ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1155/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 25 tháng 07 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN NHIỆM VỤ VÀ TỔ CHỨCBỘ MÁY CỦA PHÒNG KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TỪ VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNHSANG SỞ TƯ PHÁP

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮCKẠN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dânngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số: 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số: 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểmsoát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Sở Tư pháp tại Tờ trình số: 282/TTr-STP ngày12 tháng 7 năm 2013 và Sở Nội vụ tại Tờ trình số: 1068/TTr-SNV ngày 22 tháng 7năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều1. Chuyểnnhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính và chuyển nguyên trạng tổ chức, biên chếcông chức làm công tác kiểm soát thủ tục hành chính (được quy địnhtại Quyết định số: 376/QĐ-UBND ngày 11 tháng 3 năm 2011 của Ủy ban nhân dântỉnh Bắc Kạn) từ Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sang Sở Tư pháp kể từ ngày 01tháng 8 năm 2013.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Chánh Văn phòng Ủyban nhân dân tỉnh phối hợp với Giám đốc Sở Tư pháp thực hiện việc bàn giao vàtiếp nhận: Nhiệm vụ; cơ cấu tổ chức; nhân sự; cơ sở vật chất, trang thiết bị;tài chính, tài sản (nếu có) của Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính từ Văn phòngỦy ban nhân dân tỉnh sang Sở Tư pháp theo đúng quy định của pháp luật.

2. Sở Nội vụ có tráchnhiệm tham mưu điều chỉnh biên chế của hai đơn vị theo quy định.

3. Sở Tài chính có tráchnhiệm tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh điều chuyển và phân bổ dự toán chi ngânsách nhà nước cho Sở Tư pháp để thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hànhchính.

4. Sở Tư pháp chịu tráchnhiệm bố trí phòng làm việc và bảo đảm các điều kiện về cơ sở vật chất, trangthiết bị, kinh phí hoạt động cho Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính.

Điều 3. Chánh Vănphòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốcSở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị có liênquan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

CHỦ TỊCH
Hoàng Ngọc Đường