ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
Số: 116/QĐ- UB
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 19 tháng 5 năm 1994

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH LÀO CAI

Về việc ban hành quy chế tạm thời quản lý chợ cửa khẩu Lào Cai

_____________________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 30 tháng 6 năm 1989;

Căn cứ vào đặc điểm và điều kiện của Chợ cửa khẩu Lào Cai;

Căn cứ nội dung đã được kết luận tại phiên họp thường kỳ Ủy ban nhân dân tỉnh ngày 28/4/1994;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Thương mại du lịch,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này bản "Quy chế tạm thời quản lý chợ cửa khẩu Lào Cai".

Điều 2. Các ông Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh,Giám đốc các Sở Thương mại - Du lịch, Tài chính vật giá, Công an tỉnh, Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng , Cục trưởng Cục Hải quan, Cục trưởng Cục thuế, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện thị xã, các ngành chức năng, cá nhân và tổ chức có liên quan căn cứ quyết định thi hành kể từ ngày ký.

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Hoàng Ngọc Lâm