ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1155/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 24 tháng 6 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH VỀ TRÌNHTỰ THỰC HIỆN XÁC ĐỊNH, THẨM ĐỊNH VÀ PHÊ DUYỆT GIÁ KHỞI ĐIỂM BÁN ĐẤU GIÁ QUYỀNSỬ DỤNG ĐẤT

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và ủyban nhân tỉnh ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16tháng 11 năm 2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giácác loại đất; Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2003 về sửa đổi,bổ sung một số điều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất;

Căn cứ Thông tư 48/2012/TT-BTC ngày 16 tháng3 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc xác định giá khởi điểm và chế độ tàichính trong hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụngđất hoặc cho thuê đất;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này“Quy định về trình tự thực hiện xác định, thẩm định và phê duyệt giá khởi điểmbán đấu giá quyền sử dụng đất ” trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từngày 01 tháng 7 năm 2013.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giámđốc các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư;Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế và Thủtrưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Trường Lưu

QUY ĐỊNH

TRÌNH TỰ THỰCHIỆN LẬP, THẨM ĐỊNH VÀ PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN GIÁ KHỞI ĐIỂM BÁN ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬDỤNG ĐẤT
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1155/QĐ-UBND ngày 24 tháng 6 năm 2013 của Ủyban nhân dân tỉnh)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định các nội dung liên quan đếnnguyên tắc, trình tự thủ tục lập, thẩm định và phê duyệt phương án giá khởiđiểm bán đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc chothuê đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Điều 2. Đối tượng áp dụng.

1. Quỹ đất, quỹ nhà đất thuộc sở hữu nhà nướcđược bán đấu giá theo các quy định hiện hành của nhà nước;

2. Các cơ quan, đơn vị, công chức, viên chức cóliên quan đến việc xác định, thẩm định và trình phê duyệt mức giá khởi điểm bánđấu giá quyền sử dụng đất.

Điều 3. Nguyên tắc xác định giá khởi điểm bánđấu giá quyền sử dụng đất

1. Giá khởi điểm quyền sử dụng đất đấu giá đểbán đấu giá quyền sử dụng đất hoặc giao đất có thu tiền sử dụng đất được xácđịnh sát với giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực tế trên thị trường trongđiều kiện bình thường tại thời điểm cơ quan có thẩm quyền quyết định đấu giáquyền sử dụng đất theo mục đích sử dụng mới của thửa đất đấu giá; không đượcthấp hơn giá đất tại Bảng giá đất do Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành theo quyđịnh pháp luật.

2. Đối với quỹ đất có giá trị từ 10 tỷ đồng trởlên trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (tính cho mỗi thửa đất và theo Bảng giáđất do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh ban hành theo loại đất đưa ra đấu giá), thì SởTài chính thuê tổ chức có đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá xác định giáđất, trên cơ sở giá đất do tổ chức thẩm định giá xác định, Sở Tài chính lậpphương án giá khởi điểm bán đấu giá quyền sử dụng đất.

3. Đối với quỹ đất có giá trị dưới 10 tỷ đồng,thì cơ quan Tài chính các cấp phối hợp với các cơ quan liên quan xác định giákhởi điểm gửi Hội đồng thẩm định giá đất của tỉnh thẩm định (cơ quan thườngtrực của Hội đồng thẩm định giá đất là Sở Tài chính), trình UBND tỉnh phê duyệtmức giá khởi điểm bán đấu giá quyền sử dụng đất.

Điều 4. Phương pháp xác định giá khởi điểmbán đấu giá quyền sử dụng đất

Việc xác định giá khởi điểm bán đấu giá quyền sửdụng đất được thực hiện theo quy định của Chính phủ về phương pháp xác định giáđất (phương pháp so sánh trực tiếp, phương pháp thu nhập, phương pháp chiết trừvà phương pháp thặng dư).

Trường hợp sử dụng phương pháp khác ngoài cácphương pháp quy định tại khoản 1 Điều này để xác định giá khởi điểm quyền sửdụng đất thì phải tuân thủ các quy định của Nhà nước về phương pháp thẩm địnhgiá trong Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam.

Chương II

TRÌNH TỰ THỦ TỤC, THỜI GIAN THỰC HIỆN

Mục 1. LẬP PHƯƠNG ÁN GIÁ KHỞI ĐIỂM

Điều 5. Chuẩn bị hồ sơ đề nghị xác định giáđất

1. Trước ngày 10 tháng 1 hàng năm, Trung tâmPhát triển quỹ đất các cấp có trách nhiệm tổng hợp quỹ đất bán đấu giá trongnăm kế hoạch và chuẩn bị hồ sơ đề nghị xác định giá khởi điểm bán đấu giá quyềnsử dụng đất gửi cơ quan Tài chính để xác định giá khởi điểm bán đấu giá quyềnsử dụng đất.

2. Đối với quỹ đất tiếp nhận trong năm kế hoạch,chậm nhất sau 15 ngày tiếp nhận quỹ đất Trung tâm Phát triển quỹ đất các cấp cótrách nhiệm chuẩn bị hồ sơ đề nghị xác định giá khởi điểm bán đấu giá quyền sửdụng đất gửi cơ quan Tài chính để xác định giá khởi điểm bán đấu giá quyền sửdụng đất.

Điều 6. Hồ sơ đề nghị xác định giá đất (01 bộ)

1. Văn bản đề nghị xác định giá khởi điểm bánđấu giá quyền sử dụng đất (bản chính);

(Nội dung Văn bản đề nghị xác định giá đất theobiểu mẫu số 1 đính kèm).

2. Văn bản của cấp có thẩm quyền cho phép đấugiá quỹ đất hoặc kế hoạch bán đấu giá quỹ đất đã được cơ quan có thẩm quyền phêduyệt (bản sao);

3. Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết (bảnchính);

4. Bản vẽ quy hoạch chi tiết hoặc bản vẽ hiệntrạng kèm theo hình hình khu đất tại thời điểm định giá (bản chính);

5. Bản vẽ quy hoạch về giao thông (nếu có).

Điều 7. Lập phương án giá khởi điểm

1. Đối với quỹ đất có giá trị lớn hơn 10 tỷđồng, Sở Tài chính thuê tổ chức có đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá xácđịnh giá đất, trên cơ sở giá đất do tổ chức thẩm định giá xác định (chứng thưthẩm định), Sở Tài chính lập phương án giá khởi điểm bán đấu giá quyền sử dụngđất.

2. Đối với quỹ đất có giá trị dưới 10 tỷ đồng,do UBND cấp huyện quản lý: Phòng Tài chính - kế hoạch mời các phòng ban liênquan cùng cấp họp thông qua phương án giá khởi điểm bán đấu giá quyền sử dụngđất, kết quả thống nhất tại cuộc họp thông qua bằng biên bản để làm cơ sở báocáo Chủ tịch UBND cấp huyện;

3. Đối với quỹ đất có giá trị dưới 10 tỷ đồng,do UBND tỉnh quản lý: Sở Tài chính lập phương án giá khởi điểm bán đấu giáquyền sử dụng đất.

4. Thời gian lập phương án giá khởi điểm: Khôngquá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Trường hợp cần thiết phải kéo dài thêm thời gianlập phương án giá khởi điểm, cơ quan Tài chính phải thông báo bằng văn bản choTrung tâm Phát triển quỹ đất. Thời hạn kéo dài không quá 5 ngày.

5. Kết quả thực hiện: Tờ trình đề nghị Hội đồngthẩm định giá đất tỉnh Thừa Thiên Huế thẩm định giá đất khởi điểm bán đấu giádo Chủ tịch UBND cấp huyện (đối với quỹ đất do UBND cấp huyện quản lý) hoặc củaGiám đốc Sở Tài chính (Đối với quỹ đất do UBND tỉnh quản lý hoặc quỹ đất có giátrị từ 10 tỷ đồng trở lên).

Mục 2. THẨM ĐỊNH GIÁ KHỞI ĐIỂM

Điều 8. Hồ sơ đề nghị thẩm định giá đất (02bộ)

1. Tờ trình đề nghị thẩm định giá đất của Chủtịch UBND cấp huyện hoặc của Giám đốc Sở Tài chính gửi Hội đồng thẩm định giáđất tỉnh Thừa Thiên Huế;

(Nội dung tờ trình đề nghị thẩm định giá đấttheo biểu mẫu số 2 đính kèm).

2. Văn bản đề nghị xác định giá khởi điểm bánđấu giá quyền sử dụng đất (bản sao);

3. Văn bản của cấp có thẩm quyền cho phép đấugiá quỹ đất hoặc kế hoạch bán đấu giá quỹ đất đã được cơ quan có thẩm quyền phêduyệt (bản sao);

4. Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết (bảnsao);

5. Bản vẽ quy hoạch chi tiết hoặc bản vẽ hiệntrạng kèm theo hình hình khu đất tại thời điểm định giá (bản chính);

6. Bản vẽ quy hoạch về giao thông (nếu có).

Điều 9. Thẩm định giá đất

1. Sau khi tiếp nhận hồ sơ đề nghị thẩm định giáđất, Chủ tịch Hội động thẩm định giá đất tỉnh Thừa Thiên Huế có trách nhiệm tổchức cuộc họp, mời các thành viên Hội đồng thẩm định giá đất để tổ chức thẩmđịnh giá khởi điểm bán đấu giá quyền sử dụng đất.

2. Nội dung thẩm định, bao gồm:

- Phương pháp xác định giá đất;

- Thông tin và kết quả xác định giá đất;

- Mức độ phù hợp so giá đất thị trường và giáđất do UBND tỉnh quy định công bố hàng năm.

- Đề xuất mức giá khởi điểm bán đấu giá quyền sửdụng đất trình Chủ tịch UBND tỉnh.

Kết quả thống nhất tại cuộc họp thẩm định đượcthông qua bằng biên bản có đầy đủ chữ ký của các thành viên Hội đồng dự họp đểlàm cơ sở cho Chủ tịch Hội đồng lập tờ trình, trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xétphê duyệt.

3. Thời gian thẩm định: Không quá 07 ngày làmviệc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

4. Kết quả thực hiện: Tờ trình của Chủ tịch Hộiđồng thẩm định giá đất tỉnh Thừa Thiên Huế trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét phêduyệt (kèm theo Biên bản thẩm định có đầy đủ chữ ký của các thành viên của Hộiđồng tham dự cuộc họp thẩm định).

Mục 3. PHÊ DUYỆT GIÁ KHỞI ĐIỂM

Điều 10. Hồ sơ đề nghị phê duyệt giá khởiđiểm (01 bộ)

1. Tờ trình của Chủ tịch Hội đồng thẩm định giáđất tỉnh Thừa Thiên Huế trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét phê duyệt (bản chính);

2. Biên bản thẩm định giá khởi điểm bán đấu giáquyền sử dụng đất có đầy đủ chữ ký của các thành viên Hội đồng tham dự họp (bảnchính);

3. Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về việc phêduyệt giá tối thiểu (có chữ ký chịu trách nhiệm của Chủ tịch Hội đồng thẩm địnhvà file điện tử);

4. Tờ trình đề nghị thẩm định giá đất của Chủtịch UBND cấp huyện hoặc của Giám đốc Sở Tài chính gửi Hội đồng thẩm định giáđất tỉnh Thừa Thiên Huế;

5. Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết (bảnsao);

6. Bản vẽ quy hoạch chi tiết hoặc bản vẽ hiệntrạng kèm theo hình hình khu đất tại thời điểm định giá (bản chính);

Điều 11. Phê duyệt giá khởi điểm bán đấu giáquyền sử dụng đất

1. Thẩm quyền phê duyệt: Chủ tịch UBND tỉnh;

2. Thời hạn giải quyết: Không quá 3 ngày làmviệc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;

3. Nơi nhận và trả kết quả: Bộ phận tiếp nhận vàtrả kết quả của Văn phòng UBND tỉnh;

4. Kết quả thực hiện: Quyết định của Chủ tịchUBND tỉnh phê duyệt giá khởi điểm bán đấu giá quyền sử dụng đất (mẫu số 3 kèmtheo) hoặc ý kiến khác (công văn nêu rõ ý kiến).

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 12. Giao trách nhiệm cho Giám đốc Sở Tàichính chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan:

1. Hướng dẫn cơ quan Tài chính cấp huyện vềphương pháp xác định giá đất phù hợp với thực tế và đảm bản đúng theo quy địnhhiện hành của pháp luật;

2. Hướng dẫn cho các công chức, viên chức và cáccơ quan liên quan đến việc lập hồ sơ thủ tục xác định, thẩm định và trình phêduyệt giá khởi điểm bán đấu giá quyền sử dụng đất theo đúng quy định này và cácquy định của pháp luật.

3. Định kỳ hàng quý báo cáo Chủ tịch UBND tỉnhkết quả thực hiện và tổng hợp những phát sinh vướng mắc trong quá trình thựchiện báo cáo UBND tỉnh xem xét xử lý./.

Phụ lục số 1: Công văn đề nghị lập phương giákhởi điểm bán đấu giá quyền sử dụng đất

ỦY BAN NHÂN DÂN ….
TRUNG TÂM PTQĐ ….
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số : /PTQĐ-…

V/v đề nghị lập phương án giá khởi điểm bán đấu giá quyền sử dụng đất

Thừa Thiên Huế, ngày tháng năm 2013

Kính gửi: (Cơquan Tài chính )

Thực hiện kế hoạch (Quyết định) số … ngày…tháng… năm …. của UBND …. Về việc bán đấu giá quyền sử dụng đất quỹ đất tại …..

Để có cơ sở cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tổchức bán đấu giá quỹ đất nêu trên, đề nghị Cơ quan tài chính tổ chức lập phươngán giá khởi điểm bán đấu giá quyền sử dụng đất trình cấp có thẩm quyền phêduyệt đối với quỹ đất:

Tên khu đất:….

Vị trí: …..

Diện tích (số lô): …

Hồ sơ đề nghị xác định giá khởi điểm bán đấu giáquyền sử dụng đất kèm theo như sau:

+ Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết;

+ Bản vẽ quy hoạch chi tiết hoặc bản vẽ hiệntrạng kèm theo hình hình khu đất tại thời điểm định giá;

+ Bản vẽ quy hoạch về giao thông (nếu có);

+ Văn bản của cấp có thẩm quyền cho phép đấu giáquỹ đất hoặc kế hoạch bán đấu giá quỹ đất đã được cơ quan có thẩm quyền phêduyệt;

Trung tâm Phát triển quỹ đất …. kính trình cơquan quan Tài chính xem xét để triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND … (để b/c);
- Lưu.

GIÁM ĐỐC

Phụ lục số 2: Công văn đề nghị thẩm địnhphương giá khởi điểm bán đấu giá quyền sử dụng đất

ỦY BAN NHÂN DÂN ….

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số : /PTQĐ-…

V/v đề nghị thẩm định phương án giá khởi điểm bán đấu giá quyền sử dụng đất

Thừa Thiên Huế, ngày tháng năm 2013

Kính gửi: Hộiđồng thẩm định giá đất tỉnh Thừa Thiên Huế

Thực hiện kế hoạch (Quyết định) số … ngày…tháng… năm …. của UBND …. Về việc bán đấu giá quyền sử dụng đất quỹ đất tại …..

Để có cơ sở cho UBND …. Chỉ đạo Trung tâm Pháttriển quỹ đất tổ chức bán đấu giá quỹ đất nêu trên, đề nghị Hội đồng thẩm địnhgiá đất tỉnh Thừa Thiên Huế thẩm định phương án phương án giá khởi điểm bán đấugiá quyền sử dụng đất trình UBND tỉnh phê duyệt như sau:

1. Thông tin về thửa đất:

Tên khu đất: ….

Vị trí: …..

Diện tích (số lô): …

Bao gồm: Vị trí, diện tích, kích thước, điềukiện thuận lợi về giao thông và sinh hoạt (hạ tầng kỹ thuật), điều kiện sinhlợi…

2. Thông tin về giá đất thị trường trong cùngkhu vực:

Khảo sát, lựa chọn tối thiểu 3 thửa đất đã hoặcđang giao dịch trên thị trường trong thời gian tối đa 12 tháng so với thời điểmđịnh giá, đồng thời xác định các thông tin về thửa đất như điểm 1.

3. Giá đất quy định của UBND tỉnh công bố hàngnăm

Căn căn vàogiá đất do UBND tỉnh quy định và công bố hàng năm để xác định.

4. Phương án giá đất đề xuất

Trên cơ sở giá đất do UBND tỉnh quy định và giáđất khảo sát trên thị trường trong cùng khu vực và trên cơ sở đề xuất của cơquan tài chính. Đề xuất phương án giá đất.

5. Hồ sơ đề nghị thẩm định phương án giá khởiđiểm bán đấu giá quyền sử dụng đất kèm theo như sau:

+ Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết;

+ Bản vẽ quy hoạch chi tiết hoặc bản vẽ hiệntrạng kèm theo hình hình khu đất tại thời điểm định giá;

+ Bản vẽ quy hoạch về giao thông (nếu có);

+ Văn bản của cấp có thẩm quyền cho phép đấu giáquỹ đất hoặc kế hoạch bán đấu giá quỹ đất đã được cơ quan có thẩm quyền phêduyệt;

+ Văn bản đềnghị lập phương ám giá khởi điểm bán đấu giá quyền sử dụng đất.

+ Biên bản họp của các ngành cấp huyện (đối quỹđất do UBND cấp huyện quản lý).

UBND …. kính trình Hội đồng thẩm định giá đấttỉnh Thừa Thiên Huế thẩm định trình UBND tỉnh xem xét phê duyệt./.

Nơi nhận:- Như trên;
- UBND … (để b/c);
- Lưu.

CHỦ TỊCH