UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 1999

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ CHUẨN QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HIỆP HỘI CÂU LẠC BỘ UNESCO THÀNH PHỐ HÀ NỘI

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và UBND;
Căn cứ Quyết định số 3536/QĐ-UB ngày 15/12/1994, quy định số 08/QĐ-UB ngày 15/5/1998 của UBND thành phố Hà Nội.
Xét đề nghị của Trưởng Ban Tổ chức Quyết định thành phố và Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội
.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Phê chuẩn Quy chế về tổ chức và hoạt động của Hiệp hội Câu lạc bộ UNESCO thành phố Hà Nội gồm 5 chương, 14 điều do Đại hội đại biểu lần thứ hai Hiệp hội CLB UNESCO TP Hà Nội thông qua ngày 15 tháng 12 năm 1999.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Chánh văn phòng UBND Thành phố, Trưởng Ban Tổ chức chính quyền thành phố, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội, Chủ tịch Hiệp hội Câu lạc bộ UNESCO thành phố Hà Nội thi hành Quyết định này. /.

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Phan Văn Vượng