UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1157/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 04 tháng 7 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆTKẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC TỈNH VĨNH LONG GIAIĐOẠN 2011 - 2020

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 53/QĐ-UBND ngày08/01/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch hành động thực hiệnQuy hoạch phát triển nguồn nhân lực tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2011- 2020;

Xét Tờ trình số 434/TTr-SGDĐT-VP ngày09/4/2013 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch phát triển vànâng cao chất lượng giáo dục đại học tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2011 - 2020.

(Kèm theo Kế hoạch số 424/KH-SGDĐT-GDCN-GDTX ngày 08/4/2013 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo).

Điều 2. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạochủ trì, phối hợp với thủ trưởng các đơn vị có liên quan tổ chức triển khaithực hiện Kế hoạch đã được phê duyệt.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dântỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịutrách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngàyký./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Thanh

UBND TỈNH VĨNH LONG
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 424/KH-SGDĐT-GDCN-GDTX

Vĩnh Long, ngày 08 tháng 4 năm 2013

KẾ HOẠCH

PHÁT TRIỂN VÀNÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC TỈNH VĨNH LONG GIAI ĐOẠN 2011 - 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1157/QĐ-UBND , ngày 04/7/2013 của Chủ tịch Uỷban nhân dân tỉnh Vĩnh Long)

Căn cứ Quyết định số 53/QĐ-UBND ngày 08 tháng01 năm 2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long về việc ban hành Kế hoạch hànhđộng thực hiện Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực tỉnh Vĩnh Long giai đoạn2011 - 2020;

Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo việc xây dựng Kếhoạch phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục đại học tỉnh Vĩnh Long giaiđoạn 2011 - 2020 như sau:

I. THỰC TRẠNG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC CỦA TỈNH VĨNHLONG:

Theo thống kê hiện nay trên địa bàn tỉnh VĩnhLong có 2 trường đại học (Đại học Cửu Long, Đại học Xây dựng Miền Tây), 4trường cao đẳng (Cao đẳng Cộng đồng, Cao đẳng Kinh tế Tài chính, Cao đẳng Sưphạm, Cao đẳng Sư phạm Kỹ thuật) với tổng số cán bộ quản lý, giảng viên là 759người bao gồm:

1. Đội ngũ cán bộ quản lý: (Bao gồm BGH, trưởngphó khoa đào tạo): 113 người

- Trong đó ban giám hiệu là 19 người; phòng,khoa đào tạo là 94;

- Về trình độ :

▪ 22 tiến sĩ; tỷ lệ 19,5 %.

▪ 57 thạc sĩ; tỷ lệ 50,4 %.

▪ 34 đại học tỷ lệ 30,1 % .

2. Giảng viên:

a) Tổng số là 646; trong đó giảng viên đại họclà 280; giảng viên cao đẳng là 366

b) Giảng viên đại học:

+ Trình độ tiến sĩ là 8, tỷ lệ 2,86 %;

+ Trình độ thạc sĩ là 109, tỷ lệ 38,9 %.

c) Giảng viên cao đẳng:

+ Trình độ tiến sĩ là 6, tỷ lệ 1,64 %.

+ Trình độ thạc sĩ là 122, tỷ lệ 33,33 %.

II. MỤC TIÊU:

Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng nhằm pháttriển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp côngnghiệp hoá, hiện đại hoá tỉnh nhà, góp phần cùng cả nước chuyển đổi mô hìnhtăng trưởng và cơ cấu lại nền kinh tế, nâng cao chất lượng hiệu quả, phát triểnkinh tế nhanh, bền vững và hội nhập quốc tế.

Củng cố, tăng cường cơ sở vật chất và đội ngũcho các cơ sở đào tạo.

III. CHỈ TIÊU:

Nâng cao chất lượng đào tạo của các trường đạihọc, cao đẳng trên địa bàn tỉnh, nhằm tạo ra nguồn nhân lực có phẩm chất đạođức, trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao, có kỹ năng nghề nghiệp giỏi, đáp ứngyêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đạihoá và hội nhập quốc tế của tỉnh.

* Chỉ tiêu cụ thể cho từng giai đoạn:

Đến năm 2015:

- Đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục: Có 100% cánbộ quản lý các khoa đào tạo và ban giám hiệu các trường cao đẳng, đại học cótrình độ từ thạc sĩ trở lên.

- Đội ngũ nhà giáo: Có 30% giảng viên trường caođẳng có trình độ từ thạc sĩ trở lên, trong đó có 5% có trình độ tiến sĩ; có 55%giảng viên trường đại học có trình độ thạc sĩ, trong đó có 15% có trình độ tiếnsĩ.

Đến năm 2020:

Đội ngũ nhà giáo: Có 50% giảng viên trường caođẳng có trình độ từ thạc sĩ trở lên, trong đó 10% có trình độ tiến sĩ; có 70%giảng viên trường đại học có trình độ từ thạc sĩ trở lên, trong đó trình độtiến sĩ từ 50% trở lên.

IV. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CỤ THỂ CHO TỪNG NĂM:

Căn cứ vào nhu cầu thực tế của trường, hàng nămcác trường đã đưa ra kế hoạch, chỉ tiêu và đưa đi đào tạo cụ thể như sau:

+ Năm 2012: Các trường đưa đi đào tạo ở bậc ĐH:2; Thạc sĩ: 70 và Tiến sĩ là 17 với tổng kinh phí 2.332.600.000 đ

+ Năm 2013: Các trường đưa đi đào tạo ở bậc ĐH:2; Thạc sĩ: 50 và Tiến sĩ là 24 với tổng kinh phí 2.696.000.000 đ

+ Năm 2014: Các trường đưa đi đào tạo ở bậc ĐH:7; Thạc sĩ: 70 và Tiến sĩ là 36 với tổng kinh phí 3.458.000.000 đ

+ Năm 2015: Các trường đưa đi đào tạo ở bậc ĐH:0; Thạc sĩ: 83 và Tiến sĩ là 43 với tổng kinh phí 3.796.629.000 đ

+ Năm 2016: Các trường đưa đi đào tạo ở bậc ĐH:0; Thạc sĩ: 79 và Tiến sĩ là 49 với tổng kinh phí 5.001.000.000 đ

+ Năm 2017: Các trường đưa đi đào tạo ở bậc ĐH:0; Thạc sĩ: 85 và Tiến sĩ là 56 với tổng kinh phí 5.243.998.000 đ

+ Năm 2018: Các trường đưa đi đào tạo ở bậc ĐH:0; Thạc sĩ: 85 và Tiến sĩ là 60 với tổng kinh phí 2.166.553.000 đ

+ Năm 2019: Các trường đưa đi đào tạo ở bậc ĐH:0; Thạc sĩ: 89 và Tiến sĩ là 66 với tổng kinh phí 2.415.275.000 đ

+ Năm 2020: Các trường đưa đi đào tạo ở bậc ĐH:0; Thạc sĩ: 89 và Tiến sĩ là 75 với tổng kinh phí 1.647.021.000 đ

V. CÁC GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNGGIÁO DỤC ĐẠI HỌC:

1. Xây dựng đội ngũ giảng viên:

- Để nâng cao và ổn định chất lượng đào tạo nhấtthiết phải xây dựng đội ngũ giảng viên cơ hữu của trường. Người thầy có vai tròquan trọng trong việc đào tạo, rèn luyện, phát triển trí tuệ và nhân cách chosinh viên, giữ vai trò quyết định trong việc đảm bảo chất lượng giáo dục. Chỉsố về đội ngũ giảng viên là một trong các tiêu chuẩn buộc phải có đối với mộttrường đại học, các chỉ số về đội ngũ giảng viên không chỉ là số lượng, mà cònlà chất lượng và cơ cấu đội ngũ. Đội ngũ giảng dạy chất lượng cao là nhân tố cơbản trong đảm bảo chất lượng giáo dục đại học.

- Ưu tiên đào tạo cán bộ giảng dạy có trình độTiến sĩ và Nghiên cứu sinh những chuyên ngành là thế mạnh của trường và nhữngngành nghề đáp ứng nhu cầu phát triển của địa phương.

- Tuyển mới những sinh viên tốt nghiệp loại giỏimới ra trường để đưa đi đào tạo sau đại học.

- Mời gọi và tuyển dụng các Tiến sĩ là người địaphương đang công tác ở các trường đại học và cao đẳng ở Cần Thơ và TPHCM.

- Thực hiện chính sách ưu đãi trong tuyển dụngngười có trình độ sau đại học.

2. Xây dựng cơ sở vật chất:

Cơ sở vật chất là phương tiện và là công cụ hỗtrợ đắc lực cho công tác giảng dạy và học tập, là một trong những yếu tố quantrọng ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo. Hiện nay cơ sở vật chất của một sốtrường còn hạn chế nhiều mặt, chưa đáp ứng tốt nhất cho yêu cầu chuẩn hoá củamột trường đại học, cao đẳng theo chuẩn quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo,chưa tạo được điều kiện tốt nhất cho giảng viên áp dụng phương pháp giảng dạytích cực. Điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, máy móc phục vụ cho nghiêncứu chưa đáp ứng tốt. Hiện tại các phòng máy tính, các phòng thí nghiệm, xưởngthực hành đã được trang bị khá lâu, khá lạc hậu so với hiện nay, các trangthiết bị hiện đại chưa đầy đủ; vì vậy cần phải có nguồn kinh phí lớn để bổ sungmới các trang thiết bị cần thiết cho việc hỗ trợ giảng dạy và học tập theophương pháp đổi mới.

3. Xây dựng giáo trình, chương trình:

Để nâng cao chất lượng đào tạo, vấn đề cần quantâm đầu tiên là phải đổi mới chương trình, nội dung và phương pháp đào tạo. Nộidung giáo dục phải đảm bảo tính cơ bản, toàn diện, thiết thực, hiện đại và cóhệ thống; coi trọng giáo dục tư tưởng và ý thức công dân; bảo tồn và phát huytruyền thống tốt đẹp bản sắc văn hoá dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hoá nhânloại; phù hợp với sự phát triển và tâm sinh lý người học./.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Phạm Văn Hồng