Phần I

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1161/QĐ-BXD

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ ĐỊNH MỨC DỰTOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH–PHẦN LẮP ĐẶT MÁY, THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 củaChính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xâydựng.

Căn cứ Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/06/2007 củaChính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, Nghị định số 03/2008/NĐ-CP ngày 07/01/2008 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một sốđiều của Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kinh tế Xây dựng vàViện trưởng Viện Kinh tế Xây dựng.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố định mức dự toán Xây dựng công trình–phầnlắp đặt máy, thiết bị công nghệ kèm theo Quyết định này để các cơ quan, tổchức, cá nhân có liên quan tham khảo, sử dụng vào việc lập và quản lý chi phíđầu tư xây dựng công trình.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Quốc hội;
- Hội đồng dân tộc và các Uỷ ban của Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Cơ quan TW của các đoàn thể;
- Toà án Nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát Nhân dân tối cao;
- Văn phòng chính phủ;
- Các Sở XD, các Sở có công trình xây dựng chuyên ngành;
- Các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty Nhà nước;
- Các Cục, Vụ thuộc Bộ XD;
- Lưu VP, Vụ KTXD, Viện KTXD, Tha300.

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Sơn

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

Quyết định 1161/QĐ-BXD năm 2009 công bố định mức dự toán xây dựng công trình–phần lắp đặt máy, thiết bị công nghệ do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành