ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1155/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 17 tháng 6 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH 02/2013/NĐ-CP NGÀY 03THÁNG 01 NĂM 2013 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC GIA ĐÌNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNHLÂM ĐỒNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBNDngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 02/2013/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ Quy định về công tác gia đình;

Căn cứ Quyết định số 1340/QĐ-BVHTTDL ngày 09 tháng 4 năm 2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vềviệc ban hành kế hoạch triển khai Nghị định số 02/2013/NĐ-CP ngày 03 tháng 01năm 2013 của Chính phủ Quy định về công tác gia đình;

Xét đề nghị của Sở Văn hóa, Thểthao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Phêduyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 02/2013/NĐ-CP ngày 03 tháng 01năm 2013 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng (sau đây viết tắt là Kếhoạch), với những nội dung chính như sau:

I. MỤC ĐÍCH

Nâng cao nhận thức, trách nhiệm củacác cấp, các ngành, các cơ quan, tổ chức trong việc thực hiện công tác giađình, từ đó góp phần xây dựng gia đình các dân tộc trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng"No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc và bn vững".

Phát huy tối đa tính hiệu quả, hiệulực của việc triển khai thực hiện công tác gia đình và các văn bản quy phạmpháp luật liên quan đến công tác gia đình.

Đảm bảo điều kiện về nguồn nhân lực,kinh phí và các điều kiện khác để thi hành Nghị định.

II. YÊU CẦU

Cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp tăngcường sự lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý điu hành việc trin khai thực hiện công tác gia đình từ tỉnh đến cáchuyện, thành phố và các xã, phường, thị trấn.

Tăng cường công tác phối hợp liênngành trong việc triển khai thực hiện công tác gia đình đsớm đạt được mục tiêu của Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm2020, tầm nhìn 2030 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Tranh thủ sự hợp tác và giúp đỡ củacác tổ chức xã hội, các cá nhân nhằm phát huy tối đa các nguồn lực phục vụ hiệuquả công tác gia đình.

Cụ thể hóa các nhiệm vụ do Ủy bannhân dân tỉnh có trách nhiệm chủ trì hoặc phối hợp thực hiện theo quy định củaNghị định số 02/2013/NĐ-CP .

III. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Thành lập Ban Chỉ đạo công tác giađình cấp tỉnh:

Đơn vị chủ trì: Ủy ban nhân dân tỉnh.

Đơn vị tham mưu: Sở Văn hóa, Ththao vàDu lịch tỉnh.

Đơn vị phi hợp: Sở Nội vụ, các sở, ban, ngành, đoàn thểthuộc tỉnh có liên quan.

Thời gian thực hiện: Quý 3 năm 2013.

2. Tổ chức, kiểm tra việc thực hiệnchính sách, pháp luật về công tác gia đình tại địa phương.

Đơn vị chủ trì: Ban Chỉ đạo Công tác gia đình cấp tỉnh.

Đơn vị thực hiện: Sở Văn hóa, Ththao và Du lịch, thành viên BanChỉ đạo công tác gia đình cấp tỉnh và các địa phương.

Thời gian thực hiện: Quý 2 và quý 4 hàng năm.

3. Xây dựng, triển khai thực hiệnchương trình, kế hoạch công tác gia đình gắn với chương trình phát triển kinhtế - xã hội của địa phương.

Đơn vị chủ trì tham mưu: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh.

Đơn vị phi hợp: Các Sở, ngành, đoàn thể thuộc tỉnh cóliên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

Thời gian thực hiện: Quý 4 hàng năm và căn cứ vào các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấptrên để xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện công tác gia đình.

4. Bố trí ngân sách cho công tác giađình theo đúng quy định của pháp luật về ngân sách Nhà nước.

Đơn vị chủ trì: Ban Chỉ đạo Công tác gia đình cấp tỉnh.

Đơn vị thực hiện: Sở Tài chính, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các thành viên Ban Chỉđạo Công tác gia đình cấp tỉnh và các địa phương.

Thời gian thực hiện: Quý 4 hàng năm.

5. Kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổngkết việc thực hiện Nghị định.

a) Tổ chức các hoạt động kiểm traviệc thực hiện các quy định của Nghị định thuộc trách nhiệm của ngành Văn hóa,Thể thao và Du lịch.

Đơn vị chủ trì: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh.

Đơn vị phối hợp: Các thành viên Ban Chỉ đạo công tác gia đình cấp tỉnh và các địaphương.

Thời gian thực hiện: Kiểm tra đột xuất và định kỳ 6 tháng, 1 năm.

b) Tổ chức sơ kết, đánh giá 01 nămtriển khai thực hiện Nghị định

Đơn vị chủ trì: Ban Chỉ đạo Công tác gia đình cấp tỉnh.

Đơn vị thực hiện: Sở VHTTDL, các thành viên Ban Chỉ đạo công tác gia đình cấp tỉnh vàcác địa phương.

Thời gian thực hiện: Quý 1/2014.

c) Tổ chức tổng kết, đánh giá 5 nămtriển khai thực hiện Nghị định.

Đơn vị chủ trì: Ban Chỉ đạo Công tác gia đình cấp tỉnh.

Đơn vị thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Đơn vị phi hợp: Các thành viên Ban Chỉ đạo công tác giađình cấp tỉnh và các địa phương.

Thời gian thực hiện: Năm 2018.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịchchủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị liên quan xây dựng dự toánkinh phí thực hiện Kế hoạch, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt.

2. Huy động các nguồn lực hợp phápkhác để tăng cường hiệu quả các hoạt động công tác gia đình.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

a) Chủ trì, phối hp với các sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan tham mưu, đề xuất Ủy bannhân dân tỉnh:

- Thành lập Ban chỉ đạo công tác giađình cấp tỉnh, hướng dẫn các huyện, thành phố thành lập Ban Chỉ đạo công tácgia đình các cấp.

- Ban hành văn bản quy phạm pháp luậtvà các văn bản quản lý Nhà nước về công tác gia đình.

- Xây dựng các chương trình, kế hoạchthực hiện công tác gia đình gắn với chương trình phát trinkinh tế - xã hội của tỉnh, của địa phương.

- Chỉ đạo giám sát, kiểm tra việcthực hiện công tác gia đình ở địa phương; đưa kết quả thựchiện công tác gia đình thành một trong các tiêu chí đđánh giá, bình xét thi đua.

b) Xây dựng và bảo vệ kế hoạch ngânsách từ nguồn chi thường xuyên của tỉnh; cân đối, bố trí, huy động, vận độngcác nguồn lực hỗ trợ thực hiện công tác gia đình.

c) Chủ trì, hướng dẫn và phối hợp vớicác ngành, đoàn thể liên quan, các tổ chức xã hội trong việc truyền thông nângcao nhận thức về xây dựng gia đình "no ấm, tiến bộ, hạnh phúc".

2. Các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấptỉnh:

Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ chuyênmôn được giao, thường xuyên phối hợp chặt chẽ với Sở Văn hóa, Thể thao và Dulịch trong việc thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác gia đình trên địabàn tỉnh.

3. Ủy ban nhân dân các huyện, thànhphố:

- Thành lập Ban chỉ đạo công tác giađình từ cấp huyện, thành phố đến cấp xã, phường, thị trấn theo hướng dẫn của SởVăn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Đưa các mục tiêu về công tác giađình vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội dài hạn và ngắn hạn phù hợp với tìnhhình thực tế của địa phương.

- Xây dựng và tổ chức thực hiện cácchương trình, kế hoạch và hướng dẫn của cấp trên phù hợp với kế hoạch pháttriển kinh tế - xã hội của địa phương;

- Cân đối, bố trí ngân sách từ nguồnchi thường xuyên của địa phương và huy động, vận động các nguồn lực hỗ trợ thựchiện công tác gia đình.

- Chỉ đạo, hướng dẫn Ủy ban nhân dâncấp xã, phường, thị trấn triển khai thực hiện tốt các hoạt động liên quan đếncông tác gia đình.

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát, sơkết, tổng kết đánh giá kết quả việc thực hiện Nghị định.

Điều 2. SởVăn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan chủ trì, phối hợp với các sở, ban,ngành, đoàn thể cấp tỉnh và UBND các huyện, thành phố thuộc tỉnh tổ chức triểnkhai thực hiện kế hoạch này.

Định kỳ 6 tháng và 01 năm, các sở,ngành, đoàn thể và các huyện, thành phố tổ chức sơ kết, đánh giá tình hình thựchiện Kế hoạch của địa phương gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước ngày05 tháng 12 để tổng hợp và báo cáo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tỉnh ủyvà UBND tỉnh theo quy định.

Điều 3. ChánhVăn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh; Thủ trưởngcác sở, ban, ngành và đoàn thể tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố căn cứQuyết định thi hành kể từ ngày ký ban hành./.

Nơi nhận:
- Bộ VHTTDL;
- TTTU, TT HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Đài PTTH, Báo Lâm Đồng;
- Như điều 3;
- LĐVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, VX2.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Yên