UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1159/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 04 tháng 7 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆTKẾ HOẠCH TUYÊN TRUYỀN VÀ HUY ĐỘNG RỘNG RÃI CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN THAM GIA PHÁTTRIỂN SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 53/QĐ-UBND ngày 08/01/2013của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Quy hoạchphát triển nguồn nhân lực tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2011- 2020;

Xét Tờ trình số 434/TTr-SGDĐT-VP ngày09/4/2013 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch tuyên truyềnvà huy động rộng rãi các tổ chức, cá nhân tham gia phát triển sự nghiệp giáodục và đào tạo.

(Kèm theo Kế hoạch số 433/KH-SGDĐT-KHTC ngày09/4/2013 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo).

Điều 2. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạochủ trì, phối hợp với thủ trưởng các đơn vị có liên quan tổ chức triển khaithực hiện Kế hoạch đã được phê duyệt.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dântỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, thủ trưởng các đơn vị có liên quan, Chủtịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngàyký./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Thanh

UBND TỈNH VĨNH LONG
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 433/KH-SGDĐT-KHTC

Vĩnh Long, ngày 09 tháng 4 năm 2013

KẾ HOẠCH

TUYÊN TRUYỀN VÀHUY ĐỘNG RỘNG RÃI CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN THAM GIA PHÁT TRIỂN SỰ NGHIỆP GIÁO DỤCVÀ ĐÀO TẠO
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1159/QĐ-UBND , ngày 04/7/2013 của Chủ tịch Uỷban nhân dân tỉnh Vĩnh Long)

Căn cứ Quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh VĩnhLong giai đoạn 2011 - 2020 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long;

Căn cứ Quy hoạch phát triển nhân lực ngành giáodục giai đoạn 2011 - 2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Long.

Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng Kế hoạch tuyêntruyền và huy động rộng rãi các tổ chức, cá nhân tham gia phát triển sự nghiệpgiáo dục và đào tạo như sau:

I. QUAN ĐIỂM VÀ MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN NGUỒNNHÂN LỰC NGÀNH GIÁO DỤC:

1. Quan điểm phát triển nguồn nhân lực ngànhgiáo dục:

Thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồidưỡng, bố trí, sử dụng đúng cán bộ, giáo viên bảo đảm tiêu chuẩn, trình độ nănglực và phẩm chất đạo đức, nhất là cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý giáo dục.

Chú trọng đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý, độingũ giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn, đối với cán bộ quản lý phải đủ năng lựccó tầm nhìn, dự báo được tình hình, luôn linh hoạt, sáng tạo trong quản lý điềuhành đơn vị, đối với giáo viên phải đạt chuẩn, có năng lực giảng dạy tốt, nắmvững phương pháp dạy học, xây dựng nguồn lực cho các tổ bộ môn có trình độchuyên môn cao, đủ sức nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn, đào tạo nhân tàicho tỉnh góp phần cùng cả nước thực hiện nhiệm vụ công nghiệp hoá, hiện đại hoáđất nước.

Thực hiện tốt chính sách thu hút nguồn lực chogiáo dục, chính sách đãi ngộ, khen thưởng hợp lý nhằm khuyến khích động viênkịp thời các nhân tố điển hình, các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc.

2. Mục tiêu phát triển nguồn nhân lực ngành giáodục:

Mục tiêu phát triển nguồn nhân lực cho ngànhgiáo dục là nhằm bổ sung đầy đủ cán bộ giáo viên cho ngành có đủ năng lực vàphẩm chất đạo đức, đáp ứng yêu cầu đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáodục toàn diện.

Xây dựng đội ngũ đủ tiêu chuẩn về trình độ, đồngbộ về cơ cấu, tập trung ở những trường trọng tâm, trọng điểm, đầy đủ ở các bậchọc, ngành học.

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN:

1. Tập trung tuyên truyền kế hoạch bồi dưỡng,nâng cao trình độ cho đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý ngành giáo dục.

2. Tuyên truyền về kế hoạch phát triển và nângcao chất lượng giáo dục đại học.

3. Tuyên truyền về kế hoạch đào tạo học sinhvùng đồng bào dân tộc.

4. Tuyên truyền về kế hoạch phát triển và nângcao chất lượng đào tạo nghề, giải quyết việc làm.

5. Tuyên truyền về các chính sách sử dụng và thuhút nhân tài về phục vụ cho tỉnh trong các lĩnh vực giáo dục và y tế.

III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN:

1. Nâng cao nhận thức của các cấp các ngành vàtoàn xã hội:

Đội ngũ là yếu tố quan trọng hàng đầu để đổi mớivà nâng cao toàn diện chất lượng giáo dục và đào tạo, vì vậy mỗi cấp, mỗingành, mỗi tổ chức đoàn thể và cá nhân cần nhận thức rõ về việc phát triểnnguồn nhân lực cho ngành giáo dục để đáp ứng nhiệm vụ và yêu cầu của tình hìnhmới. Đặc biệt là ngành giáo dục từ cán bộ quản lý đến giáo viên, học sinh cácbậc học, ngành học phải nhận thức sâu sắc rằng nguồn nhân lực của ngành giáodục có vai trò quyết định chất lượng bền vững của công tác giáo dục và đào tạo,có thầy giỏi mới có trò giỏi, mới có đội ngũ người lao động lành nghề.

Các trường phổ thông, các trường chuyên nghiệp,các trường cao đẳng - đại học cần tập trung cho công tác quy hoạch, bồi dưỡngđội ngũ tại đơn vị, làm cơ sở và động lực cho việc xây dựng và phát triển độingũ nhà giáo góp phần phát triển nguồn nhân lực cho ngành giáo dục.

Tham mưu với cơ quan chức năng ban hành cácchính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư, đẩy mạnh xã hội hoá gắn với đầu tư củanhà nước trong lãnh vực giáo dục đào tạo, thu hút mọi nguồn lực xã hội tạo bướcchuyển biến tích cực trong việc xây dựng nguồn nhân lực cho ngành.

2. Đổi mới quản lý về phát triển nguồn nhân lực:

- Chấp hành các quy định của nhà nước:

Tuyên truyền sâu rộng các chính sách, chủ trươngcủa Đảng và Nhà nước về công tác xây dựng và phát triển nguồn nhân lực cho sựnghiệp giáo dục, tiếp tục thực hiện đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáodục toàn diện. Tạo sự chuyển biến về nhận thức trong các tầng lớp nhân dântrong việc nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và chất lượng giáo dục đào tạo.

Thường xuyên kiểm tra đánh giá đội ngũ giáo viêncả về số lượng, cơ cấu, chất lượng. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các cơsở giáo dục phải thường xuyên tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn, tổ chứccác phong trào hội giảng, dạy giỏi để giáo viên có điều kiện tham gia các hoạtđộng chuyên môn và xem đây là một tiêu chí quan trọng trong bình xét thi đuahàng năm.

Kiểm tra thường xuyên việc thực hiện chươngtrình, đánh giá kết quả đào tạo, kiểm tra việc chấp hành các quy định, thựchiện các chính sách của nhà nước về học phí và chế độ miễn giảm cho các đốitượng.

- Nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

Chuẩn hoá và nâng cao trình độ chuyên môn nghiệpvụ cho đội ngũ giáo viên, đối với giáo viên dạy nghề cần đưa đi đào tạo chươngtrình khoa học hiện đại, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu trong tình hình mới.

Mở rộng đào tạo liên thông, liên kết nhằm tạo cơhội học tập nâng cao trình độ cho cán bộ giáo viên.

Cụ thể hoá các chủ trương, chính sách của Đảngvà Nhà nước về phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh, trong từng giai đoạn hoànchỉnh kế hoạch đào tạo nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn đối với lực lượngquản lý và giáo viên. Tham mưu cơ quan chức năng ban hành cơ chế chính sáchnâng cao mức thu nhập, cơ hội thăng tiến, chính sách hỗ trợ định cư để thu hútnhân tài, ban hành chính sách hỗ trợ đào tạo, đảm bảo chi phí hợp lý cho cán bộđược đưa đi đào tạo.

Mở rộng liên kết với các trường đại học trong vàngoài nước, đưa cán bộ đi đào tạo nhất là đào tạo sau đại học.

3. Thực hiện các chính sách thu hút nhân tài:

Hàng năm tổ chức ngày hội đón tân sinh viên đãtốt nghiệp tại các trường đại học trong tỉnh, trong nước, giới thiệu nhu cầuviệc làm, chính sách đãi ngộ, tạo điều kiện cho sinh viên làm quen, giao lưuhọc tập, trao đổi thông tin để thu hút các em về làm việc cho tỉnh nhà.

Phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các hội, đoàn thểquần chúng vận động con em về làm việc cho tỉnh nhà với các chính sách ưu đãivề tiền lương, tiền thưởng, định cư, cơ hội thăng tiến trong học tập, công tácvà môi trường làm việc thông thoáng.

Phát triển các hiệp hội khoa học kỹ thuật, câulạc bộ trí thức để quy tụ cán bộ khoa học kỹ thuật và tầng lớp trí thức, tạo cơhội tiếp cận với các chính sách ưu đãi của tỉnh nhà.

IV. KẾ HOẠCH THỜI GIAN VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Kế hoạch thời gian:

Công tác tuyên truyền vận động được thực hiệnthường xuyên, liên tục tại các cơ sở giáo dục, các tổ chức đoàn thể và các cơquan thông tấn báo chí, hàng năm Sở tổ chức sơ kết rút kinh nghiệm, điều chỉnhkế hoạch, 5 năm tổ chức tổng kết đánh giá mặt mạnh, mặt hạn chế, thực hiệnchính sách khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích tốt.

Tích cực làm công tác tuyên truyền vào các thờiđiểm khai giảng năm học mới, ở các ngày hội đón tân sinh viên, sinh viên mớitốt nghiệp để giới thiệu chính sách thu hút nhân tài của tỉnh nhà.

Lồng ghép vào nội dung chương trình giáo dụchướng nghiệp ở các cấp học.

2. Tổ chức thực hiện:

Đảng uỷ Sở Giáo dục đưa nội dung quy hoạch vàonghị quyết của Đảng uỷ, tổ chức tuyên truyền và thực hiện quy hoạch nguồn nhânlực cho ngành bằng các kế hoạch ngắn hạn, trung hạn, phân công Ban Giám đốc,các phòng chuyên môn nghiệp vụ, các cơ sở giáo dục tổ chức tuyên truyền và thựchiện nội dung quy hoạch.

Các cấp học, các ngành học, các đơn vị trựcthuộc Sở Giáo dục tổ chức tuyên truyền nội dung quy hoạch vào các thời điểmkhai giảng năm học, tổng kết năm học, lồng ghép vào nội dung giáo dục hướngnghiệp, tuyên truyền trong Hội Cha - Mẹ học sinh, các tổ chức, đoàn thể, cánhân làm cho các ngành, các cấp quán triệt và nắm bắt chủ trương chính sách củatỉnh nhà từ đó trực tiếp vận động con em về phục vụ tỉnh nhà.

Đây là tiêu chí để đánh giá chất lượng hoạt độngcủa nhà trường, đánh giá xếp loại hiệu trưởng, vì vậy hàng năm hiệu trưởng phảibáo cáo kết quả đạt được trong việc thực hiện nhiệm vụ quy hoạch nguồn nhân lựctại đơn vị./.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Phạm Văn Hồng