ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1154/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 25 tháng 07 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH KẾHOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2013 DỰ ÁN PHÁT TRIỂN DU LỊCH BỀN VỮNG TIỂU VÙNG SÔNG MÊKÔNG MỞ RỘNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số: 38/2013/NĐ-CP ngày 23/4/2013 của Chínhphủ về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vayưu đãi của các nhà tài trợ;

Căn cứ Quyết định số: 312/QĐ-UBND ngày 12/3/2013 của Ủy bannhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch hoạt động năm 2013 Dự án Phát triển Dulịch bền vững tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng;

Xét đề nghị của Ban Thực hiện dự án Phát triển Du lịch MêKông tỉnh Bắc Kạn tại Tờ trình số: 150/TTr-DAMKBK ngày 15/7/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điềuchỉnh Kế hoạch hoạt động năm 2013 Dự án Phát triển Du lịch bền vững tiểu vùngsông Mê Kông mở rộng như biểu chi tiết kèm theo.

Điều 2. Quyết định này điều chỉnh cho Quyết định số: 312/QĐ-UBND ngày 12/3/2013của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch hoạt động năm 2013 của Dựán. Các nội dung khác thực hiện theo quy định tại Quyết định số: 312/QĐ-UBND

Điều 3. Các ông, bà: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư,Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước chi nhánh tỉnh Bắc Kạn, Giámđốc Ban Thực hiện dự án Phát triển Du lịchMê Kông tỉnh Bắc Kạn và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệmthi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Triệu Đức Lân

BIỂU ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNGNĂM 2013

Dự án Phát triển du lịch bền vữngtiểu vùng sông Mê Kông mở rộng

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1154/QĐ-UBND ngày 25/7/2013 của UBND tỉnh Bắc Kạn)

Đã phê duyệt tại Quyết định số: 312/QĐ-UBND ngày 12/3/2013

Đề xuất điều chỉnh

Phuong pháp đấu thầu

Thời gian thực hiện

Số hiệu hoạt động

Tên hoạt động

Vốn đầu tư (ĐVT: USD)

Vốn đầu tư (ĐVT: VNĐ)

Số hiệu hoạt động

Tên hoạt động

Vốn đầu tư (ĐVT: USD)

Vốn đầu tư (ĐVT: VNĐ)

Tổng số

Vốn ADB

Vốn VN

Tổng số

Vốn ADB

Vốn VN

Tổng số

Vốn ADB

Vốn VN

Tổng số

Vốn ADB

Vốn VN

1

2

3

4

5

6

7

8

2

15

16

17

18

19

20

C1BK.12.1

Kế hoạch giám sát

11.275

10.250

1.025

234.835.700

213.487.000

21.348.700

C1BK.9

Kế hoạch quảng bá và tiếp thị

11.275

10.250

1.025

234.835.700

213.487.000

21.348.700

C1BK.12.1

Thực hiện công tác thu thập dữ liệu, chuẩn bị báo cáo và sản xuất

11.275

10.250

1.025

234.835.700

213.487.000

21.348.700

C1BK.9.4

Mua thiết bị tra cứu thông tin du lịch

11.275

10.250

1.025

234.835.700

213.487.000

21.348.700

shopping

Từ tháng 7 đến tháng 12/2013

Lý do xin điều chỉnh:

- Hoạt động C1BK.12.1 - Thực hiện công tác thu thập dữ liệu,chuẩn bị báo cáo và sản xuất là hoạt động giám sát đánh giá tương tự như hoạtđộng C2.10.1 - Thu thập dữ liệu và lập, in ấn các báo cáo định kỳ hàng năm(cùng với PPMS).

Ban Thực hiện dự án đã ký hợp đồng với đơn vị tư vấn thựchiện và chỉ sử dụng ngân sách của hoạt động C2.10.1.

- Ban Thực hiện dự án đề xuất mua thiết bị tra cứu thông tindu lịch để phục vụ khách du lịch Vườn Quốc gia Ba Bể và để sử dụng tối đa nguồnngân sách của dự án dành cho tỉnh Bắc Kạn.