phát triển các trung tâm giáo dục thường xuyêntheo hướng một trung tâm thực hiện các nhiệm vụ: Giáo dục thường xuyên, hướngnghiệp, dạy nghề.

c) Các cơ sởgiáo dục khác

Để đáp ứngnhu cầu học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ, công chức,viên chức và người lao động; tỉnh khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi để cáctrường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, các cơ quan, tổ chức, cơ sở sản xuất,kinh doanh, dịch vụ thuộc các thành phần kinh tế khác nhau thành lập các cơ sởhọc tập, bồi dưỡng thường xuyên cho người lao động.

4. Triển khaicác biện pháp hỗ trợ người học nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả học tậpsuốt đời

a) Hoàn thiệnchính sách hỗ trợ cho người học thuộc đối tượng chính sách, người dân tộc, phụnữ, người bị thiệt thòi, đặc biệt là các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội cònnhiều khó khăn.

b) Tổ chức tốt công tác đánh giá, công nhận kết quả học tập không chínhquy và phi chính quy nhằm khuyến khích mọi người dân tự học, tự tích lũy kiếnthức.

c) Tổ chứcbiên soạn tài liệu học tập về các lĩnh vực của đời sống xã hội đáp ứng nhu cầuhọc tập đa dạng của mọi tầng lớp nhân dân.

d) Đổi mớiphương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá phù hợp với việc học tập củangười lớn tuổi.

5. Xây dựngcơ chế phối hợp giữa các cấp, các ngành, các tổ chức, doanh nghiệp trong quátrình xây dựng xã hội học tập

a) Quy địnhtrách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi của các tổ chức và cá nhân, cơ chế tham gia,phối hợp của các cấp, các ngành, các tổ chức, doanh nghiệp đối với học tập suốtđời, xây dựng xã hội học tập.

b) Xây dựngbộ chỉ số đánh giá việc thực hiện xây dựng xã hội học tập của địa phương (cấpxã, phường, thị trấn).

c) Các cơquan nhà nước, các tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang nhân dânđưa xây dựng xã hội học tập là nội dung bắt buộc trong chương trình, kế hoạchhoạt động, thi đua hàng năm và từng giai đoạn.

d) Thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng xã hội học tập từ cấp tỉnh, huyện đếnxã.

đ) Củng cố,xây dựng bộ phận làm đầu mối quản lý về học tập suốt đời, xây dựng xã hội họctập ở các sở, ban ngành, tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp.

e) Khuyếnkhích doanh nghiệp xây dựng “Quỹ học tập suốt đời” để hỗ trợ người laođộng học tập nâng cao trình độ nghề nghiệp, hoặc đào tạo lại cho những ngườichuyển đổi nghề nghiệp.

IV. KINHPHÍ THỰC HIỆN

1. Kinh phíthực hiện

Ngân sách củatỉnh (vốn sự nghiệp) là 60% và ngân sách trung ương đảm bảo 40% cho cáchoạt động sau đây:

- Tuyêntruyền nâng cao nhận thức của người dân về mục đích, ý nghĩa và lợi ích của xâydựng xã hội học tập.

- Cung cấptài liệu học tập cho các cơ sở giáo dục thường xuyên.

- Đào tạo,bồi dưỡng cho cán bộ quản lý, giáo viên các cơ sở giáo dục thường xuyên.

- Kinh phíquản lý thực hiện kế hoạch Đề án.

2. Các cơ chếtài chính của kế hoạch thực hiện Đề án

- Các huyện,thành phố có trách nhiệm cân đối ngân sách hỗ trợ cho các hoạt động tuyêntruyền; cung cấp tài liệu học tập phù hợp với địa phương; đào tạo, bồi dưỡngđội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý.

- Huy độngthêm nguồn lực của các tổ chức, đơn vị doanh nghiệp, cá nhân và cộng đồng để bổsung cho việc thực hiện kế hoạch của Đề án.

V. TỔ CHỨCTHỰC HIỆN

1. Sở Giáo dục và Đào tạo

Là cơ quan Thường trực giúp UBNDtỉnh tổ chức thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 - 2020”tỉnh Sơn La:

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban,ngành, đoàn thể, UBND các huyện thành phố và các tổ chức chính trị xã hội củatỉnh tổ chức triển khai thực hịên kế hoạch của UBND tỉnh.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban,ngành, đoàn thể, UBND các huyện thành phố; tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Quyếtđịnh số 1400/QĐ-TTg ngày 30 tháng 9 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việcphê duyệt Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giaiđoạn 2008 - 2020” để thực hiện có hiệu quả các mục tiêu của kế hoạch.

- Tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, giámsát, tổng hợp tình hình thực hiện kế hoạch; tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức sơkết việc thực hiện kế hoạch theo từng năm và tổ chức tổng kết, triển khai giaiđoạn tiếp theo vào cuối năm 2015.

2. Sở Lao động - Thương binh và Xãhội

Chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục vàĐào tạo, Sở Tài chính và các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thànhphố và các tổ chức chính trị xã hội của tỉnh xây dựng kế hoạch và tổ chức triểnkhai các hình thức dạy nghề trong các đơn vị doanh nghiệp; đẩy mạnh việc dạynghề tại các trung tâm giáo dục thường xuyên huyện, thành phố; tổ chức dạy nghềgắn với sản xuất và dịch vụ ở nông thôn.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, banngành khác; rà soát và bổ sung kế hoạch thực hiện Đề án “Đào tạo nghề cho laođộng nông thôn đến năm 2020” theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27 tháng 11năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ, để thực hiện có hiệu quả các mục tiêu của Đềán.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Hướng dẫn các sở, ban, ngành vàUBND các huyện thành phố cụ thể hoá kế hoạch thực hiện Đề án vào kế hoạch địnhkỳ của ngành và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của địa phương.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tàichính, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng kếhoạch ngân sách và huy động các nguồn lực để triển khai kế hoạch thực hiện Đềán.

4. Sở Tài chính

- Chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dụcvà Đào tạo, Sở Kế hoạch và Đầu tư, tham mưu trình cấp có thẩm quyền phân bổngân sách nhà nước hàng năm đối với kinh phí chi thường xuyên cho các hoạt độnggiáo dục không chính quy.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, banngành hướng dẫn thực hiện Thông tư số 96/2008/TT-BTC ngày 27 tháng 10 năm 2008của Bộ Tài chính hướng dẫn hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước cho các trungtâm học tập cộng đồng.

- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đàotạo tham mưu trình HĐND tỉnh, UBND tỉnh ban hành các chính sách cụ thể đểkhuyến khích các thành phần kinh tế, xã hội tham gia đầu tư cho công tác khuyếnhọc, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

5. Sở Nội vụ

- Chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dụcvà Đào tạo xây dựng kế hoạch tuyển dụng hàng năm; quy hoạch đào tạo, bồi dưỡngcán bộ công chức, viên chức trong hệ thống giáo dục và đào tạo của tỉnh; nhằmtăng cường, bổ sung đội ngũ cán bộ có phẩm chất chính trị, có năng lực chuyênmôn nghiệp vụ làm nòng cốt cho phong trào xây dựng xã hội học tập.

- Căn cứ Quyết định số 1374/QĐ-TTg ngày 12 tháng 8 năm 2011của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồidưỡng cán bộ, công chức giai đoạn 2011-2015mục tiêu của Đề án, rà soát, bổ sung kế hoạch đàotạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức giai đoạn 2011 - 2015.

6. Sở Nông nghiệp và Phát triển nôngthôn

- Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động -Thương binh và Xã hội, các đơn vị có liên quan trong việc xác định các ngànhnghề đào tạo cho lao động nông thôn phục vụ chuyển đổi cơ cấu kinh tế, cơ cấulao động nông nghiệp nông thôn; kết hợp đẩy mạnh phong trào xây dựng xã hội họctập gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới.

- Cung ứng học tập và tạo mọi điềukiện thuận lợi để đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộcngành nông nghiệp và phát triển nông thôn được học tập; tổ chức biên soạn cáctài liệu học tập cho mọi tầng lớp nhân dân về các lĩnh vực theo chức năng,nhiệm vụ.

7. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chỉ đạo cơ quan thông tấn, báo chíđẩy mạnh công tác tuyên truyền về xây dựng xã hội học tập.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, banngành liên quan; rà soát, bổ sung kế hoạch việc triển khai thực hiện Đề án “ĐưaViệt Nam sớm trở thành nước mạnh về công nghệ thông tin và truyền thông” theoQuyết định số 1755/QĐ-TTg ngày 22/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ.

8. Hội Khuyến học tỉnh

- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đàotạo trong việc duy trì, củng cố và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động củacác trung tâm học tập cộng đồng.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dụcvà Đào tạo hàng năm xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai tập huấn cho đội ngũcán bộ quản lý, báo cáo viên trung tâm học tập cộng đồng về công tác xây dựngxã hội học tập.

- Chủ trì tổ chức đánh giá công nhận“Đơn vị học tập”,“Cộng đồng học tập” hàng năm; xây dựng và tổ chức thựchiện Đề án đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộngđồng dân cư; xây dựng các mô hình học tập phù hợp để thực hiện các mục tiêu kếhoạch.

9. Các sở, ban, ngành khác của tỉnh

- Có trách nhiệm cung ứng học tậpsuốt đời và tạo mọi điều kiện thuận lợi để đội ngũ cán bộ, công chức, viên chứcvà người lao động thuộc ngành mình được học tập suốt đời.

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và tínhchất nghề nghiệp, lựa chọn những chủ đề, chuyên đề phù hợp, để phối hợp với SởGiáo dục và Đào tạo, các sở, ban, ngành, tham gia thực hiện kế hoạch.

10. Đề nghị Mặt trận tổ quốc tỉnh,Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh,…

Tổ chức tốt công tác tuyên truyền,vận động, thực hiện xã hội hóa giáo duc; định hướng và phát triển các nhu cầuhọc tập trong xã hội; Phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thànhphố tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch thực hiện Đề án của tỉnh. Hàng năm,phối hợp tổ chức theo chuyên đề, chủ đề tuyên truyền giáo dục, nâng cao ý thức,trách nhiệm của mọi người về các hoạt động xã hội như: An toàn giao thông,phòng chống HIV/AIDS, kế hoạch hóa gia đình…

11. UBND các huyện, thành phố

-Chỉ đạo việc thành lập BanChỉ đạo xã hội học tập cấp huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn xong trướcngày 15 tháng 7 năm 2013.

- Căn cứ vào nội dung kế hoạch và tình hình thực tiễncủa địa phương; xây dựng kế hoạch, giao nhiệm vụ cho các phòng, ban, các đơn vịliên quan trong huyện, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn đề ra giảipháp để thực hiện tốt các mục tiêu Kế hoạch thực hiện Đề án.

12. Báo Sơn La, Đài phát thanhTruyền hình Sơn La

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâurộng trong mọi tầng lớp nhân dân, với mọi hình thức; xây dựng chuyên mục “Xâydựng xã hội học tập” với thời lượng thích hợp để kịp thời đưa tin về những tậpthể, cá nhân điển hình tiêu biểu để nhằm động viên, khuyến khích phong trào thiđua xây dựng xã hội học tập; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chínhtrị tham gia vào phong trào xây dựng xã hội học tập.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 - 2020”tỉnh Sơn La. UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố căn cứchức năng, nhiệm vụ được giao, tổ chức thực hiện tốt Kế hoạch này. Đề nghị Uỷban Mặt trận tổ quốc tỉnh và các tổ chức đoàn thể, các tổ chức chính trị - xãhội phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố trongviệc tổ chức thực hiện Kế hoạch./.