BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

******

Số: 1161/2004/Q Đ-BLĐTBXH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

********

Hà Nội, ngày 11 tháng 8 năm 2004

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH HỘIGIẢNG GIÁO VIÊN DẠY NGHỀ

BỘ TRƯỞNG BỘLAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Căn cứ Nghị địnhsố 86/2002/N Đ-CP ngày 05/11/2002 của Chính phủ quyđịnh chức năng, nhiệm vụ, quyềnhạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơquan ngang bộ;
Căn cứ Nghịđịnh số 29/2003/N Đ-CP ngày 31/3/2003 của Chínhphủ quy định chức năng, nhiệm vụ,quyền hạn và cơ cấu tổ chức củaBộ Lao động-Thương binh và Xã hội;
Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Dạynghề,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định nàyQuy định Hội giảng giáo viên dạy nghề.

Điều 2. Quyết định nàycó hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Côngbáo.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Tổng cục trưởngTổng cục Dạy nghề, Giám đốc Sở Laođộng-Thương binh và Xã hội các tỉnh, thànhphố trực thuộc Trung ương, Hiệutrưởng các trường dạy nghề, trườngtrung học chuyên nghiệp, trường cao đẳng cóchức năng và nhiệm vụ dạy nghề, Giámđốc các trung tâm dạy nghề, Thủ trưởngcác đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hànhQuyết định này.

Nơi nhận:
VP TW và các Ban của Đảng,
VP Quốc Hội,
VP Chủ tịch nước,
VP Chính phủ,
Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ,
Viện kiểm sát nhân dân tối cao,
Toà án nhân dân tối cao,
HĐND, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW,
Cơ quan TW của các đoàn thể,
Bộ Tư pháp (Cục kiểm tra văn bản),
Như điều 3,
Công báo (2 bản),
Lưu VP, TCDN(20 bản).

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Hằng

(CLICK ĐÔI VÀO BIỂU TƯỢNG BÊNDƯỚI ĐỂ MỞ FILE ĐÍNH KÈM)