UỶ BAN NHÂN DÂNTỈNH NINH BÌNH--------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 116/QĐ -UBND

Ninh Bình, ngày 25 tháng 02 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

V/VPHÊ DUYỆT HỒ SƠ CẮM MỐC GIỚI QUY HOẠCH XÂY DỰNG CÔNG VIÊN ĐỘNG VẬT HOANG DÃ QUỐCGIA TẠI TỈNH NINH BÌNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhândân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến Đầu tư xây dựng cơbản ngày 19/6/2009; Luật Quy hoạch ngày 17/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 23/06/2009 của Bộ Xây dựngvề quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định 112/2009/NĐ-CP ; Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/9/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựngcông trình; Nghị định số 83/2009/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một sốđiều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP;

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp vàPTNT tại Tờ trình số 28/TTr-SNN ngày 17/02/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt hồ sơ cắm mốc giới quy hoạch xây dựng Công viên động vật hoangdã Quốc gia tại tỉnh Ninh Bình, với các nội dung sau:

1. Tên hạng mục côngtrình:Cắm mốc giới theo quy hoạchxây dựng Công viên động vật hoang dã Quốc gia tại tỉnh Ninh Bình.

2. Địa điểm thực hiện: Xã Kỳ Phú và xã Phú Long, huyện Nho Quan.

3. Đơn vị tư vấn: Viện Công nghệ khoan.

4. Mục tiêu, phạm vi: Xác định vị trí, cắm mốc giới khu vực quy hoạch công viên động vật hoangdã quốc gia tại tỉnh Ninh Bình.

5. Quy cách, tiêu chuẩn mốcgiới:

- Cột mốc bao gồm đế và thân mốc đượclàm bằng bê tông cốt thép mác 200.

- Đế mốc có kích thước 40x40x50cm;thân mốc dài 90cm, mặt cắt ngang thân mốc hình tam giác đều mỗi cạnh 15cm, mặt mốcđược gắn tim sứ D25 có khắc ký hiệu và số hiệu mốc.

- Độ sâu chôn mốc là 100cm và phải đảm bảo an toàn cho người và phương tiện giao thông qua lại.

- Thân mốc phần 40cm nổi trên bề mặtđất được ghi:

+ Mặt thứ nhất: Ghi chữ “C.V.Đ.V.H.D”bàng chừ chìm cao 10cm, nét chữ rộng 0,8cm in sâu vào bê tông 3-5mm, sơn màuđỏ, ghi thành hàng dọc.

+ Mặt thú 2: Ghi chữ RG và số hiệumốc theo thứ tự từ 01 đến 480 bằng chữ chìm cao 6cm, nét chữ rộng 0,6cm in sâu vàobê tông 3-5mm, sơn màu đỏ, ghi thành hàng dọc.

- Khoảng cách các mốc giới: Trung bìnhkhoảng 48m/mốc, được bố trí tại các điểm chuyển hướng, đỉnh ranh giới, nút giao,đường cong đặc trưng, trên đoạn thẳng có khoảng cách lớn.

- Cột mốc phải đảm bảo cường độ, kíchthước hình học theo thiết kế; thân mốc phải thẳng, phẳng, chôn thẳng đứng.

6. Khối lượng cột mốc: 480 cột mốc.

7. Dự toán kinh phí: 1.861.336.000đồng (một tỷ, tám trăm sáu mươi mốt triệu, ba trăm bamươi sáu nghìn đồng).

Trong đó:

- Chi phí xây dựng: 1.514.484.000 đồng

- Chi phí quản lý dự án:32.183.000 đồng

- Chi phí tư vấn: 110.116.000 đồng

- Chi phí khác: 35.341.000 đồng

- Chi phí dự phòng:169.212.000 đồng

Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước năm 2014 cấp cho dự án xây dựng công viên động vậthoang dã Quốc gia tại tỉnh Ninh Bình.

8. Chủ đầu tư: Sở Nông nghiệp và PTNT.

9. Đại diện chủ đầu tư: Ban quản lý công viên động vật hoang dã Quốc gia tạitỉnh Ninh Bình.

10. Thời gian thực hiện:Năm 2014.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Nông nghiệpvà PTNT, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBNDhuyện Nho Quan; Chủ tịch UBND xã Kỳ Phú; Chủ tịch UBND xã Phú Long; Trưởng Ban quảnlý Công viên động vật hoang dã Quốc gia tại tỉnh Ninh Bình chịu trách nhiệm thihành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Lưu VT, VP3/VP4.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Đinh Quốc Trị