UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
Số: 1154 QĐ/TCCQ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 1991

QUYẾT ĐỊNH

Về việc sửa đổi một số chính sách đối với cán bộ kỹ thuật tăng cường cho

HTX nông nghiệp được quy định tại quyết định số 660/QĐ-UB

ngày 27/5/1991 của UBND thành phố

______________________

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Ngân sách đầu tư chương trình tăng cường cán bộ kỹ thật cho các HTX nông nghiệp và để đảm bảo cân đối chung về chính sách tiền lương của cán bộ được tăng cường và cán bộ hiện công tác tại cơ sở;

Xét đề nghị của ông Giám đốc Sở Nông Lâm nghiệp, Sở tài chính, và ông Trưởng Ban tổ chức chính quyền thành phố,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Nay sửa điều 2 phần IV trong bản quy chế về việc tăng cường cán bộ kỹ thuật cho các HTX nông nghiệp (ban hành kèm theo quyết định số 660/QĐ-UB ngày 27/5/1991 của UBND thành phố) như sau:

- Các khoản phụ cấp:

Cán bộ tăng cường cơ sở được hưởng các khoản phụ cấp theo quy định tại nghị định 235 của Hội đồng Bộ trưởng, ngoài ra còn được hưởng phụ cấp tăng cường cơ sở (kể cả công tác phí) như sau:

- Cán bộ trong biên chế nhà nước được hưởng mức phụ cấp tăng cường cơ sở bằng 50% mưc lương chính hiện đang hưởng (kể cả hợp đồng dài hạn đang công tác tại cơ quan đơn vị của Nhà nước được cử tăng cường)

- Đối với cán bộ tăng cường cho các HTX sản xuất giống lúa cho các huyện, nếu hoàn thành đầy đủ các nhiệm vụ ghi trong quy chế cũng được hưởng phụ cấp tăng cường cơ sở. Ngoài ra căn cứ vào các chỉ tiêu, số lượng và chất lượng giống lúa sản xuất ra từng vụ để xét thêm phụ cấp”sản xuất giống lúa” mức tối đa của phụ cấp này không vượt quá 30% mức lương hiện hưởng chính.

Hàng tháng cán bộ tăng cường được bảo đảm trả đủ, đúng thời gian lương chính và từ 30-35% mức phụ cấp tăng cường cơ sở tùy mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đến cuối vụ xét kết quả cuối cùng đẻ thanh toán số phụ cấp còn lại.

Điều 2.Các quy định tại điểm 2 phần IV của bản quy chế tạm thời ban hành kèm theo quyết định số 660/QĐ-UB ngày 27/5/1991 của UBND thành phố trái với các quy định ghi tại điều 1 nêu trên nay bãi bỏ.

Điều 3. Các ông, bà Chánh Văn phòng UBND thành phố, Thủ trưởng các ban ngành của thành phố, Chủ tịch UBND các huyện, quận, thị xã căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Chủ tịch

(Đã ký)

Đào An