UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------

Số: 1157/QĐ-UBND

Lạng Sơn, ngày 15 tháng 8 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNHMỚI BAN HÀNH; THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG; THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊBÃI BỎ ĐỐI VỚI LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾTCỦA UBND CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chínhphủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 16/2011/QĐ-UBND ngày 06/9/2011 của UBNDtỉnh ban hành Quy chế phối hợp công bố, công khai thủ tục hành chính thuộc thẩmquyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 76/TTr-STP ngày 13 tháng 8 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính mới ban hành; thủtục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ đối với lĩnhvực tài nguyên và môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyệntrên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Tài nguyên và Môi trường, Giám đốcSở Tư pháp, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các đơn vị, cá nhân có liênquan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Cục KSTTHC - BTP;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Phòng KSTTHC - STP;
- Cổng TT điện tử tỉnh;
- C, PVP, NC, TH;
- Lưu: VT, (TTD).

CHỦ TỊCH
Vy Văn Thành

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN