THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
---------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:1160/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 05 tháng 9 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC ÔNG NGUYỄN DANH THÁI, GIỮ CHỨCTHỨ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ kết luận của Bộ Chính trị tại văn bản số 2398-CVNS/BTCTW ngày 22 tháng 8năm 2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ông Nguyễn Danh Thái, nguyên Bộ trưởng, Chủnhiệm Ủy ban Thể dục Thể thao, giữ chức Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Dulịch.

Điều 1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thểthao và Du lịch và ông Nguyễn Danh Thái chịu trách nhiệm thi hành Quyết địnhnày./.

Nơi nhận:
- Như điều 3,
- Bộ Chính trị (để báo cáo)
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Ban Tổ chức Trung ương;
- VPCP: BTCN, các PCN,
các Vụ VX, TCCB: Website CP;
Các Vụ: TH, Website CP;
- Lưu: VT, VPBCS (2), H. 30

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng