ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 116/QĐ-UB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 06 năm 1982

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO ĐIỀU TRA LAO ĐỘNG KỸ THUẬT CỦA THÀNH PHỐ

ỦY BAN NHÂNDÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luậttổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban hành chánh các cấp ngày 27.10.1962;
Căn cứ Chỉ thị về cuộc điều tra lao động kỹ thuật năm 1982, số 151-CT ngày 25.5.1982của Hội đồng Bộ Truởng;
Căn cứ đề nghị của đồng chí Trưởng ban Tổ chức chánh quyền thành phố.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Naythành lập Ban chỉ đạo điều tra lao động kỹ thuật thành phố, thành viên gồm có :

1. Đồng chí Võ ThànhCông, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng ban.

2. Đồng chí NguyễnHuỳnh, Phó Chi cục Trưởng Chi cục Thống kê, Phó Trưởng ban Thường trực.

3. Đồng chí Võ ThớiTrung, Trưởng ban Khoa học kỹ thuật thành phố, Phó Trưởng ban.

4. Đồng chí Đặng MinhTrí, Phó Ban Tổ chưc chánh quyền thành phố, Phó Trưởng ban.

5. Đồng chí Phạm Kiều,Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch thành phố, Ủy viên.

6. Đồng chí Trần Chất,Phó Giám đốc Sở Lao động, Ủy viên.

7. Đồng chí Trịnh ThanhVân, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp, Ủy viên.

8. Đồng chí Trần TưBình, Phó chủ nhiệm Ban Liên hiệp xã tiểu công nghiệp, thủ công nghiệp thànhphố, Ủy viên.

Điều 2. Ban chỉđạo điều tra lao động kỹ thuật thành phố có trách nhiệm căn cứ các quyết địnhcủa Hội đồng Bộ trưởng và sự hướng dẫn của Ban điều hành lao động kỹ thuậtTrung ương, tổ chức, hướng dẫn, chỉ đạo các sở, ban, ngành, quận, huyện thựchiện cuộc điều tra lao động kỹ thuật tại thành phố theo đúng quy định của Nhànước bảo đảm đạt kết quả tốt.

Điều 3. Ban chỉđạo điều tra lao động kỹ thuật thành phố có một văn phòng do Chi cục Thống kêthành phố tổ chức, các cơ quan có đại diện tham gia ban chỉ đạo có trách nhiệmcử cán bộ giúp việc cho Ban chỉ đạo trong thời gian tiến hành điều tra.

Điều 4. Ban chỉđạo cuộc điều tra sẽ giải thể sau khi cuộc điều tra lao động kỹ thuật tại thànhphố kết thúc.

Điều 5. Đồng chíChánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận,huyện. Thủ trưởng các sở, ban, ngành và các đồng chí có tên trong Ban chỉ đạođiều tra lao động kỹ thuật thành phố chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC
Lê Đình Nhơn