ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1158/QĐ-UBND

Buôn Ma Thuột, ngày 04 tháng 06 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀĐỊNH MỨC HỖ TRỢ ĐẦU TƯ TRỒNG RỪNG VÀ CHĂM SÓC RỪNG TRỒNG PHÒNG HỘ, ĐẶC DỤNG NĂMTHỨ 2, 3, 4 VÀ GIAO KHOÁN QUẢN LÝ BẢO VỆ RỪNG TỪ NGUỒN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG(THUỘC CHƯƠNG TRÌNH TRỒNG MỚI 5 TRIỆU HA RỪNG)

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBNDngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 08/2001/QĐ-TTg ngày 11/01/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý rừngđặc dụng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất là rừng tự nhiên;

Căn cứ Quyết định số 661/QĐ-TTg ngày29/7/1998 của Thủ tướng Chính phủ về mục tiêu, nhiệm vụ, chính sách và tổ chứcthực hiện Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng;

Căn cứ Quyết định số 210/2006/QĐ-TTg ngày 12/9/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành các nguyên tắc, tiêuchí và định mức phân bổ chi đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách Nhà nướcgiai đoạn 2007-2010, Công văn số 114/BNN-LN ngày 12/01/2007 của Bộ Nông nghiệpvà Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định 210/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ;

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp vàPhát triển nông thôn tại Tờ trình số 42/TT-SNNNT ngày 16/4/2007 về việc đề nghịQuyết định mức hỗ trợ đầu tư trồng rừng và chăm sóc trồng rừng trồng phòng hộ,đặc dụng năm 2, 3, 4 và khoán quản lý bảo vệ rừng từ nguồn ngân sách Trung ương,thuộc Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức đầu tư trồngvà chăm sóc rừng trồng phòng hộ, đặc dụng năm 2, 3, 4 và khoán quản lý bảo vệrừng từ nguồn ngân sách Trung ương, thuộc Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng nhưsau:

1. Về phương thức, quy trình kỹ thuật:Theo quy định hiện hành.

2. Định mức hỗ trợ đầu tư bằng nguồnvốn ngân sách Trung ương, thuộc Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng:

a. Trồng và chăm sóc rừng phòng hộ,đặc dụng năm thứ 1: 3.000.000đ/ha

Trong đó thiết kế phí: 150.000đ/ha

b. Chăm sóc rừng phòng hộ, đặc dụngnăm thứ 2: 900.000đ/ha

c. Chăm sóc rừng phòng hộ, đặc dụngnăm thứ 3: 650.000đ/ha

d. Chăm sóc rừng phòng hộ, đặc dụngnăm thứ 4: 450.000đ/ha

e. Giao khoán quản lý bảo vệrừng: 100.000đ/ha/năm

3. Thời gian thực hiện: Từ năm2007.

Điều 2. Chủ Dự án, các Sở, ngànhliên quan có trách nhiệm thực hiện và sử dụng đúng định mức đầu tư đã quy định.

Mức đầu tư trên được dùng để xây dựngkế hoạch hàng năm và thanh quyết toán đối với các Dự án thuộc Chương trình trồngmới 5 triệu ha rừng trên địa bàn tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủyban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kếhoạch và Đầu tư, Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chi cục Trưởng Chicục Lâm nghiệp, Chủ đầu tư và Thủ trưởng các Sở, ngành, đơn vị có liên quanchịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lự kể từngày ký.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Lưu VT, TH, TM, NL (Dương).
(qd dương 50nl/nlm2)

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Dương Thanh Tương