BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1161/QĐ-BXD

Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐSUẤT VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH VÀ GIÁ XÂY DỰNG TỔNG HỢP BỘ PHẬN KẾT CẤUCÔNG TRÌNH NĂM 2014

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Nghị định số 62/2013/NĐ-CP ngày 25/06/2013 của Chínhphủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kinh tế xây dựng và Viện trưởngViện Kinh tế xây dựng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Suấtvốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu côngtrình năm 2014 kèm theo Quyết định này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liênquan đến việc quản lý đầu tư xây dựng công trình tham khảo, sử dụng vào việclập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Điều 2. Quyết địnhnày có hiệu lực từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Văn phòng Quốc hội;
- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Cơ quan TW của các đoàn thể;
- Các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan trực thuộc CP;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Các Sở Xây dựng, các Sở có công trình xây dựng chuyên ngành;
- Website của Bộ Xây dựng;
- Các Cục, Vụ thuộc BXD;
- Lưu: VT, Vụ KTXD, Viện KTXD, (Lan20).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh

 

SUẤTVỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH VÀ GIÁ XÂY DỰNG TỔNG HỢP BỘ PHẬN KẾT CẤU CÔNGTRÌNH NĂM 2014

(Kèmtheo Quyết định số 1161/QĐ-BXD ngày 15/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

Phần 1

THUYẾTMINH VÀ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

I. Suất vốn đầu tư xây dựng côngtrình

1. Thuyết minh chung

1.1. Suất vốn đầu tư xây dựng côngtrình (gọi tắt là suất vốn đầu tư) là mức chi phí cần thiết để đầu tư xây dựngcông trình mới tính theo một đơn vị diện tích, công suất hoặc năng lực phục vụtheo thiết kế của công trình.

Công suất hoặc năng lực phục vụ theothiết kế của công trình là khả năng sản xuất hoặc khai thác sử dụng công trìnhtheo thiết kế được xác định bằng đơn vị đo thích hợp.

1.2. Suất vốn đầu tư là một trongnhững cơ sở phục vụ cho việc xác định tổng mức đầu tư dự án, lập và quản lý chiphí dự án đầu tư công trình xây dựng ở giai đoạn chuẩn bị dự án và có thể đượcsử dụng trong việc xác định giá trị quyền sử dụng đất, giá trị thực tế của tàisản là sản phẩm xây dựng cơ bản khi xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phầnhóa theo hướng dẫn của cơ quan quản lý có thẩm quyền.

1.3. Việc công bố suất vốn đầu tưđược thực hiện trên cơ sở:

- Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày26 tháng 11 năm 2003;

- Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày06/02/2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng;

- Thông tư số 10/2013/TT-BXD ngày25/7/2013 của Bộ Xây dựng về Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chấtlượng công trình xây dựng;

- Quy chuẩn xây dựng và tiêu chuẩnxây dựng Việt Nam, tiêu chuẩn ngành trong thiết kế;

- Các quy định về quản lý chi phí dựán đầu tư xây dựng công trình theo Nghị định số 112/209/NĐ-CP ngày 14/12/2009của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

1.4. Suất vốn đầu tư được xác địnhcho công trình xây dựng mới, có tính chất phổ biến, với mức độ kỹ thuật côngnghệ thi công trung bình tiên tiến.

Suất vốn đầu tư công bố kèm theoQuyết định này được tính toán tại mặt bằng Quý IV năm 2014. Đối với các côngtrình có sử dụng ngoại tệ là USD thì phần chi phí ngoại tệ được tính đổi vềđồng Việt Nam theo tỷ giá 1USD = 21.345 VNĐ.

2. Nội dung của suất vốn đầu tư:

Suất vốn đầu tư bao gồm các chi phí:xây dựng, thiết bị, quản lý dự án đầu tư xây dựng, tư vấn đầu tư xây dựng vàcác khoản chi phí khác. Suất vốn đầu tư tính toán đã bao gồm thuế giá trị giatăng cho các chi phí nêu trên.

Nội dung chi phí trong suất vốn đầutư chưa bao gồm chi phí thực hiện một số loại công việc theo yêu cầu riêng củadự án/công trình xây dựng cụ thể như:

- Chi phí bồi thường, hỗ trợ và táiđịnh cư gồm: chi phí bồi thường về đất, nhà, công trình trên đất, các tài sảngắn liền với đất, trên mặt nước và chi phí bồi thường khác theo quy định; cáckhoản hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất; chi phí tái định cư; chi phí tổ chức bồithường, hỗ trợ và tái định cư; chi phí sử dụng đất trong thời gian xây dựng(nếu có); chi phí chi trả cho phần hạ tầng kỹ thuật đã được đầu tư xây dựng(nếu có) và các chi phí có liên quan khác;

- Lãi vay trong thời gian thực hiệnđầu tư xây dựng (đối với các dự án có sử dụng vốn vay);

- Vốn lưu động ban đầu (đối với cácdự án đầu tư xây dựng nhằm mục đích sản xuất, kinh doanh);

- Chi phí dự phòng trong tổng mứcđầu tư (dự phòng cho khối lượng công việc phát sinh và dự phòng cho yếu tốtrượt giá trong thời gian thực hiện dự án);

- Một số chi phí khác gồm: đánh giátác động môi trường và xử lý các tác động của dự án đến môi trường; đăng kiểmchất lượng quốc tế, quan trắc biến dạng công trình; chi phí kiểm định chấtlượng công trình; gia cố đặc biệt về nền móng công trình; chi phí thuê tư vấnnước ngoài.

3. Hướng dẫn sử dụng

3.1. Khi sử dụng suất vốn đầu tưđược công bố theo mục 1.2 cần căn cứ vào loại cấp công trình, thời điểm lậptổng mức đầu tư, khu vực đầu tư xây dựng công trình và các chi phí khác phù hợpyêu cầu cụ thể của dự án để bổ sung, điều chỉnh, quy đổi lại sử dụng cho phùhợp, cụ thể:

3.1.1. Bổ sung các chi phí cần thiếttheo yêu cầu riêng của dự án/công trình. Việc xác định các chi phí bổ sung nàyđược thực hiện theo các quy định, hướng dẫn hiện hành phù hợp với thời điểm xácđịnh tổng mức đầu tư xây dựng công trình.

3.1.2. Điều chỉnh, quy đổi suất vốnđầu tư trong một số trường hợp, ví dụ như:

- Quy mô năng lực sản xuất hoặc phụcvụ của công trình khác với quy mô năng lực sản xuất hoặc phục vụ của công trìnhđại diện nêu trong danh mục được công bố.

- Có sự khác nhau về đơn vị đo nănglực sản xuất hoặc phục vụ của công trình với đơn vị đo sử dụng trong danh mụcđược công bố.

- Sử dụng chỉ tiêu suất vốn đầu tưđể xác định tổng mức đầu tư cho các công trình mở rộng, nâng cấp cải tạo hoặccông trình có yêu cầu đặc biệt về công nghệ.

- Có những yếu tố đặc biệt về địađiểm xây dựng, địa chất nền móng công trình.

- Dự án đầu tư công trình xây dựngsử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) có những nội dung chi phíđược quy định khác với những nội dung chi phí nêu trong công bố.

- Mặt bằng giá xây dựng ở thời điểmxác định chi phí đầu tư xây dựng có sự khác biệt đáng kể so với thời điểm côngbố suất vốn đầu tư.

3.1.3. Điều chỉnh, quy đổi suất vốnđầu tư đã công bố về thời điểm tính toán

- Điều chỉnh, quy đổi suất vốn đầutư đã được công bố về thời điểm tính toán có thể sử dụng chỉ số giá xây dựngđược công bố theo quy định.

- Điều chỉnh, quy đổi suất vốn đầutư về địa điểm tính toán được xác định bằng kinh nghiệm/phương pháp chuyên giatrên cơ sở phân tích, đánh giá so sánh các yếu tố về địa chất, địa hình, thủyvăn, mặt bằng giá khu vực.

3.2. Xác định chỉ tiêu suất vốn đầutư

Tại phần 4 hướng dẫn phương pháp xácđịnh suất vốn đầu tư xây dựng công trình, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thểtham khảo trong quá trình lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

II. Giá xây dựng tổng hợp bộ phậnkết cấu công trình

1. Thuyết minh chung

1.1. Giá xây dựng tổng hợp bộ phậnkết cấu công trình (viết tắt là giá bộ phận kết cấu) bao gồm toàn bộ chiphí cần thiết để hoàn thành một đơn vị khối lượng nhóm, loại công tác xây dựng,đơn vị kết cấu hoặc bộ phận công trình xây dựng.

1.2. Giá bộ phận kết cấu là mộttrong những cơ sở để lập tổng mức đầu tư dự án, dự toán xây dựng công trình,quản lý và kiểm soát chi phí xây dựng công trình.

1.3. Giá bộ phận kết cấu được tínhtoán theo mục 1.3, 1.4 phần I.

2. Nội dung của giá bộ phận kết cấubao gồm

Giá bộ phận kết cấu bao gồm chi phívật liệu chính, vật liệu phụ, nhân công, máy thi công, chi phí trực tiếp khác,chi phí chung, thu nhập chịu thuế tính trước, thuế giá trị gia tăng.

3. Hướng dẫn sử dụng

3.1. Khi sử dụng giá bộ phận kết cấuđể xác định tổng mức đầu tư xây dựng, dự toán xây dựng công trình thì cần bổsung các khoản mục chi phí thuộc tổng mức đầu tư xây dựng, dự toán xây dựngcông trình chưa được tính toán trong giá bộ phận kết cấu.

3.2. Việc điều chỉnh, quy đổi vềthời điểm tính toán khác với thời điểm tính toán giá bộ phận kết cấu được côngbố có thể sử dụng chỉ số giá phần xây dựng được công bố theo quy định.

3.3. Xác định giá bộ phận kết cấu

Tại phần 4 hướng dẫn phương pháp xácđịnh giá bộ phận kết cấu, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thể tham khảo trongquá trình lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

III. Kết cấu và nội dung

Tập suất vốn đầu tư xây dựng côngtrình và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình năm 2014 được kết cấuthành 4 phần và mã hóa các chỉ tiêu bằng số hiệu thống nhất như sau:

Phần 1: Thuyết minh chung và hướngdẫn sử dụng

Ở phần này giới thiệu các khái niệm,cơ sở tính toán, phạm vi sử dụng; các khoản mục chi phí theo quy định được tínhtrong suất vốn đầu tư, giá bộ phận kết cấu, chi tiết những nội dung đã tính vàchưa được tính đến trong suất vốn đầu tư, giá bộ phận kết cấu; hướng dẫn sửdụng tập suất vốn đầu tư, giá bộ phận kết cấu.

Phần 2: Suất vốn đầu tư xây dựngcông trình

Gồm hệ thống các chỉ tiêu suất vốnđầu tư xây dựng công trình, thuyết minh về quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng và cácnội dung chi phí của các chỉ tiêu suất vốn đầu tư.

Phần 3: Giá xây dựng tổng hợp bộphận kết cấu công trình

Gồm hệ thống chỉ tiêu về giá bộ phậnkết cấu đối với một số loại công trình, tiêu chuẩn áp dụng và các chỉ dẫn kỹthuật cần thiết.

Phần 4: Hướng dẫn phương pháp xácđịnh suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kếtcấu công trình

Số hiệu suất đầu tư xây dựng và giábộ phận kết cấu được mã hóa gồm 8 số (00000.000), trong đó: Số hiệu thứ nhấtthể hiện loại chỉ tiêu (1: suất vốn đầu tư; 2: giá bộ phận kết cấu); số hiệu thứhai thể hiện loại công trình (1: công trình dân dụng; 2: công trình côngnghiệp; 3: công trình hạ tầng kỹ thuật; 4: công trình giao thông; 5: công trìnhnông nghiệp và phát triển nông thôn); 3 số hiệu tiếp theo thể hiện nhóm côngtrình trong 5 loại công trình; 2 số hiệu tiếp theo thể hiện chỉ tiêu cụ thể đốivới công trình công bố; số hiệu cuối cùng thể hiện chỉ tiêu (0: suất vốn đầutư; 1: suất chi phí xây dựng; 2: suất chi phí thiết bị).

Phần 2

SUẤTVỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Chương I

SUẤT VỐN ĐẦU TƯ CÔNGTRÌNH DÂN DỤNG

1. CÔNG TRÌNH NH À Ở

Bảng1. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình nhà ở

Đơn vịtính: 1.000 đ/m2 sàn

Suất vốn đầu tư

Trong đó bao gồm

Chi phí xây dựng

Chi phí thiết bị

Nhà chung cư

Số tầng ≤ 7

1110.01

số tầng ≤ 5

6.570

5.580

320

1110.02

5 ≤ số tầng ≤ 7

8.480

6.640

600

7 < số tầng ≤ 20

1110.03

7 < số tầng ≤ 10

8.740

6.950

580

1110.04

10 ≤ số tầng ≤ 15

9.150

7.440

560

1110.05

15 ≤ số tầng ≤ 18

9.790

7.680

820

1110.06

18 ≤ số tầng ≤ 20

10.190

7.830

980

Số tầng ³ 20

1110.07

20 < số tầng ≤ 25

11.340

8.720

1.090

1110.08

25 < số tầng ≤ 30

11.910

9.150

1.150

Nhà ở riêng lẻ

1120.01

Nhà 1 tầng, tường bao xây gạch, mái tôn

1.790

1.670

1120.02

Nhà 1 tầng, căn hộ khép kín, kết cấu tường gạch chịu lực, mái BTCT đổ tại chỗ

4.710

4.390

1120.03

Nhà từ 2 đến 3 tầng, kết cấu khung chịu lực BTCT; tường bao xây gạch; sàn, mái BTCTđổ tại chỗ

7.230

6.730

1120.04

Nhà kiểu biệt thự từ 2 đến 3 tầng, kết cấu khung chịu lực BTCT; tường bao xây gạch; sàn, mái BTCT đổ tại chỗ

9.090

8.170

0

1

2

Ghi chú

a. Suất vốn đầu tư xây dựng côngtrình nhà ở nêu tại Bảng 1 được tính toán với cấp công trình là cấp I, II, III,IV theo Tiêu chuẩn Xây dựng (TCXD) số 13:1991 “Phân cấp nhà và công trình dândụng. Nguyên tắc chung”; theo tiêu chuẩn thiết kế TCVN 2748:1991 “Phân cấp côngtrình xây dựng. Nguyên tắc chung”; các yêu cầu và quy định khác về giải phápkiến trúc, kết cấu, điện, phòng cháy chữa cháy... và theo quy định của tiêuchuẩn thiết kế TCVN 4451:1987 “Nhà ở. Nguyên tắc cơ bản để thiết kế”, TCVN323:2004 “Nhà ở cao tầng. Tiêu chuẩn thiết kế”, TCVN 353:2005 “Nhà ở liền kề.Tiêu chuẩn thiết kế” và các quy định khác có liên quan.

b. Suất vốn đầu tư xây dựng côngtrình nhà ở bao gồm các chi phí cần thiết để xây dựng công trình nhà ở tínhtrên 1 m2 diện tích sàn xây dựng, trong đó phần chi phí thiết bị đã bao gồm cácchi phí mua sắm, lắp đặt thang máy, trạm biến áp và các thiết bị phục vụ vậnhành, máy bơm cấp nước, hệ thống phòng cháy chữa cháy.

c. Suất vốn đầu tư xây dựng côngtrình nhà ở chưa bao gồm chi phí xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và chiphí cho phần ngoại thất bên ngoài công trình, hệ thống kỹ thuật tiên tiến nhưhệ thống điều hòa không khí, thông gió, báo cháy tự động, hệ thống BMS,...

d. Tỷ trọng của các phần chi phítrong suất vốn đầu tư công trình xây dựng nhà ở như sau:

- Tỷ trọng chi phí phần móng công trình:

15 - 25%

- Tỷ trọng chi phí phần kết cấu thân công trình:

30 - 40%

- Tỷ trọng chi phí phần kiến trúc, hoàn thiện, hệ thống kỹ thuật trong CT:

55 - 35%

e. Suất vốn đầu tư công trình ở Bảng1 tính cho công trình nhà ở chung cư cao tầng chưa có xây dựng tầng hầm. Trườnghợp có xây dựng tầng hầm thì suất vốn đầu tư có thể điều chỉnh như sau:

Trường hợp xây dựng số tầng

Hệ số điều chỉnh (Kđ/c)

Số tầng hầm ≤ 2

3 ≤ Số tầng hầm ≤ 5

Số tầng ≤ 7 tầng

1,15 - 1,35

7 tầng < Số tầng ≤ 20 tầng

1,10 - 1,14

1,15 - 1,40

20 tầng < Số tầng ≤ 30 tầng

1,05 - 1,12

1,13 - 1,25

- Hệ số Kđ/c ở bảng trên được ápdụng đối với trường hợp chỉ giới xây dựng phần tầng hầm tương đương với chỉgiới xây dựng phần nổi.

- Việc thực hiện điều chỉnh tổng mứcđầu tư, suất vốn đầu tư theo hệ số Kđ/c ở bảng trên được thực hiện điều chỉnhtrên tổng diện tích sàn xây dựng không bao gồm diện tích xây dựng sàn tầng hầm.

2. CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG

2.1. Công trình giáo dục

2.1.1. Nhà trẻ, trường mẫu giáo

Bảng2. Suất vốn đầu tư xây dựng nhà trẻ, trường mẫu giáo

Đơn vị tính:1.000 đ/cháu

Suất vốn đầu tư

Trong đó bao gồm

Chi phí xây dựng

Chi phí thiết bị

Nhà gửi trẻ, có số cháu

11211.01

75 < số cháu ≤ 125

54.110

44.480

4.010

11211.02

125 < số cháu ≤ 200

53.520

43.980

4.010

11211.03

200 < số cháu ≤ 250

51.790

42.460

4.010

Trường mẫu giáo, có số cháu

11211.04

105 < số cháu ≤ 175

52.810

43.980

3.050

11211.05

175 < số cháu ≤ 280

49.610

41.200

3.050

11211.06

280 < số cháu ≤ 350

46.420

38.420

3.050

11211.07

350 < số cháu ≤ 455

43.230

35.640

3.050

0

1

2

Ghi chú:

a. Suất vốn đầu tư xây dựng côngtrình nhà gửi trẻ, trường mẫu giáo nêu tại Bảng 2 được tính toán theo tiêuchuẩn thiết kế TCVN 2748:1991 “Phân cấp công trình xây dựng. Nguyên tắc chung”với cấp công trình là cấp II, III; các yêu cầu, quy định khác về khu đất xâydựng, giải pháp thiết kế, sân vườn, chiếu sáng, kỹ thuật điện... theo quy địnhtrong TCVN 3907:2011 “Nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non. Tiêu chuẩnthiết kế” và các quy định khác liên quan.

b. Suất vốn đầu tư xây dựng nhà gửitrẻ, trường mẫu giáo bao gồm:

- Chi phí xây dựng nhà lớp học, cáchạng mục công trình phục vụ như: kho để đồ, nhà chế biến thức ăn, nhà giặt quầnáo, nhà để xe,... các chi phí xây dựng khác như: trang trí sân chơi, khu giảitrí...

- Chi phí trang, thiết bị nội thất:giường tủ, bàn ghế, quạt điện, máy điều hòa nhiệt độ, phòng cháy chữa cháy...

c. Công trình nhà gửi trẻ, trườngmẫu giáo được phân chia ra các khối chức năng theo tiêu chuẩn thiết kế, baogồm:

- Khối công trình nhóm lớp gồm:phòng sinh hoạt, phòng ngủ, phòng giao nhận trẻ, phòng nghỉ, phòng ăn, phòng vệsinh.

- Khối công trình phục vụ gồm: phòngtiếp khách, phòng nghỉ của giáo viên, phòng y tế, nhà chuẩn bị thức ăn, nhàkho, nhà để xe, giặt quần áo,...

- Sân, vườn và khu vui chơi.

d. Tỷ trọng của các phần chi phítrong suất vốn đầu tư như sau:

Tỷ trọng chi phí cho khối công trìnhnhóm lớp: 75 - 85%

Tỷ trọng chi phí cho khối công trìnhphục vụ: 15 - 10%

Tỷ trọng chi phí cho sân, vườn vàkhu vui chơi: 10 - 5%

2.1.2 Trường phổ thông các cấp

Bảng3. Suất vốn đầu tư xây dựng trường học

Đơn vịtính: 1.000 đ/học sinh

Suất vốn đầu tư

Trong đó bao gồm

Chi phí xây dựng

Chi phí thiết bị

Trường tiểu học (cấp I) có số học sinh

11212.01

175 < số học sinh ≤ 315

32.190

26.030

3.060

11212.02

315 < số học sinh ≤ 490

29.870

24.010

3.060

11212.03

490 < số học sinh ≤ 665

28.130

22.490

3.060

11212.04

665 < số học sinh ≤ 1.050

26.880

21.410

3.060

Trường trung học cơ sở (cấp II) và phổ thông trung học (cấp III) có quy mô

11212.05

540 < số học sinh ≤ 720

38.720

31.090

4.020

11212.06

720 < số học sinh ≤ 1.080

36.400

29.070

4.020

11212.07

1.080 < số học sinh ≤ 1.620

34.330

27.450

4.020

0

1

2

Ghi chú:

a. Suất vốn đầu tư công trình xâydựng trường học nêu tại Bảng 3 được tính toán với cấp công trình là cấp II, IIItheo các quy định trong tiêu chuẩn thiết kế TCVN 2748:1991 “Phân cấp công trìnhxây dựng. Nguyên tắc chung” về phân cấp công trình và các yêu cầu, quy định vềquy mô công trình, khu đất xây dựng, yêu cầu thiết kế, diện tích,... của cáchạng mục công trình phục vụ học tập, vui chơi, giải trí,... và quy định trong TCVN 8793:2011 “Trường tiểu học. Tiêu chuẩn thiết kế” và TCVN 8794:2011 “Trườngtrung học cơ sở và phổ thông. Tiêu chuẩn thiết kế” và các quy định khác có liênquan.

b. Suất vốn đầu tư công trình xâydựng trường học bao gồm:

Chi phí xây dựng nhà lớp học, cáchạng mục phục vụ, thể dục thể thao, thực hành,...

Chi phí về trang, thiết bị phục vụhọc tập, thể thao, phòng cháy chữa cháy.

c. Công trình xây dựng trường đượcphân chia ra các khối chức năng theo tiêu chuẩn thiết kế, bao gồm:

- Khối học tập gồm các phòng học.

- Khối lao động thực hành gồm cácxưởng thực hành về mộc, cơ khí, điện, kho của các xưởng.

- Khối thể thao gồm các hạng mụccông trình thể thao.

- Khối phục vụ học tập gồm hộitrường, thư viện, phòng đồ dùng giảng dạy, phòng truyền thống.

- Khối hành chính quản trị gồm vănphòng, phòng giám hiệu, phòng nghỉ của giáo viên, văn phòng Đoàn, Đội, phòngtiếp khách, nhà để xe.

d. Tỷ trọng của các phần chi phítrong suất vốn đầu tư như sau:

Tỷ trọng chi phí cho khối công trìnhhọc tập: 50 - 55%.

Tỷ trọng chi phí cho khối công trìnhthể thao: 15 - 10%.

Tỷ trọng chi phí cho khối công trìnhphục vụ: 15 - 10%.

Tỷ trọng chi phí cho khối công trìnhlao động thực hành: 5%.

Tỷ trọng chi phí cho khối công trìnhhành chính quản trị: 15 - 20%.

2.1.3 Trường đại học, học viện, caođẳng, trường trung học chuyên nghiệp, trường nghiệp vụ

Bảng4. Suất vốn đầu tư công trình xây dựng trường đại học, học viện, cao đẳng,trung học chuyên nghiệp, trường nghiệp vụ

Đơn vịtính: 1.000 đ/học viên

Suất vốn đầu tư

Trong đó bao gồm

Chi phí xây dựng

Chi phí thiết bị

Trường đại học, học viện, cao đẳng có số học viên

11213.01

Số học viên ≤ 1.000

147.280

122.270

7.140

11213.02

1.000 < số học viên ≤ 2.000

143.100

118.670

7.140

11213.03

2.000 < số học viên ≤ 3.000

138.630

115.070

6.750

11213.04

3.000 < số học viên ≤ 5.000

133.150

110.360

6.750

11213.05

Số học viên > 5.000

129.070

106.830

6.750

Trường trung học chuyên nghiệp, trường nghiệp vụ có số học viên

11213.06

Số học viên ≤ 500

70.980

55.860

8.120

11213.07

500 < số học viên ≤ 800

67.690

53.030

8.120

11213.08

800 < số học viên ≤ 1.200

63.790

50.300

7.170

0

1

2

Ghi chú:

a. Suất vốn đầu tư công trình xâydựng trường đại học, học viện, cao đẳng, trường trung học chuyên nghiệp, trườngnghiệp vụ tại Bảng 4 được tính toán với cấp công trình là cấp II, III theo cácquy định trong tiêu chuẩn thiết kế TCVN 2748:1991 về “Phân cấp công trình xâydựng. Nguyên tắc chung”; các yêu cầu quy định khác về quy mô công trình, mặtbằng tổng thể, yêu cầu thiết kế các hạng mục phục vụ học tập, nghiên cứu vàthực hành, vui chơi, giải trí,...; quy định trong TCVN 3981:1985 “Trường đạihọc. Tiêu chuẩn thiết kế”, TCXDVN 60:2003 “Trường dạy nghề - Tiêu chuẩn thiếtkế” và TCXDVN 275:2002 “Trường trung học chuyên nghiệp. Tiêu chuẩn thiết kế” vàcác quy định khác có liên quan.

b. Suất vốn đầu tư công trình xâydựng trường đại học, học viện, cao đẳng bao gồm:

- Chi phí xây dựng các công trìnhchính và phục vụ của trường, khu ký túc xá sinh viên;

- Chi phí trang thiết bị nội thất,giảng đường, cơ sở nghiên cứu khoa học, phòng giáo viên, phòng giám hiệu, trangthiết bị thể dục thể thao, y tế, thư viện, thiết bị trạm bơm, trạm biến thế.

c. Suất vốn đầu tư công trình xâydựng trường đại học, học viện, cao đẳng, trường trung học chuyên nghiệp, trườngnghiệp vụ được tính cho 1 học viên.

d. Công trình xây dựng trường đạihọc, học viện, cao đẳng, trường trung học chuyên nghiệp, trường nghiệp vụ đượcchia ra các khối chức năng theo tiêu chuẩn thiết kế, bao gồm:

- Khối học tập và cơ sở nghiên cứukhoa học gồm giảng đường, lớp học, thư viện, hội trường, nhà hành chính, làmviệc.

- Khối thể dục thể thao gồm phòngtập thể dục thể thao, công trình thể thao ngoài trời, sân bóng đá, bóng chuyền,bóng rổ, bể bơi.

- Khối ký túc xá gồm nhà ở cho họcviên, nhà ăn, nhà phục vụ (quầy giải khát, trạm y tế, chỗ để xe).

- Khối công trình kỹ thuật gồm xưởngsửa chữa, kho, nhà để xe ô tô, trạm bơm, trạm biến thế...

e. Tỷ trọng của các phần chi phítrong suất vốn đầu tư như sau:

STT

Các khoản mục chi phí

Trường đại học, học viện, cao đẳng (%)

Trường trung học chuyên nghiệp, trường nghiệp vụ, (%)

1

2

3

4

Khối công trình học tập và nghiên cứu khoa học

Khối công trình thể dục thể thao

Khối công trình ký túc xá

Khối công trình kỹ thuật

50 - 60

15 - 10

30 - 25

5

40 - 50

20 - 15

35 - 30

5

2.2. Công trình y tế

2.2.1. Công trình bệnh viện đa khoa

Bảng5. Suất vốn đầu tư công trình bệnh viện đa khoa

Đơn vịtính: 1.000 đ/giường

Suất vốn đầu tư

Trong đó bao gồm

Chi phí xây dựng

Chi phí thiết bị

Bệnh viện đa khoa, có quy mô:

11221.01

Từ 50 đến 200 giường bệnh

1.422.040

547.670

713.630

11221.02

Từ 250 đến 350 giường bệnh

1.376.070

532.460

689.830

11221.03

Từ 400 đến 500 giường bệnh

1.327.230

511.160

666.060

11221.04

Trên 550 giường bệnh

1.232.430

474.650

618.480

0

1

2

Ghi chú:

a. Suất vốn đầu tư xây dựng côngtrình y tế nêu tại Bảng 5 được tính toán với cấp công trình là cấp II, III theocác quy định trong Tiêu chuẩn thiết kế TCVN 2748:1991 “Phân cấp công trình xâydựng. Nguyên tắc chung”; các yêu cầu, quy định về khu đất xây dựng, bố cục mặtbằng, giải pháp thiết kế, giải pháp kỹ thuật về phòng cháy, chữa cháy, chiếusáng, thông gió, điện, nước... theo Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4470:2012 “Tiêuchuẩn thiết kế Bệnh viện đa khoa”, TCXDVN 365:2007 “Hướng dẫn thiết kế Bệnhviện đa khoa” và các quy định khác có liên quan.

b. Suất vốn đầu tư xây dựng côngtrình bệnh viện đa khoa gồm:

- Chi phí xây dựng các công trìnhkhám, điều trị bệnh nhân và các công trình phục vụ như:

+ Khối khám bệnh và điều trị ngoạitrú gồm các phòng chờ, phòng khám và điều trị, phòng cấp cứu, phòng nghiệp vụ,phòng hành chính, khu vệ sinh.

+ Khối chữa bệnh nội trú gồm phòngbệnh nhân, phòng nghiệp vụ, phòng sinh hoạt của nhân viên, phòng vệ sinh.

+ Khối kỹ thuật nghiệp vụ gồm phòngmổ, phòng cấp cứu, phòng nghiệp vụ, xét nghiệm, thực nghiệm, phòng giải phẫubệnh lý, khoa dược...

+ Khối hành chính, quản trị gồm bếp,kho, xưởng, nhà để xe, nhà giặt, nhà thường trực...

- Chi phí trang thiết bị y tế hiệnđại và đồng bộ phục vụ khám, chữa bệnh, phục vụ sinh hoạt, nghỉ ngơi của nhânviên, bệnh nhân.

c. Suất vốn đầu tư xây dựng côngtrình bệnh viện đa khoa được tính bình quân cho 1 giường bệnh theo năng lựcphục vụ.

2.2.2. Công trình bệnh viện trọngđiểm tuyến Trung ương

Bảng6. Suất vốn đầu tư công trình bệnh viện trọng điểm tuyến Trung ương

Đơn vịtính: 1.000 đ/giường

Suất vốn đầu tư

Trong đó bao gồm

Chi phí xây dựng

Chi phí thiết bị

Bệnh viện trọng điểm tuyến Trung ương có quy mô

4.112.070

2.041.480

1.874.400

11222.01

1.000 giường bệnh

0

1

2

Ghi chú:

a. Suất vốn đầu tư xây dựng côngtrình y tế nêu tại Bảng 6 được tính toán với cấp công trình là cấp I theo cácquy định trong Tiêu chuẩn thiết kế TCVN 2748:1991 “Phân cấp công trình xâydựng. Nguyên tắc chung”; các yêu cầu, quy định về khu đất xây dựng, bố cục mặtbằng, giải pháp thiết kế, giải pháp kỹ thuật về phòng cháy, chữa cháy, chiếusáng, thông gió, điện, nước... theo Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXD 4470: 2012 “Tiêu chuẩn thiết kế Bệnh viện đa khoa” và các quy định khác có liên quan.

b. Suất vốn đầu tư xây dựng côngtrình bệnh viện trọng điểm tuyến trung ương gồm:

- Chi phí xây dựng các công trìnhkhám, điều trị bệnh nhân và các công trình phục vụ như:

+ Khu vực khám - điều trị ban ngày:khám bệnh cho tất cả các chuyên khoa, tổ chức hỗ trợ chuẩn đoán và các khu vựcđiều trị bệnh nhân trong ngày.

+ Khu vực điều trị nội trú: tổ chứccác khoa/trung tâm điều trị ngoại trú tất cả các chuyên khoa.

+ Khu kỹ thuật nghiệp vụ: các kỹthuật chuẩn đoán, điều trị, can thiệp với công nghệ và kỹ thuật mới tiên tiếntrên thế giới.

+ Khu hành chính quản trị và kỹthuật, hậu cần và phụ trợ: khu vực cho hành chính, các hạng mục hạ tầng kỹthuật phục vụ cho vận hành bệnh viện.

+ Khu dịch vụ tổng hợp, tâm linh: tổchức phục vụ tất cả các nhu cầu của cán bộ và người nhà bệnh nhân... như Nhàcông vụ, nhà thăm thân, khu tâm linh, siêu thị dược và đồ dùng sinh hoạt tiệních, ngân hàng, bưu điện, trạm xe buýt...

+ Khu đào tạo, chỉ đạo tuyến: nghiêncứu và chuyển giao các ứng dụng kỹ thuật cao y tế, chỉ đạo tuyến và đào tạonguồn nhân lực y tế cho ngành.

- Chi phí trang thiết bị y tế hiệnđại, đồng bộ phù hợp với vị trí là bệnh viện tuyến cuối. Ngoài việc phục vụchữa trị các bệnh nặng với các chuyên khoa sâu còn đảm bảo vai trò trung tâmchuyển giao công nghệ cho các bệnh viện tuyến dưới.

c. Suất vốn đầu tư xây dựng côngtrình bệnh viện được tính bình quân cho 1 giường bệnh theo năng lực phục vụ.

2.3. Công trình thể thao

2.3.1. Sân vận động

Bảng7. Suất vốn đầu tư xây dựng sân vận động

Đơn vịtính: 1.000 đ/chỗ ngồi

Suất vốn đầu tư

Trong đó bao gồm

Chi phí xây dựng

Chi phí thiết bị

Sân vận động có sức chứa

11231.01

20.000 chỗ ngồi

2.950

2.240

390

11231.02

40.000 chỗ ngồi

2.320

1.850

140

0

1

2

Ghi chú:

a. Suất vốn đầu tư xây dựng côngtrình thể thao nêu tại Bảng 7 được tính toán trên cơ sở các quy định về quy mô,phân loại công trình, yêu cầu về mặt bằng, giải pháp thiết kế, chiếu sáng,điện, nước, theo Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 287:2004 “Sân thể thao”, cácquy định khác có liên quan.

b. Suất vốn đầu tư xây dựng côngtrình thể thao bao gồm:

- Chi phí xây dựng công trình theokhối chức năng phục vụ như:

Khối phục vụ khán giả: Phòng bán vé,phòng căng tin, khu vệ sinh, khán đài, phòng cấp cứu. Khối phục vụ vận độngviên: Sân bóng, phòng thay quần áo, phòng huấn luyện viên, phòng trọng tài,phòng nghỉ của vận động viên, phòng vệ sinh, phòng y tế.

Khối phục vụ quản lý: Phòng hànhchính, phòng phụ trách sân, phòng thường trực, bảo vệ, phòng nghỉ của nhânviên, kho, xưởng sửa chữa dụng cụ thể thao.

- Các chi phí trang, thiết bị phụcvụ vận động viên, khán giả.

c. Suất vốn đầu tư xây dựng côngtrình thể thao được tính bình quân cho 1 chỗ ngồi của khán giả.

2.3.2. Nhà thi đấu, tập luyện

Bảng8. Suất vốn đầu tư xây dựng nhà thi đấu, tập luyện

Bảng 8.1.theo quy mô diện tích

Đơn vịtính: 1.000 đ/m2 sân

Suất vốn đầu tư

Trong đó bao gồm

Chi phí xây dựng

Chi phí thiết bị

Sân tập luyện ngoài trời, không có khán đài

11232.01

Sân bóng đá tập luyện, kích thước sân 128x94m

880

710

50

11232.02

Sân bóng chuyền, cầu lông, kích thước sân 24x15m

5.270

4.230

280

11232.03

Sân bóng rổ, kích thước sân 30x19m

4.950

3.960

280

11232.04

Sân tennis, kích thước sân 40x20m

4.950

3.960

280

0

1

2

Bảng 8.2.theo quy mô sức chứa

Đơn vịtính: 1.000 đ/chỗ ngồi

Suất vốn đầu tư

Trong đó bao gồm

Chi phí xây dựng

Chi phí thiết bị

Nhà thi đấu, tập luyện, có khán đài

Nhà thi đấu bóng chuyền, bóng rổ, cầu lông, tennis

11232.05

1.000 chỗ ngồi

9.450

7.670

360

11232.06

2.000 chỗ ngồi

9.120

7.390

360

11232.07

3.000 chỗ ngồi

8.810

7.130

360

0

1

2

Ghi chú:

a. Suất vốn đầu tư xây dựng côngtrình thể thao nêu tại Bảng 8 được tính toán trên cơ sở các quy định về quy mô,phân loại công trình, yêu cầu về mặt bằng, giải pháp thiết kế, chiếu sáng,điện, nước, theo Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 287:2004 “Sân thể thao”, TCXDVN 289:2004 “Nhà thi đấu thể thao” và các quy định khác có liên quan.

b. Suất vốn đầu tư xây dựng côngtrình nhà thể thao cho từng môn thể thao như bóng rổ, tennis, bóng chuyền, cầulông, bao gồm:

- Chi phí xây dựng các hạng mục côngtrình như:

Khối phục vụ khán giả (đối với nhàthi đấu, tập luyện có khán đài): khán đài, phòng nghỉ (hành lang), phòng bánvé, phòng vệ sinh, phòng căng tin.

Khối phục vụ vận động viên: nhà thiđấu, nhà gửi và thay quần áo, phòng nghỉ, phòng vệ sinh, phòng y tế, căng tin,kho, các phòng chức năng khác.

Khối hành chính quản trị: phòng làmviệc, phòng nghỉ của nhân viên, phòng trực kỹ thuật, phòng bảo vệ, kho dụng cụvệ sinh.

- Chi phí trang, thiết bị phục vụnhư quạt điện, máy điều hòa nhiệt độ, thiết bị y tế, dụng cụ thi đấu, tính bìnhquân cho 1 chỗ ngồi theo năng lực phục vụ.

c. Suất vốn đầu tư xây dựng côngtrình thể thao được tính bình quân cho 1 m2 diện tích sân (đối với công trìnhthể thao không có khán đài) hoặc cho 1 chỗ ngồi của khán giả (đối với côngtrình có khán đài).

2.3.3. Công trình thể thao khác

Bảng9. Suất vốn đầu tư xây dựng bể bơi

Đơn vịtính: 1.000 đ/m2 bể

Suất vốn đầu tư

Trong đó bao gồm

Chi phí xây dựng

Chi phí thiết bị

Bể bơi ngoài trời (không có khán đài)

11233.01

kích thước 12,5x6 m

8.150

6.570

390

11233.02

kích thước 16x8 m

9.470

7.660

390

11233.03

kích thước 50 x26 m

13.970

11.090

940

Bể bơi ngoài trời có sức chứa < 5.000 chỗ

11233.04

kích thước 12,5x6 m

12.990

10.580

390

11233.05

kích thước 16x8 m

14.300

11.680

390

11233.06

kích thước 50 x26 m

18.810

15.110

970

0

1

2

Ghi chú:

a. Suất vốn đầu tư xây dựng bể bơinêu tại Bảng 9 được tính toán trên cơ sở các quy định về quy mô, phân loại côngtrình, yêu cầu về mặt bằng, giải pháp thiết kế, chiếu sáng, điện, nước, theoTiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 288:2004 “Bể bơi” và các quy định khác cóliên quan.

b. Suất vốn đầu tư xây dựng bể bơibao gồm:

- Chi phí xây dựng bể bơi, các hạngmục công trình phục vụ vận động viên (phòng thay quần áo, nhà tắm...), khán đài(nếu có), thiết bị lọc nước.

- Chi phí trang, thiết bị phục vụnhư quạt điện, máy điều hòa nhiệt độ, thiết bị y tế, dụng cụ thi đấu.

c. Suất vốn đầu tư xây dựng bể bơiđược tính bình quân cho 1 m2 diện tích mặt bể.

2.4. Công trình Văn hóa

2.4.1. Nhà hát, rạp chiếu phim

Bảng10. Suất vốn đầu tư xây dựng nhà hát, rạp chiếu phim

Đơn vịtính: 1.000 đ/chỗ ngồi

Suất vốn đầu tư

Trong đó bao gồm

Chi phí xây dựng

Chi phí thiết bị

Nhà hát có quy mô

11241.01

300 - 600 chỗ

26.910

20.730

3.880

11241.02

600 - 800 chỗ

26.150

20.190

3.700

11241.03

800 - 1.000 chỗ

25.700

19.920

3.530

Rạp chiếu phim có quy mô

11241.04

300 - 400 chỗ

32.230

21.670

7.380

11241.05

400 - 600 chỗ

31.480

21.150

7.230

11241.06

600 - 800 chỗ

30.690

20.600

7.070

11241.07

800 - 1.000 chỗ

30.220

20.320

6.920

0

1

2

Ghi chú:

a. Suất vốn đầu tư nhà hát, rạpchiếu phim nêu tại Bảng 10 được tính toán với cấp công trình là cấp I, II theocác quy định trong tiêu chuẩn thiết kế TCVN 2748:1991 “Phân cấp công trình xâydựng. Nguyên tắc chung”; Các yêu cầu khác về khu đất xây dựng, quy hoạch tổngmặt bằng, giải pháp thiết kế,... theo quy định trong tiêu chuẩn thiết kế TCVN5577:1991 “Tiêu chuẩn thiết kế rạp chiếu phim”, TCXDVN 355:2005 “Tiêu chuẩnthiết kế nhà hát - Phòng khán giả - Yêu cầu kỹ thuật” và các quy định khác cóliên quan.

b. Suất vốn đầu tư rạp chiếu phim,nhà hát bao gồm:

- Chi phí xây dựng công trình chính,các hạng mục công trình phục vụ.

- Chi phí trang, thiết bị phục vụkhán giả và phòng làm việc của nhân viên như: máy điều hòa nhiệt độ, quạt điệnvà các thiết bị khác.

c. Suất vốn đầu tư nêu trên chưa baogồm chi phí xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và chi phí cho phần ngoại thấtbên ngoài công trình.

d. Suất vốn đầu tư rạp chiếu phim,nhà hát được tính bình quân cho 1 chỗ ngồi của khán giả.

e. Tỷ trọng của các phần chi phítrong suất vốn đầu tư công trình nhà hát, rạp chiếu phim như sau:

Tỷ trọng chi phí cho công trìnhchính: 80 - 90%

Tỷ trọng chi phí cho các hạng mụccông trình phục vụ: 20 - 10%

2.4.2. Bảo tàng, thư viện, triển lãm

Bảng11. Suất vốn đầu tư xây dựng bảo tàng, thư viện, triển lãm

Đơn vịtính: 1.000 đ/m2 sàn

Suất vốn đầu tư

Trong đó bao gồm

Chi phí xây dựng

Chi phí thiết bị

11242.01

Bảo tàng

16.890

13.010

2.430

11242.02

Thư viện

12.010

9.310

1.650

11242.03

Triển lãm

14.500

11.170

2.090

0

1

2

Ghi chú:

a. Suất vốn đầu tư các công trìnhbảo tàng, thư viện, triển lãm nêu tại Bảng 11 được tính toán với cấp công trìnhlà cấp I, II theo các quy định trong tiêu chuẩn thiết kế TCVN 2748:1991 “Phâncấp công trình xây dựng. Nguyên tắc chung”; Các yêu cầu khác về khu đất xâydựng, quy hoạch tổng mặt bằng, giải pháp thiết kế; TCXDVN 276: 2003 “Công trìnhcông cộng - Nguyên tắc cơ bản để thiết kế”, TCVN 4601:2012 “Trụ sở cơ quan.Tiêu chuẩn thiết kế” và các quy định khác có liên quan. b. Suất vốn đầu tư bảotàng, triển lãm, thư viện bao gồm:

- Chi phí xây dựng công trình chính(nhà bảo tàng, phòng đọc, phòng trưng bày,...) và các hạng mục phục vụ (kho,nhà vệ sinh,...).

- Chi phí trang, thiết bị phục vụnhư: máy điều hòa nhiệt độ, quạt điện, các thiết bị khác.

c. Suất vốn đầu tư công trình trênchưa bao gồm chi phí xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và chi phí cho phầnngoại thất bên ngoài công trình.

d. Suất vốn đầu tư bảo tàng, triểnlãm, thư viện được tính bình quân cho 1 m2 diện tích sàn xây dựng.

e. Tỷ trọng của các phần chi phítrong suất vốn đầu tư công trình trên như sau:

Tỷ trọng chi phí cho công trìnhchính: 80 - 90%

Tỷ trọng chi phí cho các hạng mụccông trình phục vụ: 20 - 10%

2.5. Công trình thông tin truyềnthông

2.5.1. Lắp đặt thiết bị truyền dẫnvi ba

Bảng12. Suất vốn đầu tư lắp đặt thiết bị truyền dẫn vi ba

Đơn vịtính: 1.000 đ/thiết bị

Suất vốn đầu tư

Trong đó bao gồm

Chi phí xây dựng

Chi phí thiết bị

Thiết bị Vi ba đầu cuối cấu hình 1+0

11251.01

1E1

185.120

53.920

102.730

11251.02

2E1

196.260

55.100

111.350

11251.03

4E1

245.780

56.280

154.600

11251.04

8E1

267.720

58.400

171.880

11251.05

16E1

488.460

65.780

362.530

11251.06

STM1

578.790

76.210

431.650

0

1

2

Ghi chú:

a. Suất vốn đầu tư tại Bảng 12 đượctính toán cho công trình lắp đặt thiết bị truyền dẫn vi ba với cấp công trìnhlà cấp II theo quy định hiện hành, phù hợp với các TCN: TCN 68-137-1995 , TCN68-145: 1995 , TCN 68-177:1998 , TCN 68-149:1995 , TCN 68-234:2006 và các tiêuchuẩn khác có liên quan. b. Suất vốn đầu tư lắp đặt truyền dẫn vi ba gồm:

- Chi phí lắp đặt khung, giá, và cácblog đấu dây DDF.

- Chi phí lắp đặt thiết bị vi ba,thiết bị nguồn điện DC, ác quy của thiết bị vi ba.

- Chi phí lắp đặt, đấu nối các loạicáp giao tiếp mạng từ thiết bị vi ba đến các giá phối dây, lắp đặt đấu nối cápnguồn, dây đất.

- Chi phí cài đặt, đo thử kiểm trakết nối hệ thống và vận hành thử thiết bị

- Chi phí mua sắm thiết bị vi ba, vàcác thiết bị, phụ kiện đồng bộ.

c. Suất vốn đầu tư lắp đặt thiết bịtruyền dẫn vi ba được tính cho 1 thiết bị vi ba.

2.5.2. Lắp đặt thiết bị truyền dẫnquang

Bảng13. Suất vốn đầu tư lắp đặt thiết bị truyền dẫn quang

Đơn vịtính: 1.000 đ/thiết bị

Suất vốn đầu tư

Trong đó bao gồm

Chi phí xây dựng

Chi phí thiết bị

11252.01

Thiết bị NGSDH TRM 155Mbit/s, 4FE, 2GE

261.890

32.540

189.750

11252.02

Thiết bị NGSDH ADM 155Mbit/s, 4FE, 2GE

292.380

39.780

206.850

11252.03

Thiết bị SDH REG 155 Mbit/s

176.510

27.030

120.530

11252.04

Thiết bị NGSDH TRM 622Mbit/s, 4FE, 2GE

341.110

40.250

250.220

11252.05

Thiết bị NGSDH ADM 622Mbit/s, 4FE, 2GE

386.530

50.920

275.870

11252.06

Thiết bị NGSDH ADM 2.5 Gbit/s, 4FE, 2GE

515.180

71.880

361.910

11252.07

Thiết bị NGSDH TRM 2.5 Gbit/s, 4FE, 2GE

471.990

56.480

345.100

0

1

2

Ghi chú:

a. Suất vốn đầu tư tại Bảng 13 đượctính toán cho công trình xây dựng lắp đặt thiết bị truyền dẫn quang với cấpcông trình là cấp II theo quy định hiện hành, phù hợp với các TCN: TCN 68-139: 1995, TCN 68-177: 1998 , TCN 68-173: 1998 , TCN 68-178: 1999 , TCN 68-149: 1995 vàcác tiêu chuẩn khác có liên quan.

b. Suất vốn đầu tư xây dựng thiết bịtruyền dẫn quang bao gồm:

- Chi phí lắp đặt khung, giá và cácblog đấu dây ODF, DDF.

- Chi phí lắp đặt thiết bị quang,thiết bị nguồn điện DC, ác quy của thiết bị quang.

- Chi phí lắp đặt, đấu nối các loạicáp giao tiếp mạng từ thiết bị quang đến các giá phối dây, lắp đặt đấu nối cápnguồn, dây đất.

- Chi phí cài đặt, đo thử kiểm trakết nối hệ thống và vận hành thử thiết bị.

- Chi phí mua sắm thiết bị quang, vàcác thiết bị, phụ kiện đồng bộ.

c. Suất vốn đầu tư được tính theocho 1 thiết bị truyền dẫn quang.

2.5.3. Lắp đặt thiết bị truy nhậpdẫn quang

Bảng14. Suất vốn đầu tư lắp đặt thiết bị chuyển đổi quang - điện

Đơn vịtính: 1.000 đ/thiết bị

Suất vốn đầu tư

Trong đó bao gồm

Chi phí xây dựng

Chi phí thiết bị

Thiết bị (bộ) chuyển đổi quang điện

11253.01

GE SDF 10km

13.290

10.950

690

11253.02

GE SFP 40km

12.820

10.950

260

11253.03

FE-SFP 10km

7.680

6.220

520

0

1

2

Ghi chú:

a. Suất vốn đầu tư tại Bảng 14 đượctính toán theo quy định hiện hành, phù hợp với các TCN: TCN 68-139: 1995 , TCN68-177: 1998 , TCN 68-173: 1998 , TCN 68-178: 1999 , TCN 68-149: 1995 và các tiêuchuẩn khác có liên quan.

b. Suất vốn đầu tư xây dựng thiết bịtruy nhập dẫn quang bao gồm:

- Chi phí lắp đặt sợi nhảy quangtrên cầu cáp.

- Chi phí đấu nối sợi nhảy quang vàogiá ODF.

- Chi phí lắp đặt khung giá đấu dâynhảy quang (ODF).

- Chi phí lắp đặt thiết bị chuyểnđổi quang điện vào hệ thống truy nhập.

- Chi phí cài đặt, đo thử kiểm trakết nối hệ thống và vận hành thử thiết bị.

- Chi phí mua sắm thiết bị chuyểnđổi quang - điện, và các thiết bị, phụ kiện đồng bộ.

c. Suất vốn đầu tư lắp đặt thiết bịchuyển đổi quang - điện được tính cho 1 thiết bị chuyển đổi quang điện.

2.5.4. Lắp đặt thiết bị truy nhậpthoại và internet

Bảng15. Suất vốn đầu tư lắp đặt thiết bị truy nhập thoại và internet

Đơn vịtính: 1.000 đ/đường thông

Suất vốn đầu tư

Trong đó bao gồm

Chi phí xây dựng

Chi phí thiết bị

Thiết bị truy nhập thoại và internet

11254.01

MSAN 360 đường thông (line thoại) và internet

753

49

600

11254.02

MSAN 480 đường thông (line thoại) và internet

742

42

600

11254.03

MSAN 600 đường thông (line thoại) và internet

747

45

600

11254.04

MSAN 720 đường thông (line thoại) và internet

744

43

600

11254.05

MSAN 960 đường thông (line thoại) và internet

730

35

600

0

1

2

Ghi chú:

a. Suất vốn đầu tư tại Bảng 15 đượctính toán theo quy định hiện hành, phù hợp với tiêu chuẩn ngành và các tiêuchuẩn khác có liên quan.

b. Suất vốn đầu tư lắp đặt thiết bịtruy nhập thoại và internet bao gồm:

- Chi phí lắp đặt khung, giá và cácblog đấu dây.

- Chi phí lắp đặt thiết bị MSAN,thiết bị nguồn điện DC, ác quy của thiết bị MSAN.

- Chi phí lắp đặt, đấu nối các loạicáp giao tiếp mạng và giao tiếp thuê bao từ MSAN đến các giá phối dây, lắp đặtđấu nối cáp nguồn, dây đất.

- Chi phí cài đặt, đo thử kiểm trakết nối hệ thống và vận hành thử thiết bị.

- Chi phí mua sắm thiết bị MSAN và cácthiết bị, phụ kiện đồng bộ.

c. Suất vốn đầu tư được tính theonăng lực phục vụ của một hệ thống là số đường thông (lines) cung cấp.

2.5.5. Lắp đặt thiết bị VSAT

Bảng16. Suất vốn đầu tư lắp đặt thiết bị VSAT-IP UT

Đơn vịtính: 1.000 đ/thiết bị

Suất vốn đầu tư

Trong đó bao gồm

Chi phí xây dựng

Chi phí thiết bị

Thiết bị VSAT-IP UT

11255.01

Anten 1,2m

115.670

66.230

32.090

11255.02

Anten 0,84m

104.160

66.230

22.400

0

1

2

Ghi chú:

a. Suất vốn đầu tư lắp đặt thiết bịtruyền dẫn VSAT tại Bảng 16 được tính toán phù hợp với các TCN: TCN68-168:1997 , TCN 68-193:2000 , TCN 68-149: 1995 và các tiêu chuẩn khác có liênquan.

b. Suất vốn đầu tư lắp đặt thiết bịtruyền dẫn VSAT gồm:

- Chi phí lắp đặt khung, giá và cácblog đấu dây thuê bao.

- Chi phí lắp đặt thiết bị VSAT.

- Chi phí lắp đặt cân chỉnh anten.

- Chi phí lắp đặt, đấu nối với cácloại cáp giao tiếp mạng từ thiết vị VSAT đến cả giá phối dây, lắp đặt đầu nốicáp nguồn, dây đất.

- Chi phí cài đặt, đo thử kiểm trakết nối hệ thống và vận hành thử thiết bị.

- Chi phí mua sắm thiết bị VSAT vàcác thiết bị, phụ kiện đồng bộ.

c. Suất vốn đầu tư lắp đặt thiết bịVSAT - IP trạm UT được tính cho 1 thiết bị.

2.5.6. Lắp đặt thiết bị phụ trợ

Bảng17. Suất vốn đầu tư lắp đặt hệ thống thiết bị phụ trợ

Đơn vị tính:1.000 đ/thiết bị

Suất vốn đầu tư

Trong đó bao gồm

Chi phí xây dựng

Chi phí thiết bị

Hệ thống thiết bị phụ trợ phòng máy có diện tích

11256.01

80m2

164.580

83.810

56.190

11256.02

60m2

124.750

71.420

33.900

11256.03

40m2

97.880

59.010

23.290

11256.04

20m2

71.250

46.300

13.270

11256.05

10m2

67.980

43.610

13.270

Lắp đặt máy phát điện, ATS, công suất

11256.06

10KVA

98.130

2.920

82.530

11256.07

25KVA

168.850

4.210

143.260

11256.08

50KVA

248.490

7.010

209.590

11256.09

10KVA (không có ATS)

89.690

2.250

76.080

11256.10

Lắp đặt máy phát điện 5KVA

25.540

1.610

20.180

Lắp đặt hệ thống tiếp đất có điện trở

11256.11

R = 10 ÔM

22.600

19.100

11256.12

R = 2 ÔM

85.300

72.100

11256.13

R = 0,5 ÔM

146.380

123.710

11256.14

Lắp đặt hệ thống tiếp đất chống sét

33.210

28.070

0

1

2

Ghi chú:

a. Suất vốn đầu tư lắp đặt hệ thốngthiết bị phụ trợ tại Bảng 17 được tính toán phù hợp với các TCXD và TCN: hệthống tiếp đất chống sét, hệ thống thiết bị chống sét lan truyền, hệ thốngchống sét đánh trực tiếp ( TCN 68-174:1998 , TCN 68-135:2001 , TCN 68-174:2006 ),hệ thống điều hòa không khí, chống ẩm ( TCN 68-149:1998 ), hệ thống báo và chốngcháy (theo TCVN 5738 ; 5739; 5740:1993), hệ thống chiếu sáng, hệ thống cung cấpđiện AC, TCN 68-179-1999 , TCN 68-162:1996 , hệ thống cung cấp nguồn diện DC theo TCN 68-163: 1996 và yêu cầu riêng của thiết bị và các tiêu chuẩn khác có liênquan.

b. Suất vốn đầu tư lắp đặt hệ thốngthiết bị phụ trợ gồm: Chi phí mua sắm, lắp đặt, đo kiểm thiết bị và phụ kiệnđồng bộ gồm: hệ thống báo cháy và chống cháy, điều hòa không khí, chống ẩm,chiếu sáng, cầu cáp, máng cáp,...

c. Suất vốn đầu tư lắp đặt hệ thốngthiết bị phụ trợ được tính theo các đơn vị tính toán thích hợp là m2, máy,trạm.

2.5.7. Công trình đài, trạm phátthanh truyền hình

Bảng18. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình đài trạm, phát thanh truyền hình

Đơn vịtính: triệu đồng/ hệ

Suất vốn đầu tư

Trong đó bao gồm

Chi phí xây dựng

Chi phí thiết bị

Công trình đài, trạm thu phát sóng sử dụng băng tần VHF

Máy phát hình công suất 2kW với cột anten tự đứng cao

11257.01

64m

16.080

6.790

7.740

11257.02

75m

18.070

8.210

8.050

11257.03

100m

20.220

9.950

8.170

11257.04

125m

20.880

10.440

8.240

Máy phát hình công suất 5kW với cột anten tự đứng cao

11257.05

75m

20.780

8.280

10.550

11257.06

100m

23.420

10.000

11.150

11257.07

125m

24.230

10.630

11.220

Máy phát hình công suất 10kW với cột anten tự đứng cao

11257.08

100m

26.420

10.160

13.830

11257.09

125m

27.450

10.700

14.210

Công trình đài, trạm thu phát sóng sử dụng băng tần UHF

Máy phát hình công suất 5kW với cột anten tự đứng cao

11257.10

75m

21.550

8.660

10.870

11257.11

100m

23.640

10.400

10.920

11257.12

125m

23.950

10.540

11.050

Máy phát hình công suất 10kW với cột anten tự đứng cao

11257.13

75m

25.890

8.870

14.780

11257.14

100m

29.150

10.630

15.910

11257.15

125m

30.160

11.060

16.230

11257.16

145m

30.590

11.140

16.550

0

1

2

Ghi chú:

a. Suất vốn đầu tư xây dựng côngtrình đài, trạm thu, phát sóng truyền hình nêu tại Bảng 18 được tính toán trêncơ sở các tiêu chuẩn thiết kế chuyên ngành về chất lượng mạng viễn thông trong TCN 68: 170: 1998; tiêu chuẩn ngành về dịch vụ viễn thông trong TCN 68:176: 1998; các yêu cầu, quy định về chống sét và bảo vệ công trình viễn thông trong TCN 68:135: 2001 và các quy phạm về an toàn kỹ thuật trong xây dựng trong TCVN5308: 1991 và các quy định chuyên ngành về lắp đặt thiết bị, cột cao và các quyđịnh hiện hành khác liên quan. Trong tính toán cấp công trình nhà đặt máy làcấp IV, cấp công trình cột Anten là cấp II, III.

b. Suất vốn đầu tư xây dựng côngtrình thu, phát sóng truyền hình bao gồm:

- Chi phí xây dựng nhà đặt máy vàcột anten.

- Chi phí thiết bị bao gồm toàn bộchi phí mua sắm và lắp đặt hệ thống thiết bị phát hình. Thiết bị phát hình đượcnhập khẩu từ các nước phát triển.

c. Suất vốn đầu tư xây dựng côngtrình thu, phát sóng truyền hình chưa tính đến các chi phí về phá và tháo dỡcác vật kiến trúc cũ.

d. Suất vốn đầu tư xây dựng côngtrình thu, phát sóng truyền hình được tính bình quân cho 1 hệ thống bao gồm máythu, phát hình và cột anten.

2.5.8. Công trình đài, trạm thu phátsóng phát thanh

Bảng19. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình đài trạm thu, phát sóng phát thanh

Đơn vịtính: 1.000 đ/hệ

Suất vốn đầu tư

Trong đó bao gồm

Chi phí xây dựng

Chi phí thiết bị

Công trình đài trạm thu, phát sóng FM với thiết bị sản xuất trong nước

Cột anten tự đứng thép hình L cao 30m, máy phát thanh công suất

11258.01

20 W

545.710

441.990

50.830

11258.02

30 W

566.140

446.130

65.610

Cột anten tự đứng thép hình L cao 45m, máy phát thanh công suất

11258.03

50 W

978.000

801.270

81.590

11258.04

100 W

1.048.830

814.190

134.340

11258.05

150 W

1.060.420

814.190

145.200

11258.06

200 W

1.091.060

829.290

158.180

11258.07

300 W

1.125.860

840.040

179.590

Cột anten tự đứng thép hình L cao 50m, máy phát thanh công suất

11258.08

500 W

1.382.630

943.440

297.320

11258.09

1 kW

1.823.270

1.156.410

479.710

11258.10

Hệ thống máy phát thanh công suất 2 KW, cột anten tự đứng thép hình L, cao 60 m

3.474.510

2.010.930

1.107.730

Cột anten tự đứng thép tròn cao 30m, máy phát thanh công suất

11258.11

20 W

633.410

517.990

53.840

11258.12

30 W

659.180

529.880

65.560

Cột anten tự đứng thép tròn cao 45m, máy phát thanh công suất

11258.13

50 W

980.030

787.020

81.590

11258.14

100 W

629.510

432.610

129.930

11258.15

150 W

891.870

654.200

140.050

11258.16

200 W

915.940

664.750

151.390

11258.17

300 W

1.112.370

811.590

179.300

Cột anten tự đứng thép tròn cao 50m, máy phát thanh công suất

11258.18

500 W

1.540.750

1.063.890

312.630

11258.19

1 kW

2.003.300

1.291.860

504.380

11258.20

Hệ thống máy phát thanh công suất 2 kW, cột anten tự đứng thép tròn, cao 60m

3.686.730

2.153.090

1.169.670

0

1

2

Bảng19. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình đài trạm thu, phát sóng phát thanh (tiếp theo)

Đơn vịtính: 1.000 đ/hệ

Suất vốn đầu tư

Trong đó bao gồm

Chi phí xây dựng

Chi phí thiết bị

Công trình đài trạm thu, phát sóng FM, cột cao 100m, máy phát thanh công suất

11258.21

5 kW

3.681.690

261.710

3.075.070

11258.22

10 kW

6.029.530

327.620

5.181.150

11258.23

20 kW

14.870.960

418.340

13.339.810

Công trình thu, phát sóng trung AM, Hệ thống máy phát thanh công suất

11258.24

10 kW

6.747.130

477.280

5.638.760

11258.25

50 kW

12.766.750

397.620

11.396.760

Công trình thu, phát sóng ngắn SM, hệ thống máy phát thanh công suất

11258.26

100 kW

19.307.800

815.440

16.927.370

0

1

2

Ghi chú:

a. Suất vốn đầu tư xây dựng côngtrình đài, trạm thu phát sóng phát thanh nêu tại Bảng 19 được tính toán trên cơsở các tiêu chuẩn thiết kế chuyên ngành về chất lượng mạng viễn thông trong TCN68:170:1998 ; tiêu chuẩn ngành về dịch vụ viễn thông trong TCN 68:176: 1998 ; cácyêu cầu, quy định về chống sét và bảo vệ công trình viễn thông trong TCN68:135:2001 ; các quy phạm về an toàn kỹ thuật trong xây dựng trong TCVN 5308: 1991 và các quy định chuyên ngành về lắp đặt thiết bị, cột cao và các quy địnhhiện hành khác liên quan. Trong tính toán cấp công trình nhà đặt máy là cấp IV,cấp công trình cột anten là cấp II, III.

b. Suất vốn đầu tư xây dựng côngtrình đài, trạm thu phát sóng phát thanh bao gồm:

- Chi phí xây dựng nhà đặt máy vàcột anten.

- Chi phí thiết bị gồm toàn bộ chiphí mua và lắp đặt hệ thống thiết bị phát thanh. Đối với hệ thống máy phátthanh FM sản xuất trong nước thì chi phí thiết bị phát thanh được tính trên cơsở giá thiết bị lắp ráp trong nước; Đối với hệ thống máy phát thanh AM, SM thìthiết bị máy phát thanh là thiết bị nhập ngoại.

c. Suất vốn đầu tư xây dựng côngtrình đài, trạm thu phát sóng phát thanh được tính bình quân cho 1 hệ thống baogồm nhà đặt trạm phát, thiết bị máy phát và cột anten.

2.5.9. Công trình trạm BTS

Bảng20. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình trạm BTS

Bảng 20.1Công trình nhà trạm và cột BTS

Đơn vịtính: 1.000 đ/tấn cột

Suất vốn đầu tư

Trong đó bao gồm

Chi phí xây dựng

Chi phí thiết bị

11259.01

Công trình trạm BTS

268.720

244.020

0

0

1

2

Ghi chú:

a. Suất vốn đầu tư xây dựng côngtrình trạm BTS nêu tại Bảng 20.1 được tính toán trên cơ sở các tiêu chuẩn thiếtkế chuyên ngành về chất lượng mạng viễn thông trong TCN 68: 170: 1998; tiêuchuẩn ngành về dịch vụ viễn thông trong TCN 68:176: 1998 ; các yêu cầu, quy địnhvề chống sét và bảo vệ công trình viễn thông trong TCN 68:135: 2001 , TCN68:141:1999 về tiếp đất cho các công trình viễn thông và các quy phạm về antoàn kỹ thuật trong xây dựng trong TCVN 5308: 1991 và các quy định chuyên ngànhvề lắp đặt thiết bị, cột cao và các quy định hiện hành khác liên quan. Trongtính toán cấp công trình nhà đặt máy là cấp IV, cấp công trình là cấp II, III.

b. Suất vốn đầu tư xây dựng côngtrình trạm BTS bao gồm chi phí xây dựng nhà đặt máy và cột anten dây co.

c. Suất vốn đầu tư xây dựng côngtrình trạm BTS chưa tính đến các chi phí về mua sắm và lắp đặt thiết bị trạmBTS, chi phí phá và tháo dỡ các vật kiến trúc cũ.

d. Suất vốn đầu tư xây dựng côngtrình trạm BTS được tính bình quân cho 1 tấn cột anten.

Bảng 20.2Lắp đặt thiết bị trạm BTS

Đơn vịtính: 1.000 đ/thiết bị

Suất vốn đầu tư

Trong đó bao gồm

Chi phí xây dựng

Chi phí thiết bị

11259.02

Lắp đặt thiết bị BTS, có 1 Sector

207.910

63.140

111.250

Lắp đặt thiết bị BTS, có 2 Sector

300.130

101.090

150.740

Lắp đặt thiết bị BTS, có 3 Sector

373.170

139.050

174.250

0

1

2

Ghi chú:

a. Suất vốn đầu tư tại Bảng 20.2được tính toán cho công trình xây dựng lắp đặt thiết bị trạm BTS với cấp côngtrình là cấp II, III theo quy định hiện hành, phù hợp với các TCN: TCN68-219:2004 , TCN 68-193:2000 , TCN 68-255:2006 , TCN 68-149:1995 và các tiêuchuẩn khác có liên quan.

b. Suất vốn đầu tư lắp đặt thiết bịtrạm BTS bao gồm:

- Chi phí lắp đặt khung, giá, và cácblog đấu dây DDF.

- Chi phí lắp đặt thiết bị BTS,thiết bị nguồn điện DC, ác quy của thiết bị BTS.

- Chi phí lắp đặt, đấu nối các loạicáp giao tiếp mạng từ thiết bị lắp đặt thiết bị BTS đến các giá phối dây, lắpđặt đấu nối cáp nguồn, dây đất.

- Chi phí cài đặt, đo thử kiểm trakết nối hệ thống và vận hành thử thiết bị.

- Chi phí mua sắm thiết bị lắp đặtthiết bị BTS và các thiết bị, phụ kiện đồng bộ. c. Suất vốn đầu tư được tínhcho 1 thiết bị BTS được lắp đặt.

2.6. Nhà đa năng

Bảng21. Suất vốn đầu tư nhà đa năng

Đơn vịtính: 1.000 đ/m2 sàn

Suất vốn đầu tư

Trong đó bao gồm

Chi phí xây dựng

Chi phí thiết bị

11260.01

Nhà đa năng số tầng từ 20 tầng đến 25 tầng

11.470

8.990

1.400

0

1

2

Ghi chú:

a. Suất vốn đầu tư xây dựng côngtrình nhà đa năng tại Bảng 21 được tính toán với cấp công trình là cấp II, IIItheo các quy định trong Tiêu chuẩn Xây dựng (TCXD) số 13:1991 “Phân cấp nhà vàcông trình dân dụng. Nguyên tắc chung”; theo tiêu chuẩn thiết kế TCVN 2748:1991 “Phân cấp công trình xây dựng. Nguyên tắc chung”; các yêu cầu và quy định khácvề giải pháp kiến trúc, kết cấu, điện, phòng cháy chữa cháy... và theo quy địnhcủa tiêu chuẩn thiết kế TCVN 4451:1987 “Nhà ở. Nguyên tắc cơ bản để thiết kế”và các quy định khác có liên quan.

b. Suất vốn đầu tư xây dựng côngtrình Bảng 21 bao gồm:

Chi phí cần thiết để xây dựng côngtrình tính trên 1 m2 diệntích sàn xây dựng, trong đó phần chi phí thiết bị đã bao gồm các chi phí muasắm, lắp đặt thang máy, trạm biến áp và các thiết bị phục vụ vận hành, máy bơmcấp nước, hệ thống phòng cháy chữa cháy.

c. Tỷ trọng của các phần chi phítrong suất vốn đầu tư công trình xây dựng Bảng 21 như sau:

- Tỷ trọng chi phí phần móng côngtrình: 15 - 25%

- Tỷ trọng chi phí phần kết cấu thâncông trình: 30 - 40%

- Tỷ trọng chi phí phần kiến trúc,hoàn thiện, hệ thống kỹ thuật trong CT: 55 - 35%

d. Suất vốn đầu tư công trình ở Bảng21 tính cho công trình nhà đa năng chưa có xây dựng tầng hầm. Trường hợp có xâydựng tầng hầm thì suất vốn đầu tư có thể điều chỉnh như sau:

Trường hợp xây dựng số tầng

Hệ số điều chỉnh (Kđ/c)

Số tầng hầm ≤ 2

3 ≤ Số tầng hầm ≤ 5

20 tầng ≤ Số tầng ≤ 25 tầng

1,10 - 1,14

1,15 - 1,25

- Hệ số Kđ/c ở bảng trên được ápdụng đối với trường hợp chỉ giới xây dựng phần tầng hầm tương đương với chỉgiới xây dựng phần nổi.

- Việc thực hiện điều chỉnh tổng mứcđầu tư, suất vốn đầu tư theo hệ số Kđ/c ở bảng trên được thực hiện điều chỉnhtrên tổng diện tích sàn xây dựng không bao gồm diện tích xây dựng sàn tầng hầm.

2.7. Khách sạn

Bảng22. Suất vốn đầu tư xây dựng khách sạn

Đơn vịtính: 1.000 đ/giường

Suất vốn đầu tư

Trong đó bao gồm

Chi phí xây dựng

Chi phí thiết bị

Khách sạn có tiêu chuẩn:

11270.01

«

160.660

113.480

30.480

11270.02

««

241.860

168.800

48.440

11270.03

«««

498.000

362.580

84.040

11270.04

««««

681.630

478.600

137.260

11270.05

«««««

956.050

693.580

164.490

0

1

2

Ghi chú:

a. Suất vốn đầu tư xây dựng côngtrình khách sạn tại Bảng 22 được tính toán phù hợp với công trình khách sạn từ1 sao đến 5 sao theo Quy định về tiêu chuẩn xếp hạng khách sạn du lịch ban hànhkèm theo Quyết định số 107 ngày 22/6/1994 của Tổng cục Du lịch; các quy địnhtrong Tiêu chuẩn thiết kế TCVN 4391: 1986 “Khách sạn du lịch. Xếp hạng” và TCVN5065: 1990 “Khách sạn. Tiêu chuẩn thiết kế” và các quy định khác có liên quan.

b. Suất vốn đầu tư xây dựng côngtrình khách sạn bao gồm:

- Chi phí xây dựng công trình chính,các công trình phục vụ (thể dục thể thao, thông tin liên lạc...) theo tiêuchuẩn quy định của từng loại khách sạn.

- Chi phí thiết bị và trang thiết bịphục vụ sinh hoạt, thể dục thể thao, vui chơi giải trí, phòng cháy chữa cháy,hệ thống cứu hoả, thang máy, điện thoại,...

c. Suất vốn đầu tư xây dựng côngtrình khách sạn được tính bình quân cho 1 giường ngủ theo năng lực phục vụ.

d. Công trình của khách sạn đượcchia ra các khối chức năng theo tiêu chuẩn thiết kế, bao gồm:

- Khối phòng ngủ: phòng ngủ, phòngtrực của nhân viên.

- Khối phục vụ công cộng: sảnh,phòng ăn, nhà bếp, phòng y tế, phòng giải trí, khu thể thao,...

- Khối hành chính quản trị: phònglàm việc, phòng tiếp khách, kho, xưởng sửa chữa, chỗ nghỉ của nhân viên phụcvụ, lái xe, nhà để xe, phòng giặt là, phơi sấy, trạm bơm áp lực, trạm cung cấpnước, phòng điện, các phòng phục vụ khác, ...

e. Tỷ trọng các phần chi phí theocác khối chức năng trong suất vốn đầu tư như sau:

STT

Khối chức năng

Khách sạn

«

(%)

Khách sạn

««

(%)

Khách sạn

«««

(%)

Khách sạn

««««

(%)

Khách sạn

«««««

(%)

1

Khối phòng ngủ

50 - 55

60 - 65

60 - 65

70 - 75

70 - 75

2

Khối phục vụ công cộng

30 - 25

25 - 30

25 - 30

20

25 -20

3

Khối hành chính - quản trị

20

15 - 5

15 - 5

10 - 5

5

2.8. Trụ sở cơ quan, văn phòng làmviệc

Bảng23. Suất vốn đầu tư xây dựng trụ sở cơ quan, văn phòng làm việc

Đơn vịtính: 1.000 đ/m2 sàn

Suất vốn đầu tư

Trong đó bao gồm

Chi phí xây dựng

Chi phí thiết bị

Trụ sở cơ quan, văn phòng làm việc có số tầng

11281.01

Số tầng ≤ 5

7.830

5.990

1.030

11281.02

5 < Số tầng ≤ 7

8.650

6.770

1.190

11281.03

7 < Số tầng ≤ 15

10.140

7.550

1.390

0

1

2

Ghi chú:

a. Suất vốn đầu tư xây dựng côngtrình trụ sở cơ quan, văn phòng làm việc tại Bảng 23 được tính toán với cấpcông trình là cấp I, II, III theo các quy định trong Tiêu chuẩn thiết kế TCVN2748:1991 “Phân cấp công trình xây dựng. Nguyên tắc chung”; các yêu cầu, quyđịnh về phân loại trụ sở cơ quan, các giải pháp thiết kế, phòng cháy chữa cháy,yêu cầu kỹ thuật chiếu sáng, kỹ thuật điện, vệ sinh,... theo Tiêu chuẩn ViệtNam TCVN 4601:2012 “Tiêu chuẩn thiết kế trụ sở cơ quan” và các quy định khác cóliên quan.

b. Suất vốn đầu tư xây dựng côngtrình trụ sở cơ quan, văn phòng làm việc bao gồm:

- Chi phí xây dựng các phòng làmviệc, các phòng phục vụ công cộng và kỹ thuật như: phòng làm việc, phòng khách,phòng họp, phòng thông tin, lưu trữ, thư viện, hội trường,...

- Chi phí xây dựng các hạng mục côngtrình phụ trợ và phục vụ gồm: thường trực, khu vệ sinh, y tế, căng tin, quầygiải khát, kho dụng cụ, kho văn phòng phẩm, chỗ để xe.

- Chi phí thiết bị gồm các chi phímua sắm, lắp đặt thang máy, trạm biến áp và các thiết bị phục vụ vận hành, máybơm cấp nước, hệ thống phòng cháy chữa cháy và trang thiết bị văn phòng nhưđiều hoà, quạt điện,...

c. Suất vốn đầu tư xây dựng côngtrình trụ sở cơ quan, văn phòng làm việc được tính bình quân cho 1m2 diện tíchsàn xây dựng.

d. Tỷ trọng của các phần chi phítrong suất vốn đầu tư công trình xây dựng Bảng 23 như sau:

- Tỷ trọng chi phí phần móng côngtrình: 15 - 25%

- Tỷ trọng chi phí phần kết cấu thâncông trình: 30 - 40%

- Tỷ trọng chi phí phần kiến trúc,hoàn thiện, hệ thống kỹ thuật trong CT: 55 - 35%

e. Suất vốn đầu tư công trình ở Bảng23 tính cho công trình trụ sở cơ quan, văn phòng làm việc chưa có xây dựng tầnghầm. Trường hợp có xây dựng tầng hầm thì suất vốn đầu tư có thể điều chỉnh nhưsau:

Trường hợp xây dựng số tầng

Hệ số điều chỉnh (Kđ/c)

Số tầng hầm ≤ 2

3 ≤ Số tầng hầm ≤ 5

Số tầng ≤ 5

1,20 - 1,35

-

5 < Số tầng ≤ 7

1,15 - 1,20

1,40 - 1,50

7 < Số tầng ≤ 15

1,12 - 1,14

1,25 - 1,40

- Hệ số Kđ/c ở bảng trên được ápdụng đối với trường hợp chỉ giới xây dựng phần tầng hầm tương đương với chỉgiới xây dựng phần nổi.

- Việc thực hiện điều chỉnh tổng mứcđầu tư, suất vốn đầu tư theo hệ số Kđ/c ở bảng trên được thực hiện điều chỉnhtrên tổng diện tích sàn xây dựng không bao gồm diện tích xây dựng sàn tầng hầm.

Chương II

SUẤT VỐN ĐẦU TƯ CÔNGTRÌNH CÔNG NGHIỆP

1. CÔNG TRÌNH SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂYDỰNG

1.1. Nhà máy sản xuất xi măng

Bảng24. Suất vốn đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất xi măng

Đơn vịtính: 1.000 đ/tấn

Suất vốn đầu tư

Trong đó bao gồm

Chi phí xây dựng

Chi phí thiết bị

Nhà máy sản xuất xi măng công nghệ lò quay, công suất

12110.01

từ 1,2 triệu đến 1,5 triệu tấn/năm

3.480

1.550

1.500

12110.02

từ 2 triệu đến 2,5 triệu tấn/năm

3.510

1.600

1.470

0

1

2

Ghi chú:

a. Suất vốn đầu tư xây dựng nhà máysản xuất xi măng nêu tại Bảng 24 bao gồm:

- Chi phí xây dựng công trình sảnxuất chính và các mỏ khai thác nguyên liệu; hệ thống phục vụ kỹ thuật; hệ thốngkỹ thuật phụ trợ.

- Chi phí thiết bị gồm chi phí muasắm và lắp đặt thiết bị dây chuyền sản xuất chính, thiết bị khai thác các mỏ,thiết bị phục vụ, phụ trợ, vận chuyển. Chi phí thiết bị và dây chuyền công nghệđược tính theo giá nhập khẩu thiết bị toàn bộ từ các nước Châu Âu.

b. Suất vốn đầu tư xây dựng nhà máysản xuất xi măng chưa tính đến chi phí xây dựng các hạng mục nằm ngoài côngtrình như: cảng xuất sản phẩm, đường ra cảng, trạm biến thế...

c. Suất vốn đầu tư được tính bìnhquân cho 1 tấn xi măng PC30.

d. Tỷ trọng chi phí giữa công trìnhchính so với hạng mục công trình phục vụ, phụ trợ trong suất vốn đầu tư nhưsau:

- Chi phí xây dựng:

Tỷ trọng chi phí công trình sản xuấtchính: 65 - 70%

Tỷ trọng chi phí công trình phục vụ,phụ trợ: 35 - 30%

- Chi phí thiết bị:

Tỷ trọng chi phí thiết bị sản xuấtchính: 70 - 75%

Tỷ trọng chi phí thiết bị phục vụ,phụ trợ: 30 - 25%

1.2. Nhà máy sản xuất gạch ốp

Bảng25. Suất vốn đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất gạch ốp, lát Ceramic và gạch Granit

Đơn vịtính: đ/m2 sản phẩm

Suất vốn đầu tư

Trong đó bao gồm

Chi phí xây dựng

Chi phí thiết bị

Nhà máy gạch ốp, lát Ceramic công suất

12120.01

1 triệu m2 SP/năm

104.060

36.440

55.020

12120.02

từ 1,5 đến 2 triệu m2 SP/năm

99.080

34.960

52.100

12120.03

từ 3 đến 4 triệu m2 SP/năm

101.230

36.920

51.960

Nhà máy gạch ốp, lát Granit công suất

12120.04

1 triệu m2 SP/năm

148.130

57.050

72.820

12120.05

từ 1,5 đến 2 triệu m2 SP/năm

140.920

53.920

69.660

12120.06

từ 3 đến 4 triệu m2 SP/năm

134.400

51.780

66.060

0

1

2

Ghi chú:

a. Suất vốn đầu tư xây dựng nhà máysản xuất gạch, ốp lát Ceramic, gạch Granit nêu tại Bảng 25 bao gồm:

- Chi phí xây dựng các công trìnhsản xuất chính, các công trình phục vụ, phụ trợ; hệ thống kỹ thuật như đườnggiao thông nội bộ, cấp điện, nước...

- Chi phí mua sắm, lắp đặt các thiếtbị của dây chuyền sản xuất, các thiết bị phụ trợ, phục vụ. Chi phí thiết bịchính và dây chuyền công nghệ được tính theo giá nhập khẩu thiết bị và dâychuyền công nghệ của các nước Châu Âu.

b. Suất vốn đầu tư xây dựng nhà máysản xuất gạch ốp, lát Ceramic, gạch Granit chưa tính đến các chi phí xây dựngcác hạng mục nằm ngoài công trình như: cảng, đường giao thông, trạm biếnthế,...

c. Suất vốn đầu tư được tính bìnhquân cho 1 m2 sản phẩm gạch ốp, lát được quy đổi.

d. Tỷ trọng chi phí giữa công trìnhchính so với hạng mục công trình phục vụ, phụ trợ trong suất vốn đầu tư nhưsau:

- Chi phí xây dựng:

Tỷ trọng chi phí công trình sảnxuất: 70 - 75%

Tỷ trọng chi phí công trình phục vụ,phụ trợ: 30 - 25%

- Chi phí thiết bị

Tỷ trọng chi phí thiết bị sản xuấtchính: 85 - 90%

Tỷ trọng chi phí thiết bị phục vụ,phụ trợ: 15 - 10%

1.3. Nhà máy sản xuất gạch, ngói đấtsét nung

Bảng26. Suất vốn đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất gạch, ngói đất sét nung

Đơn vịtính: đ/viên

Suất vốn đầu tư

Trong đó bao gồm

Chi phí xây dựng

Chi phí thiết bị

Nhà máy gạch, ngói công suất

12130.01

15 triệu viên/năm

1.470

790

510

12130.02

20 triệu viên/năm

1.350

710

490

12130.03

30 triệu viên/năm

1.320

700

470

12130.04

60 triệu viên/năm

1.300

680

460

0

1

2

Ghi chú:

a. Suất vốn đầu tư xây dựng nhà máysản xuất gạch, ngói đất sét nung nêu tại Bảng 26 bao gồm:

- Chi phí xây dựng các công trìnhsản xuất chính, các công trình phục vụ, phụ trợ; hệ thống kỹ thuật như đườnggiao thông nội bộ, cấp điện, nước,...

- Chi phí mua sắm, lắp đặt các thiếtbị của dây chuyền sản xuất, các thiết bị phụ trợ, phục vụ. Chi phí thiết bịchính và dây chuyền công nghệ được tính theo giá nhập khẩu thiết bị toàn bộ từcác nước Châu Âu.

b. Suất vốn đầu tư xây dựng nhà máysản xuất gạch, ngói đất sét nung chưa tính đến chi phí xây dựng các hạng mụcnằm ngoài công trình như: cảng xuất sản phẩm, đường giao thông, trạm biếnthế,...

c. Suất vốn đầu tư được tính bìnhquân cho 1 đơn vị sản phẩm gạch, ngói nung được quy đổi.

d. Tỷ trọng chi phí giữa công trìnhchính so với hạng mục công trình phục vụ, phụ trợ trong suất vốn đầu tư nhưsau:

- Chi phí xây dựng:

Tỷ trọng chi phí công trình sản xuấtchính: 70 - 75%

Tỷ trọng chi phí công trình phục vụ,phụ trợ: 30 - 25%

- Chi phí thiết bị:

Tỷ trọng chi phí thiết bị sản xuấtchính: 85 - 90%

Tỷ trọng chi phí thiết bị phục vụ,phụ trợ: 15 - 10%

1.4. Nhà máy sản xuất sứ vệ sinh

Bảng27. Suất vốn đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất sứ vệ sinh

Đơn vịtính: 1.000 đ/sản phẩm

Suất vốn đầu tư

Trong đó bao gồm

Chi phí xây dựng

Chi phí thiết bị

12140.01

Nhà máy sứ vệ sinh công suất 300.000 sản phẩm/năm

580

190

310

12140.02

Nhà máy sứ vệ sinh công suất 400.000 sản phẩm/năm

560

180

290

12140.03

Nhà máy sản xuất phụ kiện sứ vệ sinh công suất từ 350.000 đến 500.000 sản phẩm/năm

430

90

260

0

1

2

Ghi chú:

a. Suất vốn đầu tư xây dựng nhà máy sảnxuất sứ vệ sinh nêu tại Bảng 27 bao gồm:

- Chi phí xây dựng các công trìnhsản xuất chính, các công trình phục vụ, phụ trợ; hệ thống kỹ thuật như đườnggiao thông nội bộ, cấp điện, nước,...

- Chi phí mua sắm, lắp đặt thiết bịcủa các công trình sản xuất, phục vụ, phụ trợ. Chi phí thiết bị chính và dâychuyền công nghệ được tính theo giá nhập khẩu thiết bị toàn bộ từ các nước ChâuÂu.

b. Suất vốn đầu tư xây dựng nhà máysản xuất sứ vệ sinh chưa tính đến chi phí xây dựng các hạng mục nằm ngoài côngtrình như: đường giao thông, trạm biến thế,...

c. Suất vốn đầu tư được tính bìnhquân cho 1 đơn vị sản phẩm quy đổi.

d. Tỷ trọng chi phí giữa công trìnhchính so với hạng mục công trình phục vụ, phụ trợ trong suất vốn đầu tư nhưsau:

- Chi phí xây dựng:

Tỷ trọng chi phí công trình sản xuấtchính: 60 - 65%

Tỷ trọng chi phí công trình phục vụ,phụ trợ: 40 - 35%

- Chi phí thiết bị:

Tỷ trọng chi phí thiết bị sản xuấtchính: 85 - 90%

Tỷ trọng chi phí thiết bị phục vụ,phụ trợ: 15 - 10%

1.5. Nhà máy sản xuất kính xây dựng

Bảng28. Suất vốn đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất kính xây dựng

Đơn vịtính: đ/m2 sản phẩm

Suất vốn đầu tư

Trong đó bao gồm

Chi phí xây dựng

Chi phí thiết bị

Nhà máy sản xuất kính nổi công suất

12150.01

18 triệu m2 SP/năm

(300 tấn thủy tinh/ngày)

88.000

27.480

50.340

12150.02

27 triệu m2 SP/năm

(500 tấn thủy tinh/ngày)

87.840

24.960

52.900

0

1

2

Ghi chú:

a. Suất vốn đầu tư xây dựng nhà máysản xuất kính nổi nêu tại Bảng 28 bao gồm:

- Chi phí xây dựng các công trìnhsản xuất chính, các công trình phục vụ, phụ trợ; hệ thống kỹ thuật như đườnggiao thông nội bộ, cấp điện, nước,...

- Chi phí mua sắm lắp đặt thiết bịcủa các công trình sản xuất, phục vụ, phụ trợ. Chi phí thiết bị chính và dâychuyền công nghệ được tính theo giá nhập khẩu thiết bị toàn bộ các nước ChâuÂu.

b. Suất vốn đầu tư xây dựng nhà máysản xuất kính nổi chưa tính đến các chi phí xây dựng các hạng mục nằm ngoàicông trình như: đường giao thông, trạm biến thế,...

c. Suất vốn đầu tư được tính bìnhquân cho 1 m2 sản phẩm quy đổi.

d. Tỷ trọng chi phí giữa công trìnhchính so với hạng mục công trình phục vụ, phụ trợ trong suất vốn đầu tư nhưsau:

- Chi phí xây dựng:

Tỷ trọng chi phí công trình sản xuấtchính: 65 - 70%

Tỷ trọng chi phí công trình phục vụ,phụ trợ: 35 - 30%.

- Chi phí thiết bị:

Tỷ trọng chi phí thiết bị sản xuấtchính: 80 - 85%.

Tỷ trọng chi phí thiết bị phụ trợ: 20- 15%.

1.6. Nhà máy sản xuất hỗn hợp bêtông và cấu kiện bê tông

Bảng29. Suất vốn đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn và trạmtrộn bê tông

Đơn vịtính: 1.000 đ/m3

Suất vốn đầu tư

Trong đó bao gồm

Chi phí xây dựng

Chi phí thiết bị

Nhà máy sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, công suất

12160.01

30.000 m3/năm

3.120

1.420

1.210

12160.02

50.000 m3/năm

2.960

1.360

1.140

12160.03

100.000 m3/năm

2.820

1.290

1.090

12160.04

Dây chuyền sản xuất bê tông xốp công suất 120.000 m3/năm

1.920

740

910

Công trình trạm trộn bê tông thương phẩm, công suất

12160.05

30 m3/giờ

381.520

63.220

265.790

12160.06

60 m3/giờ

358.020

57.210

251.910

12160.07

85 m3/giờ

362.460

61.470

250.850

0

1

2

Ghi chú:

a. Suất vốn đầu tư xây dựng nhà máysản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, trạm trộn bê tông nêu tại Bảng 29 bao gồm:

- Chi phí xây dựng công trình nhàsản xuất chính, các công trình phục vụ, phụ trợ;

- Chi phí mua sắm, lắp đặt các thiếtbị của dây chuyền sản xuất chính, các thiết bị phục vụ, phụ trợ. Chi phí thiếtbị chính và dây chuyền công nghệ được tính theo giá nhập khẩu thiết bị toàn bộtừ các nước Châu Âu.

b. Suất vốn đầu tư xây dựng công trìnhnhà máy sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, trạm trộn bê tông chưa tính đến cácchi phí xây dựng các hạng mục nằm ngoài công trình như: đường giao thông, trạmbiến thế,...

c. Suất vốn đầu tư được tính bìnhquân cho 1 m3 sản phẩm quy đổi. d. Tỷ trọng chi phí của các khối chính trongsuất vốn đầu tư như sau:

- Tỷ trọng chi phí các công trìnhsản xuất chính: 70 - 75%

- Tỷ trọng chi phí các công trìnhphục vụ, phụ trợ: 30 - 25%

1.7. Nhà máy sản xuất vật liệu chịulửa

Bảng30. Suất vốn đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất vật liệu chịu lửa

Đơn vịtính: 1.000 đ/tấn

Suất vốn đầu tư

Trong đó bao gồm

Chi phí xây dựng

Chi phí thiết bị

12170.01

Nhà máy sản xuất vật liệu chịu lửa kiềm tính, công suất 16.000 tấn/năm.

28.380

9.960

15.090

12170.02

Lò nung gạch chịu lửa cao Alumin, công suất từ 6.000 đến 13.000 tấn/năm.

8.330

2.130

5.190

0

1

2

Ghi chú:

a. Suất vốn đầu tư xây dựng Nhà máysản xuất vật liệu chịu lửa nêu tại Bảng 30 bao gồm:

- Chi phí xây dựng công trình sảnxuất chính, các công trình phục vụ, phụ trợ;

- Chi phí mua sắm và lắp đặt thiếtbị của các công trình sản xuất chính, phục vụ, phụ trợ. Chi phí thiết bị chínhvà dây chuyền công nghệ được tính theo giá nhập khẩu thiết bị toàn bộ từ cácnước Châu Âu.

b. Suất vốn đầu tư xây dựng nhà máysản xuất vật liệu chịu lửa chưa tính đến chi phí xây dựng các hạng mục nằmngoài công trình như: đường giao thông, trạm biến thế...

c. Suất vốn đầu tư được tính bìnhquân cho 1 tấn sản phẩm quy đổi.

d. Tỷ trọng chi phí giữa công trìnhchính so với hạng mục công trình phục vụ, phụ trợ trong suất vốn đầu tư nhưsau:

- Chi phí xây dựng:

Tỷ trọng chi phí công trình sản xuấtchính: 85 - 90%

Tỷ trọng chi phí công trình phục vụ,phụ trợ: 15 - 10%

- Chi phí thiết bị:

Tỷ trọng chi phí thiết bị sản xuấtchính: 70 - 75%

Tỷ trọng chi phí thiết bị phục vụ,phụ trợ: 30 - 25%

2. CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP DẦU KHÍ

2.1. Kho xăng dầu

Bảng31. Suất vốn đầu tư xây dựng kho xăng dầu

Đơn vịtính: 1.000 đ/m3

Suất vốn đầu tư

Trong đó bao gồm

Chi phí xây dựng

Chi phí thiết bị

12210.01

Kho xăng dầu xây dựng ngoài trời sức chứa 20.000m3

7.540

5.260

1.850

0

1

2

Ghi chú:

a. Suất vốn đầu tư xây dựng kho xăngdầu nêu tại Bảng 31 được tính toán theo Tiêu chuẩn thiết kế TCVN 4317:1986 “Nhàkho - Nguyên tắc cơ bản để thiết kế”, TCVN 5307:2009 “Kho dầu mỏ và sản phẩmcủa dầu mỏ - Tiêu chuẩn thiết kế”.

b. Suất vốn đầu tư xây dựng kho xăngdầu bao gồm:

- Chi phí xây dựng nhà kho và cáchạng mục công trình phục vụ như: nhà vệ sinh, đường giao thông nội bộ, hệ thốngphòng cháy chữa cháy, cấp điện, cấp nước.

- Chi phí thiết bị gồm chi phí thiếtbị sản xuất, thiết bị vận chuyển hàng hóa theo dây chuyền công nghệ, thiết bịphòng cháy chữa cháy, các thiết bị khác.

c. Suất vốn đầu tư được tính bìnhquân cho 1 m3 sức chứa của kho.

3. CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP NẶNG

3.1. Nhà máy luyện kim

Bảng32. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình nhà máy luyện kim

Đơn vịtính: 1.000 đ/tấn sản phẩm

Suất vốn đầu tư

Trong đó bao gồm

Chi phí xây dựng

Chi phí thiết bị

12310.01

Nhà máy luyện phôi thép, công suất 300.000 tấn/năm

1.370

310

920

12310.02

Nhà máy luyện cán, kéo thép xây dựng, công suất 250.000 tấn/năm

2.040

460

1.380

0

1

2

Ghi chú:

a. Suất vốn đầu tư xây dựng côngtrình nhà máy luyện kim nêu tại Bảng 32 được tính toán với công trình cấp IIItheo quy định hiện hành về cấp công trình xây dựng.

b. Suất vốn đầu tư xây dựng côngtrình nhà máy luyện kim bao gồm:

- Chi phí xây dựng các công trìnhsản xuất chính, công trình phụ trợ và phục vụ; hệ thống kỹ thuật: đường giaothông nội bộ, chi phí phòng cháy chữa cháy, cấp điện, cấp nước.

- Chi phí thiết bị bao gồm chi phímua sắm và lắp đặt thiết bị, máy móc và dây chuyền sản xuất chính và các thiếtbị phụ trợ, phục vụ; chi phí chạy thử thiết bị. Chi phí thiết bị được tính theogiá nhập khẩu thiết bị toàn bộ từ các nước Châu Âu.

c. Suất vốn đầu tư xây dựng côngtrình nhà máy luyện kim chưa tính đến các chi phí đầu tư xây dựng các hạng mụccông trình nằm ngoài hàng rào nhà máy như: đường giao thông, trạm biến áp.

d. Suất vốn đầu tư xây dựng côngtrình được tính bình quân cho 1 tấn sản phẩm phôi thép, hoặc tấn thép quy ước.

e. Tỷ trọng chi phí giữa công trìnhsản xuất chính và công trình phục vụ, phụ trợ như sau:

- Chi phí xây dựng:

Tỷ trọng các công trình sản xuấtchính: 70 - 75%.

Tỷ trọng các công trình phục vụ, phụtrợ: 30 - 25%.

- Chi phí thiết bị:

Tỷ trọng thiết bị sản xuất: 80- 85%.

Tỷ trọng thiết bị phục vụ, phụ trợ: 20- 15%.

4. CÔNG TRÌNH NĂNG LƯỢNG

4.1. Công trình nhà máy nhiệt điện

Bảng33. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình nhà máy nhiệt điện

Đơn vịtính: 1.000 đ/kW

Suất vốn đầu tư

Trong đó bao gồm

Chi phí xây dựng

Chi phí thiết bị

Nhà máy nhiệt điện công suất

12410.01

330.000 kW

23.330

7.610

12.760

12410.02

600.000 kW

22.530

7.200

12.510

0

1

2

Ghi chú:

a. Suất vốn đầu tư xây dựng côngtrình nhà máy nhiệt điện nêu tại Bảng 33 được tính toán theo Tiêu chuẩn thiếtkế TCVN số 4604:2012 và TCVN 2622:1995 về phòng cháy và chữa cháy cho nhà vàcông trình. Đường dây và trạm biến áp được tính trên cơ sở tiêu chuẩn thiết kếchuyên ngành điện, các quy phạm an toàn kỹ thuật xây dựng trong tiêu chuẩn Việtnam TCVN số 5308:1991 và tiêu chuẩn về vật liệu xây dựng TCVN số 5846:1994 .

b. Suất vốn đầu tư xây dựng côngtrình nhà máy nhiệt điện bao gồm:

- Chi phí xây dựng các hạng mụcchính của nhà máy như: nhà tua bin, nhà điều khiển trung tâm, trạm biến áp, hệthống cung cấp than, hệ thống cung cấp đá vôi, hệ thống thải tro xỉ, hệ thốngcấp dầu, hệ thống cấp thoát nước ... và chi phí xây dựng các hạng mục phụ trợ.

- Chi phí thiết bị bao gồm toàn bộchi phí mua sắm và lắp đặt các thiết bị của nhà máy, các thiết bị thuộc hệthống phân phối cao áp, hệ thống điện tự dùng, hệ thống điều khiển, đo lường vàbảo vệ và các thiết bị phụ trợ khác.

c. Suất vốn đầu tư xây dựng côngtrình nhà máy nhiệt điện được tính cho một đơn vị công suất lắp đặt máy phátđiện (tính cho 1 kW).

4.2. Công trình nhà máy thủy điện

Bảng34. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình nhà máy thủy điện

Đơn vịtính: 1.000 đ/kW

Suất vốn đầu tư

Trong đó bao gồm

Chi phí xây dựng

Chi phí thiết bị

Nhà máy thủy điện công suất

12420.01

60.000 - 150.000 kW

30.520

14.500

11.860

12420.02

200.000 - 400.000 kW

25.950

11.550

10.970

12420.03

500.000 - 700.000 kW

20.550

9.670

8.090

0

1

2

Ghi chú:

a. Suất vốn đầu tư xây dựng nhà máythủy điện nêu tại Bảng 34 được tính toán theo tiêu chuẩn về thiết kế công trìnhthủy lợi TCVN 5060:1990 ; tiêu chuẩn thiết kế nhà công nghiệp TCVN 4604:2012 vàcác tiêu chuẩn thiết kế chuyên ngành điện.

b. Suất vốn đầu tư xây dựng nhà máythủy điện bao gồm:

- Chi phí xây dựng các hạng mục côngtrình chính như tuyến đầu mối (đập đất, đập tràn), tuyến năng lượng (cửa lấynước, đường hầm dẫn nước, tháp điều áp, đường ống áp lực, nhà máy, kênh xả,trạm phân phối điện...); Các hạng mục tạm và dẫn dòng thi công (đê quây, cáccông trình phục vụ thi công tuyến năng lượng...); chi phí xây dựng hệ thốngquan trắc, hệ thống điều hoà, thông gió, các hệ thống cấp thoát nước sinh hoạt,hệ thống chiếu sáng, hệ thống chống sét, hệ thống báo cháy và chữa cháy... cáccông trình phụ trợ của nhà máy.

- Chi phí thiết bị bao gồm toàn bộchi phí mua sắm, lắp đặt, thí nghiệm và hiệu chỉnh các thiết bị chính, cácthiết bị phụ trợ như: thiết bị cơ khí thủy công, thiết bị cơ điện ,các thiết bịphục vụ chung của nhà máy.

c. Suất vốn đầu tư xây dựng nhà máythủy điện được tính cho một đơn vị công suất lắp đặt máy phát điện (1 kW).

4.3. Đường dây và trạm biến áp

4.3.1. Đường dây tải điện

Bảng35. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình đường dây tải điện

Đơn vịtính: 1.000 đ/km

Suất vốn đầu tư

Trong đó bao gồm

Chi phí xây dựng

Chi phí thiết bị

Đường dây trần 6-10-22 KV, dây nhôm lõi thép

12431.01

AC - 35

115.130

101.170

12431.02

AC - 50

141.020

123.920

12431.03

AC - 70

216.470

190.210

12431.04

AC - 95

258.380

227.040

Đường dây trần 22 KV, dây hợp kim nhôm

12431.05

AAC - 70

269.720

237.000

12431.06

AAC - 95

349.840

307.410

Đường dây trần 35 KV, dây nhôm lõi thép

12431.07

AC - 50

220.160

193.450

12431.08

AC - 70

239.150

210.140

12431.09

AC - 95

285.400

250.780

12431.10

AC - 120

348.120

305.890

Đường mạch dây trần 110KV, dây nhôm lõi thép, 1

12431.11

AC - 150

910.490

800.040

12431.12

AC - 185

1.079.820

948.830

12431.13

AC - 240

1.222.370

1.074.090

Đường mạch dây trần 110KV, dây nhôm lõi thép, 2

12431.14

AC - 150

1.456.340

1.279.670

12431.15

AC - 185

1.748.000

1.535.950

12431.16

AC - 240

2.255.040

1.981.480

0

1

2

Ghi chú:

a. Suất vốn đầu tư xây dựng đườngdây tải điện nêu tại Bảng 35 được tính toán với công trình cấp II, III theo cáctiêu chuẩn thiết kế điện; các tiêu chuẩn về vật liệu xây dựng trong Tiêu chuẩnthiết kế TCVN 5846: 1994 , các quy phạm an toàn kỹ thuật xây dựng trong TCVN5308: 1991 và các quy định hiện hành liên quan khác.

b. Suất đầu tư xây dựng công trìnhđường dây tải điện bao gồm:

Chi phí xây dựng gồm: Chi phí dâydẫn, cách điện và các phụ kiện cách điện, các vật liệu nối đất (sử dụng cọc tiahỗn hợp loại RC2), xà, cột bê tông ly tâm, móng cột, và chi phí các biển báohiệu, chỉ dẫn đường dây, chi phí thí nghiệm và hiệu chỉnh.

c. Suất vốn đầu tư xây dựng công trìnhđường dây tải điện chưa tính đến các chi phí lắp đặt tủ điện, thiết bị điện caothế và các hạng mục công trình phụ trợ phục vụ thi công đường dây.

d. Suất vốn đầu tư xây dựng côngtrình đường dây tải điện được tính bình quân cho 1 km chiều dài đường dây.

4.3.2. Đường dây cáp điện hạ thế 0,4kV

Bảng36. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình đường dây cáp điện hạ thế 0,4kV

Đơn vịtính: 1.000 đ/km cáp

Suất vốn đầu tư

Trong đó bao gồm

Chi phí xây dựng

Chi phí thiết bị

Đường dây cáp điện hạ thế 0,4kV sử dụng cáp vặn xoắn ABC, cột bê tông ly tâm cao 8,5m

12432.01

ABC 4x120

747.940

683.800

12432.02

ABC 4x95

663.560

606.670

12432.03

ABC 4x70

626.100

572.420

0

1

2

Ghi chú:

a. Suất vốn đầu tư xây dựng đườngdây cáp điện hạ thế 0,4kV nêu tại Bảng 36 được tính toán với công trình cấp IIItheo các tiêu chuẩn thiết kế điện; các tiêu chuẩn về vật liệu xây dựng trongTiêu chuẩn thiết kế TCVN 5846: 1994 , các quy phạm an toàn kỹ thuật xây dựngtrong TCVN 5308:1991 và các quy định hiện hành liên quan khác.

b. Suất vốn đầu tư xây dựng côngtrình đường dây cáp điện hạ thế 0,4kV bao gồm:

Chi phí xây dựng gồm: Chi phí dâydẫn, cách điện và các phụ kiện cách điện, các vật liệu nối đất, cột bê tông lytâm, móng cột, và chi phí các biển báo hiệu, chỉ dẫn đường dây, chi phí thínghiệm.

c. Suất vốn đầu tư xây dựng côngtrình đường dây cáp điện hạ thế 0,4kV chưa tính đến các chi phí lắp đặt tủđiện, hòm và công tơ đo đếm, dây dẫn tới công tơ đo đếm.

d. Suất vốn đầu tư xây dựng côngtrình đường dây cáp điện hạ thế 0,4kV được tính bình quân cho 1 km chiều dàicáp.

4.3.3. Đường dây tải điện trên không220 KV

Bảng37. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình đường dây tải điện trên không 220 KV

Đơn vịtính: triệu đ/km

Suất vốn đầu tư

Trong đó bao gồm

Chi phí xây dựng

Chi phí thiết bị

12433.01

Đường dây 220 KV 2 mạch, dây phân pha đôi, loại dây ACSR-330/43

8.460

7.780

12433.02

Đường dây 220 KV 4 mạch, dây dẫn loại ACSR-400/52

9.330

8.580

12433.03

Đường dây 220 KV 4 mạch, dây dẫn loại ACSR-500/64

9.350

8.600

12433.04

Đường dây 220 KV 4 mạch, dây phân pha đôi, loại dây ACSR-330/43

13.450

12.390

12433.05

Đường dây 220 KV 6 mạch, dây phân pha đôi, loại dây ACSR-400/52

21.260

19.680

0

1

2

Ghi chú:

a. Suất vốn đầu tư xây dựng đườngdây tải điện nêu tại Bảng 37 được tính toán theo các tiêu chuẩn thiết kế chuyênngành lưới điện; các tiêu chuẩn về vật liệu xây dựng trong tiêu chuẩn thiết kế TCVN 5846:1994 , các quy phạm an toàn kỹ thuật xây dựng trong TCVN 5308:1991 ;phù hợp với quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng; quản lý chấtlượng do Bộ Công thương ban hành.

- Chi phí xây dựng: gồm chi phí xâydựng móng cột và hệ thống tiếp địa; cột thép, dây dẫn, dây chống sét, cápquang, cách điện và phụ kiện, tạ bù và các chi phí liên quan khác như chi phíthí nghiệm hiệu chỉnh tiếp địa cột, cáp quang; chi phí cho việc lắp đặt biểnbáo hiệu công trình vượt đường sông, vượt đường bộ.

- Kết cấu cột, loại dây dẫn của côngtrình như sau:

Móng cột sử dụng loại móng trụ (khuvực địa chất tốt), móng bản (khu vực địa chất kém), móng cọc (khu vực địa chấtkém, dùng cho cột vượt). Móng bằng bê tông cốt thép đổ tại chỗ M200; lót móngbằng bê tông M100. Hệ thống tiếp địa bằng thép φ12÷14 được liên kết với hệthống cọc tiếp đất bằng thép hình. Thép của hệ thống tiếp địa được mạ kẽm. Liênkết móng với cột bằng hệ thống các bu lông neo có cường độ chịu kéo cao, đườngkính bu lông neo từ 36÷80mm.

Cột có kết cấu khung dàn bằng théphình, tiết diện vuông liên kết bằng bu lông. Cột sau gia công cơ khí được bảovệ bằng mạ kẽm nhúng nóng đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật. Cột được lắp dựng tạihiện trường theo phương pháp trụ leo.

Dây dẫn là loại dây nhôm lõi thép(ACSR) hoặc tương đương, dây chống sét bằng cáp thép, dây cáp quang để thôngtin liên lạc. Cách điện và phụ kiện sử dụng loại cách điện truyền thống như sứthủy tinh hoặc cách điện silicon.

b. Suất vốn đầu tư xây dựng côngtrình đường dây tải điện 220kV chưa tính đến các chi phí như:

- Các công trình đấu nối tạm cấpđiện cho khu vực phụ tải để không ảnh hưởng đến việc thi công công trình (đối vớicông trình cải tạo nâng cấp sử dụng hành lang tuyến của công trình cũ).

- Chi phí tăng thêm do tuyến côngtrình có khoảng vượt.

c. Suất vốn đầu tư xây dựng côngtrình đường dây tải điện 220kV được xác định theo cấp điện áp truyền tải, quymô công trình và được tính theo đơn vị là 1 km đường dây tải điện.

4.3.4. Công trình đường cáp điệnngầm khu vực thành phố

Bảng38. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình đường cáp ngầm 220kV, 2 mạch

Đơn vịtính: triệu đ/km

Suất vốn đầu tư

Trong đó bao gồm

Chi phí xây dựng

Chi phí thiết bị

Đường cáp điện ngầm 220kV, 2 mạch, 6 sợi cáp, tiết diện sợi cáp

12434.01

2.000 mm2

89.350

73.640

2.110

12434.02

1.600 mm2

74.680

65.300

2.110

12434.03

1.200 mm2

65.610

57.070

2.110

0

1

2

Ghi chú:

a. Suất vốn đầu tư xây dựng côngtrình đường cáp ngầm 220 kV nêu ở Bảng 38 được tính toán theo các tiêu chuẩnthiết kế chuyên ngành lưới điện; các tiêu chuẩn về vật liệu xây dựng trong tiêuchuẩn thiết kế TCVN 5846:1994 , các quy phạm an toàn kỹ thuật xây dựng trong TCVN 5308:1991 ; phù hợp với quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng.

Công trình đường cáp ngầm 220 kV nêuở Bảng 38 có quy mô được mô tả như sau: Cáp ngầm đi trong hệ thống hào cáp, ốngluồn cáp, hầm nối cáp, một số chỗ qua cầu cáp. Tuyến cáp đi qua ngầm theo đườnggiao thông nội đô, các sợi cáp đặt trong ống HDPE, bố trí nằm ngang đặt cáchnhau 0,5m bên trong lớp bê tông bảo vệ có kích thước hình hộp 5,74m x 0,6m. Hầmnối cáp bằng bê tông cốt thép kích thước 3,95m x 3,2m và chiều dài 19m. Hầm nốiđất bố trí tại vị trí của hầm nối cáp với kích thước 1,21m x 0,18 x 0,74m.

Suất vốn đầu tư xây dựng công trìnhđường cáp ngầm 220 kV được tính với loại cáp ngầm có đặc tính kỹ thuật là cápkhô ruột đồng, cách điện XLPE ≤ 25mm, vỏ nhôm băng hoặc gợn sóng đảm bảo dẫntoàn bộ dòng ngắn mạch 1 pha cực đại. Cáp số có múi cáp ≥ 5, có lớp chống thấmdọc suốt chiều dài sợi cáp. Cáp quang đo nhiệt độ gồm 2 sợi đặt trong lớp vỏnhựa PE. Hộp nối cáp bằng copusite chế tạo sẵn.

b. Suất vốn đầu tư xây dựng côngtrình đường cáp ngầm 220 kV nêu ở Bảng 38 bao gồm chi phí xây dựng (xây dựng hệthống mương cáp, hố cáp, kéo rải cáp trong ống và ổn định sợi cáp theo đúngtiêu chuẩn kỹ thuật) và chi phí thiết bị (chi phí lắp đặt thiết bị theo dõi vàbảo vệ đường cáp cùng các chi phí liên quan khác như chi phí thí nghiệm hiệuchỉnh tiếp địa - cáp quang, chi phí cho việc lắp đặt hệ thống báo hiệu tuyếncáp).

c. Suất vốn đầu tư xây dựng côngtrình đường cáp ngầm 220 kV nêu ở Bảng 38 được tính bình quân cho 1 km chiềudài tuyến đường cáp.

4.3.5. Trạm biến áp

Bảng39. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình trạm biến áp

Đơn vịtính: 1.000 đ/KVA

Suất vốn đầu tư

Trong đó bao gồm

Chi phí xây dựng

Chi phí thiết bị

Trạm biến áp trong nhà có cấp điện áp 22KV/0,4KV và có công suất

12435.01

2x400 KVA

2.180

710

1.200

12435.02

2x560 KVA

1.740

560

960

12435.03

2x630 KVA

1.690

540

940

12435.04

2x1000 KVA

1.320

420

730

Trạm biến áp ngoài trời có cấp điện áp 22KV/0,4KV và có công suất

-

-

-

12435.05

50 KVA

12.550

2.920

8.250

12435.06

75 KVA

9.420

2.190

6.190

12435.07

100 KVA

8.150

1.900

5.350

12435.08

150 KVA

6.950

1.610

4.570

12435.09

180 KVA

5.860

1.390

3.810

12435.10

250 KVA

4.440

1.020

2.940

12435.11

320 KVA

4.200

980

2.750

12435.12

400 KVA

3.620

850

2.370

12435.13

560 KVA

2.710

630

1.780

0

1

2

Ghi chú:

a. Suất vốn đầu tư xây dựng côngtrình trạm biến áp nêu tại Bảng 39 được tính toán với công trình cấp III theotiêu chuẩn thiết kế chuyên ngành điện, các quy phạm an toàn kỹ thuật xây dựngtrong Tiêu chuẩn thiết kế TCVN 5308:1991 và các quy định hiện hành liên quankhác.

b. Suất đầu tư xây dựng công trìnhtrạm biến áp bao gồm:

- Chi phí xây dựng:

Đối với trạm biến áp trong nhà: chiphí xây dựng gồm chi phí xây dựng nhà đặt trạm biến áp, chi phí cho hệ thốngtiếp đất chống sét, hệ thống biển báo hiệu, chỉ dẫn trạm biến áp, chi phí phòngcháy chữa cháy.

Đối với trạm biến áp ngoài trời: chiphí xây dựng gồm chi phí giá treo máy biến áp (đối với trường hợp trạm treo),chi phí cho hệ thống tiếp đất chống sét, hệ thống biển báo hiệu, chỉ dẫn trạmbiến áp, chi phí phòng cháy chữa cháy.

- Chi phí thiết bị gồm chi phí muavà lắp đặt thiết bị, máy biến áp và thiết bị phụ trợ, chi phí thí nghiệm vàhiệu chỉnh.

c. Suất vốn đầu tư xây dựng côngtrình trạm biến áp chưa tính đến chi phí xây dựng các hạng mục ngoài công trìnhtrạm như sân, đường, hệ thống điện chiếu sáng và hệ thống thoát nước ngoàinhà...

d. Suất vốn đầu tư xây dựng trạmbiến áp được tính bình quân cho 1 KVA công suất máy biến áp lắp đặt.

4.3.6. Công trình trạm biến áp ngoàitrời 220KV

Bảng40. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình trạm biến áp ngoài trời 220KV, quy mô 2MBA 250MVA, phía 220KV và phía 110KV sơ đồ 2 thanh cái có máy cắt liên lạc

Đơn vịtính: triệu đ/trạm

Suất vốn đầu tư

Trong đó bao gồm

Chi phí xây dựng

Chi phí thiết bị

12436.01

TBA 220/110kV-2x250MVA 04 ngăn đường dây 220kV vào trạm, 01 ngăn lộ liên lạc 220kV, 08 ngăn lộ đường dây 110kV xuất tuyến, 01 ngăn lộ liên lạc 110 kV

280.410

100.410

154.730

12436.02

TBA 220/110kV-2x250MVA 04 ngăn đường dây 220kV vào trạm, 01 ngăn lộ liên lạc 220kV, 10 ngăn lộ đường dây 110kV xuất tuyến, 01 ngăn lộ liên lạc 110 kV

291.990

105.360

160.330

12436.03

TBA 220/110kV-2x250MVA 06 ngăn đường dây 220kV vào trạm, 01 ngăn lộ liên lạc 220kV, 11 ngăn lộ đường dây 110kV xuất tuyến, 01 ngăn lộ liên lạc 110 kV

315.930

115.470

172.000

0

1

2

Bảng 41. Suất vốn đầu tư xây dựngcông trình trạm biến áp ngoài trời 220KV, quy mô 2 MBA 250MVA, lắp trước 1 MBA250MVA, phía 220KV sơ đồ 2 thanh cái có máy cắt liên lạc

Đơn vịtính: triệu đ/trạm

Suất vốn đầu tư

Trong đó bao gồm

Chi phí xây dựng

Chi phí thiết bị

12436.04

TBA 220/110kV-1x250MVA 02 ngăn đường dây 220kV vào trạm, 01 ngăn lộ liên lạc 220kV, 01 ngăn máy cắt vòng 220kV; 08 ngăn lộ đường dây 110kV xuất tuyến, 01 ngăn lộ liên lạc 110 kV

207.690

85.990

102.990

0

1

2

Bảng42. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình TBA 220KV, quy mô 2 MBA 250MVA, lắptrước 1 MBA 250MVA, phía 220KV và phía 110KV sơ đồ 2 thanh cái có máy cắt liênlạc

Đơn vịtính: triệu đồng/trạm

Suất vốn đầu tư

Trong đó bao gồm

Chi phí xây dựng

Chi phí thiết bị

12436.05

TBA 220/110kV-1x250MVA 02 ngăn đường dây 220kV vào trạm, 01 ngăn lộ liên lạc 220kV, 06 ngăn lộ đường dây 110kV xuất tuyến, 01 ngăn lộ liên lạc 110 kV

193.270

80.030

95.830

12436.06

TBA 220/110kV-1x250MVA 02 ngăn đường dây 220kV vào trạm, 01 máy cắt vòng 220kV, 05 ngăn lộ đường dây 110kV xuất tuyến, 01 ngăn lộ liên lạc 110 kV

186.970

77.540

92.60

12436.07

TBA 220/110kV-1x250MVA 02 ngăn đường dây 220kV vào trạm, 01 ngăn lộ liên lạc 220kV, 07 ngăn lộ đường dây 110kV xuất tuyến, 01 ngăn lộ liên lạc 110 kV, 01 máy cắt vòng 110kV

205.450

85.070

101.880

12436.08

TBA 220/110kV-1x250MVA 04 ngăn đường dây 220kV vào trạm, 01 ngăn lộ liên lạc 220kV, 08 ngăn lộ đường dây 110kV xuất tuyến, 01 ngăn lộ liên lạc 110 kV, 01 máy cắt vòng 110kV

229.400

95.180

113.550

12436.09

TBA 220/110kV-1x250MVA 04 ngăn đường dây 220kV vào trạm, 01 ngăn lộ liên lạc 220kV, 06 ngăn lộ đường dây 110kV xuất tuyến, 01 máy cắt vòng 110kV

212.530

87.760

105.630

12436.10

TBA 220/110kV-1x250MVA 04 ngăn đường dây 220kV vào trạm, 01 ngăn lộ liên lạc 220kV, 06 ngăn lộ đường dây 110kV xuất tuyến, 01 ngăn lộ liên lạc 110kV

211.430

87.670

104.710

12436.11

TBA 220/110kV-1x250MVA 04 ngăn đường dây 220kV vào trạm, 01 ngăn lộ liên lạc 220kV, 05 ngăn lộ đường dây 110kV xuất tuyến, 01 ngăn lộ liên lạc 110 kV

205.640

85.200

101.920

0

1

2

Bảng43. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình TBA 220KV, quy mô 2 MBA 250MVA, lắptrước 1 MBA 250MVA, phía 220KV và phía 110KV sơ đồ 2 thanh cái

Đơn vịtính: triệu đ/trạm

Suất vốn đầu tư

Trong đó bao gồm

Chi phí xây dựng

Chi phí thiết bị

12436.12

TBA 220/110kV-1x250MVA 03 ngăn đường dây 220kV vào trạm, 01 ngăn lộ liên lạc 220kV, 13 ngăn lộ đường dây 110kV xuất tuyến, 01 ngăn lộ liên lạc 110kV

229.000

93.940

114.440

12436.13

TBA 220/110kV-1x250MVA 02 ngăn đường dây 220kV vào trạm, 01 ngăn lộ liên lạc 220kV, 05 ngăn lộ đường dây 110kV xuất tuyến, 01 ngăn lộ liên lạc 110kV

179.200

73.530

89.530

0

1

2

Bảng44. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình trạm biến áp ngoài trời 220KV, quy mô 2MBA 125MVA, lắp trước 1 MBA, phía 220KV và phía 110KV sơ đồ 2 thanh cái có máycắt liên lạc

Đơn vịtính: triệu đồng/trạm

Suất vốn đầu tư

Trong đó bao gồm

Chi phí xây dựng

Chi phí thiết bị

12436.14

TBA 220/110kV-2x125MVA 03 ngăn đường dây 220kV vào trạm, 07 ngăn lộ đường dây 110kV xuất tuyến, 01 ngăn lộ liên lạc 110 kV

186.000

81.570

87.680

12436.15

TBA 220/110kV-2x125MVA 04 ngăn đường dây 220kV vào trạm, 01 ngăn lộ liên lạc 220kV, 04 ngăn lộ đường dây 110kV xuất tuyến, 01 ngăn lộ liên lạc 110 kV

186.410

81.790

87.820

12436.16

TBA 220/110kV-2x125MVA 02 ngăn đường dây 220kV vào trạm, 01 ngăn lộ liên lạc 220kV, 07 ngăn lộ đường dây 110kV xuất tuyến, 01 ngăn lộ liên lạc 110 kV

176.220

76.900

83.440

0

1

2

Ghi chú:

a. Suất vốn đầu tư xây dựng trạmbiến áp nêu tại Bảng 40 đến Bảng 44 được tính toán theo các tiêu chuẩn thiết kếchuyên ngành lưới điện ; các tiêu chuẩn về vật liệu xây dựng trong tiêu chuẩnthiết kế TCVN 5846:1994 , các quy phạm an toàn kỹ thuật xây dựng trong TCVN5308:1991 ; phù hợp với quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng;quản lý chất lượng do Bộ Công thương ban hành.

- Chi phí xây dựng: gồm chi phí xâydựng các công trình trong phạm vi hàng rào trạm như san lấp tạo dựng mặt bằng,hệ thống cổng, hàng rào, nhà thường trực bảo vệ, hệ thống máy biến áp, hố thudầu, móng cột chiết sáng,... Chi phí xây dựng các công trình ngoài hàng ràotrạm như đường vào trạm, nhà quản lý vận hành và nghỉ ca.

- Chi phí thiết bị: gồm chi phí muasắm các thiết bị phục vụ lắp đặt và vận hành trạm.

- Kết cấu chính của công trình trạmbiến áp ngoài trời 220KV như sau:

Nền trạm đặt trên nền đất tự nhiênhoặc nền đất đắp bằng đất hoặc cát đã được đầm chặt đảm bảo yêu cầu kỹ thuật,độ cao nên chênh cao từ 1,5÷2m so với khu vực quanh trạm.

Móng cột, trụ đỡ thiết bị, móng máybiến áp, nhà điều khiển … bằng bê tông cốt thép đổ tại chỗ. Hệ thống các cộtchiếu sáng, cột cổng, xà trạm, trụ đỡ thiết bị bằng thép hình gia công dạngkhung dàn tiết diện vuông, lớp bảo vệ bằng mạ kẽm.

Thiết bị trạm gồm MBA, thiết bị điềukhiển bảo vệ, thiết bị đo đếm, thiết bị thông tin liên lạc, thiết bị PCCC vàmột số thiết bị khác.

b. Suất vốn đầu tư xây dựng côngtrình trạm biến áp 220kV chưa tính đến các chi phí như:

- Các công trình hoặc hạng mục côngtrình đường dây đấu nối vào trạm, công trình tạm phục vụ cấp điện cho khu vựcphụ tải để không ảnh hưởng đến việc thi công công trình (đối với công trình cảitạo nâng cấp sử dụng mặt bằng xây dựng của công trình cũ).

- Chi phí tăng thêm do mặt bằng trạmphải bố trí ở vị trí đặc biệt hoặc không thuận lợi về mặt địa hình địa chất

c. Suất vốn đầu tư xây dựng côngtrình trạm biến áp 220kV được xác định theo quy mô xây dựng cụ thể từng côngtrình theo yêu cầu phụ tải và kết cấu lưới truyền tải hiện hữu của khu vực, sốlượng máy biến áp nguồn, số lượng máy biến áp phụ tải. Theo đó, suất vốn đầu tưxây dựng trạm biến áp 220kV được xác định cho trạm biến áp với quy mô 2 máybiến áp và quy mô 2 máy biến áp lắp trước 1 máy biến áp.

d. Suất vốn đầu tư xây dựng côngtrình trạm biến áp 220kV được tính cho 1 trạm biến áp.

5. CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP NHẸ

5.1. Công nghiệp thực phẩm

5.1.1. Kho đông lạnh

Bảng45. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình kho đông lạnh

Đơn vịtính: 1.000 đ/m2 sàn

Suất vốn đầu tư

Trong đó bao gồm

Chi phí xây dựng

Chi phí thiết bị

Kho lạnh kết cấu gạch và bê tông sức chứa

12511.01

100 tấn

7.650

7.170

12511.02

300 tấn

9.720

9.120

0

1

2

Ghi chú:

a. Suất vốn đầu tư xây dựng kho đônglạnh nêu tại Bảng 45 được tính toán theo Tiêu chuẩn thiết kế TCVN 4317:1986 “Nhà kho - Nguyên tắc cơ bản để thiết kế” và các tiêu chuẩn khác về giải phápthiết kế, trang thiết bị kỹ thuật, cấp, thoát nước, thông gió, thông khí,...trong TCVN 4604:2012 “Tiêu chuẩn thiết kế nhà sản xuất công trình công nghiệp”.

b. Suất vốn đầu tư xây dựng kho đônglạnh bao gồm: Chi phí xây dựng nhà kho gồm các hạng mục công trình phục vụ như:nhà kho, nhà vệ sinh, phòng thay quần áo, sân bốc dỡ hàng hóa.

c. Suất vốn đầu tư được tính bìnhquân cho 1 m2 diện tích xây dựng của kho.

5.1.2. Nhà máy sản xuất bia, nướcgiải khát

Bảng46. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình nhà máy sản xuất bia, nước giải khát

Đơn vịtính: đ/lít sản phẩm

Suất vốn đầu tư

Trong đó bao gồm

Chi phí xây dựng

Chi phí thiết bị

12512.01

Nhà máy sản xuất bia công suất 5 triệu lít/năm và 5 triệu lít nước ngọt/ năm

13.750

3.190

9.150

0

1

2

Ghi chú:

a. Suất vốn đầu tư xây dựng các côngtrình nhà máy sản xuất bia, nước giải khát nêu tại Bảng 46 được tính toán vớicông trình cấp III theo quy định về cấp công trình xây dựng.

b. Suất vốn đầu tư xây dựng côngtrình bao gồm:

- Chi phí xây dựng các hạng mục côngtrình sản xuất chính; các công trình phụ trợ và phục vụ; hệ thống kỹ thuật:đường giao thông nội bộ, chi phí phòng cháy chữa cháy, cấp điện, cấp nước.

- Chi phí thiết bị gồm toàn bộ chiphí mua sắm và lắp đặt thiết bị dây chuyền sản xuất, các thiết bị phụ trợ, phụcvụ và chi phí chạy thử thiết bị. Chi phí thiết bị và dây chuyền công nghệ đượctính theo giá nhập khẩu thiết bị toàn bộ từ các nước Châu Âu.

c. Suất vốn đầu tư xây dựng các côngtrình nhà máy sản xuất bia, nước giải khát chưa tính đến chi phí xây dựng cáchạng mục nằm ngoài công trình như: đường giao thông, trạm biến áp...

d. Suất vốn đầu tư xây dựng côngtrình nhà máy sản xuất bia, nước giải khát được tính bình quân cho 1 lít sảnphẩm quy ước.

e. Tỷ trọng chi phí giữa công trìnhsản xuất chính với các hạng mục công trình phục vụ và phụ trợ như sau:

- Chi phí xây dựng:

Tỷ trọng chi phí công trình sản xuấtchính: 70 - 75%.

Tỷ trọng chi phí các hạng mục côngtrình phục vụ, phụ trợ: 30 - 25%.

- Chi phí thiết bị:

Tỷ trọng chi phí thiết bị sản xuất: 80- 85%.

Tỷ trọng chi phí thiết bị phục vụ,phụ trợ: 20 - 15%.

5.1.3. Nhà máy xay xát và các nhàmáy chế biến nông sản khác

Bảng47. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình nhà máy xay xát, và các nhà máy chế biếnnông sản khác

Đơn vịtính: 1.000 đ/tấn sản phẩm

Suất vốn đầu tư

Trong đó bao gồm

Chi phí xây dựng

Chi phí thiết bị

12513.01

Nhà máy xay xát gạo, công suất 70.000 tấn/ năm

1.100

260

730

12513.02

Nhà máy chế biến tinh bột sắn, công suất 15.000 tấn/năm

4.200

970

2.810

0

1

2

Ghi chú:

a. Suất vốn đầu tư xây dựng các côngtrình nhà máy chế biến lương thực, thực phẩm nêu tại Bảng 47 được tính toán vớicông trình cấp III theo quy định về cấp công trình xây dựng.

b. Suất vốn đầu tư xây dựng côngtrình bao gồm:

- Chi phí xây dựng các hạng mục côngtrình sản xuất chính; các công trình phụ trợ và phục vụ; hệ thống kỹ thuật:đường giao thông nội bộ, chi phí phòng cháy chữa cháy, cấp điện, cấp nước.

- Chi phí thiết bị gồm toàn bộ chiphí mua sắm và lắp đặt thiết bị dây chuyền sản xuất, các thiết bị phụ trợ, phụcvụ và chi phí chạy thử thiết bị. Chi phí thiết bị và dây chuyền công nghệ đượctính theo giá nhập khẩu thiết bị toàn bộ từ các nước Châu Âu.

c. Suất vốn đầu tư xây dựng các côngtrình nhà máy chế biến lương thực, thực phẩm chưa tính đến chi phí xây dựng cáchạng mục nằm ngoài công trình như: đường giao thông, trạm biến áp...

d. Suất vốn đầu tư xây dựng côngtrình nhà máy chế biến lương thực được tính bình quân cho 1 tấn sản phẩm quyước.

e. Tỷ trọng chi phí giữa công trìnhsản xuất chính với các hạng mục công trình phục vụ và phụ trợ như sau:

- Chi phí xây dựng:

Tỷ trọng chi phí công trình sản xuấtchính: 70 - 75%.

Tỷ trọng chi phí các hạng mục côngtrình phục vụ, phụ trợ: 30 - 25%.

- Chi phí thiết bị:

Tỷ trọng chi phí thiết bị sản xuất: 80- 85%.

Tỷ trọng chi phí thiết bị phục vụ,phụ trợ: 20 - 15%.

5.2. Các công trình công nghiệp nhẹcòn lại

5.2.1. Nhà máy sản xuất các sản phẩmmay

Bảng48. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình xưởng may

Đơn vịtính: đ/sản phẩm

Suất vốn đầu tư

Trong đó bao gồm

Chi phí xây dựng

Chi phí thiết bị

Nhà máy sản xuất các sản phẩm may công suất < 2 triệu sản phẩm/năm

12521.01

Xưởng may công suất 1 triệu sản phẩm/năm

39.360

11.660

23.200

12521.02

Xưởng may thêu công suất 850.000 sản phẩm/năm

38.200

12.590

21.160

Nhà máy sản xuất các sản phẩm may công suất 2 ÷ <10 triệu sản phẩm/năm

12521.03

Xưởng may công suất 2 triệu sản phẩm/năm

34.200

11.430

18.660

0

1

2

Ghi chú:

a. Suất vốn đầu tư xây dựng côngtrình xưởng may tại Bảng 48 được tính toán với công trình cấp III theo quy địnhhiện hành về cấp công trình xây dựng.

b. Suất vốn đầu tư xây dựng côngtrình xưởng may bao gồm:

- Chi phí xây dựng các nhà sản xuấtchính, các hạng mục công trình phụ trợ, phục vụ; hệ thống kỹ thuật: đường giaothông nội bộ, chi phí phòng cháy chữa cháy, cấp điện, nước.

- Chi phí thiết bị gồm toàn bộ chiphí mua sắm và lắp đặt thiết bị dây chuyền sản xuất, các thiết bị phụ trợ, phụcvụ và chi phí chạy thử thiết bị. Chi phí mua thiết bị và dây chuyền công nghệđược tính theo giá nhập khẩu thiết bị toàn bộ từ các nước Châu Âu.

c. Suất vốn đầu tư xây dựng côngtrình xưởng may chưa tính đến các chi phí xây dựng các hạng mục nằm ngoài côngtrình như: đường giao thông, trạm biến áp.

d. Suất vốn đầu tư được tính bìnhquân cho 1 sản phẩm may quy ước.

e. Tỷ trọng chi phí giữa công trìnhsản xuất chính với các công trình phục vụ và phụ trợ như sau:

- Tỷ trọng chi phí công trình sảnxuất chính: 80 - 85%.

- Tỷ trọng chi phí các hạng mục côngtrình phục vụ, phụ trợ: 20 - 15%.

6. CÔNG TRÌNH NHÀ XƯỞNG VÀ KHOCHUYÊN DỤNG

Bảng49. Suất vốn đầu tư xây dựng nhà xưởng và kho chuyên dụng

Bảng 49.1Suất vốn đầu tư xây dựng nhà xưởng

Đơn vịtính: 1.000 đ/m2 XD

Suất vốn đầu tư

Trong đó bao gồm

Chi phí xây dựng

Chi phí thiết bị

Nhà sản xuất

Nhà 1 tầng khẩu độ 12m, cao ≤ 6m, không có cầu trục

12600.01

Tường gạch thu hồi mái ngói

1.680

1.580

12600.02

Tường gạch thu hồi mái tôn

1.680

1.580

12600.03

Tường gạch, bổ trụ, kèo thép, mái tôn

1.940

1.820

12600.04

Tường gạch, mái bằng

2.260

2.120

12600.05

Cột bê tông, kèo thép, tường gạch, mái tôn

2.680

2.520

12600.06

Cột kèo bê tông, tường gạch, mái tôn

2.890

2.710

12600.07

Cột kèo thép, tường gạch, mái tôn

2.440

2.300

Nhà 1 tầng khẩu độ 15m, cao ≤ 9m, không có cầu trục

12600.08

Cột kèo bê tông, tường gạch, mái tôn

12600.09

Cột bê tông kèo thép, tường gạch, mái tôn

4.520

4.240

12600.10

Cột kèo thép, tường bao che tôn, mái tôn

4.260

3.990

12600.11

Cột kèo thép, tường gạch, mái tôn

3.970

3.730

12600.12

Cột bê tông, kèo thép liền nhịp, tường gạch, mái tôn

3.940

3.700

12600.13

Cột kèo thép liền nhịp, tường gạch, mái tôn

3.870

3.630

Nhà 1 tầng khẩu độ 18m, có cầu trục 5 tấn

12600.14

Cột bê tông, kèo thép, mái tôn

4.810

4.510

12600.15

Cột kèo bê tông, tường gạch, mái tôn

5.100

4.790

12600.16

Cột kèo thép, tường gạch, mái tôn

4.550

4.260

12600.17

Cột bê tông, kèo thép, tường gạch, mái tôn

5.390

5.060

12600.18

Cột kèo thép liền nhịp, tường bao che bằng tôn, mái tôn

4.400

4.120

12600.19

Cột bê tông, kèo thép liền nhịp, tường gạch, mái tôn

4.730

4.440

Nhà 1 tầng khẩu độ 24m, cao 9m, có cầu trục 10 tấn

12600.20

Cột bê tông, kèo thép, tường gạch, mái tôn

7.360

6.900

12600.21

Cột kèo thép, tường gạch, mái tôn

7.650

7.170

0

1

2

Bảng 49.2Suất vốn đầu tư xây dựng kho chuyên dụng loại nhỏ

Đơn vịtính: 1.000 đ/m2 XD

Suất vốn đầu tư

Trong đó bao gồm

Chi phí xây dựng

Chi phí thiết bị

Kho chuyên dụng loại nhỏ (sức chứa < 500 tấn)

12600.22

Kho lương thực, khung thép, sàn gỗ hay bê tông, mái tôn

2.890

2.710

12600.23

Kho lương thực xây cuốn gạch đá

1.740

1.630

12600.24

Kho hóa chất xây gạch, mái bằng

2.680

2.520

12600.25

Kho hóa chất xây gạch, mái ngói

1.550

1.460

0

1

2

Bảng 49.3Suất vốn đầu tư xây dựng kho chuyên dụng loại lớn

Đơn vịtính: 1.000 đ/tấn

Suất vốn đầu tư

Trong đó bao gồm

Chi phí xây dựng

Chi phí thiết bị

Kho chuyên dụng loại nhỏ (sức chứa < 500 tấn)

12600.26

Kho lương thực sức chứa 500 tấn

2.700

2.300

330

12600.27

Kho lương thực sức chứa 1.500 tấn

2.910

2.390

460

12600.28

Kho lương thực sức chứa 10.000 tấn

3.570

2.960

540

12600.29

Kho muối sức chứa 1.000 - 3.000 tấn

2.280

1.850

390

0

1

2

Ghi chú:

a. Suất vốn đầu tư xây dựng nhà sảnxuất và kho chuyên dụng nêu tại Bảng 49 được tính toán theo Tiêu chuẩn thiết kế TCVN 2622:1995 “Phòng cháy và chữa cháy cho nhà và công trình”, các tiêu chuẩnkhác về giải pháp thiết kế, trang thiết bị kỹ thuật, cấp, thoát nước, thônggió, thông khí,... trong TCVN 4604:2012 “Tiêu chuẩn thiết kế nhà sản xuất côngtrình công nghiệp”.

b. Suất vốn đầu tư xây dựng nhà sảnxuất, nhà kho chuyên dụng bao gồm:

- Chi phí xây dựng nhà sản xuất, nhàkho; các hạng mục công trình phục vụ như: nhà vệ sinh, phòng thay quần áo, sânbốc dỡ hàng hóa.

- Đối với kho chuyên dụng loại lớncó sức chứa > 500 tấn chi phí thiết bị gồm chi phí thiết bị sản xuất, thiếtbị nâng chuyển, bốc dỡ, vận chuyển hàng hóa, các thiết bị khác.

c. Suất vốn đầu tư được tính bìnhquân cho 1 m2 diện tích xây dựng hoặc 1 m3 thể tích chứa của kho, hoặc 1 tấnhàng hóa tùy thuộc vào loại nhà sản xuất, loại kho chứa hàng.

Chương III

SUẤT VỐN ĐẦU TƯ CÔNGTRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT

1. CÔNG TRÌNH CẤP NƯỚC

Bảng50. Suất vốn đầu tư xây dựng nhà máy cấp nước sinh hoạt

Đơn vịtính: 1.000 đ/m3

Suất vốn đầu tư

Trong đó bao gồm

Chi phí xây dựng

Chi phí thiết bị

Nhà máy cấp nước, công suất

13100.01

40.000 m3/ngày-đêm

4.110

1.620

2.030

13100.02

50.000 m3/ngày-đêm

4.080

1.600

2.020

13100.03

100.000 m3/ngày-đêm

3.640

1.450

1.770

13100.04

300.000 m3/ngày-đêm

3.550

1.400

1.720

0

1

2

Ghi chú:

a. Suất vốn đầu tư xây dựng nhà máycấp nước nêu tại Bảng 50 được tính toán cho công trình nhà máy xử lý nước mặt,với cấp công trình là cấp I, II, III theo quy định hiện hành; theo Tiêu chuẩnthiết kế TCVN 4514: 2012 “Xí nghiệp công nghiệp. Tổng mặt bằng. Tiêu chuẩnthiết kế” và tiêu chuẩn thiết kế TCVN 4604: 2012 “Xí nghiệp công nghiệp. Nhàsản xuất. Tiêu chuẩn thiết kế”. Các công trình như nhà làm việc, văn phòng, trụsở được tính toán với cấp công trình là cấp IV. Các yêu cầu về quy phạm an toànkỹ thuật trong xây dựng theo quy định trong TCVN 5308: 1991 .

b. Suất vốn đầu tư xây dựng nhà máycấp nước bao gồm:

- Chi phí xây dựng gồm chi phí xâydựng các công trình: Bể trộn và phân phối; Bể lắng và bể lọc; Hệ thống châm hóachất; Trạm bơm nước rửa lọc, nước kỹ thuật và nước sinh hoạt; Hệ thống thu nướcthải; Bể chứa nước sạch; Các công trình phụ trợ như sân, nhà thường trực, bảovệ, nhà điều hành và phòng thí nghiệm, gara, kho xưởng, hệ thống thoát nước,trạm điện và chi phí phòng cháy chữa cháy.

- Chi phí thiết bị gồm toàn bộ chiphí mua sắm và lắp đặt thiết bị dây chuyền công nghệ, các thiết bị phi tiêuchuẩn chế tạo trong nước và trang thiết bị của công trình; Chi phí thiết bịcông nghệ chính tính trong suất vốn đầu tư này được tính trên cơ sở giá thiếtbị và công nghệ tiên tiến, nhập khẩu từ các nước phát triển và giá của cácthiết bị phi tiêu chuẩn chế tạo trong nước.

c. Suất vốn đầu tư xây dựng côngtrình nhà máy cấp nước chưa tính đến các chi phí xây dựng các công trình khácphục vụ trực tiếp cho hoạt động sản xuất kinh doanh của nhà máy nhưng nằm ngoàikhu vực của Nhà máy như công trình thu và trạm bơm nước thô, đường ống dẫn nướcthô, trạm điện cao thế và các công trình phụ trợ phục vụ thi công Nhà máy nhưxây dựng đường công vụ...

d. Suất vốn đầu tư được tính bìnhquân cho 1 m3 nước sạch/ngày-đêm.

2. CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT KHUCÔNG NGHIỆP, KHU ĐÔ THỊ

Bảng51. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, khu đôthị

Đơn vịtính: triệu đồng/ha

Suất vốn đầu tư

Trong đó bao gồm

Chi phí xây dựng

Chi phí thiết bị

Công trình hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp có quy mô

13210.01

dưới 100 ha

8.800

7.150

335

13210.02

từ 100 đến 300 ha

8.110

6.580

320

13210.03

trên 300 ha

7.430

6.020

300

Công trình hạ tầng kỹ thuật khu đô thị có quy mô

13220.01

từ 20 đến 50 ha

8.040

6.550

295

13220.02

từ 50 đến 100 ha

6.720

5.450

265

13220.03

từ 100 đến 200 ha

6.450

5.230

250

Công trình hạ tầng kỹ thuật khu đô thị kiểu mẫu có quy mô

13230.01

từ 20 đến 50ha

9.150

6.950

990

13230.02

từ 50 ha đến 100 ha

8.730

6.610

965

13230.03

từ 100 ha đến 200 ha

8.310

6.290

935

0

1

2

Ghi chú:

a. Suất vốn đầu tư xây dựng côngtrình hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, khu đô thị nêu tại Bảng 51 được tínhtoán theo tiêu chuẩn thiết kế về phân loại công trình công nghiệp; các giảipháp quy hoạch, kết cấu, giải pháp kỹ thuật cấp, thoát nước, cấp điện giaothông,... theo các quy định trong tiêu chuẩn thiết kế TCVN 4616: 2012 “Tiêuchuẩn thiết kế quy hoạch mặt bằng tổng thể cụm công nghiệp”; TCVN 3989: 1985 “Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng cấp nước và thoát nước - Mạng lưới bênngoài” và các quy định hiện hành khác liên quan.

b. Suất vốn đầu tư xây dựng côngtrình hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, khu đô thị bao gồm:

- Chi phí xây dựng các công trình hạtầng như hệ thống thoát nước (tuyến ống thoát nước, hố ga, trạm bơm, trạm xửlý); hệ thống cấp nước (tuyến ống cấp nước, bể chứa, trạm bơm); hệ thống điện(điện chiếu sáng, sinh hoạt, trạm biến thế, điện sản xuất (đối với khu côngnghiệp) và các công tác khác như san nền, đường nội bộ, cây xanh.

- Chi phí thiết bị gồm chi phí thiếtbị trạm bơm, trạm biến thế, trạm xử lý nước thải và trang thiết bị phục vụchiếu sáng, cấp điện, cấp nước.

c. Suất vốn đầu tư xây dựng côngtrình hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, khu đô thị chưa tính đến các chi phí:

- Xây dựng hệ thống kỹ thuật bênngoài khu công nghiệp, khu đô thị.

- Trang thiết bị, lắp đặt hệ thốngđiện, cấp thoát nước trong nhà.

d. Suất vốn đầu tư được tính bìnhquân cho 1 ha diện tích khu công nghiệp, khu đô thị.

e. Suất vốn đầu tư tính cho các khuđô thị kiểu mẫu là tính cho các khu đô thị mà đáp ứng các tiêu chí về hạ tầngkỹ thuật đồng bộ, hạ tầng xã hội đầy đủ được quy định tại Thông tư số 15/2008/TT-BXD ngày 17/06/2008 và Thông tư 06/2011/TT-BXD ngày 21/06/2011 sửađổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 15/2008/TT-BXD của Bộ Xây dựng.

Chương IV

SUẤT VỐN ĐẦU TƯ CÔNGTRÌNH GIAO THÔNG

1. CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG BỘ

1.1. ĐƯỜNG Ô TÔ CAO TỐC

Bảng52. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình đường ô tô cao tốc

Đơn vịtính: triệu đ/km

Suất vốn đầu tư

Trong đó bao gồm

Chi phí xây dựng

Chi phí thiết bị

Đường ô tô cao tốc:

14110.01

4 làn

131.178

111.534

14110.02

6 làn

200.190

179.943

Đường ô tô cao tốc chưa bao gồm chi phí xây dựng cống chui dân sinh trên tuyến:

14110.03

4 làn

128.160

108.517

14110.04

6 làn

198.765

178.519

0

1

2

Ghi chú:

a. Suất vốn đầu tư xây dựng đường ôtô cao tốc được tính toán phù hợp với tiêu chuẩn thiết kế đường ô tô ( TCVN4054:2005 ), tiêu chuẩn thiết kế đường ô tô cao tốc ( TCVN 5729:2012 ) và các quyđịnh hiện hành khác có liên quan.

b. Suất vốn đầu tư xây dựng đường ôtô cao tốc bao gồm các chi phí cần thiết để xây dựng đường ô tô cao tốc (chiphí xây dựng nền đường, mặt đường, hệ thống thoát nước, nút giao, các côngtrình, hạng mục phụ trợ) theo tiêu chuẩn tính bình quân cho 1 km đường. Chi phíxây dựng cống chui dân sinh trên tuyến được tính trong từng trường hợp cụ thểnhư trong Bảng 52. Chi phí cầu trên tuyến và thiết bị (hệ thống giao thôngthông minh) được tính riêng.

c. Suất vốn đầu tư xây dựng chưa baogồm chi phí xử lý có tính chất riêng biệt của mỗi dự án như: chi phí xử lý nềnđất yếu, các công trình kiên cố đặc biệt (xử lý sụt trượt, hang castơ) và cáccông trình khác có liên quan đến dự án.

d. Suất vốn đầu tư xây dựng 1 kmđường được tính bình quân cho công trình xây dựng mới, phổ biến. Đối với cáccông trình xây dựng ở khu vực có điều kiện địa hình và điều kiện vận chuyển đặcbiệt khó khăn cần có sự tính toán, điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp.

1.2. ĐƯỜNG Ô TÔ

Bảng53. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình đường ô tô

Đơn vịtính: triệu đ/km

Suất vốn đầu tư

Trong đó bao gồm

Chi phí xây dựng

Chi phí thiết bị

Đường cấp I

Khu vực đồng bằng

14120.01

Nền đường rộng 32,5m, mặt đường rộng 22,5m, dải phân cách giữa rộng 3m, lề rộng 2x3,5m (trong đó lề gia cố rộng 2x3m đồng nhất kết cấu áo đường), mặt đường gồm 2 lớp bê tông nhựa dày 12cm trên lớp móng cấp phối đá dăm

63.630

58.870

14120.02

Nền đường rộng 32,5m, mặt đường rộng 22,5m, dải phân cách giữa rộng 3m, lề rộng 2x3,5m (trong đó lề gia cố rộng 2x3m đồng nhất kết cấu áo đường), mặt đường láng nhựa, tiêu chuẩn nhựa 4,5 kg/m2 trên lớp móng cấp phối đá dăm

54.130

50.090

14120.03

Nền rộng đường 31m, mặt đường rộng 22,5m, dải phân cách giữa rộng 1,5m, lề rộng 2x3,5m (trong đó lề gia cố rộng 2x3m đồng nhất kết cấu áo đường) mặt đường gồm 2 lớp BTN dày 12cm trên lớp móng cấp phối đá dăm

62.410

57.740

14120.04

Nền đường rộng 31m, mặt đường rộng 22,5m, dải phân cách giữa rộng 1,5m, lề rộng 2x3,5m (trong đó lề gia cố rộng 2x3m đồng nhất kết cấu áo đường), mặt đường láng nhựa, tiêu chuẩn nhựa 4,5 kg/m2 trên lớp móng cấp phối đá dăm

52.920

48.960

Đường cấp II

Khu vực đồng bằng

14120.05

Nền đường rộng 22,5m, mặt đường rộng 15m, dải phân cách giữa rộng 1,5m, lề rộng 2x3m (trong đó lề gia cố rộng 2x2,5m đồng nhất kết cấu áo đường) mặt đường gồm 2 lớp BTN dày 12cm trên lớp móng cấp phối đá dăm

45.920

42.480

14120.06

Nền đường rộng 22,5m, mặt đường rộng 15m, dải phân cách giữa rộng 1,5m, lề rộng 2x3m (trong đó lề gia cố rộng 2x2,5m đồng nhất kết cấu áo đường) mặt đường gồm 1 lớp BTN dày 7cm trên lớp móng cấp phối đá dăm

41.630

38.510

14120.07

Nền đường rộng 22,5m, mặt đường rộng 15m, dải phân cách giữa rộng 1,5m, lề rộng 2x3m (trong đó lề gia cố rộng 2x2,5m đồng nhất kết cấu áo đường), mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 4,5Kg/m2 trên lớp móng cấp phối đá dăm

38.590

35.70

Khu vực trung du

14120.08

Nền đường rộng 22,5m ,mặt đường rộng 15m, dải phân cách giữa rộng 1,5m, lề rộng 2x3m (trong đó lề gia cố rộng 2x2,5m đồng nhất kết cấu áo đường) mặt đường gồm 2 lớp BTN dày 12cm trên lớp móng cấp phối đá dăm

51.430

47.580

14120.07

Nền đường rộng 22,5m, mặt đường rộng 15m, dải phân cách giữa rộng 1,5m, lề rộng 2x3m (trong đó lề gia cố rộng 2x2,5m đồng nhất kết cấu áo đường) mặt đường gồm 1 lớp BTN dày 7cm trên lớp móng cấp phối đá dăm

46.620

43.130

14120.10

Nền đường rộng 22,5m, mặt đường rộng 15m, dải phân cách giữa rộng 1,5m, lề rộng 2x3m (trong đó lề gia cố rộng 2x2,5m đồng nhất kết cấu áo đường), mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 4,5Kg/m2 trên lớp móng cấp phối đá dăm

43.220

40.000

Đường cấp III

Khu vực đồng bằng

14120.11

Nền đường rộng 12m, mặt đường rộng 7m, lề rộng 2x2,5m (trong đó lề gia cố rộng 2x2m đồng nhất kết cấu áo đường), mặt đường gồm 2 lớp BTN dày 12cm trên lớp móng cấp phối đá dăm

24.470

22.650

14120.12

Nền đường rộng 12m, mặt đường rộng 7m, lề rộng 2x2,5m (trong đó lề gia cố rộng 2x2m đồng nhất kết cấu áo đường), mặt đường gồm 1 lớp BTN dày 7cm trên lớp móng cấp phối đá dăm

22.120

20.470

14120.13

Nền đường rộng 12m, mặt đường rộng 7m, lề rộng 2x2,5m (trong đó lề gia cố rộng 2x2m đồng nhất kết cấu áo đường), mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 4,5Kg/m2 trên lớp móng cấp phối đá dăm hoặc đá dăm tiêu chuẩn

20.810

19.260

14120.14

Nền đường rộng 12m , mặt đường rộng 7m, lề rộng 2x2,5m (trong đó lề gia cố rộng 2x2m đồng nhất kết cấu áo đường), mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 3Kg/m2 trên lớp móng cấp phối đá dăm hoặc đá dăm tiêu chuẩn

20.210

18.700

Khu vực trung du

14120.15

Nền đường rộng 12m , mặt đường rộng 7m, lề rộng 2x2,5m (trong đó lề gia cố rộng 2x2m đồng nhất kết cấu áo đường), mặt đường gồm 2 lớp BTN dày 12cm trên lớp móng cấp phối đá dăm

28.140

26.040

14120.16

Nền đường rộng 12m , mặt đường rộng 7m, lề rộng 2x2,5m (trong đó lề gia cố rộng 2x2m đồng nhất kết cấu áo đường), mặt đường gồm 1 lớp BTN dày 7cm trên lớp móng cấp phối đá dăm

25.440

23.530

14120.17

Nền đường rộng 12m, mặt đường rộng 7m, lề rộng 2x2,5m (trong đó lề gia cố rộng 2x2m đồng nhất kết cấu áo đường), mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 4,5Kg/m2 trên lớp móng cấp phối đá dăm hoặc đá dăm tiêu chuẩn

23.930

22.140

14120.18

Nền đường rộng 12m, mặt đường rộng 7m, lề rộng 2x2,5m (trong đó lề gia cố rộng 2x2m đồng nhất kết cấu áo đường), mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 3Kg/m2 trên lớp móng cấp phối đá dăm hoặc đá dăm tiêu chuẩn

23.240

21.500

Khu vực miền núi

14120.19

Nền đường rộng 9m, mặt đường rộng 6m, lề rộng 2x1,5m (trong đó lề gia cố rộng 2x1m đồng nhất kết cấu áo đường), mặt đường gồm 2 lớp BTN dày 12cm trên lớp móng cấp phối đá dăm

30.090

27.840

14120.20

Nền đường rộng 9m, mặt đường rộng 6m, lề rộng 2x1,5m (trong đó lề gia cố rộng 2x1m đồng nhất kết cấu áo đường), mặt đường gồm 1 lớp BTN dày 7cm trên lớp móng cấp phối đá dăm

28.530

26.400

14120.21

Nền đường rộng 9m, mặt đường rộng 6m, lề rộng 2x1,5m (trong đó lề gia cố rộng 2x1m đồng nhất kết cấu áo đường), mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 4,5Kg/m2 trên lớp móng cấp phối đá dăm hoặc đá dăm tiêu chuẩn

27.760

25.690

14120.22

Nền đường rộng 9m, mặt đường rộng 6m, lề rộng 2x1,5m (trong đó lề gia cố rộng 2x1m đồng nhất kết cấu áo đường), mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 3Kg/m2 trên lớp móng cấp phối đá dăm hoặc đá dăm tiêu chuẩn

27.370

25.330

Đường cấp IV

Khu vực đồng bằng

14120.23

Nền đường rộng 9m, mặt đường rộng 7m, lề rộng 2x1m (trong đó lề gia cố rộng 2x0,5m đồng nhất kết cấu áo đường), mặt đường gồm 2 lớp BTN dày 12cm trên lớp móng cấp phối đá dăm

16.740

15.480

14120.24

Nền đường rộng 9m, mặt đường rộng 7m, lề rộng 2x1m (trong đó lề gia cố rộng 2x0,5m đồng nhất kết cấu áo đường), mặt đường gồm 1 lớp BTN dày 7cm trên lớp móng cấp phối đá dăm

16.320

15.090

14120.25

Nền đường rộng 9m, mặt đường rộng 7m, lề rộng 2x1m (trong đó lề gia cố rộng 2x0,5m đồng nhất kết cấu áo đường), mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 4,5Kg/m2 trên lớp móng cấp phối đá dăm hoặc đá dăm tiêu chuẩn

15.510

14.350

14120.26

Nền đường rộng 9m, mặt đường rộng 7m, lề rộng 2x1m (trong đó lề gia cố rộng 2x0,5m đồng nhất kết cấu áo đường), mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 3Kg/m2 trên lớp móng cấp phối đá dăm hoặc đá dăm tiêu chuẩn

15.070

13.950

Khu vực trung du

14120.27

Nền đường rộng 9m, mặt đường rộng 7m, lề rộng 2x1m (trong đó lề gia cố rộng 2x0,5m đồng nhất kết cấu áo đường), mặt đường gồm 2 lớp BTN dày 12cm trên lớp móng cấp phối đá dăm

18.070

16.720

14120.28

Nền đường rộng 9m, mặt đường rộng 7m, lề rộng 2x1m (trong đó lề gia cố rộng 2x0,5m đồng nhất kết cấu áo đường), mặt đường gồm 1 lớp BTN dày 7cm trên lớp móng cấp phối đá dăm

16.350

15.140

14120.29

Nền đường rộng 9m , mặt đường rộng 7m, lề rộng 2x1m (trong đó lề gia cố rộng 2x0,5m đồng nhất kết cấu áo đường), mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 4,5Kg/m2 trên lớp móng cấp phối đá dăm hoặc đá dăm tiêu chuẩn

16.270

15.050

14120.30

Nền đường rộng 9m, mặt đường rộng 7m, lề rộng 2x1m (trong đó lề gia cố rộng 2x0,5m đồng nhất kết cấu áo đường), mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 3Kg/m2 trên lớp móng cấp phối đá dăm hoặc đá dăm tiêu chuẩn

15.140

14.010

Khu vực miền núi

14120.31

Nền đường rộng 7,5m, mặt đường rộng 5,5m, lề rộng 2x1m (trong đó lề gia cố rộng 2x0,5m đồng nhất kết cấu áo đường), mặt đường gồm 1 lớp bê tông nhựa dày 7cm trên lớp móng cấp phối đá dăm

25.210

23.330

14120.32

Nền đường rộng 7,5m, mặt đường rộng 5,5m, lề rộng 2x1m (trong đó lề gia cố rộng 2x0,5m đồng nhất kết cấu áo đường), mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 4,5Kg/m2 trên lớp móng cấp phối đá dăm hoặc đá dăm tiêu chuẩn

24.590

22.750

14120.33

Nền đường rộng 7,5m, mặt đường rộng 5,5m, lề rộng 2x1m (trong đó lề gia cố rộng 2x0,5m đồng nhất kết cấu áo đường), mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 3Kg/m2 trên lớp móng cấp phối đá dăm hoặc đá dăm tiêu chuẩn

24.270

22.450

Đường cấp V

Khu vực đồng bằng

14120.34

Nền đường rộng 7,5m, mặt đường rộng 5,5m, lề rộng 2x1m (trong đó lề gia cố rộng 2x0,5m đồng nhất kết cấu áo đường), mặt đường gồm 1 lớp bê tông nhựa dày 7cm trên lớp móng cấp phối đá dăm

11.580

10.710

14120.35

Nền đường rộng 7,5m, mặt đường rộng 5,5m, lề rộng 2x1m (trong đó lề gia cố rộng 2x0,5m đồng nhất kết cấu áo đường), mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 4,5Kg/m2 trên lớp móng cấp phối đá dăm hoặc đá dăm tiêu chuẩn

11.580

10.710

14120.36

Nền đường rộng 7,5m, mặt đường rộng 5,5m, lề rộng 2x1m (trong đó lề gia cố rộng 2x0,5m đồng nhất kết cấu áo đường), mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 3Kg/m2 trên lớp móng cấp phối đá dăm hoặc đá dăm tiêu chuẩn

10.640

9.840

Khu vực Trung du

14120.37

Nền đường rộng 7,5m, mặt đường rộng 5,5m, lề rộng 2x1m (trong đó lề gia cố rộng 2x0,5m đồng nhất kết cấu áo đường), mặt đường gồm 1 lớp bê tông nhựa dày 7cm trên lớp móng cấp phối đá dăm

12.730

11.780

14120.38

Nền đường rộng 7,5m, mặt đường rộng 5,5m, lề rộng 2x1m (trong đó lề gia cố rộng 2x0,5m đồng nhất kết cấu áo đường), mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 4,5Kg/m2 trên lớp móng cấp phối đá dăm hoặc đá dăm tiêu chuẩn

12.050

11.120

14120.39

Nền đường rộng 7,5m, mặt đường rộng 5,5m, lề rộng 2x1m (trong đó lề gia cố rộng 2x0,5m đồng nhất kết cấu áo đường), mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 3Kg/m2 trên lớp móng cấp phối đá dăm hoặc đá dăm tiêu chuẩn

11.700

10.820

Khu vực miền núi

14120.40

Nền đường rộng 6,5m, mặt đường rộng 3,5m, lề rộng 2x1,5m (trong đó lề gia cố rộng 2x1m đồng nhất kết cấu áo đường), mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 4,5Kg/m2 trên lớp móng cấp phối đá dăm hoặc đá dăm tiêu chuẩn

14.010

12.960

14120.41

Nền đường rộng 7,5m, mặt đường rộng 5,5m, lề rộng 2x1m (trong đó lề gia cố rộng 2x0,5m đồng nhất kết cấu áo đường), mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 3Kg/m2 trên lớp móng cấp phối đá dăm hoặc đá dăm tiêu chuẩn

13.740

12.710

Đường cấp VI

Khu vực đồng bằng

14120.42

Nền đường rộng 6,5m, mặt đường rộng 3,5m, lề rộng 2x1,5m, mặt đường mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 4,5Kg/m2 trên lớp móng cấp phối đá dăm hoặc đá dăm tiêu chuẩn

5.920

5.470

14120.43

Nền đường rộng 6,5m, mặt đường rộng 3,5m, lề rộng 2x1,5m, mặt đường mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 3Kg/m2 trên lớp móng cấp phối đá dăm hoặc đá dăm tiêu chuẩn

5.730

5.300

Khu vực trung du

14120.44

Nền đường rộng 6,5m, mặt đường rộng 3,5m, lề rộng 2x1,5m, mặt đường mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 4,5Kg/m2 trên lớp móng cấp phối đá dăm hoặc đá dăm tiêu chuẩn

8.340

7.720

14120.45

Nền đường rộng 6,5m, mặt đường rộng 3,5m, lề rộng 2x1,5m, mặt đường mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 3Kg/m2 trên lớp móng cấp phối đá dăm hoặc đá dăm tiêu chuẩn

8.150

7.550

Khu vực miền núi

14120.46

Nền đường rộng 6m, mặt đường rộng 3,5m, lề rộng 2x1,25m, mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 4,5Kg/m2 trên lớp móng cấp phối đá dăm hoặc đá dăm tiêu chuẩn

12.260

11.340

14120.47

Nền đường rộng 6m, mặt đường rộng 3,5m, lề rộng 2x1,25m, mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 3Kg/m2 trên lớp móng cấp phối đá dăm hoặc đá dăm tiêu chuẩn

12.090

11.180

0

1

2

Ghi chú:

a. Suất vốn đầu tư xây dựng đường ôtô được tính toán phù hợp với tiêu chuẩn thiết kế đường ô tô ( TCVN 4054:2005 )và các quy định hiện hành khác có liên quan.

b. Suất vốn đầu tư xây dựng đường ôtô bao gồm các chi phí cần thiết để xây dựng đường ô tô theo tiêu chuẩn tínhbình quân cho 1 km đường (gồm nền đường và mặt đường), chi phí xây dựng cho cầutrên tuyến được tính riêng.

Suất vốn đầu tư xây dựng 1 km đườngđược tính theo từng cấp đường và tính cho từng khu vực địa lý (đồng bằng, trungdu, miền núi) và bao gồm các chi phí cần thiết để xây dựng: Nền đường, mặtđường, hệ thống an toàn giao thông (cọc tiêu, biển báo, sơn kẻ vạch đường,tường hộ lan, giải phân cách giữa), rãnh thoát nước dọc, cống thoát nước ngang,gia cố mái ta luy, hệ thống công trình phòng hộ. Chiều dày bình quân lớp móngđường được tính theo trị số mô đun đàn hồi tối thiểu tương ứng với từng cấpđường.

c. Suất vốn đầu tư xây dựng chưa baogồm: Chi phí xử lý nền đất yếu, các trạm kiểm soát, trạm dịch vụ, nhà cung hạt,hệ thống chiếu sáng, hệ thống cống kỹ thuật, và các công trình kiên cố đặc biệt(xử lý sụt trượt, hang castơ).

d. Suất vốn đầu tư xây dựng 1 kmđường được tính cho công trình xây dựng mới, có tính chất phổ biến. Đối với cáccông trình xây dựng ở vùng sâu, vùng xa có điều kiện địa hình và điều kiện vậnchuyển đặc biệt khó khăn cần có sự tính toán, điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp.

2. ĐƯỜNG SẮT

Bảng54. Suất vốn đầu tư xây dựng đường sắt

Đơn vịtính: triệu đ/km

Suất vốn đầu tư

Trong đó bao gồm

Chi phí xây dựng

Chi phí thiết bị

Đường cấp II - Đồng bằng

Loại đường ray khổ 1m

14200.01

Nền đường rộng 5,6 m, ray P43, tà vẹt bê tông

6.240

5.900

14200.02

Nền đường rộng 5,6 m, ray P43, tà vẹt gỗ

6.710

6.470

Đường cấp II - Trung du

Loại đường ray khổ 1m

14200.03

Nền đường rộng 5,6 m, ray P43, tà vẹt bê tông

6.370

6.070

14200.04

Nền đường rộng 5,6 m, ray P43, tà vẹt gỗ

6.880

6.380

Đường cấp II - Miền núi

Loại đường ray khổ 1m

14200.05

Nền đường rộng 5,6 m, ray P43, tà vẹt bê tông

6.600

6.260

14200.06

Nền đường rộng 5,6 m, ray P43, tà vẹt gỗ

6.960

6.660

Đường cấp II - Đồng bằng

Loại đường ray khổ 1,435m

14200.07

Nền đường, ray P50, tà vẹt bê tông

6.940

6.570

14200.08

Nền đường, ray P50, tà vẹt gỗ

7.730

7.500

14200.09

Nền đường, ray P43, tà vẹt bê tông

6.210

5.700

14200.10

Nền đường, ray P43, tà vẹt gỗ

7.390

7.100

Đường cấp II - Trung du

Loại đường ray khổ 1,435m

14200.11

Nền đường, ray P50, tà vẹt bê tông

6.980

6.460

14200.12

Nền đường, ray P50, tà vẹt gỗ

7.800

7.390

Đường cấp II - Miền núi

Loại đường ray khổ 1,435m

14200.13

Nền đường, ray P50, tà vẹt bê tông

7.230

6.670

14200.14

Nền đường, ray P50, tà vẹt gỗ

8.020

7.580

0

1

2

Ghi chú:

a. Suất vốn đầu tư xây dựng đườngsắt được tính toán với cấp công trình là cấp II, III theo quy định hiện hành;với Tiêu chuẩn thiết kế TCVN 4117: 1985 “Tiêu chuẩn thiết kế - đường sắt khổ1435mm” và các yêu cầu, quy định, quy trình thiết kế công trình của ngành Giaothông vận tải và các quy định hiện hành khác có liên quan.

b. Suất vốn đầu tư xây dựng đườngsắt bao gồm các chi phí cần thiết để xây dựng 1km đường sắt theo khổ 1 m hoặckhổ 1,435 m (gồm nền đường và mặt đường), và tính cho từng khu vực địa lý (đồngbằng, trung du, miền núi).

c. Suất vốn đầu tư xây dựng đườngsắt chưa bao gồm các chi phí cho:

- Hệ thống điện chiếu sáng, thoátnước mưa.

- Hệ thống thiết bị tín hiệu tậptrung và đóng đường.

- Hệ thống cấp điện cho tín hiệuđiện tập trung và đóng đường.

- Biển báo, biển chắn...

3. CÔNG TRÌNH CẦU ĐƯỜNG BỘ

3.1. Công trình cầu đường bộ, cầu bộhành

Bảng55. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình cầu đường bộ, cầu bộ hành

Đơn vịtính: 1.000 đ/m2

Suất vốn đầu tư

Trong đó bao gồm

Chi phí xây dựng

Chi phí thiết bị

Cầu đường bộ có chiều dài nhịp

< 25m

< 15m

14310.01

Cầu bản mố nhẹ, móng nông tải trọng HL93, chiều dài nhịp L= 9m

19.500

18.130

14310.02

Cầu dầm T bê tông cốt thép thường móng nông, tải trọng HL93, chiều dài nhịp 9m < L ≤ 15m

18.890

17.570

14310.03

Cầu dầm bản bê tông cốt thép dự ứng lực móng nông, tải trọng HL93, chiều dài nhịp 12m < L ≤ 15m

22.780

21.200

14310.04

Cầu dầm T bê tông cốt thép thường móng cọc bê tông cốt thép, tải trọng HL93, chiều dài nhịp 9m < L ≤ 15m

23.900

22.230

14310.05

Cầu dầm bản bê tông cốt thép dự ứng lực móng cọc bê tông cốt thép, tải trọng HL93, chiều dài nhịp 12m < L ≤ 15m

28.720

26.700

15 ÷ 25m

14310.06

Cầu dầm bản bê tông cốt thép dự ứng lực móng nông, tải trọng HL93, chiều dài nhịp 15m <L< 24m

27.230

25.310

14310.07

Cầu dầm bản bê tông cốt thép dự ứng lực móng cọc bê tông cốt thép, tải trọng HL93, chiều dài nhịp 15m < L <24m

36.000

33.480

25 ÷ 50m

14310.08

Cầu dầm I, T Super T bê tông cốt thép dự ứng lực móng cọc bê tông cốt thép, tải trọng HL93, chiều dài nhịp L < 40m

31.600

29.380

14310.09

Cầu dầm I, T, Super T bê tông cốt thép dự ứng lực móng nông, tải trọng HL93, chiều dài nhịp < 40m

25.590

23.800

50 ÷ 100m

14310.10

Cầu dầm hộp bê tông cốt thép dự ứng lực đúc hẫng móng cọc khoan nhồi, tải trọng HL93 chiều dài nhịp lớn nhất L <100m

41.910

38.970

Cầu bộ hành có chiều dài nhịp

25 ÷ 50m

14310.11

Cầu vượt qua đường dành cho người đi bộ, dầm dàn thép chiều rộng 3m, 30m<L<50m

76.400

61.690

0

1

2

Ghi chú:

a. Suất vốn đầu tư xây dựng côngtrình cầu đường ô tô nêu tại Bảng 55 được tính toán phù hợp với tiêu chuẩnthiết kế cầu 22 TCN 272-05 và các quy định hiện hành khác có liên quan.

b. Suất vốn đầu tư xây dựng cho mộtmét vuông xây dựng cầu được tính toán trên cơ sở điều kiện địa chất thôngthường và bao gồm các chi phí cần thiết để xây dựng toàn bộ cầu tính đến đuôimố, chiều dài cọc bê tông cốt thép được tính toán tối đa 45m, trường hợp địachất đặc biệt mà chiều dài cọc lớn hơn hoặc kết cấu trụ có yêu cầu chống va xôcần có sự tính toán, điều chỉnh cho phù hợp.

c. Suất vốn đầu tư xây dựng một métvuông cầu được tính cho công trình xây dựng mới, có tính chất phổ biến. Đối vớicác công trình xây dựng ở vùng sâu, vùng xa có điều kiện vận chuyển đặc biệtkhó khăn cần có sự tính toán, điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp.

d. Suất vốn đầu tư xây dựng côngtrình cầu đường bộ chưa bao gồm các chi phí biển báo, biển chắn và hệ thốngđiện chiếu sáng trên cầu.

e. Trường hợp sử dụng móng cọc khoannhồi thì suất đầu tư sử dụng móng cọc bê tông cốt thép được tăng thêm 8-12%.

3.2. Công trình cầu đường sắt

Bảng56. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình cầu đường sắt

Đơn vịtính: 1.000 đ/m

Suất vốn đầu tư

Trong đó bao gồm

Chi phí xây dựng

Chi phí thiết bị

Cầu dầm thép I, tải trọng

14320.01

T13-T14

122.680

114.740

14320.02

T22-26

149.450

139.800

Cầu thép dàn hoa tải trọng T13-14

14320.03

1 làn tàu hỏa

214.780

200.900

14320.04

1 làn tàu hỏa, 1 làn ô tô

259.840

243.040

14320.05

1 làn tàu hỏa, 2 làn ô tô

344.740

322.450

Cầu thép dàn hoa tải trọng T22-26

14320.06

1 làn tàu hỏa

292.920

273.970

14320.07

1 làn tàu hỏa, 1 làn ô tô

327.130

305.970

14320.08

1 làn tàu hỏa, 2 làn ô tô

409.560

383.070

Cầu bê tông cốt thép, tải trọng

14320.09

T13-14

211.760

198.070

14320.10

T22-26

296.140

276.990

Cầu liên hợp bê tông cốt thép, tải trọng

14320.11

T13-14

247.040

231.070

14320.12

T22-26

339.550

317.600

0

1

2

Ghi chú:

a. Suất vốn đầu tư xây dựng côngtrình cầu đường sắt nêu tại Bảng 56 được tính toán với đường sắt cấp II, IIItheo quy định hiện hành về cấp công trình xây dựng, và phù hợp với tiêu chuẩnthiết kế đường sắt cấp II, III quy định trong Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4117: 1985 “Tiêu chuẩn thiết kế - đường sắt khổ 1435mm” và theo Tiêu chuẩn ngành 22 TCN200: 1989 ; và các quy định hiện hành khác có liên quan.

b. Suất vốn đầu tư xây dựng côngtrình cầu đường sắt bao gồm các chi phí cần thiết để xây dựng 1m dài cầu theokết cấu và tải trọng của cầu.

c. Suất vốn đầu tư xây dựng côngtrình cầu đường sắt chưa tính đến các chi phí cho hệ thống điện chiếu sáng, cácbiển báo, biển chắn... trên cầu.

Chương V

SUẤT VỐN ĐẦU TƯ CÔNGTRÌNH NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

1. CÔNG TRÌNH THỦY LỢI

Bảng57. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình thủy lợi

Đơn vịtính: 1.000 đ/ha

Suất vốn đầu tư

Trong đó bao gồm

Chi phí xây dựng

Chi phí thiết bị

Công trình đầu mối hồ chứa nước, có cấp công trình

15100.01

cấp III

80.830

71.370

1.250

15100.02

cấp IV

105.390

90.180

1.910

Công trình đầu mối trạm bơm tưới, có cấp công trình

15100.03

cấp III

16.590

8.720

5.810

15100.04

cấp IV

21.760

11.100

8.900

Công trình đầu mối trạm bơm tiêu, có cấp công trình

15100.05

cấp III

19.970

11.450

6.590

15100.06

cấp IV

30.330

18.250

9.070

Công trình kênh bê tông, có kích thước

15100.07

BxH = 0,25 m2

1.345.460

1.189.680

15100.08

BxH = 1 m2

4.185.630

3.701.030

15100.09

BxH = 2 m2

7.972.540

7.049.480

15100.10

BxH = 3 m2

11.759.450

10.397.950

0

1

2

Ghi chú:

a. Suất vốn đầu tư xây dựng côngtrình thủy lợi nêu tại Bảng 57 được tính toán cho công trình thủy lợi có nhiệmvụ chính là phục vụ tưới, tiêu với cấp công trình là cấp III, IV; Thiết kế theoTiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 285: 2002 “Công trình thủy lợi - các quyđịnh chủ yếu về thiết kế”; Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 356: 2005 “Tiêuchuẩn thiết kế kết cấu bê tông và bê tông cốt thép”; Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8216: 2009 “Tiêu chuẩn thiết kế đập đất đầm nén”; Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8423: 2010 “Công trình thủy lợi - Trạm bơm tưới tiêu nước - yêu cầu thiết kế côngtrình thủy công”; Tiêu chuẩn thiết kế kênh TCVN 4118-85 .

b. Suất vốn đầu tư xây dựng côngtrình thủy lợi bao gồm:

- Chi phí xây dựng các hạng mục côngtrình đầu mối, cụ thể:

Đối với công trình đầu mối hồ chứanước bao gồm: Đập chính, đập phụ (nếu có); tràn xả lũ; cống lấy nước đầu mối;nhà quản lý.

Đối với công trình đầu mối trạm bơmtưới, tiêu bao gồm: Nhà trạm; bể hút, bể xả; cống điều tiết đầu mối; nhà quảnlý.

- Chi phí thiết bị: chi phí mua sắmvà lắp đặt, chạy thử các thiết bị, cụ thể:

Đối với công trình đầu mối hồ chứanước bao gồm: Thiết bị cơ khí, thủy lực đóng mở (cống lấy nước, tràn); thiết bịđiều khiển hệ thống đóng mở; thiết bị quan trắc, theo dõi an toàn công trìnhđầu mối, thiết bị bảo vệ.

Đối với công trình đầu mối trạm bơmtưới, tiêu bao gồm: Máy bơm, động cơ; máy biến áp và các thiết bị điện phục vụquản lý vận hành; thiết bị điều khiển trạm bơm, thiết bị bảo vệ.

c. Suất vốn đầu tư xây dựng côngtrình đầu mối hồ chứa nước và công trình đầu mối trạm bơm tưới, tiêu được tínhbình quân cho 1 ha diện tích phục vụ theo thiết kế; suất vốn đầu tư xây dựngcông trình kênh bê tông được tính bình quân cho 1 km kênh.

d. Suất vốn đầu tư của trạm bơm tướitiêu kết hợp được lấy theo suất vốn đầu tư của trạm bơm tiêu cùng cấp.

Phần 3

GIÁXÂY DỰNG TỔNG HỢP BỘ PHẬN KẾT CẤU CÔNG TRÌNH

Chương I

GIÁ XÂY DỰNG TỔNG HỢPBỘ PHẬN KẾT CẤU CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG

1. CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG

1.1. Công trình thể thao

Bảng58. Giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình thể thao

Đơn vịtính: 1.000 đ/m2 sân

Giá bộ phận kết cấu

21200.01

Đường chạy thẳng, đường chạy vòng

1.100

21200.02

Sân nhảy xa, nhảy 3 bước

1.140

21200.03

Sân nhảy cao

1.120

21200.04

Sân nhảy sào

1.360

21200.05

Sân đẩy tạ

450

21200.06

Sân ném lựu đạn

540

21200.07

Sân lăng đĩa, lăng tạ xích

450

21200.08

Sân phóng lao

450

1

Ghi chú:

a. Giá bộ phận kết cấu nêu tại Bảng58 được tính toán trên cơ sở các quy định về quy mô, phân loại công trình, yêucầu về mặt bằng, giải pháp thiết kế, chiếu sáng, điện, nước, theo Tiêu chuẩnxây dựng Việt Nam TCXDVN 287:2004 “Sân thể thao”, các quy định khác có liênquan.

b. Giá bộ phận kết cấu công trìnhthể thao bao gồm:

- Chi phí xây dựng công trình theokhối chức năng phục vụ như:

Khối phục vụ khán giả: Phòng bán vé,phòng căng tin, khu vệ sinh, khán đài, phòng cấp cứu.

Khối phục vụ vận động viên: Sânbóng, phòng thay quần áo, phòng huấn luyện viên, phòng trọng tài, phòng nghỉcủa vận động viên, phòng vệ sinh, phòng y tế.

Khối phục vụ quản lý: Phòng hànhchính, phòng phụ trách sân, phòng thường trực, bảo vệ, phòng nghỉ của nhânviên, kho, xưởng sửa chữa dụng cụ thể thao.

- Các chi phí trang, thiết bị phụcvụ vận động viên, khán giả.

c. Giá bộ phận kết cấu công trìnhthể thao được tính bình quân cho 1 m2 diện tích sân (đối với công trình thểthao không có khán đài).

1.2. Công trình thông tin truyềnthông

1.2.1. Xây dựng tuyến cáp đồng

Bảng59. Giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu tuyến cáp đồng

Đơn vịtính: 1.000 đ/km

Giá bộ phận kết cấu

Tuyến cáp kéo cống loại

21251.01

100x2x0,5

129.830

21251.02

200x2x0,5

233.710

21251.03

300x2x0,5

339.760

21251.04

400x2x0,5

437.200

21251.05

500x2x0,5

542.950

21251.06

600x2x0,5

650.010

Tuyến cáp treo loại

21251.07

20x2x0,5

33.050

21251.08

30x2x0,5

43.430

21251.09

50x2x0,5

64.030

21251.10

100x2x0,5

117.370

21251.11

200x2x0,5

216.900

1

Ghi chú:

a. Giá bộ phận kết cấu tại Bảng 59được tính toán cho công trình xây dựng tuyến cáp đồng với cấp công trình là cấpII theo quy định hiện hành, phù hợp với các TCN: TCN 68-254: 2006 và các tiêuchuẩn khác có liên quan.

b. Giá bộ phận kết cấu tuyến cápđồng bao gồm chi phí xây dựng tuyến cáp đồng kéo cống trong cống bể có sẵn vàcáp đồng treo trên đường cột có sẵn.

c. Giá bộ phận kết cấu được tínhbình quân cho 1 km chiều dài tuyến cáp đồng.

1.2.2. Xây dựng tuyến cáp quang

Bảng60. Giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu tuyến cáp quang

Đơn vịtính: 1.000 đ/km

Giá bộ phận kết cấu

Tuyến cáp quang treo trên cột loại

21252.01

8 sợi

29.240

21252.02

12 sợi

32.160

21252.03

16 sợi

36.150

21252.04

24 sợi

40.840

21252.05

32 sợi

48.380

21252.06

36 sợi

53.700

21252.07

48 sợi

60.250

Tuyến cáp quang chôn trực tiếp loại

21252.08

8 sợi

310.670

21252.09

12 sợi

313.270

21252.10

16 sợi

317.700

21252.11

24 sợi

319.550

21252.12

32 sợi

327.790

21252.13

36 sợi

331.930

21252.14

48 sợi

337.910

Tuyến cáp quang kéo cống loại

21252.15

8 sợi

63.460

21252.16

12 sợi

67.240

21252.17

16 sợi

72.120

21252.18

24 sợi

77.300

21252.19

32 sợi

88.920

21252.20

36 sợi

94.260

21252.21

48 sợi

100.750

1

Ghi chú:

a. Giá bộ phận kết cấu tại Bảng 60được tính toán cho công trình xây dựng tuyến cáp quang với cấp công trình làcấp II theo quy định hiện hành, phù hợp với các TCN: TCN 68-139: 1995 , TCN68-160:1996 , TCN68-173: 1998 , TCN 68-178: 1999 , TCN 68-254:2006 và các tiêuchuẩn khác có liên quan.

b. Giá bộ phận kết cấu tuyến cápquang bao gồm chi phí xây dựng tuyến cáp quang chôn trực tiếp, cáp quang kéocống trong cống bể có sẵn và cáp quang treo trên đường cột có sẵn.

Đối với tuyến cáp quang chôn trựctiếp được tính với trường hợp một sợi cáp quang chôn trong một rãnh.

c. Giá bộ phận kết cấu được tínhbình quân cho 1 km chiều dài tuyến cáp quang.

1.2.3. Xây dựng tuyến cột để treocáp thông tin

Bảng61. Giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu tuyến cột để kéo cáp thông tin

Đơn vịtính: 1.000 đ/km

Giá bộ phận kết cấu

Tuyến cột bê tông

21253.01

vuông loại 6.B-V

98.050

21253.02

tròn loại 6.B-R

137.260

21253.03

vuông loại 7.B-V

117.660

21253.04

tròn loại 7.B-R

147.060

21253.05

vuông loại 8.B-V

158.650

21253.06

tròn loại 8.B-R

201.520

1

Ghi chú:

a. Giá bộ phận kết cấu tại Bảng 61được tính toán cho công trình xây dựng tuyến cột để kéo cáp thông tin với cấpcông trình là cấp II theo quy định hiện hành, phù hợp với các TCN: TC05-04-2003- KT, TCN68-178: 1999 , TCN 68-254: 2006 và các tiêu chuẩn khác cóliên quan.

b. Giá bộ phận kết cấu tuyến cột baogồm chi phí xây dựng tuyến cột, hệ thống tiếp đất chống sét, phụ kiện trang bịcho cột.

c. Giá bộ phận kết cấu được tínhbình quân cho 1km chiều dài tuyến cột.

1.2.4. Xây dựng tuyến cống, bể đểkéo cáp thông tin

Bảng62. Giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu tuyến cống, bể để kéo cáp thông tin

Đơn vịtính: 1.000 đ/km

Giá bộ phận kết cấu

Tuyến cống 1 ống

21254.01

bể bê tông, nắp bê tông, trên hè

613.920

21254.02

bể xây gạch, nắp bê tông, trên hè

555.350

21254.03

bể xây gạch, nắp bê tông, dưới đường

767.580

Tuyến cống 2 ống

21254.04

bể bê tông, nắp bê tông, trên hè

699.970

21254.05

bể xây gạch, nắp bê tông, trên hè

641.390

21254.06

bể xây gạch, nắp bê tông, dưới đường

853.620

Tuyến cống 3 ống

21254.07

bể bê tông, nắp bê tông, trên hè

902.980

21254.08

bể xây gạch, nắp bê tông, trên hè

844.410

21254.09

bể xây gạch, nắp bê tông, dưới đường

1.090.620

Tuyến cống 4 ống

21254.10

bể bê tông, nắp bê tông, trên hè

1.087.800

21254.11

bể xây gạch, nắp bê tông, trên hè

1.029.240

21254.12

bể xây gạch, nắp bê tông, dưới đường

1.355.830

Tuyến cống 6 ống

21254.13

bể bê tông, nắp bê tông, trên hè

1.229.410

21254.14

bể xây gạch, nắp bê tông, trên hè

1.162.500

21254.15

bể xây gạch, nắp bê tông, dưới đường

1.435.400

Tuyến cống 9 ống

21254.16

bể bê tông, nắp bê tông, trên hè

1.583.710

21254.17

bể xây gạch, nắp bê tông, trên hè

1.506.850

21254.18

bể xây gạch, nắp bê tông, dưới đường

1.790.740

Tuyến cống 12 ống

21254.19

bể bê tông, nắp bê tông, trên hè

2.027.740

21254.20

bể xây gạch, nắp bê tông, trên hè

1.950.880

21254.21

bể xây gạch, nắp bê tông, dưới đường

2.290.620

1

Ghi chú

a. Giá bộ phận kết cấu tại Bảng 62được tính toán cho công trình xây dựng tuyến cống bể để kéo cáp thông tin vớicấp công trình là cấp II theo quy định hiện hành, phù hợp với các TCN: TCN68-144: 1995 , TCN 68-153: 1995 , TCN 68-178: 1999 , TCN 68-254: 2006 và các tiêuchuẩn khác có liên quan.

b. Giá bộ phận kết cấu tuyến cống,bể bao gồm chi phí xây dựng tuyến cống (cống bằng ống nhựa f 110 nong 1 đầu), bể cáp (bể bê tônghoặc xây gạch, nắp bằng bê tông).

c. Giá bộ phận kết cấu được tínhbình quân cho 1 km chiều dài tuyến cống.

Chương II

GIÁ XÂY DỰNG TỔNG HỢPBỘ PHẬN KẾT CẤU CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP

1. CÔNG TRÌNH NĂNG LƯỢNG

1.1. Đường dây và trạm biến áp

1.1.1. Công trình trạm biến áp 220kV

Bảng63. Giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình TBA 220kV theo sơ đồ mộtngăn lộ đường dây và MBA (sơ đồ khối)

Đơn vịtính: triệu đ/ngăn thiết bị

Giá bộ phận kết cấu

22431.01

Một ngăn lộ đường dây và MBA ≤250MVA

1.710

1

Ghi chú:

a. Giá bộ phận kết cấu công trìnhtrạm biến áp 220kV theo sơ đồ một ngăn lộ đường dây và MBA tại Bảng 63 đượctính toán phù hợp với tiêu chuẩn thiết kế chuyên ngành điện; các tiêu chuẩn vềvật liệu xây dựng trong tiêu chuẩn thiết kế TCVN 5846:1994 , các quy phạm antoàn kỹ thuật xây dựng trong TCVN 5305:1991 phù hợp với quy định về quản lýchất lượng công trình xây dựng và các quy định hiện hành khác có liên quan.

b. Giá bộ phận kết cấu công trìnhTBA 220kV theo sơ đồ một ngăn lộ đường dây và MBA bao gồm chi phí xây dựng cáchạng mục như cột cổng, xà trạm 17m, nhà điều khiển ngăn, móng các thiết bị, lắpđặt các loại vật liệu điện.

c. Giá bộ phận kết cấu công trìnhTBA 220kV theo sơ đồ một ngăn lộ đường dây và MBA chưa bao gồm chi phí làm cầutạm, đường công vụ.

d. Giá bộ phận kết cấu công trìnhTBA 220kV theo sơ đồ một ngăn lộ đường dây và MBA được tính bình quân cho mộtngăn thiết bị.

Bảng64. Giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình TBA 220kV theo sơ đồ haithanh cái có thanh cái vòng

Đơn vịtính: triệu đ/ngăn thiết bị

Giá bộ phận kết cấu

22431.02

Một ngăn MBA ≤250MVA

3.800

22431.03

Một ngăn lộ đường dây

3.190

22431.04

Một ngăn máy cắt vòng

3.230

22431.05

Một ngăn liên lạc

3.210