ỦY BAN NHÂN DÂNTỈNH CÀ MAU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1156/QĐ-UBND

Cà Mau, ngày 14 tháng 08 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH BẢO TỒN VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG ĐẶC DỤNG TỈNH CÀ MAU ĐẾNNĂM 2020

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhândân và y ban nhân dân;

Căn cứ Luật Bảo vệ và Phát triểnrừng số 29/2004/QH11 ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03/3/2006 của Chính phủ về thi hành Luật Bảo vệ và Phát triển rừng 2004;

Căn cứ Nghị định số 117/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ về tổ chức và quản lý hệ thống rừng đặcdụng;

Căn cứ Thông tư số 78/2011/TT-BNNPTNT ngày 11/11/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thônquy định chi tiết thi hành Nghị định số 117/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 củaChính phủ về tổ chức và quản lý hệ thống rừng đặc dụng;

Căn cứ ý kiến thống nhất của BộNông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 1781/BNN-TCLN ngày 29/5/2013 về việc góp ý Báo cáo Quy hoạch bảo tồn và pháttriển rừng đặc dụng tỉnh Cà Mau đến năm 2020;

Xét đề nghị của S Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 211/TTr-SNN ngày 26/7/2013 (kèm Báo cáo thẩm định số 01/BC-TĐ ngày 17/4/2013 của Hội đồng thẩm định, do Phó Giám đốc Sở Nông nghiệpvà Phát triển nông thôn làm Chủ tịch Hội đồng),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phêduyệt Quy hoạch bảo tồn và phát triển rừng đặc dụng tnhCà Mau đến năm 2020, với các nội dung chủ yếu như sau (kèm theo Báo cáo Quyhoạch):

1. Tên quy hoạch: Quy hoạch bảo tồn và phát triển rừng đặc dụng tỉnh Cà Mau đến năm 2020.

2. Mục tiêu, nhiệm vụ bảotồn và phát triển rừng đặc dụng:

1.1. Mục tiêuchung:

Quy hoạch bảo tồn và phát triển rừngđặc dụng, nhằm sử dụng hợp lý giá trị tài nguyên rừng; bảo vệ tính đa dạng sinhhọc, cảnh quan môi trường sinh thái các khu rừng đặc dụng trênđịa bàn tỉnh Cà Mau đến năm 2020.

1.2. Mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể:

- Thiết lập hệ thống các khu rừng đặcdụng; nâng cao tỷ lệ che phủ của rừng và các điều kiện của hệ thống quản lý;quy hoạch, xác định ranh giới các khu rừng đặc dụng trên bản đồ và cắm mốc ổnđịnh trên thực địa.

- Xây dựng các chương trình, kế hoạchhoạt động và các giải pháp đồng bộ để thực hiện công tác quản lý, bảo vệ vàphát triển rừng; phòng cháy, chữa cháy rừng; bảo tồn đa dạng sinh học của cáckhu rừng đặc dụng, nhằm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

3. Quy hoạch diện tích các khurừng đặc dụng đến năm 2020:

TT

Tên, loại khu rừng đặc dụng

Hiện trạng quản lý, sử dụng (ha)

Quy hoạch đến năm 2020 (ha)

Tng diện tích tự nhiên các khu rừng đặc dụng

51.509

51.509

-

Diện tích đất liền (rừng và đất lâm nghiệp)

24.909

24.909

-

Diện tích khu bảo tồn biển

26.600

26.600

1

Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau

41.862

41.862

-

Diện tích đất liền (rừng và đất lâm nghiệp)

15.262

15.262

Trong đó:

+

Phân khu bảo vệ nghiêm ngặt

12.203

12.203

+

Phân khu phục hồi sinh thái

2.859

2.859

+

Phân khu phục vụ hành chính

200

200

-

Diện tích khu bảo tn biển

26.600

26.600

2

Vườn Quốc gia U Minh Hạ

8.528

8.528

Trong đó:

+

Phân khu bảo vệ nghiêm ngặt

2.592,6

2.592,6

+

Phân khu phục hồi sinh thái

5.134,2

4.992,2

+

Phân khu dịch vụ hành chính

801

943

3

Khu rừng di tích lịch sử, cảnh quan cụm đảo Hòn Khoai

701

701

Trong đó:

-

Khu vực đảo Hòn Khoai

561

561

Trong đó, diện tích bảo tồn và phát triển rừng

528

(diện tích có rừng)

530

-

Khu vực đảo Hòn Chuối

140

140

Trong đó, diện tích bảo tồn và phát triển rừng

52

(diện tích có rừng)

60

4

Khu bảo tồn li - sinh cảnh Sân chim Đầm Dơi

128

128

Trong đó:

Phân khu bảo vệ nghiêm ngặt - bảo tồn chim

20,6

Phân khu phục hồi sinh thái

97,55

Phân khu dịch vụ hành chính

10

5

Trung tâm Nghiên cứu thực nghiệm lâm nghiệp Tây Nam Bộ

290

290

4. Ướcnhu cầu vốn đầu tư bảo vệ và phát triển rừng đặc dụng:

TT

Tên loại chương trình, dự án

Tổng dự toán vốn đầu tư (triệu đồng)

Vốn ngân sách NN

Giai đoạn thực hiện

Tổng

113.750

113.750

2013 - 2020

1

Lập quy hoạch bảo tồn và phát trin rừng đặc dụng

650

650

2013 - 2014

2

Dự án bảo vệ và phát triển rừng

103.000

103.000

2013 - 2020

3

Nghiên cứu khoa học

10.100

10.100

2014 - 2020

5. Một số giải pháp chủ yếu:

- Xây dựng, thực hiện quy hoạch bảotồn và phát triển rừng đặc dụng của các đơn vị có liên quan, kế hoạch 5 năm,hàng năm về bảo tồn và phát triển rừng đặc dụng trên địa bàn tỉnh phải trên cơsở Quy hoạch đã được Chtịch UBNDtỉnh phê duyệt tại Quyết định này.

- Củng cố, hoàn thiện mạng lưới tổchức quản lý nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp để đảm bảo thực hiện tốt nhiệmvụ bảo tồn và phát triển rừng đặc dụng.

- Ứng dụng tiến bộ khoa học, côngnghệ phục vụ công tác quản lý rừng, thng kê, kim kê, cập nhật theo dõi diễn biến tài nguyên rừngvà đất lâm nghiệp; nghiên cứu, đề xuất các giải pháp hữu hiệu hạn chế sạt lở bờsông, bờ biển; theo dõi diễn biến của đường bờ ven biển của đai rừng phòng hộvà Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau.

- Thực hiện đồng bộ các cơ chế, chínhsách của Nhà nước trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; đầu tư dulịch sinh thái; bảo tồn tính đa dạng sinh học;...

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổbiến các quy định của Nhà nước về bảo vệ và phát triển rừng, để nâng cao ý thứcchấp hành pháp luật trong nhân dân.

- Đầu tư từ ngân sách Nhà nước và tậptrung huy động các nguồn lực của các thành phần kinh tế trong, ngoài nước đểthực hiện có hiệu quả nhiệm vụ bảo tồn và phát triển rừng đặc dụng tỉnh Cà Mauđến năm 2020.

6. Các dự án ưutiên:

- Dự án bảo vệ và phát triển VườnQuốc gia Mũi Cà Mau.

- Dự án bảo vệ và phát triển VườnQuốc gia U Minh Hạ.

- Dự án đầu tư phát triển du lịchsinh thái Vườn Quốc gia U Minh Hạ.

- Dự án đầu tư phát triển du lịchsinh thái Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau.

- Dự án đầu tư bảo vệ và phát triểnvùng đệm Vườn Quốc gia U Minh Hạ.

- Dự án đầu tư bảo vệ và phát triểnvùng đệm Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau.

- Dự án bảo vệ và phát triển khu rừngcụm đảo Hòn Khoai.

Điều 2. Tổ chứcthực hiện:

1. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triểnnông thôn chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị và UBND các huyện có liên quan tổ chức thực hiện Quy hoạch bảo tồn và pháttriển rừng đặc dụng tỉnh Cà Mau đến năm 2020; theo dõi, tổng hợp, thường xuyênbáo cáo tình hình thực hiện Quy hoạch về UBND tỉnh.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì,phối hợp với Sở Tài chính, SNông nghiệp và Phát triểnnông thôn có kế hoạch cân đối, bố trí nguồn vốn từ ngân sách Nhà nước và cácnguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện Quy hoạch này.

3. Trong quá trìnhtriển khai thực hiện, đề nghị Sở Nông nghiệp và PTNT lưu ý thực hiện các nộidung được Bộ Nông nghiệp và PTNT nêu ra tại Công văn số1781/BNN-TCLN ngày 29/5/2013 về góp ý Báo cáo quy hoạch bảo tồn và phát triển rừng đặc dụng tỉnh Cà Mau đến năm 2020. Những khó khăn, vướng mắctrong quá trình thực hiện yêu cầu Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo nhanh về UBND tỉnh để chỉ đạo kịp thời.

Điều 3. ChánhVăn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư,Tài chính; Thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị và Chủ tịch UBND các huyện có liênquan căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực thi hànhkể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Như Điu 3;
- Bộ Nông nghiệp và PTNT (để b/c);
- TT Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (đ b/c);
- CT và PCT UBND tnh;
- Tổng cục Lâm nghiệp;
- Các sở, ngành tỉnh;
- Báo, Đài, Công báo tỉnh;
- Cổng TTĐT tnh (công bố quy hoạch);
- UBND các huyện, thành phố;
- Chi cục: Lâm nghiệp, Kiểm lâm;- Chánh, PVP UBND tnh;
- PNN-NĐ (T);
- Lưu: VT
.

KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Dũng