ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1153/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 25 tháng 07 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẤU THẦUCÁC GÓI THẦU CẤU PHẦN 1 DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TRUNG TÂM THÔNG TIN VÀGIAO LƯU VĂN HÓA TỈNH BẮC KẠN THUỘC DỰ ÁN PHÁT TRIỂN DU LỊCH BỀN VỮNG TIỂU VÙNGSÔNG MÊ KÔNG MỞ RỘNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003, Luật Đấu thầu ngày29/11/2005, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tưxây dựng cơ bản ngày 19/6/2009;

Căn cứ Nghị định số: 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chínhphủ về việc Hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theoLuật Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số: 2276/QĐ-UBND ngày 07/12/2011 của UBNDtỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu các gói thầu cấu phần 1 dự ánđầu tư xây dựng công trình Trung tâm Thông tin và Giao lưu văn hóa tỉnh Bắc Kạnthuộc Dự án Phát triển du lịch bền vững tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số: 502/SKH &ĐT-KTĐN ngày 18/7/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnhkế hoạch đấu thầucác gói thầu cấu phần 1 Dự án đầu tư xây dựng công trình Trung tâm Thông tin vàGiao lưu văn hóa tỉnh Bắc Kạnnhư biểu chi tiết kèm theo.

* Lý do điều chỉnh:

1. Thay đổi về giá gói thầu theo Quyết định phê duyệt dựtoán chi tiết của Chủ đầu tư sau khi có thông báo giá thiết bị của Sở Tàichính;

2. Thay đổi về nguồn vốn: Đối ứng 10% thuế VAT;

3. Thay đổi thời gian lựa chọn nhà thầu: Đã được ADB chấpthuận chuyển thực hiện hoạt động mua sắm thiết bị cho Trung tâm thông tin vàGiao lưu văn hóa từ kế hoạch 2012 sang kế hoạch 2013;

4. Thay đổi về hình thức hợp đồng: Áp dụng hình thức hợpđồng trọn gói theo quy định tại Điều 49 Luật Đấu thầu số: 61/2005/QH11 ngày29/11/2005 do nay đã xác định rõ về số lượng, khối lượng mua sắm;

5. Thay đổi về thời gian thực hiện hợpđồng: Từ 60 ngày xuống còn 30 ngày.

Điều 2.Quyết định nàyđiều chỉnh cho Quyết định số: 2276/QĐ-UBND ngày 07/12/2011 của UBND tỉnh. Cácnội dung khác vẫn thực hiện theo Quyết định 2276/QĐ-UBND ngày 07/12/2011.

Điều 3. Các ông, bà: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư,Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Ban Thực hiện dự án Phát triển du lịch Mê Kông tỉnh Bắc Kạn (Sở Văn hóa- Thể thao và Du lịch) và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thihành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Triệu Đức Lân