UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1160/2006/QĐ-UBND

Hải Dương, ngày 29 tháng 3 năm 2006

QUYẾT ĐỊNH

V/V THÀNH LẬP TRUNGTÂM QUAN TRẮC VÀ PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG THUỘC SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày26/11/2003;

Căn cứ Thông tư số 01/2003/TTLT-BTNMT-BNV ngày15.7.2003 của liên Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nội vụ về chức năng, nhiệmvụ, quyền hạn của cơ quan quản lý về tài nguyên và môi trường tại địa phương;

Thực hiện Thông báo số 69-TB/TU ngày22.3.2005 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc thành lập Trung tâm Quan trắc vàPhân tích môi trường trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Trung tâm Quan trắc và Phântích môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường với chức năng, nhiệm vụ, quyềnhạn và cơ cấu tổ chức như sau:

1. Vị trí, chức năng:

Trung tâm Quan trắc và Phân tích môi trường là đơnvị sự nghiệp có thu trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, thực hiện chức năngquan trắc và phân tích các chỉ tiêu môi trường, hoạt động dịch vụ kỹ thuật vềmôi trường để phục vụ công tác quản lý và bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh;Chịu sự quản lý trực tiếp của Sở Tài nguyên và Môi trường và sự hướng dẫn, quảnlý về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Tài nguyên và Môi trường; có tư cách phápnhân, có con dấu và được mở tài khoản để hoạt động theo quy định của pháp luật.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn:

2.1. Quan trắc, phân tích các chỉ tiêu môi trườngtrên địa bàn tỉnh bao gồm: môi trường xung quanh, nguồn thải của các cơ sở sảnxuất, kinh doanh, dịch vụ … để phục vụ cho xây dựng báo cáo hiện trạng môitrường hàng năm; thu phí nước thải công nghiệp; đề xuất, kiến nghị các phươngán xử lý, phòng ngừa, giảm thiểu ô nhiễm, khắc phục sự cố môi trường.

2.2. Giám định chất lượng môi trường khi có yêu cầucủa cơ quan nhà nước có thẩm quyền; của đoàn thanh tra, kiểm tra giải quyết cáckhiếu nại về môi trường.

2.3. Quản lý và cung cấp dữ liệu về quan trắc, phântích môi trường cho công tác quản lý nhà nước về môi trường và cho các tổ chức,cá nhân có nhu cầu.

2.4.Hợp tác với các tổ chức trong và ngoàinước để nâng cao khả năng quan trắc, phân tích môi trường và thực hiện các dựán, chương trình liên quan đến lĩnh vực bảo vệ môi trường.

2.5. Tổ chức các hoạt động tư vấn, dịch vụ tronglĩnh vực:

- Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, đăngký đạt tiêu chuẩn môi trường cho các dự án đầu tư, các dự án khai thác khoáng sản,các dự án về phát triển kinh tế - xã hội, các dự án về quy hoạch vv…;

- Kiểm soát ô nhiễm môi trường cho các cơ sở sảnxuất kinh doanh, dịch vụ và các dự án;

- Chuyển giao công nghệ về xử lý môi trường (khí,nước thải, chất thải rắn, sản xuất sạch hơn vv…) cho các cơ sở sản xuất, kinhdoanh, dịch vụ;

- Tổ chức các hoạt động dịch vụ khác trong lĩnh vựcbảo vệ môi trường theo quy định của Nhà nước và của tỉnh.

2.6. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về quantrắc, phân tích môi trường và giám sát, vận hành các công trình xử lý ô nhiễmcho cán bộ, viên chức hoạt động trong lĩnh vực môi trường và các tổ chức, cánhân có nhu cầu.

2.7. Quản lý về biên chế cán bộ, viên chức và ngườilao động; về tài sản, tài chính của Trung tâm theo quy định của Nhà nước và của tỉnh.

2.8. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốcSở và Uỷ ban nhân dân tỉnh giao.

3. Cơ cấu tổ chức

3.1. Lãnh đạo Trung tâm gồm: Giám đốc và từ 01 đến02 Phó Giám đốc.

3.2. Các đơn vị trực thuộc:

- Phòng Hành chính và Tài vụ;

- Phòng Quan trắc và Phân tích môi trường;

- Phòng Tư vấn và Chuyển giao công nghệ.

Điều 2. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì,phối hợp với Sở Nội vụ chỉ đạo Trung tâm Quan trắc và Phân tích môi trường ban hành quy chế làm việc; xây dựng kế hoạch biênchế hàng năm trình UBND tỉnh phê duyệt; tuyển chọn cán bộ, viên chức và ngườilao động theo quy định để thực hiện nhiệm vụ.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốccác Sở: Nội vụ, Tài nguyên và Môi trường; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan vàGiám đốc Trung tâm Quan trắc và Phân tích môi trường căn cứ quyết định thihành.

Nơi nhận:
- Bộ Tài nguyên và Môi trường (Vụ pháp chế);
- Thường trực Tỉnh uỷ (để báo cáo);
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Tổ chức Tỉnh uỷ;
- UBND các huyện, thành phố;
- Như Điều 3;
- Lãnh đạo VP và CV liên quan;
- Lưu VT (35B).

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Bùi Thanh Quyến