ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1161/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 03 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH “GIẢM NGẬP NƯỚC” NĂM 2019

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 589/QĐ-TTg ngày 06 tháng 4 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt định hướng phát triển thoát nước đô thị và Khu Công nghiệp Việt Nam đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050;

Căn cứ Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2014 của Chính phủ về thoát nước và xử lý nước thải;

Căn cứ Chương trình hành động số 17-CTrHĐ/TU ngày 31 tháng 10 năm 2016 của Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X về Chương trình giảm nước giai đoạn 2016 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 6261/QĐ-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X về Chương trình Giảm ngập nước giai đoạn 2016 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 5305/QĐ-UBND ngày 27 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố về chuyn giao một số chức năng, nhiệm vụ từ Sở Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh qua Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Kết luận số 363-KL/TU ngày 01 tháng 8 năm 2018 của Ban Thường vụ Thành ủy về đổi mới cơ chế lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành trong thực hiện các Chương trình đột phá thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X;

Căn cứ Quyết định số 5764/QĐ-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Chương trình Giảm ngập nước giai đoạn 2018 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 5765/QĐ-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố về thành lập Ban Điều hành Chương trình hành động Giảm ngập nước trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, giai đoạn 2018 - 2020;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 2444/TTr-SXD ngày 06 tháng 3 năm 2019 về ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Chương trình Giảm ngập nước năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch tổ chức thực hiện Chương trình “Giảm ngập nước” năm 2019.

Điều 2. Thủ trưởng các sở, ban, ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và nội dung Kế hoạch này để xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện có hiệu quả.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Xây dựng, thủ trưởng các sở, ban, ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Vĩnh Tuyến

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH “GIẢM NGẬP NƯỚC” NĂM 2019
Ban hành kèm theo Quyết định số 1161/QĐ-UBND ngày 23 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành phố)

Triển khai Chương trình hành động số 17-CTrHĐ/TU ngày 31 tháng 10 năm 2016 của Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X về Chương trình Giảm ngập nước giai đoạn 2016 - 2020; Quyết định số 6261/QĐ-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X về Chương trình Giảm ngập nước giai đoạn 2016 - 2020; Quyết định số 5764/QĐ-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Chương trình Giảm ngập nước giai đoạn 2018 - 2020; Quyết định số 5765/QĐ-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố về thành lập Ban Điều hành Chương trình hành động Giảm ngập nước trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, giai đoạn 2018 - 2020; Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Chương trình Giảm ngập nước năm 2019 như sau:

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU

1. Mc đích

- Rà soát, đánh giá lại cách tổ chức thực hiện trong thời gian qua, xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm năm 2019, các nội dung công việc, lộ trình và thời gian hoàn thành của từng sở, ngành, Ủy ban nhân dân các quận - huyện;

- Tăng cường công tác phối hợp chặt chẽ giữa các Sở, ban, ngành thành phố, Ủy ban nhân dân các quận - huyện nhằm tạo sự đồng bộ trong các hoạt động, đảm bảo thực hiện hiệu quả mục tiêu của chương trình đã đề ra.

2. Yêu cầu

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị được giao thực hiện nhiệm vụ tại Kế hoạch này phải nêu cao tinh thần chủ động, quyết liệt, khẩn trương tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Các cơ quan, đơn vị được giao phối hợp tổ chức thực hiện phải nắm sát tình hình, chủ động phối hợp; kịp thời đề xuất các cơ chế, chính sách, giải pháp khả thi đtháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu và nhiệm vụ đã đặt ra của Chương trình Giảm ngập nước giai đoạn 2016 - 2020. Tập trung giải quyết dứt điểm tình trạng ngập nước tại lưu vực trung tâm thành phố và một phần của 5 lưu vực ngoại vi (Bắc, Tây, Nam, một phần Đông Bắc, Đông Nam) rộng 550km2 với khoảng 6,5 triệu dân; đồng thời, cải thiện môi trường nước, tăng không gian trữ nước và tạo cảnh quan đô thị, góp phần cải thiện đời sống dân sinh, bảo vệ môi trường thành phố.

2. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện 07 dự án giải quyết 09/15 tuyến đường ngập nước do mưa;

3. Thi công hoàn thành dự án Giải quyết ngập do triều khu vực thành phố Hồ Chí Minh có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1) đgiải quyết 04/09 tuyến đường ngập nước do triều;

4. Thi công hoàn thành dự án Nâng cấp, mở rộng nhà máy xử lý nước thải Bình Hưng giai đoạn 2, công suất 469.000 m3/ngày và khởi công nhà máy xử lý nước thải Nhiêu Lộc - Thị Nghè, công suất 480.000 m3/ngày.

III. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Nâng cao chất lượng quy hoạch, hiệu quả quản lý quy hoạch; triển khai quy chế, giải pháp liên kết giữa các địa phương trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam (Phần I, Phụ lục 3):

1.1. Sở Quy hoạch - Kiến trúc:

- Chủ trì phối hợp với các Sở, ban, ngành thành phố, Ủy ban nhân dân các quận - huyện: lập và trình phê duyệt nhiệm vụ đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Hồ Chí Minh; hoàn thành trong quý III năm 2019.

- Nghiên cứu rà soát những khu vực trũng thấp có thể tận dụng để xây dựng các hồ điều tiết giảm ngập, tăng dung tích trữ nước, tạo cảnh quan đô thị, đặc biệt là những khu vực thuộc phía Nam thành phố, xác định khu vực hồ điều tiết cấp vùng, cho khu đô thị; hoàn thành trong quý II năm 2019 để phục vụ cho công tác điều chỉnh Quy hoạch tổng thể thoát nước thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050.

1.2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Trình Ủy ban nhân dân thành phố đề cương - dự toán Đề án rà soát quy hoạch thủy lợi chống ngập úng khu vực thành phố Hồ Chí Minh; hoàn thành trong quý III năm 2019.

- Phối hợp với bộ, ngành Trung ương, các tỉnh trong vùng xây dựng cơ chế phối hợp thực hiện các đê bao, cống kiểm soát triều; hoàn thành trong năm 2019.

1.3. S Tài nguyên và Môi trường:

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xử lý tình trạng xả thải gây ô nhiễm nguồn nước sông, kênh, rạch liên vùng; thực hiện thường xuyên, liên tục.

- Giữ lại các tuyến sông, kênh, rạch khi thực hiện giao đất tại các dự án phát triển đô thị; yêu cầu các Chủ đầu tư thực hiện nghiêm quy hoạch chung và Quyết định số 4321/QĐ-UBND ngày 02 tháng 10 năm 2018 về ban hành Kế hoạch triển khai Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND ngày 18 tháng 4 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành quy định về quản lý, sử dụng hành lang trên bờ sông, suối, kênh, rạch, mương và hồ công cộng thuộc địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

- Rà soát quỹ đất tại các vị trí dự kiến xây dựng nhà máy xử lý nước thải đô thị theo quy hoạch, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố trong quý II năm 2019 để làm cơ sở triển khai các công việc tiếp theo.

1.4. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đô thị:

- Lập và trình phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch tổng thể thoát nước thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050; hoàn thành trong quý IV năm 2019.

- Lập và trình phê duyệt Quy hoạch mạng lưới hồ điều tiết; hoàn thành trong quý IV năm 2019.

2. Rà soát, bổ sung chính sách để thu hút các nguồn lực đầu tư; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo bước đột phá đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, công trình giảm ngập; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước đối với hạ tầng thoát nước, xử lý nước thải (phần II, Phụ lục 3):

2.1. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Nghiên cứu xây dựng cơ chế chính sách để đẩy mạnh mi gọi đầu tư các dự án bằng hình thức đối tác công tư; ưu tiên kết hợp các dự án đa mục tiêu, kết hợp các yếu tố trong 04 Chương trình đột phá về Giảm ngập nước, Giảm ùn tắc giao thông, Chỉnh trang đô thị và Giảm ô nhiễm môi trường.

2.2. Sở Xây dựng:

- Lập, xác định mép bờ cao quy hoạch các tuyến sông, kênh, rạch trên địa bàn thành phố phục vụ tiêu thoát nước trình cơ quan chức năng xem xét, công bố trong quý III năm 2019.

- Lập giá dịch vụ thoát nước theo quy định tại Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2014 của Chính phủ về thoát nước và xử lý nước thải, trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt, hoàn thành trong quý III năm 2019.

- Xây dựng kế hoạch và phân khai khối lượng duy tu nạo vét hàng năm đảm bảo thông thoáng, phát huy hiệu quả thoát nước của hệ thống hiện hữu. Chủ trì, phối hợp với các chủ sở hữu hệ thống thoát nước rà soát nhu cầu thực hiện quản lý, vận hành, bảo dưỡng, nạo vét hệ thống thoát nước; tổng hợp đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố xem xét bố trí kinh phí thực hiện.

- Phối hợp với Ủy ban nhân dân các quận - huyện tổ chức thực hiện công tác duy tu nạo vét, vận hành hệ thống thoát nước đảm bảo nguyên tắc đồng bộ, xuyên suốt, tránh trường hợp hệ thống bị bồi lng nhanh sau khi hệ thống đã được nạo vét tại hạ lưu. Hàng năm rà soát tổ chức phân cấp quản lý hệ thống thoát nước đảm bảo đồng bộ theo lưu vực.

- Phối hợp các sở, ngành thành phố và Ủy ban nhân dân các quận - huyện xây dựng phương án ứng cứu đối với những điểm ngập nặng, ảnh hưởng đến đời sống của người dân thành phố; tận dụng những trang thiết bị hiện có, tổ chức thuê hoặc trưng dụng những trang thiết bị cần thiết tại các cơ sở gần điểm ngập để phục vụ công tác ứng cứu.

- Nghiên cứu, xây dựng chương trình mô phỏng và dự báo tình hình ngập trên địa bàn thành phố phục vụ cho công tác tham mưu, đề xuất các giải pháp xóa, giảm ngập một cách hiệu quả.

2.3. Ủy ban nhân dân các quận - huyện:

- Thường xuyên thực hiện công tác tuần tra, phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp xâm hại hệ thống thoát nước. Trong năm 2019 xử lý dứt điểm 38 vị trí lấn chiếm cửa xả thoát nước, 62 vị trí lấn chiếm hầm ga thoát nước, 74 trường hợp lấn chiếm tuyến cống thoát nước, 39 vị trí lấn chiếm kênh, rạch thoát nước; 17 vị trí bị ảnh hưởng thoát nước do thi công các dự án (Phụ lục 7A, 7B, 7C, 7D, 7E).

- Phối hợp, xây dựng kế hoạch và phân khai khối lượng duy tu nạo vét hàng năm trên địa bàn quản lý, đảm bảo thông thoáng, phát huy hiệu quả thoát nước của hệ thống hiện hữu.

- Thực hiện đầy đủ các nội dung về công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn quản lý.

2.4. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thường xuyên thực hiện công tác tuần tra, phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp xâm hại hệ thống kênh, mương theo phân cấp quản lý đảm bảo thông thoáng, an toàn hệ thống.

2.5. Sở Tài nguyên và Môi trường: Chủ trì, tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố về nhu cầu vớt rác trên các tuyến sông, kênh, rạch trên địa bàn thành phố do Ủy ban nhân dân các quận - huyện đề xuất; phân bổ kế hoạch, kinh phí cho Ủy ban nhân dân các quận - huyện tổ chức thực hiện; bố trí các điểm tập kết rác, hạn chế tình trạng xả rác bừa bãi gây tắc nghẽn dòng chảy.

2.6. Sở Giao thông vận tải:

- Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án phát triển, nâng cấp hệ thống giao thông đường bộ; trong đó có đầu tư hệ thống thoát nước góp phần xóa giảm ngập nước trên địa bàn thành phố.

- Đẩy nhanh công tác cấp phép thi công đối với các công trình hoặc hạng mục công trình cấp bách phục vụ công tác xóa, giảm ngập trên địa bàn thành phố năm 2019.

- Phối hợp chặt chẽ với Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan, chỉ đạo các đơn vị quản lý đường bộ trực thuộc tổ chức phân luồng, bố trí rào chắn ngăn các phương tiện giao thông lưu thông vào các khu vực khi xảy ra ngập nặng.

2.7. Công an thành phố Hồ Chí Minh: Chỉ đạo lực lượng phòng cháy và chữa cháy phối hợp Sở Xây dựng tổ chức ứng cứu đối với những trường hợp ngập tại bệnh viện, trường học, tòa nhà trung tâm thương mại, cao ốc văn phòng, tầng hầm các chung cư...

2.8. Sở Tài chính: Bố trí vốn ngân sách hợp lý, đáp ứng nhu cầu thực tế, đảm bảo thực hiện tốt công tác duy tu, bảo dưỡng hệ thống thoát nước trên địa bàn thành phố trên cơ sở đề xuất của Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân các quận - huyện.

2.9. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố:

Thường xuyên kiểm tra, đánh giá khả năng chuẩn bị, ứng phó tại các địa phương; tập trung giải quyết những khó khăn, vướng mắc cho địa phương nhằm chủ động trong công tác ứng phó.

3. Tập trung thực hiện các giải pháp công trình đphục vụ giải quyết ngập:

3.1. Tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện 07 dự án giải quyết 09 điểm ngập do mưa và 01 dự án giải quyết 04/9 tuyến đường ngập do triều (Phụ lục 1 và Phụ lục 2); cụ thể:

- Hoàn thành 02 dự án: Cải tạo hệ thống thoát nước đường Mai Thị Lựu - Quận 1 và Nâng cấp đường Huỳnh Tấn Phát - Quận 7;

- Duyệt thiết kế bản vẽ thi công - dự toán 03 dự án: Cải tạo hệ thống thoát nước đường Tân Quý - quận Tân Phú, Cải tạo hệ thống thoát nước đường Bàu Cát - quận Tân Bình, Cải tạo hệ thống thoát nước đường Trương Công Định - quận Tân Bình.

- Duyệt 02 dự án: Cải tạo hệ thống thoát nước đường Đặng Thị Rành - đường Dương Văn Cam - quận Thủ Đức và Cải tạo hệ thống thoát nước đường Lê Đức Thọ - quận Gò Vấp.

- Thi công hoàn thành dự án Giải quyết chống ngập do triều khu vực thành phố Hồ Chí Minh có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1) để giải quyết 04/09 tuyến đường ngập nước do triều.

3.2. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án thu gom và xử lý nước thải (Mục 1.3 và Mục 1.6 Phụ lục 6):

- Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông: đẩy nhanh tiến độ thi công dự án Nâng cấp, mở rộng nhà máy xử lý nước thải Bình Hưng giai đoạn 2, công suất 469.000 m3/ngày, hoàn thành trong quý IV năm 2019.

- Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đô thị: đẩy nhanh tiến độ thi công nhà máy xử lý nước thải Nhiêu Lộc - Thị Nghè công suất 480.000 m3/ngày, khởi công nhà máy vào quý II năm 2019.

3.3. Ủy ban nhân dân các quận - huyện: rà soát quỹ đất phục vụ các công trình công cộng để nghiên cứu, đề xuất thực hiện đầu tư các hồ điều tiết ngầm phân tán; đặc biệt là những khu vực có khả năng ngập nặng khi xuất hiện mưa to nhằm điều tiết lượng nước, hạn chế tình trạng nước đổ dồn về hạ lưu gây quá tải hệ thống, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố trong quý II năm 2019.

3.4. Ưu tiên đầu tư các dự án giải quyết ngập cho lưu vực, dự án nạo vét, cải tạo kết hợp chỉnh trang các tuyến sông, kênh, rạch phục vụ thoát nước (Mục 2, Phần III, Phụ lục 3):

- Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với Ủy ban nhân dân các quận - huyện kiểm tra, tổng hợp xây dựng danh mục dự án đầu tư phát triển hệ thống thoát nước, giải quyết ngập, cải tạo kênh, rạch trên địa bàn thành phố theo thứ tự ưu tiên và theo lưu vực gửi Sở Xây dựng.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư: tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố cân đối nguồn vốn ngân sách hàng năm bố trí vốn để thực hiện các dự án đầu tư phát triển hệ thống thoát nước theo thứ tự ưu tiên trên cơ sở ý kiến đề xuất của Sở Xây dựng.

3.5. Tập trung triển khai các dự án đầu tư năm 2019 (Phụ lục 5 và Phụ lục 6):

- Chủ đầu tư các công trình xây dựng, cải tạo hệ thống thoát nước tập trung triển khai các dự án thoát nước trên địa bàn thành phố, chủ động phối hợp với các sở ngành và đơn vị liên quan kịp thời tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn nhằm thực hiện dự án đạt tiến độ; trường hợp vượt thẩm quyền, kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, giải quyết.

- Năm 2019 thực hiện đầu tư 218 dự án gồm:

+ Dự án chuyển tiếp: 77 dự án, tổng kinh phí 4.897.746 triệu đồng;

+ Dự án khởi công mới: 47 dự án, tổng kinh phí 1.892.677 triệu đồng;

+ Dự án chuẩn bị đầu tư 94 dự án, tổng kinh phí 819.450 triệu đồng.

4. Tăng cường liên kết, hợp tác khoa học - công nghệ, nâng cao năng lực dự báo phục vụ công tác xóa, giảm ngập nước (Phụ lục 4):

4.1. Sở Xây dựng nghiên cứu, ứng dụng các công nghệ mới trong lĩnh vực thoát nước, xử lý nước thải; đặc biệt là các dự án phục vụ công tác xóa, giảm ngập trên địa bàn thành phố. Triển khai dự án Thí điểm Quản lý và giám sát hệ thống thoát nước lưu vực Tân Hóa - Lò Gốm, khởi công dự án trong quý III năm 2019.

4.2. Sở Khoa học và Công nghệ và các sở ngành tiếp tục nghiên cứu, đưa vào ứng dụng các công nghệ mới trong thi công các công trình thoát nước, nhà máy xử lý nước thải, đê, kè, sửa chữa hệ thống thoát nước bằng công nghệ không đào hở, hồ điều tiết ngầm,... Bảo đảm tính bền vững, hiệu quả kinh tế, tiết kiệm chi phí đầu tư, chi phí vận hành, tiết kiệm quỹ đất và mỹ quan đô thị.

4.3. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đô thị hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư của dự án Xây dựng năng lực quản lý tích hợp rủi ro ngập nước đô thị (do Chính phủ Đan Mạch tài trợ bằng nguồn vay ưu đãi).

4.4. Phát huy vai trò công cụ thông minh Trung tâm mô phỏng dự báo kinh tế - xã hội thuộc Đề án “Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2017 - 2020, tầm nhìn 2025”, kết hợp với các phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin quản lý hệ thống thoát nước để mô phỏng quá trình ngập nước ở từng khu vực và toàn thành phố, dự báo, cảnh báo sớm tình hình ngập nước trên địa bàn thành nhằm triển khai các giải pháp chống ngập cơ bản, dài hạn, đồng thời người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống nhằm giảm nhẹ thiệt hại cục bộ.

5. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong công tác tuyên truyền vận động nhân dân (Mục IV, Phụ lục 3):

5.1. Triển khai các giải pháp cụ thể để thực hiện cuộc vận động “Người dân thành phố không xả rác ra đường và kênh, rạch vì thành phố sạch và giảm ngập nước” do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố phát động, trong đó phải nêu rõ các biện pháp chế tài để người dân hiểu và chấp hành theo quy định.

5.2. Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông: Tổ chức các buổi tuyên truyền về phổ biến kiến thức, vận động nhằm giúp người dân nâng cao ý thức, chủ động thực hiện các biện pháp phòng, tránh, ứng phó góp phần giảm nhẹ thiệt hại khi sự cố thiên tai xảy ra. Nghiên cứu, xây dựng chương trình ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ tài nguyên và môi trường lồng ghép vào chương trình giáo dục, đào tạo cho học sinh các cấp. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội chủ động phối hợp với các ngành chức năng thường xuyên tổ chức ra quân thực hiện vệ sinh đường phố, nạo vét kênh, rạch, bảo vệ môi trường, bảo vệ hệ thống thoát nước ở khu dân cư.

5.3. Sở Xây dựng chủ trì đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động bảo vệ môi trường, triển khai các chương trình liên tịch bảo vệ môi trường; các cơ quan báo chí đề cao trách nhiệm trong công tác truyền thông; xây dựng, phát sóng định kỳ các chuyên mục:

- Chương trình “Cẩm nang xanh” được phát sóng trong chương trình “Sống xanh” trên HTV9 của Đài Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh, số lượng phát sóng dự kiến trong năm 2019 là 06 chương trình.

- Chương trình Ngày hội Chung tay bảo vệ hệ thống thoát nước năm 2019: Được triển khai với hai hoạt động thực hành tại địa phương bao gồm hội thi vẽ tranh tuyên truyền về bảo vệ hệ thống thoát nước, nước thải của thành phố và hoạt động vẽ tranh tường tuyên truyền tại địa phương. Địa điểm thực hiện dự kiến tại 03 quận.

- Chương trình “Chung tay giảm ngập đô thị” phát sóng thứ bảy hàng tuần;

- Chương trình “Giảm ngập nước đô thị” phát sóng hàng ngày;

- Chương trình tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm cộng đồng bảo vệ hệ thống thoát nước, nước thải năm 2019; cụ thể:

+ Sản phẩm truyền thông phục vụ công tác tuyên truyền năm 2019 và tiếp các đoàn khách trong và ngoài nước tham quan nhà máy xử lý nước thải; trạm bơm.

+ Chương trình tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm cộng đồng bảo vệ hệ thống thoát nước, nước thải năm 2019 và các chương trình phối hợp với Đài Tiếng nói nhân dân và Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Xây dựng là cơ quan thường trực Chương trình hành động giảm ngập nước có nhiệm vụ:

- Chỉ đạo thống nhất việc thực hiện Kế hoạch, thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và xử lý những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện; định kỳ 06 tháng tổ chức giao ban kiểm tra tiến độ thực hiện và tổng kết vào cuối năm 2019.

- Kiện toàn tổ chức bộ máy đơn vị sự nghiệp thay mặt Ủy ban nhân dân thành phố làm chủ sở hữu hệ thống thoát nước trên địa bàn thành phố; tổ chức tiếp nhận, bàn giao đại diện chủ sở hữu hệ thống thoát nước, nhanh chóng vận hành đảm bảo hệ thống được hoạt động xuyên suốt.

2. Giám đốc các Sở, ban, ngành thành phố, các cơ quan trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện:

- Tổ chức thực hiện các nội dung đã được phân công tại Mục III.2 và các phụ lục của Kế hoạch này; thực hiện đầy đủ các nội dung được quy định tại Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Điều hành Chương trình hành động giảm ngập nước trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2018-2020 ban hành kèm theo Quyết định số 5765/QĐ-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố.

- Tổ chức quán triệt, xây dựng kế hoạch cụ thể phù hợp với tình hình thực tiễn và nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị, địa phương, gn với việc thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 để triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình này; chỉ đạo kiểm tra việc thực hiện của các cấp, các ngành, định kỳ hàng quý báo cáo cho Ban Điều hành Chương trình hành động Giảm ngập nước trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, giai đoạn 2018 - 2020.

3. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc cần thiết bổ sung, điều chỉnh Kế hoạch này, các sở, ban, ngành, địa phương chủ động phối hợp Sở Xây dựng để tổng hợp, đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố quyết định./.

 

PHỤ LỤC 1

DANH MỤC CÁC TUYẾN ĐƯỜNG NGẬP DO MƯA VÀ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1161/QĐ-UBND ngày 23 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành phố)

STT

TÊN ĐƯỜNG

QUẬN

PHẠM VI NGẬP

Nguyên nhân

Biện pháp khắc phục

Kế hoạch 2019

Khó khăn, kiến nghị

TỪ

ĐẾN

1

Huỳnh Tấn Phát

7

Ngã tư Nguyễn Văn Quỳ

Gò Ô Môi

- Hệ thống thoát nước đầu tư đã lâu, một số vị trí bị xuống cấp.

- Cao độ mặt đường thấp hơn đỉnh triều.

- Dự án nâng cấp đường Huỳnh Tn Phát do Khu Quản lý giao thông đô thị số 4 làm chủ đầu tư.

- Dự án Cải tạo 5 cửa xả đường Huỳnh Tấn Phát do Ủy ban nhân dân Quận 7 làm chủ đầu tư

Dự án nâng cấp đường Huỳnh Tn Phát đang triển khai thi công tại, dự kiến hoàn thành phần cống Quý II/2019.

 

2

Tân Quý

Tân Phú

Gò Dầu

Tân Hương

- Hệ thống thoát nước đầu tư đã lâu, một số vị trí bị xuống cấp.

- Đường trũng thấp, cục bộ.

Dự án Cải tạo HTTN đường Tân Quý do Ban QLDA Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đô thị làm chủ đầu tư.

Duyệt thiết kế bản vẽ thi công - dự toán quý III năm 2019

Hiện chưa được bố trí vốn năm 2019. Kiến nghị Ủy ban nhân dân bố trí vốn khởi công mới cho dự án trong Quý I/2019.

3

Lê Đức Thọ

Gò Vấp

GX Lạng Sơn

Trường Tây Sơn

- Hệ thống thoát nước đầu tư đã lâu, một số vị trí bị xuống cấp;

- Đường trũng thấp, cục bộ.

Dự án Cải tạo HTTN đường Lê Đức Thọ do Ban QLDA Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đô thị làm chủ đầu tư.

Lập dự án đầu tư trình cấp có thẩm quyền phê duyệt

Hiện chưa được bố trí vốn năm 2019. Kiến nghị Ủy ban nhân dân bố trí vốn chuẩn bị đầu tư cho dự án trong Quý I/2019.

4

Ba Vân

Tân Bình

Góc Âu Cơ

- Hệ thống thoát nước đầu tư đã lâu, một số vị trí bị xuống cấp;

- Đường trũng thấp, cục bộ.

Dự án Cải tạo HTTN đường Trương Công Định do Ban QLDA Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đô thị làm chủ đầu tư.

Duyệt thiết kế bản vẽ thi công - dự toán quý III năm 2019.

Hiện chưa được bố trí vốn năm 2019. Kiến nghị Ủy ban nhân dân bố trí vốn chuẩn bị đầu tư cho dự án trong Quý I/2019.

5

Trương Công Định

Tân Bình

Trường Chinh

Âu Cơ

- Hệ thống thoát nước đầu tư đã lâu, một số vị trí bị xuống cấp.

- Đường trũng thấp, cục bộ.

6

Mai Thị Lựu

1

Nguyễn Văn Giai

Điện Biên Phủ

- Hệ thống thoát nước đầu tư đã lâu, một số vị trí bị xuống cấp.

- Đường trũng thấp, cục bộ.

Dự án Cải tạo HTTN đường Mai Thị Lựu do Ban QLDA Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đô thị làm chủ đầu tư.

Hoàn thành năm 2019

 

7

Bàu Cát

Tân Bình

Trương Công Định

Võ Thành Trang

- Hệ thống thoát nước đầu tư đã lâu, một số vị trí bị xuống cấp.,

- Đường trũng thấp, cục bộ,

Dự án Cải tạo HTTN đường Bàu Cát do Ban QLDA Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đô thị làm chủ đầu tư.

Duyệt thiết kế bản vẽ thi công - dự toán quý III năm 2019.

Hiện chưa được bố trí vốn năm 2019. Kiến nghị Ủy ban nhân dân bố trí vốn khởi công mới cho dự án trong Quý I/2019.

8

Đặng Thị Rành

Thủ Đức

Tô Ngọc Vân

Dương Văn Cam

- Hệ thống thoát nước đầu tư đã lâu, một số vị trí bị xuống cấp.

- Đường trũng thấp, cục bộ.

- Lòng rạch cầu Ngang bị lấn chiếm, không đảm bảo thoát nước.

Dự án Cải tạo HTTN đường Đặng Thị Rành - Dương Văn Cam do Ban QLDA Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đô thị làm chủ đầu tư.

 

Lập dự án đầu tư trình cấp có thẩm quyền phê duyệt

 

Hiện chưa được bố trí vốn năm 2019. Kiến nghị Ủy ban nhân dân bố trí vốn chuẩn bị đầu tư cho dự án trong Quý I/2019.

 

9

Dương Văn Cam

Thủ Đức

Kha Vạn Cân

Lê Văn Tách

- Hệ thống thoát nước đầu tư đã lâu, một số vị trí bị xuống cấp.

- Đường trũng thấp, cục bộ.

- Lòng rạch cầu Ngang bị lấn chiếm, không đảm bảo thoát nước.

Ghi chú:

Trong thời gian chờ các dự án đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước được triển khai, Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân các quận/huyện chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tập trung thực hiện các giải pháp tạm thời nhằm phát huy hiệu quả thoát nước của hệ thống hiện hữu như: thường xuyên nạo vét, vớt rác đảm bảo thông thoáng dòng chảy, sửa chữa những khiếm khuyết của hệ thống, vận hành các công trình phụ trợ hỗ trợ thoát nước, gia cố các bờ bao, tường chắn, thực hiện các hạng mục công trình cấp bách: đấu nối mở thêm hướng thoát nước mới, nâng cục bộ mặt đường những vị trí trũng thấp, phối hợp với các Chủ đầu tư dự án thực hiện biện pháp dẫn dòng đảm bảo thoát nước, tổ chức ứng cứu tại những vị trí thường xuyên ngập gây ảnh hưởng đến đời sống của người dân

 

PHỤ LỤC 2

DANH MỤC CÁC TUYẾN ĐƯỜNG NGẬP DO TRIỀU VÀ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1161/QĐ-UBND ngày 23 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành phố)

TS

STT

TÊN ĐƯỜNG

QUẬN

PHẠM VI NGẬP

Biện pháp khắc phục

Kế hoạch 2019

Khó khăn - kiến nghị

TỪ

ĐẾN

I. CÁC ĐIỂM NGẬP NẶNG

 

 

1

 

1

 

Huỳnh Tấn Phát

 

7

 

Vòng xoay cầu Tân Thuận

Trần Xuân Soạn

Dự án Giải quyết ngập do triều khu vực thành phố Hồ Chí Minh có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1) do Công ty TNHH Trung Nam BT 1547 làm Chủ đầu tư;

Thi công hoàn thành cơ bản dự án

 

Một số hạng mục hiện chưa được bàn giao mặt bằng thi công.

Kiến nghị Ủy ban nhân dân các Quận huyện có liên quan đôn đốc tiến độ đền bù giải phóng mặt bằng.

Ngã tư Nguyễn Văn Quỳ

Gò Ô Môi

II. CÁC ĐIM NGẬP NHẸ

 

 

1

1

Lê Văn Lương

7

Cầu Rạch Bàng

Nguyễn Văn Linh

Dự án Giải quyết ngập do triều khu vực thành phố Hồ Chí Minh có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1) do Công ty TNHH Trung Nam BT 1547 làm Chủ đầu tư;

Thi công hoàn thành cơ bản dự án

 

Một số hạng mục hiện chưa được bàn giao mặt bằng thi công. Kiến nghị Ủy ban nhân dân các Quận huyện có liên quan đôn đốc tiến độ đền bù giải phóng mặt bng.

2

2

Trần Xuân Soạn

7

Bế Văn Cấm

Huỳnh Tấn Phát

3

3

Quốc lộ 50

Bình Tân

Đường số 10

Rạch Phong Phú

 

PHỤ LỤC 3

DANH MỤC CÁC CHƯƠNG TRÌNH, ĐỀ ÁN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1161/QĐ-UBND ngày 23 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành phố)

TT

NỘI DUNG

CƠ QUAN CH TRÌ

CƠ QUAN PHỐI HỢP

THỜI GIAN THỰC HIỆN

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN ĐẾN NAY

KHOẠCH THỰC HIỆN 2019

KHÓ KHĂN, KIN NGHỊ

I

Nâng cao chất lượng quy hoạch, hiệu quả quản lý quy hoạch; triển khai quy chế, giải pháp liên kết giữa các địa phương trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam

1

Nghiên cứu, điều chỉnh quy hoạch tổng thể thoát nước thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô th

- Sở Xây dựng; Sở Quy hoạch Kiến trúc;

- Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;

- Ủy ban nhân dân dân các Quận/huyện;

- Các Sở ngành liên quan

2016-2020

Hiện đang thực hiện, trong đó nghiên cứu một số tiêu chuẩn kỹ thuật trong tính toán thủy văn, thủy lực đối với hệ thống thoát nước áp dụng cho khu vực thành phố đã không còn phù hợp với điều kiện biến đổi khí hậu.

Hoàn thành nhiệm vụ Quy hoạch và trình Thủ tướng chính phủ phê duyệt.

 

2

Rà soát, điều chỉnh Quy hoạch thủy lợi chống ngập úng khu vực thành phố Hồ Chí Minh

Sở Nông Nghiệp và phát triển Nông thôn

- Sở Quy hoạch Kiến trúc; Sở Xây dựng; Ủy ban nhân dân dân các Quận/huyện; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị; Các sở ngành liên quan

2016 - 2020

Ủy ban nhân dân thành phố đang có chủ trương xin Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện theo Luật Thủy lợi

Trình Ủy ban nhân dân thành phố đề cương - dự toán vào quý III/2019

 

3

Quy hoạch tổng thể hệ thống các hồ điều tiết tại khu vực phù hợp

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị

Các sở ban ngành và Ủy ban nhân dân các quận- huyện liên quan

2016 - 2020

Đang triển khai thực hiện.

Hoàn thành năm 2019

 

4

Hoàn thành công tác lập, xác định mép bờ cao các tuyến sông kênh rạch trên địa bàn thành phố, tổ chức cắm mốc hành lang bảo vệ kênh rạch

Sở Xây dựng

- Sở Quy hoạch Kiến trúc; Sở Giao thông Vận tải; Sở Xây dựng;

- Các Sở ngành khác có liên quan.

2015 -2020

Hoàn thành công tác lập, xác định mép bờ cao các tuyến sông kênh rạch trên địa bàn thành phố và tổ chức cắm mốc hành lang bảo vệ kênh rạch.

Trình cơ quan chức năng xem xét, công bố, hoàn thành Quý III năm 2019.

 

5

Nghiên cứu rà soát những vùng trũng thấp dễ bị ngập nước do mưa, triều cường để điều chỉnh quy hoạch theo hướng dành cho ngập nước, tạo cảnh quan tự nhiên vùng ven. Những khu vực nội thị nhưng cốt nền thấp phải có giải pháp củng cố, tăng cường khả năng thoát nước của hệ thống cống, kênh, rạch kết hợp với hồ điều tiết, công viên đa chức năng,...

Sở Quy hoạch Kiến trúc

- Ủy ban nhân dân dân các Quận/huyện;

- Sở Tài nguyên và Môi trường;

- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị;

- Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;

- Sở Xây dựng;

- Các Sở ngành khác có liên quan.

2016-2020

- Phối hợp các quận huyện và đơn vị tư vấn rà soát toàn bộ quy hoạch 1/2000 để điều chỉnh cốt nền cho đúng với thực tế, trên cơ sở đó có cao độ thực tế khi triển khai các dự án

Sở Quy hoạch Kiến trúc đang kiến nghị Ủy ban nhân dân thành phố chấp thuận chủ trương ngưng thực hiện.

 

6

Nghiên cứu ứng dụng các công nghệ mới trong thi công các công trình thoát nước, bảo vệ bờ sông, kênh, rạch như đê, kè, v.v...bảo đảm tính bền vững, hiệu quả kinh tế cao và mỹ quan đô thị

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị, Ủy ban nhân dân các quận - huyện

- Sở Khoa học - Công nghệ;

- Sở Xây dựng.

2016-2020

- Đã thực hiện thí điểm công nghệ cải tạo đường ống bằng phương pháp xoắn SPR tại quận 1.

- Hồ điều tiết: Đã thí điểm hồ điều tiết bằng vật liệu Cross - wave tại đường Võ Văn Ngân để đánh giá làm cơ sở áp dụng.

- Ký thỏa thuận giữa hai chính phủ và lựa chọn nhà thầu thiết kế trong năm 2019.

- Hoàn thành dự án xây dựng hồ điều tiết bằng vật liệu Cross - wave tại quận 12 năm 2019.

 

7

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc san lấp rạch trong các dự án phát triển đô thị, kiên quyết bắt buộc các Chủ đầu tư phải thực hiện cải tạo rạch, xây dựng hệ thống thoát nước, hồ điều tiết đảm bảo chức năng thoát nước, điều tiết của hồ trước khi thực hiện san lấp.

Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân dân các Quận/huyện

- Ủy ban nhân dân dân các Quận/huyện;

- Sở Tài nguyên và Môi trường;

- Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;

- Sở Giao thông Vận tải

- Các Sở ngành khác có liên quan.

2016 - 2020

Đang triển khai thực hiện

Công tác thường xuyên

 

8

Phối hợp với Bộ ngành, Trung ương, các tỉnh trong vùng xác định cơ chế phối hợp trong thực hiện các công trình đê bao, cống kiểm soát triều

Sở Nông nghiệp và phát triển Nông thôn;

- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị;

- Các Sở ngành và Ủy ban nhân dân Quận/huyện có liên quan.

2016-2020

Tư vấn Royal Haskonning (Hà Lan) phối hợp nghiên cứu và ban hành Biến thể 1547 trong đó xác định vùng bảo vệ giai đoạn 1 và được Bộ Nông nghiệp và phát triển Nông thôn thông qua. Các dự án của Bộ Nông nghiệp và phát triển Nông thôn đã bàn giao về Thành phố tập trung đầu mối.

- Trong đó, giai đoạn 1 triển khai thi công xây dựng 06 Cống kiểm soát triều, 05 đoạn đê bao ven sông Sài Gòn dài 7,8 km

Hoàn thành trong năm 2019

 

9

Thống kê, đánh giá thực trạng quản lý, khai thác sử dụng và bảo vệ tài nguyên nước, lưu vực sông. Rà soát các quy hoạch ngành của tài nguyên nước để điều chỉnh theo hướng quản lý bền vững trong lưu vực, vùng

Sở Tài nguyên và Môi trường

- Ủy ban nhân dân các Quận/huyện;

- Các Sở ngành có liên quan

2016-2020

Đang thực hiện

Hoàn thành năm 2019

 

10

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xử lý tình trạng xả thải gây ô nhiễm nguồn nước sông, kênh, rạch liên vùng

Sở Tài nguyên và Môi trường

- Ủy ban nhân dân các Quận/huyện;

- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị;

- Sở Xây Dựng;

- Các Sở ngành liên quan

2016-2020

Năm 2018, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 211/QĐ-STNMT-TTS ngày 12 tháng 2 năm 2018 về phê duyệt Kế hoạch kiểm tra trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, tài nguyên nước khoáng sản với tổng số dự kiến là 833 doanh nghiệp.

Công tác thường xuyên

 

11

Rà soát quỹ đất, tổ chức cắm ranh mốc tại các vị trí dự kiến xây dựng nhà máy xử lý nước thải đô thị theo quy hoạch

Sở Tài nguyên và Môi trường

- Sở Quy hoạch Kiến trúc

- Sở Giao thông Vận tải

- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị;

- Ủy ban nhân dân các quận/huyện liên quan

2016-2020

Đang triển khai thực hiện

Hoàn thành quý II năm 2019

 

II

Rà soát, bổ sung chính sách đủ mạnh để thu hút các nguồn lực đầu tư; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo bước đột phá đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, công trình giảm ngập; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước đối vi hạ tầng thoát nước, xử lý nước thải

1

Nghiên cứu, rà soát, bổ sung chính sách tạo vốn, huy động các nguồn lực xã hội, các tổ chức tài chính, các nhà đầu tư trong và ngoài nước

Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Viện Nghiên cứu phát triển; Sở Tài nguyên và Môi trường;

- Sở Tài Chính;

- Sở Xây dựng;

- Ủy ban nhân dân các Quận/huyện và Các Sở ngành liên quan

2016-2020

Đang triển khai thực hiện

Hoàn thành năm 2019.

 

2

Lập giá dịch vụ thoát nước theo quy định tại Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06/8/2014 của Chính phủ về thoát nước và xử lý nước thải

Sở Xây dựng

- Sở Tài Chính;

- Sở Xây dựng;

- Viện Nghiên cứu phát triển;

- Các Sở ngành liên quan

2016-2020

Đang triển khai thực hiện

Hoàn thành quý III/2019

 

3

Kết hợp với Chương trình đột phá về cải cách hành chính, xây dựng cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa các sở ngành, địa phương và chủ đầu tư các dự án.

Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Sở Xây Dựng;

- Sở Tài nguyên và Môi trường

- Sở Giao thông Vận tải;

- Ủy ban nhân dân các Quận/huyện và các Sở ngành khác liên quan.

2016-2020

Đang triển khai thực hiện

Công tác thường xuyên

 

4

Rà soát, đánh giá tình hình tổ chức bộ máy quản lý, chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị, doanh nghiệp liên quan trong công tác giảm ngập nước; đề xuất đề án củng cố kiện toàn bộ máy các đơn vị với chức năng, nhiệm vụ phù hợp nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực thoát nước.

Sở Nội Vụ

- Ủy ban nhân dân các Quận/huyện

- Các Sở ngành liên quan

2016-2020

Đang chuyển chức năng quản lý nhà nước từ Sở Giao thông vận tải về Sở Xây dựng theo đúng quy định.

Công tác thường xuyên

 

5

Xây dựng, ban hành Quy định quản lý hoạt động thoát nước trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh theo quy định của Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06/8/2014 của Chính phủ về thoát nước và xử lý nước thải.

Sở Xây dựng

- Ủy ban nhân dân các Quận/huyện;

- Các Ban quản lý Khu đô thị mới; Khu Công nghệ cao; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị;

- Các Sở ngành liên quan

2016-2020

Đang chỉnh sửa, hoàn thiện cho phù hợp với chức năng nhiệm vụ mới của Sở Xây dựng.

Hoàn thành năm 2019

 

6

Tăng cường công tác quản lý đô thị, thanh tra xử lý các hành vi xả rác và các trường hợp vi phạm, lấn chiếm, xây dựng trong hành lang bảo vệ rạch, hệ thống thoát nước hiện hữu

Sở Xây dựng

- Ủy ban nhân dân các Quận/huyện;

- Sở Giao thông Vận tải

- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị; Các Sở ngành khác có liên quan.

2016-2020

Đang triển khai thực hiện

Công tác thường xuyên

 

7

Nghiên cứu, đề xuất việc bố trí các hầm trữ nước tại các dự án phát triển đô thị, cao ốc,... và cơ chế, chính sách khuyến khích các Chủ đầu tư khi thực hiện hạng mục hầm trữ nước

Sở Xây dựng

- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị;

- Sở Tài nguyên và Môi trường; Ủy ban nhân dân Quận/huyện và các Sở ngành liên quan

2016-2020

Đang triển khai thực hiện

Công tác thường xuyên

 

8

Rà soát tháo dỡ ngay các công trình lấn chiếm trên kênh rạch, phục vụ nạo vét khơi thông dòng chảy hiện trạng của kênh rạch thoát nước. Tăng cường công tác quản lý, thống kê các điểm ngập trên địa bàn do mình quản lý; không để phát sinh các điểm ngập mới trong quá trình phát triển đô thị

Ủy ban nhân dân các Quận/huyện

- Ủy ban nhân dân các quận huyện;

- Sở Xây Dựng;

- Các Sở ngành khác có liên quan.

2016-2020

Tổ chức kiểm tra thực tế, xử lý nghiêm tình trạng lấn chiếm để cải tạo, chỉnh trang đô thị: đã xử lý 16/75 vị trí lấn chiếm sông kênh rạch, đạt 21,33%; 13/59 vị trí lấn chiếm cửa xả, đạt 22,03%; 40/105 vị trí lấn chiếm hầm ga, đạt 38,1%; 1.447/14.055m lấn chiếm cống, đạt 10.3%.

Hoàn thành trong năm 2019

 

III

Tập trung thực hiện các giải pháp công trình để phục vụ giải quyết ngập

1

Tiếp tục tăng cường công tác quản lý hệ thống thoát nước, xử lý cấp bách các điểm ngập do hệ thống cống bị hư hại, lún sụt, tiết diện nhỏ bằng các giải pháp kỹ thuật hoặc các dự án quy mô nhỏ; nạo vét thông thoáng dòng chảy tại các cửa xả, kênh rạch. Rà soát, bổ sung các van ngăn triều, xây dựng bờ bao bảo vệ các khu vực bị ảnh hưởng do triều cường trong khi các dự án lớn chưa hoàn thành

Các chủ sở hữu công trình

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;

- Sở Tài Chính;

- Sở Giao thông Vận tải;

- Các Sở ngành và Ủy ban nhân dân Quận/huyện có liên quan.

2016 - 2020

Đang triển khai thực hiện

Công tác thường xuyên

 

2

Rà soát, sắp xếp thứ tự ưu tiên đầu tư theo các tiêu chí sau: (1) Ưu tiên các dự án nạo vét, cải tạo kết hợp chỉnh trang các tuyến sông, kênh, rạch; (2) các dự án giảm ngập để đảm bảo an toàn giao thông trên các tuyến đường có lưu lượng lớn (giải quyết ngập và ùn tắc giao thông); (3) Giảm ngập tại các khu dân cư chưa có hệ thống thoát nước; (4) Cải tạo hệ thống thoát nước cũ có nguy cơ sụt lún hoặc làm thu hẹp dòng chảy; (5) Xây dựng đồng bộ, phát huy hiệu quả của hệ thống thoát nước.

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng

- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị;

- Sở Giao thông Vận tải;

- Sở Xây dựng;

- Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;

- Ủy ban nhân dân các Quận/huyện có liên quan.

2016-2020

Đã phối hợp và rà soát các dự án để thông qua chủ trương đầu tư công, kế hoạch trung hạn 2016 - 2020.

Hoàn thành năm 2019

 

3

Tăng cường kiểm tra, giám sát tình hình triển khai thực hiện các dự án

Sở Xây dựng

- Ủy ban nhân dân các Quận/huyện;

- Các Sở ngành liên quan;

- Các Chủ đầu tư.

2016-2020

Xử lý 12/34 vị trí các vị trí ảnh hưởng do thi công.

Hoàn thành năm 2019

 

IV

Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong công tác tuyên truyền vận động nhân dân

1

Xây dựng cơ chế phối hợp, tổ chức tuyên truyền thực hiện nếp sống văn minh đô thị nhằm hạn chế tình trạng xả rác, phát huy hiệu quả thoát nước của hệ thống hiện hữu.

Sở Thông tin Truyền thông

Sở Tài nguyên Môi trường; Ủy ban nhân dân các Quận/huyện;

Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh;

- Ủy ban mặt trận tổ quốc; Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước TP; Các Sở, ngành liên quan

2016-2020

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị đã phối hợp với Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, Đài Tiếng nói nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phát sóng các chương trình.

Tiếp tục phối hợp với Đài Truyền hình TPHCM, Đài tiếng nói nhân dân Thành phố HCM thực hiện chương trình "Cẩm nang xanh", Chung tay giảm ngập nước đô thị", và "Giảm ngập nước đô thị".

 

2

Tăng cường công tác vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh đô thị; tích cực tham gia bảo vệ, không xả rác xuống hệ thống kênh rạch, cống thoát nước hiện hữu

Sở Tài nguyên và Môi trường

- Ủy ban mặt trận Tổ Quốc thành phố;

- Sở Thông tin truyền thông;

- Sở Xây dựng;

- Ủy ban nhân dân các Quận/huyện và Các Sở ngành liên quan;

- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị;

2016-2020

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị đã phối hợp các đoàn thể của các quận trên địa bàn thành phố (Đoàn thanh niên; Hội cựu chiến binh; Hội phụ nữ...) thực hiện đa dạng hình thức tuyên truyền như tham quan NMXLNT, phát cẩm nang tuyên truyền, tờ rơi, poster, khảo sát quan điểm và nhận thức của người dân....

- Đã triển khai tuyên truyền trực tiếp: năm 2016 thực hiện tại Quận 3, Phú Nhuận; năm 2017 Khu chế xuất Tân Thuận, Khu Công nghiệp Tân Bình; năm 2018 Quận 2, Thủ Đức)

- Phối hợp với Thành đoàn TP.HCM tổ chức vớt rác, lục bình (2016, 2017, 2018);

- Sản phẩm truyền thông phục vụ công tác tuyên truyền năm 2019: tuyên truyền và tiếp các đoàn khách trong và ngoài nước tham quan nhà máy xử lý nước thải; trạm bơm.

- Tổ chức chương trình tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm cộng đồng bảo vệ hệ thống thoát nước, nước thải năm 2019.

- Tổ chức ngày hội Chung tay bảo vệ hệ thống thoát nước thành phố năm 2019. Tiếp tục phối hợp với Thành Đoàn TPHCM trong công tác tổ chức vớt rác, lục bình (hoạt động thường xuyên).

 

3

Nghiên cứu, đưa chương trình đào tạo về nâng cao ý thức về bảo vệ môi trường, bảo vệ hệ thống thoát nước, sử dụng tiết kiệm nước vào bậc tiểu học

Sở Giáo Dục và Đào tạo

- Ủy ban nhân dân các Quận/huyện;

- Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch;

- Sở Tài nguyên và Môi trường;

- Các Sở ngành khác có liên quan.

2016-2020

Công tác thường xuyên

Công tác thường xuyên

 

 

PHỤ LỤC 4

CHƯƠNG TRÌNH - HỢP TÁC NGHIÊN CỨU BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1161/QĐ-UBND ngày 23 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành phố)

STT

NỘI DUNG

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Thời gian thực hiện

Tình hình thực hiện đến nay

Kế hoạch thực hiện 2019

Khó khăn kiến nghị

A

Hợp tác ứng phó biến đi khí hậu

 

 

 

 

 

 

1

Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác giảm ngập và ứng phó với biến đổi khí hậu

Sở Xây dựng

Sở Thông tin và Truyền thông

2019-2020

Hiện nay đang triển khai thực hiện Cổng thông tin Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đô thị, ứng dụng công nghệ thông tin trong tương tác với người dân và quản lý hệ thống thoát nước

Đánh giá hiệu quả, nhân rộng và công bố cổng thông tin để người dân sử dụng

 

2

Xây dựng, hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu mạng lưới thoát nước trên nền số hóa và xây dựng mô hình quản lý

Sở Xây dựng

Sở Thông tin và Truyền thông

2019-2021

UBND đã phê duyệt chủ trương thực hiện dự án trong năm 2018

Triển khai bước lập báo cáo đầu tư trình Sở Thông tin và Truyền thông phê duyệt dự án trên cơ sở kế hoạch vốn được duyệt. Đấu thầu lựa chọn nhà thầu thực hiện dự án. Thực hiện các nội dung của dự án theo tiến độ.

Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố bố trí vốn đầu tư năm 2019

3

Xây dựng bản đồ cảnh báo rủi ro ngập lụt

Sở Xây dựng

Sở Thông tin và Truyền thông

2018-2020

Triển khai bước lập báo cáo đầu tư trình Sở Thông tin và Truyền thông phê duyệt dự án

Duyệt dự án, triển khai công tác lựa chọn nhà thầu

Văn Phòng Biến đổi khí hậu bố trí vốn năm 2019 để có căn cứ phê duyệt dự án

4

Xây dựng năng lực quản lý tích hp rủi ro ngập nước đô thị

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đô thị

Sở Thông tin và Truyền thông

2019-2020

Hiện nay, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đô thị đang tích cực làm việc với Chính Phủ Đan Mạch nhằm tiếp nhận nguồn vốn vay để thực hiện dự án

Sau khi có nguồn vốn Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đô thị sẽ triển khai thực hiện dự án.

 

5

Dự án thí điểm quản lý và giám sát hệ thống thoát nước lưu vực Tân Hóa - Lò Gốm

Sở Xây dựng

Sở Thông tin và Truyền thông

2019

Đã duyệt dự án.

Hoàn thành năm 2019

 

6

Giải pháp tích hp viễn thám và GIS phục vụ nhiệm vụ thoát nước, chống ngập của thành phố Hồ Chí Minh

Sở Xây dựng

Viện Khoa học công nghệ

2016-2020

Đang triển khai thực hiện

Công tác thường xuyên

 

7

Lập dự án Trung tâm Điều hành Khẩn cấp (EOC) - Hệ thống phòng chống ngập Thành phố Hồ Chí Minh.

Sở Xây dựng

Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Thông tin và Truyn thông

2019-2020

Dự án đã được thông qua chủ trương đầu tư.

Hoàn thành công tác kêu gọi đầu tư

 

8

Lập dự án Hệ thống quan trắc kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè và các kênh rạch trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đô thị

Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Thông tin và Truyền thông

2019-2020

Dự án đã được thông qua chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 07/NQ-H ĐND ngày 21/4/2016.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đô thị triển khai dự án theo từng giai đoạn và nhu cầu thực tế

 

9

Dự án Cải tạo các tuyến cống cũ mục khả năng lún sụt cao trên địa bàn thành phố bằng công nghệ SPR.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đô thị

Jica, Sở xây dựng Osaka, Trung tâm hạ tầng kỹ thuật đô thị Uitec, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng

2019-2020

Đang thực hiện thí điểm công nghệ cải tạo đường ống bằng phương pháp xoắn SPR. Hiện đã phê duyệt chủ trương đầu tư.

Phê duyệt văn kiện dự án và phê duyệt dự án đầu tư

 

B

Đào tạo nguồn nhân lực

 

 

 

 

 

 

1

Tăng cường năng lực cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị (Trung tâm Quản lý khai thác hạ tầng kỹ thuật)

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đô thị

Ngân hàng các Ban Quản lý nước Hà Lan.

 

Đã hoàn thành năm 2018.

 

 

 

PHỤ LỤC 5

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC, GIẢI QUYẾT NGẬP SỬ DỤNG NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 116/QĐ-UBND ngày 23 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành phố)

Đơn vị: Triệu đồng

TT

Danh mc dự án

Chủ đầu tư

Địa điểm xây dựng

Năng lực thiết kế

Thời gian KC- HT

Quyết định đầu tư (hoc Quyết định đầu tư điều chỉnh ln cuối)

Lũy kế giải ngân từ đu đến 31/12/2015

Tổng kế hoạch trung hn 2016- 2020

Giải ngân kế hoạch cả năm 2016

Giải ngân kế hoạch cả năm 2017

Giải ngân kế hoạch cả năm 2018

Kế hoạch 2019

Ghi chú

Số quyết định ngày, tháng năm ban hành

Tổng mức đầu tư

Tng số

Trong đó: BTGPMB

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

16

17

19

 

TNG CỘNG

 

 

 

 

 

40.244.510

1.231.733

3.397.946

15.874.075

656.058

677.309

936.613

4.377.743

 

A

CÔNG TRÌNH CHUYỂN TIP

42

 

 

 

 

11.396.313

870.850

3.395.443

2.722.708

653.741

659.732

701.259

1.494.216

 

 

Dự án khởi công từ năm 2017 trở về trước

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

Lưu vực Trung tâm thành phố

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

Dự án đền bù gii phóng mặt bằng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Bồi thường, giải phóng mặt bằng kênh Hàng Bàng (giai đon 2) (đoạn từ đường Mai Xuân Thưởng đến đường Ngô Nhân Tịnh) phục vụ đầu tư kênh Hàng Bàng theo phương án kênh hở, trên địa bàn quận 6

Ban bồi thường giải phóng mặt bằng Quận 6

Quận 6

355 hộ

2016-2020

1137/QĐ-STC- BVG ngày 17/02/2017

1.181.860

 

 

 

 

 

 

5.000

Lưu vực Trung tâm (Bc tàu hủ)

2

Đền bù giải toả để nâng cấp, cải tạo đường và hệ thống thoát nước đường Trần Bình Trọng

Ban bồi thường giải phóng mặt bằng quận 10

Quận 10

đền bù giải tỏa

2013-2018

8323/QĐ-STC-BVG ngày 26/08/2013

270.922

 

 

 

 

 

 

70.000

Lưu vực Trung tâm (Bc tàu hủ)

1.2

Dự án đầu tư phát triển hệ thống thoát nước, gii quyết ngập

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Cống kiểm soát triều Nhiêu Lộc - Thị Nghè

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đô thị

Quận 1 - Quận Bình Thạnh

- Cống kết hợp trạm bơm tiêu nước.

- Cống: Tổng chiều rộng thoát nước của cống: 58m; Cao trình ngưỡng cửa sập: -4,00m; Cao trình ngưỡng cửa tự động: - 1,00m; Cao trình ngưỡng cửa phẳng: -5,00m; Cầu công tác - Trạm bơm:

2010-2016

527/QĐ-SNN-QLĐT ngày 30/12/2009.

291.578

12.573

266.123

10.500

 

 

7.000

10.000

Lưu vực Trung tâm (LV Bắc NL-TN)

2

Cải tạo hệ thống thoát nước khu vực QL13 - Đinh Bộ Lĩnh - Nguyễn Xí - Ung Văn Khiêm, F25, F26.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đô thị

Q. Bình Thạnh

L = 2.600m

- Lắp đặt cống tròn từ D300 đến D1800, xây mới các hố ga, giếng thăm, cửa xả;

- Tái lập ln phui bê tông nhựa nóng.

- Nâng đường bng cấp phối đá dăm và thảm bê tông nhựa nóng;

- Xây dựng mới vỉa hè.

2003-2018

Số: 4239/QĐ- SGTVT ngày 25/8/2014

219.149

47.362

10.166

197.000

34.474

3.619

63.000

50.000

Lưu vực Trung tâm (Nam tham lương)

3

Dự án Kiểm soát nước triều Cầu Bông - Bình Lợi - Bình Triệu - Rạch Lăng

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đô thị

Quận Bình Thạnh và quận Gò Vấp

- Xây dựng 4 cống KST với bề rộng thông nước:

+ Cống Bình Triệu: rộng 20m.

+ Cống Bình Lợi: rộng 20m.

+ Cống Rạch Lăng: rộng 20m.

+ Cống Cầu Bông: rộng 15m.

- Xây dựng 02 trạm bơm tiêu nước mưa (kể cả lắp đặt trạm biến áp cung cấp điện):

+ Trạm bơm Bình Lợi: Công suất 140.000m3/h.

+ Trạm bơm Rạch Lăng: Công suất 60.000m3/h.

2003-2019

Quyết định số 1997/QĐ-UB ngày 11/05/2004

192.184

28.893

145.492

18.500

0

0

20.000

5.854

Lưu vực Trung tâm (Bắc Nhiêu Lộc)

4

Xây dựng hệ thống thoát nước đường Phạm Huy Thông

Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình quận Gò Vấp

Quận Gò Vấp

xây dựng hệ thống thoát nước

2014-2016

2406/Q Đ-SGTVT ngày 04/06/2015

302.362

 

 

 

 

 

 

5.000

Lưu vực Trung tâm (Nam Tham lương)

5

Cải tạo kênh A41 (kênh từ sân bay Tân Sơn Nhất ra đường Cộng Hòa), Phường 4, Quận Tân Bình

Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình quận Tân Bình

Quận Tân Bình

Chiều dài tuyến: L = 500m Lắp đặt cống hộp làm đường giao thông.

2016-2018

4301/QĐ-SGTVT ngày 28/08/2017

139.646

 

 

 

 

 

 

100.000

Lưu vực Trung tâm (Bắc nhiêu lộc)

6

Lắp đặt cống hp rạch nhánh Bùi Hữu Nghĩa

Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình quận Bình Thạnh

Quận Bình Thạnh

Chiều dài: L = 732.9 m Cống hộp kích thước 2x2m.

2016-2018

2930/QĐ-SGTVT ngày 13/06/2017

154.587

 

 

 

 

 

 

100.000

Lưu vực Trung tâm (Bắc nhiêu lộc)

7

Cải tạo hệ thống thoát nước rạch Phan Văn Hân

Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình quận Bình Thạnh

Quận Bình Thạnh

lắp đặt hệ thống thoát nước trên chiều dài 585m

2013-2016

2044/QĐ-UBND ngày 18/04/2012

126.000

 

 

 

 

 

 

10.000

Lưu vực Trung tâm (Bắc nhiêu lộc)

1.3

Dự án nạo vét sông, kênh, rạch

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Cải tạo kênh Hiệp Tân

Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình quận Tân Phú

Quận Tân Phú

Cống, Đường, chiếu sáng công cộng

2016-2019

5801/QĐ-SGTVT ngày 28/10/2016

190.730

 

 

 

 

 

 

90.000

Lưu vực Trung tâm (Tân Hóa Lò Gốm)

2

Xây dựng đoạn kênh Hàng Bàng đường Mai Xuân Thưởng đến kênh Vạn Tượng

Khu Quản lý giao thông đô thị số 1

Quận 6

XD mới tuyến kênh, chiều dài khoảng 900m, bề rộng 14m, chiều sâu 4.5m

2016-2019

5002/QĐ-SGTVT ngày 29/10/2015

178.658

 

 

 

 

 

 

60.000

Lưu vực Trung tâm (Bắc tàu hủ)

II

Lưu vực Tây thành phố

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1

Dự án đền bù giải phóng mặt bằng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2

Dự án đầu tư phát triển hệ thống thoát nước, gii quyết ngập

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Dự án Cải tạo hệ thống thoát nước đường Kinh Dương Vương (từ mũi tàu Phú Lâm đến vòng xoay An Lạc)

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đô thị

Quận Bình Tân

- Tổng chiều dài tuyến đường Kinh Dương Vương: 3.485 m gồm:

- Bố trí 2 tuyến cống làm mới khẩu độ Ø1000 ÷ Ø1500 nằm dưới lòng đường cạnh 2 tuyến cống hiện hữu. cống ngang Ø800.

- Bố trí tuyến cống hộp [2,0mx2,5m] tại hẻm Sinco để thoát nước ra rạch Bà Tiếng.

- Tái lập phui đào, nâng đường và thảm nhựa toàn bộ mặt đường với cao độ tim đường +2,0m (đoạn từ đường Tên Lửa đến hẻm Sinco cao độ +1,75m), tim hẻm Sinco +1,8m.

- Cải tạo nút giao vòng xoay An Lạc (từ cầu An Lập đến Trần Đại Nghĩa)

- Xây dựng trạm bơm thoát nước tại rạch Bà Tiếng với công suất 48.000m3/h, xây dựng cống ngăn triều, nhà quản lý vận hành trạm bơm.

2015-2019

Quyết định số 5306/QĐ-SGTVT ngày 19/10/2017

730.552

43.732

150.500

431.550

248.348

1.018

80.000

120.000

Tây Thành phố

2

Dự án Cải tạo hệ thống thoát nước đường Bình Long (từ Tân Kỳ Tân Quý đến Kênh Nước Đen)

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đô thị

Quận Tân Phú và quận Bình Tân

- Chiều dài L=1.050m

- Xây dựng tuyến cống chính D1000, D1200 ,cống hộp [2,0x2,0]m và cống hộp [2,5x2,5]m.

- Xây dựng hố ga thu nước 02 bên đường và kết nối tuyến cống dọc bng các đoạn cống ngang D600.

- Xây dựng vỉa hè, bó vỉa toàn tuyến.

- Tái lập phui đào, thảm nhựa toàn bộ mặt đường theo cao độ hiện hữu.

2015-2018

5139/QĐ-SGTVT ngày 30/10/2015

78.762

0

200

63.240

9.238

29.220

12.000

2.169

Tây Thành phố

3

Dự án Cải tạo hệ thống thoát nước đường Gò Dầu (từ Tân Sơn Nhì đến Bình Long)

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đô thị

Quận Tân Phú

- Chiều dài L=1.697,27m

- Xây dựng mới tuyến cống thoát nước D1200mm, D1500mm, D2000mm và H(2,0x2,0)m.

Tái lập phui đào và thảm nhựa toàn bộ mặt đường theo cao độ hiện hữu.

- Cải tạo lại vỉa hè, bó vỉa toàn tuyến.

2016-2017

Quyết định số 5138/QĐ-SGTVT ngày 30/10/2015

149.455

15.640

300

113.950

17.465

69.650

1.000

5.145

Tây Thành phố

4

Dự án Cải tạo hệ thống thoát nước đường Trương Vĩnh Ký (từ Nguyễn Xuân Khoát đến Gò Dầu)

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đô thị

Quận Tân Phú

Xây dựng mới tuyến cống thoát nước H30-XB80 đi dưới lòng đường, tim cống trùng với tim đường hiện hữu với khẩu độ cống từ D1500 đến cống hộp [2mx2m]; Cải tạo lại các hố ga thu nước mặt đường hiện hữu; kết nối với tuyến cống chính bng cống tròn D400; Đấu nối thoát nước cho các đường ngang, hẻm ngang trên tuyến; Tái lập phui đào và thảm nhựa toàn bộ mặt đường theo cao độ hiện hữu.

2016-2018

Quyết định số 4308/QĐ-SGTVT ngày 22/8/2016

39.139

387

100

31.830

322

18.500

7.500

1.415

Tây Thành phố

5

Cải tạo hệ thống thoát nước đường Tân Hương (từ Bình Long đến Văn Cao)

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đô thị

Quận Tân Phú

- XD mới tuyến cống thoát nước D1200; [1,6mx2m], 2[2mx2,5m].

- Tái lập phui đào và thảm nhựa toàn bộ mặt đường theo cao độ hiện hữu.

2016-2018

Quyết định số 5110/QĐ-SGTVT ngày 30/10/2016

55.009

0

100

43.000

10.000

26.278

4.000

2.000

Tây Thành phố

6

Cải tạo HTTN đường Tân Hương (từ Bình Long đến Văn Cao)

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đô thị

Quận Tân Phú

Chiều dài L=1680m Lắp đặt cống tròn D800 -D1200 Tái lập phui đào và thảm nhựa mặt đường

2016-2018

5110/QĐ-SGTVT ngày 30/10/2015

55.010

 

 

 

 

 

 

2.000

Tây Thành phố

7

Xây dựng cống Mương Lệ phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân

Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình quận Bình Tân

Quận Bình Tân

Tổng chiều dài 1.340,14m, mặt cắt ngang 6m

2016-2019

5802/QĐ-SGTVT ngày 28/10/2016

100.990

 

 

 

 

 

 

60.000

Tây thành phố

8

Xây dựng Hệ thống thoát nước và mở rộng đường Võ Văn Vân

Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình Huyện Bình Chánh

Huyện Bình Chánh

Xây dựng HTTN và mở rộng đường

2014-2017

1334/QĐ-SGTVT ngày 10/10/2014

241.997

 

 

 

 

 

 

20.000

Tây thành phố

9

Xây dựng hệ thống thoát nước và mở rộng đường Trần Đại Nghĩa (từ Quốc lộ 1A đến cầu Cái Trung)

Khu Quản lý giao thông đô thị số 4

Quận Bình Tân Huyện Bình Chánh

Xây dựng tuyến cống thoát nước D800-D2000, mở rộng mặt đường (B=40m)

2014-2018

1304/QĐ-SGTVT ngày 08/04/2014

229.808

 

 

 

 

 

 

3.000

Tây thành phố

2.3

Dự án nạo vét sông, kênh, rạch

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III

Lưu vực Nam thành phố

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1

Dự án đền bù giải phóng mặt bằng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2

Dự án đầu tư phát triển hệ thống thoát nước, gii quyết ngập

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Xây dựng hệ thống thoát nước đường An Dương Vương (từ cầu Mỹ Thuận đến bến Phú Định)

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đô thị

Q.Bình Tân

L=2.800 m. Xây dựng cống D800 - D1500

- Tái lập phui đào và thảm nhựa mặt đường.

2014-2018

Số: 5242/QĐ- SGTVT ngày 18/10/201+G3474

293.775

 

62.100

267.000

70.973

80.000

20.000

8.200

Nam thành phố

2

Xây dựng hệ thống thoát nước đường Đào Trí

Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình quận 7

Quận 7

Hệ thống giao thông, hệ thống thoát nước mưa, cải tạo hầm ga thoát nước thải, di dời hoàn trả các công trình hạ tầng kỹ thuật bị ảnh hưởng

2016-2019

4951/QĐ-SGTVT ngày 29/10/2015

124.815

 

 

 

 

 

 

5.000

Nam Thành phố

3

Nâng cấp chống ngập khu tái định cư Tân Quy Đông

Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình quận 7

Quận 7

Hệ thống giao thông, hệ thống thoát nước mưa, hệ thống chiếu sáng

2016-2019

367/QĐ-SGTVT ngày 18/01/2016

109.764

 

 

 

 

 

 

2.000

Nam thành phố

3.3

Dự án nạo vét sông, kênh, rạch

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV

Lưu vực Bắc thành phố

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1

Dự án đền bù giải phóng mặt bằng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2

Dự án đầu tư phát triển hệ thống thoát nước, gii quyết ngập

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Dự án Nạo vét cải tạo kênh tiêu Đồng Tiến, Quận 12 (phạm vi phường Trung Mỹ Tây, Quận 12)

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đô thị

Quận 12

+ Lắp đặt cống : D400; D600; D800; D1500; 1.6m x 1.6m; 2m x 2m.

+ Xây dựng đường giao thông nội bộ trên lưng cống, mặt đường B = 7-8m.

2010-2018

2717/QĐ-SGTVT ngày 09/9/2010

76.071

6.937

62.889

8.800

0

509

1.550

250

Bắc Thành phố

2

Xây dựng hệ thống thoát nước đường Quốc lộ 1A (từ đường Lê Thị Riêng đến Ngã tư Ga)

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đô thị

Quận 12

L= 2.790m. Lắp đặt cống tròn D1000, D1200, D1500. Tái lập phui đào và thảm nhựa mặt đường

2017-2018

Số: 5078/QĐ-TTCN ngày 30/10/2015

268.440

2.378

1.186

215.000

19.998

113.000

8.999

5.000

Bắc thành phố

3

Cống ngăn triều Rạch ông Đụng

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đô thị

Quận 12

- Cống hở - bng bê tông cốt thép M300

- Chiều rộng khoang cống phía sông: 15,60m

- Brộng thông nước: 15,00m,

- Cao trình ngưỡng cống: - 2.80m,

- Cao trình đỉnh trụ pin: +2.70m,

- Cao trình đỉnh cửa van: +2.50m,

2013-2016

608/QĐ-SNN ngày 19/12/2012

85.106

3.522

42.374

27.825

9.325

10.000

5.500

2.500

Bắc thành phố

4

Lập dự án nâng cấp sửa chữa tuyến ống Tole đường kính 800 và nạo vứt đoạn kênh trước cng Sư đoàn 9

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đô thị

Huyện Củ Chi

- Chiều dài tuyến: L ≈ 750m.

- XD cống hộp thoát nước bên trái tuyến có tiết diện BXH = 2500x2000.

- XD cống thoát nước bng đường có tiết diện BxH = 3000x3000.

- XD mới hầm ga các loại trên tuyến

- XD cửa xả trên tuyến

- Tái lập mặt đường trong phạm vi phui đào Eyc 130Mpa.

- Cào bóc, thảm bê tông nhựa nóng hạt mịn toàn phần làn xe hỗn hợp.

2015-2017

Quyết định số 1782/QĐ-SGTVT ngày 11/4/2016

26.000

0

100

23.500

 

17.788

1.500

1.000

Bắc thành phố

5

Xây dựng hệ thống thoát nước đường Quốc lộ 1A (từ cầu vượt An Sương đến Nguyễn Văn Quá)

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đô thị

Quận 12

+ XD cống thoát nước bên phải tuyến có các tiết diện cống tròn: D1000mm, D1200mm, D1500mm, D2000mm ; cống hộp: 2m x 2m, 3m x 3m.

- Chiều dài tuyến: 2.820m

+ XD cống thoát nước bên trái tuyến có các tiết diện cống tròn: D800mm, D1000mm, D1200mm, D1500mm, D2000mm

2016-2020

Quyết định số 1524/QĐ-SGTVT ngày 30/3/2016

284.505

0

200

284.000

2.175

135.000

62.000

2.400

Bắc Thành phố

6

No vét kênh Trần Quang Cơ

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng htầng kỹ thuật đô thị

Huyện Hóc Môn

Chống ngập cho lưu vực 1.200 ha

2016-2018

444/QĐ-SNN ngày 26/10/2016

57.000

 

 

46.263

834

8.210

32.000

263

Bắc Thành phố

7

Công trình Tiêu thoát nước và cải thiện ô nhiễm môi trường kênh Tham Lương- Bến Cát-rạch Nước Lên (giai đoạn 1)

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đô thị

Q. 8,12, Bình Thạnh, Gò Vấp, Tân Bình, Tân Phú, Bình Tân và h.Bình Chánh

Tiêu thoát nước, chống ngập úng cho 14.900ha, cải thiện ô nhiễm môi trường

2003-2018

4993/QĐ-UBND ngày 10/10/2014

1.951.741

 

1.707.273

179.700

120.921

33.637

 

3.700

Bắc Thành phố, Nam thành phố, Tây thành phố, Trung tâm

8

Công trình thủy lợi bờ hữu ven sông Sài Gòn huyện Củ Chi từ Tỉnh lộ 8 đến Rạch Tra (Bắc RạchTra)

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kthuật đô thị

Huyện Củ Chi

Chống ngập cho 3.054 ha

2007-2018

133/QĐ-SNN-QLĐT ngày 05/02/2010

371.895

 

332.671

24.500

15.000

4.910

 

1.000

Bắc Thành phố

9

Đường Nguyễn nh Thủ nối dài (Hương lộ 80 cũ) đoạn từ đường Phan Văn Hớn (huyện Hóc Môn) đến đường Vĩnh Lộc (huyện Bình Chánh) (dự án cũ: Mở rộng, nâng cấp đường và HTTN đường Phan Văn Đối (đoạn từ đường Phan Văn Hớn đến Rạch Cầu Sa)

Khu Quản lý giao thông đô thị số 3

Huyện Hóc Môn, Huyện Bình Chánh

Mở rộng đường với tổng chiều dài tuyến 1575m chia hai đoạn. Xây dựng HTTN mưa, nước thải; hệ thống cây xanh chiếu sáng, hào kỹ thuật và tổ chức giao thông hoàn chỉnh theo cấp đường

2016-2019

5427/QĐ-SGTVT ngày 24/10/2017

375.316

 

 

 

 

 

 

215.000

Bắc thành phố và Tây thành phố

4.3

Dự án nạo vét sông, kênh, rạch

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Nạo vét kênh Trần Quang Cơ Giải quyết thoát nước cho khu tái định cư 38ha, phường Tân Thới Nhất, quận 12

Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình qun 12

Quận 12

1372m cống

2014-2016

3559/QĐ-SGTVT ngày 11/07/2016

47.924

 

 

 

 

 

 

30.000

Bc Thành phố

V

Lưu vực Đông Bắc thành phố

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1

Dự án đền bù giải phóng mặt bằng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2

Dự án đầu tư phát triển hệ thống thoát nước, gii quyết ngập

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Dự án Cải tạo kênh Ba Bò

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kthuật đô thị

Quận Thủ Đức - TP.HCM và huyện Thuận An - Tỉnh Bình Dương

Xây dựng hồ điều tiết, giữ toàn tuyến kênh chính sau hồ là kênh hở. Xây dựng các cầu qua kênh chính, lắp đặt cống hộp và xây dựng đường trên kênh nhánh

2009-2017

Quyết định số 2950/QĐ-UBND ngày 07/6/2017.

743.614

487.217

429.671

277.700

11.541

20.821

2.650

5.903

Đông Bắc thành phố

2

Đê bao bờ tả ven sông Sài Gòn (đoạn còn lại) từ rạch Cầu Ngang đến khu đô thị Thủ Thiêm

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tng kthuật đô thị

Quận Thủ Đức - Quận 2

- Xây dựng kè tổng chiều dài 4.185m

- Quy mô kè: Cao trình đỉnh +2,7m; kết cấu dầm mũ BTCT.

2017-2020

432/QĐ-SNN 28/10/2016; QĐ 325/QĐ-SNN ngày 08/9/2017

992.757

197.209

10.276

325.000

500

70.000

358.000

425.772

Lưu vực Đông Bắc và Đông Nam thành phố

3

Xây dựng hệ thống thoát nước dọc kè suối Nhum

Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình quận Thủ Đức

Quận Thủ Đức

Lắp đặt HTTN dài 4.340m

2016-2019

6673/QĐ-SGTVT ngày 09/12/2016

149.738

 

 

 

 

 

 

20.000

Đông Bắc thành phố

4

Xây dựng mới hệ thống thoát nước và nâng cấp cải tạo hệ thống đường giao thông tại khu phố 3 - Phường Linh Trung, quận Thủ Đức

Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình quận Thủ Đức

Quận Thủ Đức

L = 3.436m Tái lập mặt đường: 13.744 m2

2016-2018

4462/QĐ-UBND ngày 26/07/2017

30.396

 

 

 

 

 

 

30.000

Đông Bắc thành phố

5.3

Dự án nạo vét sông, kênh, rạch

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI

Lưu vực Đông Nam thành phố

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1

Dự án đền bù giải phóng mặt bằng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2

Dự án đầu tư phát triển hệ thống thoát nước, gii quyết ngập

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Dự án Xây dựng hệ thống thoát nước đường Đỗ Xuân Hợp (từ Xa lộ Hà Nội đến cầu Rạch Chiếc)

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đô thị

Quận 9

- Chiều dài tuyến L=3099m.

- Xây dựng cống chính D1200÷2000 và cống dân sinh.

- Tái lập phui đào và thảm nhựa mặt đường

2012-2018

Quyết định số 664/QĐ-SGTVT ngày 09/02/2015 và Quyết định số 5073/QĐ-SGTVT ngày 09/10/2017

217.654

25.000

98.731

69.450

55.254

3.194

4.400

3.760

Đông nam Thành phố

2

Dự án Xây dựng hệ thống thoát nước đường Đỗ Xuân Hợp (từ cầu Rạch Chiếc đến Nguyễn Duy Trinh)

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đô thị

Quận 2 và Quận 9

- Chiều dài L=2281m.

- Xây dựng cống D1200 - 2000.

- Tái lập phui đào và thảm nhựa mặt đường

2012-2019

Quyết định số 212/QĐ-SGTVT ngày 17/01/2013

161.404

0

74.991

50.400

27.373

173

6.760

285

Đông nam Thành phố

3

Dự án nạo vét sông, kênh, rạch

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đô thị

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Dự án: Xây dựng mép bờ cao kênh, rạch của các quận, huyện: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, Bình Tân, Bình Thạnh, Gò vấp, Phú Nhuận Tân Bình, Tân Phú, Củ Chi

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đô thị

TPHCM

- Tổng số tuyến kênh rạch: 174 tuyến

- Tổng chiều dài kênh rạch: 211.858m

- Tổng chiều dài tuyến mép bờ cao : 423.716m

- Tổng số mốc mép bờ cao: 7.326 mốc

2015-2018

5835/QĐ-SGTVT ngày 31/10/2016

45.000

 

 

5.000

 

7.265

1.300

3.700

Toàn thành phố

5

Dự án: Xây dựng mép bờ cao kênh, rạch của các quận, huyện: 7, 12, Thủ Đức, Hóc Môn, Bình Chánh, Nhà Bè

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đô thị

TPHCM

- Tổng số tuyến kênh rạch: 433 tuyến

- Tổng chiều dài kênh rạch: 462.1208m

- Tổng chiều dài tuyến mép bờ cao : 924.240m

- Tổng số mốc mép bờ cao: 8.497 mốc

2015-2018

5836/QĐ-SGTVT ngày 31/10/2016

55.000

 

 

9.000

 

6.940

2.100

6.900

Toàn thanh phố

6.3

Dự án do các đơn vị khác thực hiện

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

CÔNG TRÌNH KHỞI CÔNG MỚI

47

 

 

 

 

7.206.561

360.883

1.771

4.524.182

1.292

16.092

184.600

1.892.677

 

 

Dự án khởi công mới trong giai đoạn 2018 - 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

Lưu vực Trung tâm thành phố

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

Dự án đền bù giải phóng mặt bằng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Bồi thường giải phóng mặt bng đxây dựng kênh A41

Ban bồi thường giải phóng mặt bng quận Tân Bình

quận Tân Bình

Diện tích đất thu hồi: 5.437 m2 153 hộ bị giải tỏa

2016-2018

 

400.000

 

 

 

 

 

 

0

Lưu vực Trung tâm (Bắc Nhiêu lộc)

1.2

Dự án đầu tư phát triển hệ thống thoát nước

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Cải tạo hệ thống thoát nước đường Pasteur (từ Lê Thánh Tôn đến Bến Chương Dương).

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đô thị

Quận 1

- L = 900m

- Lắp đặt cống tròn D1000- 1200

- Tái lập phui đào và thảm nhựa mặt đường

2018-2019

Số 1998/QĐ- SGTVT ngày 21/4/2017

87.148

 

100

81.000

64

936

13.000

20.000

Lưu vực Trung tâm (Bến Nghé - Q4)

2

Dự án sửa chữa cống vòm đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đô thị

Quận 1

- Lắp đặt 1.411m cống các loại D400-D1200. Hố gia 90 cái.

Tái lập BTNN và sơn đường

2018-2019

Số 3138/QĐ- SGTVT ngày 23/6/2017

100.070

 

396

100.070

 

1.000

3.000

30.000

Lưu vực Trung tâm (Bến Nghé - Q4)

3

Cải tạo hệ thống thoát nước đường Nơ Trang Long (từ Phan Đăng Lưu đến Lê Quang Định).

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đô thị

Quận Bình Thạnh

- Xây dựng cống thoát nước chính D800 - D1200mm dọc tuyến.

- Xây dựng các hầm thăm, hầm thu.

- Tái lập phui đào, thảm bêtông nhựa nóng ln phui.

- Thảm bê tông nhựa nóng hoàn thiện mặt đường.

2018-2019

số 7206/QĐ-SGTVT ngày 30/12/2016

38.119

 

100

38.119

170

330

23.000

2.000

Lưu Vực Trung tâm (Bắc nhiêu lộc)

4

Lập dự án Cải tạo hệ thống thoát nước đường Nguyễn Chí Thanh (từ đường Tạ Uyên đến đường Lý Thường Kiệt)

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đô thị

Quận 5

L = 875 m

+ Xây dựng tuyến cống thoát nước D800-[1,6x1,6] dọc tuyến để đảm bảo thoát nước cho khu vực.

+ Xây dựng, cải tạo các hầm thăm và hầm thu.

+ Tái lập phui đào, thảm bêtông nhựa mặt đường.

+ Xây dựng mới triền lề và vỉa hè

2018-2019

Số: 5245/QĐ- SGTVT ngày 18/10/2017

43.658

 

 

48.300

 

100

10.000

20.000

Lưu vực Trung tâm (Bắc tàu hủ)

5

Cải tạo HTTN đường Lê Lai (từ Nguyễn Trãi đến Phan Chu Trinh)

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đô thị

Q.1

- Chiều dài L=1,046m

- Lắp đặt cống tròn D1000, D1200, D2000

- Tái lập phui đào và thảm nhựa mặt đường

2018-2019

Quyết định số 5667/QĐ-SGTVT ngày 31/10/2017

36.118

 

 

36.118

 

100

 

25.000

Lưu vực Trung tâm (Bến nghé quận 4)

6

Cải tạo hệ thống thoát nước đường Nguyễn Chí Thanh (từ Lý Thường Kiệt đến Ngô Quyền)

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đô thị

Quận 5

- Chiều dài L = 450m

- Tháo dở tuyến cống vòm hiện hữu. Xây dựng tuyến cống mới trùng với tim cống vòm hiện hữu khẩu độ từ D800mm đến D1500mm.

- Xây dựng các hầm thăm, hầm thu và hệ thống cống ngang D400 đấu nối vào tuyến cống chính.

- Tái lập phui đào và thảm hoàn thiện toàn bộ mặt đường.

2017-2018

4574/QĐ- SGTVT ngày 13/9/2017

40.254

 

 

40.254

 

200

0

25.000

Lưu vực Trung tâm (Bắc tàu hủ kênh đôi)

7

Dự án cải tạo hệ thống thoát nước đường Triệu Quang Phc (từ đường Hng Bàng đến đường Hải Thượng Lãn ông)

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dng h tng kthuật đô thị

Quận 5

- Chiều dài = 691m

- Xây dựng tuyến cống hộp 2m x 1m

- Tái lập phui đào và thảm nhựa mặt đường.

2017-2019

5235/QĐ-SGTVT ngày 18/10/2017

60.952

 

 

60.952

 

237

0

35.000

Lưu vực Trung tâm (Bc tàu hủ kênh đôi)

8

Cải tạo HTTN đường Bàu Cát (từ Trương Công Định đến Võ Thành Trang)

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đô thị

Quận Tân Bình

- Chiều dài L=890m

- Lắp đặt D800, cống hộp (1,6mx1,6m)

- Tái lập phui đào và thảm nhựa mặt đường

2018-2019

Quyết định số 5666/QĐ-SGTVT ngày 31/10/2017

57.325

 

 

57.325

 

401

600

38.000

Lưu vực Trung tâm (Tân Hòa lò gốm)

9

Cải tạo HTTN đường Trương Công Định (từ Trường Chinh đến Âu Cơ)

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đô thị

Quận Tân Bình

- Chiều dài L=781m

- Xây dựng tuyến cống thoát nước dọc đi dưới lòng đường có khẩu độ từ D800 - [1,6mx1,6m]

- Tái lập phui đào và thảm nhựa toàn bộ mặt đường.

2017-2019

5580/QĐ-SGTVT ngày 26/10/2017

49.064

 

 

49.064

 

300

0

30.000

Lưu vực Trung tâm (Tân Hòa lò gốm)

10

Lập dự án Cải tạo hệ thống thoát nước đường Hàm Nghi (từ vòng xoay Quách Thị Trang đến sông Sài Gòn)

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đô thị

Quận 1

- Xây dựng tuyến cống thoát nước dưới lòng đường, khẩu độ từ D800 đến 2[2,5mx2,5m], chiều dài khoảng 1082m.

- Tái lập phui đào và thảm nhựa toàn bộ mặt đường.

- Hoàn trả lại bó vỉa, vỉa hè tại các vị trí bị ảnh hưởng do công tác thi công.

2017-2019

4548/QĐ-SGTVT ngày 11/9/2017

95.985

 

 

95.985

 

500

0

60.000

Lưu vực Trung tâm (Bến nghé quận 4)

11

Cải tạo HTTN đường số 26 (từ An Dương Vương đến Nguyễn Văn Luông)

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đô thị

Quận 6

- Chiều dài L = 1100m

+ Xây dựng hệ thống thoát nước chính Ø1000, Ø1200, Ø2000, []2mx2m, []2,5mx2m, []2,5mx2,5m và thoát ra cửa xả xây dựng mới tại kênh Tân Hóa

- Lò Gốm.

+ Kết nối với hệ thống thoát nước hiện hữu dọc 2 bên đường số 26 bng cống ngang Ø400mm, Ø600mm, Ø800mm.

+ Hệ thống thoát nước xây dựng mới đường số 26 sẽ là trục chính

+ Tái lập phui đào và thảm nhựa toàn mặt đường hiện hữu. Nâng cao độ thiết kế tại tim đường tối thiểu là +1,79m. Xây dựng bó vỉa, bó vỉa và vỉa hè trên tuyến.

2017-2020

5228/QĐ-SGTVT ngày 17/10/2017

98.692

 

 

98.692

 

511

0

50.000

Lưu vực Trung tâm (Tân Hòa lò gốm)

12

Cải tạo hệ thống thoát nước đường Bình Lợi (từ Lương Ngọc Quyến đến Sông Vàm Thuật)

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đô thị

Q. Bình Thạnh

- Chiều dài L= 1.426m

- Xây dựng hệ thống cống dọc D800, D1000, D1200, D1500 và D2000 đi dưới lòng đường.

- Cải tạo mặt đường với cao độ hoàn thiện+2,0m.

- Xây dựng mới vỉa hè bó vỉa.

2017-2019

5585/QĐ-SGTVT ngày 27/10/2017

97.284

 

 

97.284

 

466

0

60.000

Lưu vực Trung tâm (Nam tham lương)

13

Cải tạo hệ thống thoát nước đường Hàn hải Nguyên (từ Minh Phụng đến đường 3/2)

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đô thị

Quận 11

- Phần thoát nước: Lắp đặt cống thoát nước D600, D800, D1000, Cống hộp 2mx 1,6m;

- Phần giao thông: Tái lập phui đào, hoàn thiện mặt đường theo hiện trạng; Hoàn trả lại bó vỉa, vỉa hè tại các vị trí bị ảnh hưởng do công tác thi công theo kết cấu hiện trạng

2017-2019

5604/QĐ-SGTVT ngày 30/10/2017.

28.132

 

 

28.132

 

333

0

15.000

Lưu vực Trung tâm (Tân hóa lò gốm)

14

Cải tạo rạch Đầm Sen (từ chùa Giác Viên đến kênh Tân Hóa)

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đô thị

Quận 11

- Chiều dài L = 641m Xây dựng đường giao thông bên trên (B=16m), lắp đặt cống hộp từ [2mx2m] đến [2,5mx2m] thay thế đoạn kênh hở L=280m (từ chùa Giác Viên đến hẻm 152 Lạc Long Quân).

+ Xây dựng cải tạo kích thước bề mặt thoáng B=11,8m, B đáy= 3,8m bờ kè lát mái bê tông lục giác gia cố hai bên bờ rạch với chiều dài rạch L=280m (đoạn từ hẻm 152 Lạc Long Quân đến kênh Tân Hóa).

2017-2019

5665/QĐ-SGTVT ngày 31/10/2017

84.160

 

 

84.160

 

573

0

5.000

Lưu vực Trung tâm (Tân hóa lò gốm)

15

Xây dựng hệ thống thoát nước đường Nguyễn Văn Công, Quận Gò vấp

Ban QLDA ĐT XDC quận Gò Vấp

Quận Gò Vấp

L = 1,685m

2018-2019

3382/QĐ-UBND ngày 30/08/2018

54.992

 

 

 

 

 

 

5.000

Lưu vực Trung tâm (Nam Tham lương)

16

Lắp đặt cống hộp rạch Cầu Sơn, phường 25, quận Bình Thạnh

Ban QLDA ĐT XDC quận Bình Thạnh

quận Bình Thạnh

Chiều dài: 362m; Lắp đặt cống hộp 2x2m; Bố trí đường giao thông bên trên

2017-2019

8742/QĐ-UBND ngày 30/10/2017

68.357

 

 

 

 

 

 

15.000

Lưu vực Trung tâm (Bắc nhiêu lộc)

17

Xây dựng hệ thống thoát nước Khu phố 14, 15, 16 phường 11, quận Gò vấp

Ban QLDA ĐT XDC quận Gò Vấp

quận Gò Vấp

Chiều dài tuyến 4.000m Xây dựng đê bao chiều dài L = 1.515m; kết cấu chính bng cừ ván bê tông cốt thép dự ứng lực SW500A liên kết với hệ cọc chịu lực bê tông cốt thép vuông có tiết diện (35x35)cm; M350 thông qua sàn giảm tải bê tông cốt thép, kết hợp neo trên bệ cọc bê tông cốt thép

2017-2020

 

50.000

 

 

 

 

 

 

5.000

Lưu vực Trung tâm (Nam tham lương)

1.3

Dự án nạo vét sông, kênh, rạch

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Lưu vực Tây thành phố

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1

Dự án đền bù giải phóng mặt bằng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2

Dự án đầu tư phát triển hệ thống thoát nước

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Dự án Cải tạo hệ thống thoát nước đường Tân Quý (từ Gò Dầu đến Tân Hương)

Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước

Quận Tân Phú

Xây dựng mới tuyến cống D800-D1200 dưới lòng đường bên trái tuyến, Tái lập phui đào và thảm nhựa 1/2 mặt đường theo cao độ hiện hữu; Hoàn trả lại bó vỉa, vỉa hè tại các vị trí bị ảnh hưởng do công tác thi công.

2017-2019

Quyết định số 5595/QĐ-SGTVT ngày 27/10/2017

24.868

3.883

0

24.868

147

44

0

24.677

Tây thành phố

2

Nâng cấp cải tạo đường kênh Hãng Giấy

Ban QLDA ĐT XDC quận Bình Tân

Quận Bình Tân

L = 350 m

2016-2019

7842/QĐ-UBND ngày 30/10/2018

77.538

 

 

 

 

 

 

5.000

Tây thành phố

3

Cải tạo rạch Hai Lớn, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân

Ban QLDA ĐT XDC quận Bình Tân

Quận Bình Tân

L = 120 m

2016-2018

7840/QĐ-UBND ngày 30/10/2018

17.994

 

 

 

 

 

 

15.000

Tây thành phố

4

Nâng cấp mở rộng đường kênh Liên khu 3-4, phường An Lạc, quận Bình Tân

Ban QLDA ĐT XDC quận Bình Tân

Quận Bình Tân

Chiều dài: L = 1.350m; Đường giao thông gồm: Nhánh 1 dài 560m, mặt cắt ngang 10m, lắp đặt cống hộp (1,2x1,2m) đến (1,6x1,6m); Nhánh 2 dài 790m, mặt ct ngang 20m, Lp đặt cống BTCT D600-D1200, cống hộp (2mx2m)

2018-2022

6116/QĐ-SGTVT ngày 29/10/2018

374.276

 

 

 

 

 

 

10.000

Tây thành phố

5

Nâng cấp, mở rộng đường Kênh Năm Sao, phường An Lạc, quận Bình Tân

Ban QLDA ĐT XDC quận Bình Tân

Quận Bình Tân

L = 430m

2017-2020

7817/QĐ-UBND ngày 30/10/2018

78.987

 

 

 

 

 

 

15.000

Tây thành phố

2.3

Dự án nạo vét sông, kênh, rạch

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Cải tạo kênh 10 Xà, quận Bình Tân

Ban QLDA ĐT XDC quận Bình Tân

Quận Bình Tân

Chiều dài: L = 800m; Mặt cắt ngang 30m; Kênh hở gia cố kè đá, mặt thoáng 6m; Làm đường giao thông hai bên dọc kênh rộng 12m

2018-2022

6278/QĐ-SGTVT ngày 31/10/2018

413.436

 

 

 

 

 

 

20.000

Tây thành phố

III

Lưu vực Nam thành phố

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1

Dự án đền bù giải phóng mặt bng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2

Dự án đầu tư phát triển hệ thống thoát nước

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Lập dự án lắp đặt trang thiết bị dự phòng cho nhà máy xử lý nước thải Bình Hưng

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đô thị

H. Bình Chánh

- 01 máy bơm công suất Q=66,7 m3/phút, cột áp 14m

- 01 máy thổi khí công suất Q= 240-260 m3/phút và thiết bị chuyển đổi điện áp

- 01 máy tách nước ly tâm có khối lượng xử lý bùn, công suất Q= 80-120 m3/giờ

- Cải tạo các bệ đmáy và lắp đặt các đường ống kết nối đồng bộ với hệ thống hiện hữu.

2018-2019

Số: 5668/QĐ- SGTVT ngày 31/10/2017

44.085

 

 

40.200

 

200

10.000

30.000

Nam thành phố

2

Dự án Cải tạo hệ thống thoát nước đường Bến Phú Định (từ đường Hồ Học Lãm đến cầu Phú Định)

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đô thị

Quận 8

- Xây dựng hệ thống thoát nước chính dưới lòng đường bng cống tròn có đường kính thay đổi từ D600, D800, D1000 và 11 vị trí cửa xả ra kênh để thoát nước cho lưu vực;

- Xây dựng hệ thống thoát nước thải sinh hoạt bng cống tròn D300 trên vỉa hè;

- Mở rộng mặt đường tại những vị trí hiện trạng mặt đường nhỏ hẹp để đảm bảo 02 làn xe;

- Nâng cao độ mặt đường tại các vị trí trũng thấp đến cao độ tối thiểu +1,7m, tái lập phui đào và thảm nhựa toàn bộ mặt đường;

- Xây dựng bó vỉa và vỉa hè trên tuyến.

2017-2020

Quyết định số 5589/QĐ-SGTVT ngày 27/10/2017

158.347

5.445

0

158.347

100

637

0

60.000

Nam thành phố

3

Dự án Cải tạo hệ thống thoát nước đường Trịnh Quang Nghị (từ Nguyễn Văn Linh đến Đình An Tài)

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đô thị

Quận 8 và huyện Bình Chánh

Chiều dài L=1.727m. Lắp đặt cống tròn D400-D2000, cống hộp [2x2]m và xây dựng các cửa xả trên tuyến

2016-2020

5616/QĐ-SGTVT ngày 30/10/2017

156.722

4.309

0

156.722

100

428

0

50.000

Nam Thành phố

4

Dự án Xây dựng hệ thống thoát nước đường Nhơn Đức - Phước Lộc (từ đường Lê Văn Luông đến đường Đào Sư Tích)

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đô thị

Huyện Nhà Bè

- Chiều dài L= 2250,48m

- Xây dựng mới hệ thống rãnh kín thoát nước hình chữ nhật Bđáy=600mm bng bê tông cốt thép và rãnh hở hình thang Bđáy=400mm bng bê tông dọc hai bên tuyến.

- Xây dựng 2250,48m đường đô thị, quy mô mặt cắt ngang 20m.

2017-2019

5619/QĐ-SGTVT ngày 30/10/2017

83.825

 

 

83.825

 

546

0

50.000

Nam Thành phố

5

Cải tạo hệ thống thoát nước đường Nguyễn Duy (Từ Bùi Huy Bích đến Lê Quang Kim)

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đô thị

Quận 8

- Chiều dài L = 2700m

+ Xây dựng hệ thống thoát nước chính Ø800, Ø1000, Ø1200, Ø1500, Ø2000, []2mx2m thoát nước ra Kênh Đôi.

+ Thu nước dọc 2 bên đường bng cống ngang Ø400mm, Ø600mm, Ø800mm.

+ Tái lập phui đào và thảm nhựa toàn bộ mặt đường hiện hữu.

+ Xây dựng mới bó vỉa và vỉa hè trên tuyến.

2017-2020

5414/QĐ-SGTVT ngày 23/10/2017.

99.220

 

 

99.220

 

500

0

60.000

Nam Thành phố

3.3

Dự án nạo vét sông, kênh, rạch

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Nạo vét, khai thông dòng chảy, kiên cố hóa rạch Cung, rạch Lồng Đèn (rạch Cung nối dài)

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đô thị

Huyện Bình Chánh

 

2016-2018

426/QĐ-SNN ngày 27/10/2017

175.000

 

 

175.000

 

 

50.000

80.000

Nam thành phố

2

Nạo vét trục thoát nước Rạch Xóm Củi

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đô thị

Quận 8, huyện Bình Chánh, Huyện Nhà Bè

Nạo vét đến cao trình đáy  = - 4,0m; chiều dài L = 6.560m Tổng chiều dài đê bao L =11.835m

2017-2020

Quyết định số 501/QĐ-SNN ngày 19/12/2017

1.397.131

192.360

675

1.397.131

 

3.000

8.000

200.000

Nam Thành phố

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV

Lưu vực Bắc thành phố

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1

Dự án đền bù giải phóng mặt bằng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2

Dự án đầu tư phát triển hệ thống thoát nước

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Dự án Xây dựng hệ thống thoát nước đường Trần Văn Mười (từ đường Liên Xã đến Ca xả 5/4)

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đô thị

Huyện Hóc Môn

1. Phần thoát nước:

+ Trên đường Trần Văn Mười: þ800 đến cống hộp (BxH) 2000x1600.

+ Đoạn rạch nhánh kênh tiêu Liên Xã: Xây dựng mới cống hộp (BxH) 2500x2000 thay thế đoạn rạch nhánh kênh tiêu Liên Xã. Xây dựng cửa xả 2500x2000 tại kênh tiêu Liên Xã.

2. Phần đường và vỉa hè: Mặt đường: 2x3,5m = 7m.

- Vỉa hè: 2x(từ 1m+3m) theo hiện trạng.

- Độ dốc ngang: 2%

2016-2019

5425/QĐ-SGTVT ngày 23/10/2017

114.239

5.916

 

114.239

100

0

25.000

60.000

Bắc thành phố

2

Cải tạo hệ thống thoát nước đường Tô Ký (từ Nguyễn Ảnh Thủ đến Trung Mỹ Tây)

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đô thị

Quận 12

- Chiều dài L = 978,94m

- Lắp đặt cống tròn D600 - cống hộp 1,6m x 1,6m

- Tái lập phui đào và thảm nhựa mặt đường

2017-2020

4924/QĐ- SGTVT ngày 29/9/2017.

76.179

 

 

76.179

 

403

0

40.000

Bắc thành phố

3

Xây dựng hệ thống thoát nước đường Quốc Lộ 22 (từ Liêu Bình Hương đến Nguyễn Văn Ni)

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đô thị

Huyện Củ Chi

- Chiều dài L=1000m.

+ Xây dựng rãnh Bê tông cốt thép.

+ Tái lập phui đào và thảm bê tông nhựa nóng toàn bộ mặt đường xe hỗn hợp.

2017-2019

5601/QĐ-SGTVT ngày 30/10/2017.

30.533

 

 

30.533

 

305

0

20.000

Bắc thành phố

4

Xây dựng hệ thống thoát nước đường Quốc Lộ 22 (từ Liêu Bình Hương đến Trần Văn Chm)

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đô thị

Huyện Củ Chi

- Chiều dài L=940m.

+ Xây dựng rãnh Bê tông cốt thép.

+ Tái lập phui đào và thảm bê tông nhựa nóng toàn bộ mặt đường làn xe hỗn hợp.

2017-2020

5600/QĐ-SGTVT ngày 30/10/2017.

26.970

 

 

26.970

 

347

0

18.000

Bắc thành phố

5

Xây dựng hệ thống thoát nước đường Quốc Lộ 22 (từ rạch Công Nhĩ đến Nguyễn Thị Rành)

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đô thị

Huyện Củ Chi

- Chiều dài L = 1,240m

- Lắp đặt rãnh BTCT B=500mm

- Tái lập phui đào và thảm nhựa mặt đường

- Làm mới bó vỉa, vỉa hè bng BTXM

2017-2019

5594/QĐ-SGTVT ngày 27/10/2017

23.267

 

 

23.267

 

297

0

15.000

Bắc thành phố

6

Xây dựng hệ thống thoát nước đường Hương Lộ 2 (từ Quốc Lộ 22 đến Hồ Văn Tng)

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đô thị

Huyện Củ Chi

- Lắp đặt cống tròn D800 ÷ D1500.

+ Tái lập phui đào và thảm nhựa mặt đường.

2017-2020

5498/QĐ-SGTVT ngày 25/10/2018

64.149

 

 

64.149

 

300

0

40.000

Bắc thành phố

7

Xây dựng hệ thống thoát nước đường Đỗ Văn Dậy (từ Cống Lấp đến cầu Sáng)

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đô thị

Huyện Hóc Môn

- Chiều dài tuyến khoảng 2.972m.

- Xây dựng hệ thống thoát nước với khẩu độ cống tròn D800mm, D1000mm, D1200mm, D1500mm, cống hộp 1,6mx1,6m; cống hộp đôi 2x(1,4x1,6)m, cống hộp đôi 2x(2x2)m, cống hộp đôi 2x(2x2,5)m

- Tái lập phui và thảm lại bê tông nhựa nóng toàn bộ mặt đường.

2018-2020

5598/QĐ-SGTVT ngày 27/10/2017

159.927

220

 

159.927

 

691

0

80.000

Bắc thành phố

8

Xây dựng hệ thống thoát nước đường Dương Công Khi (Quốc Lộ 22 đến xăng dầu COMECO)

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đô thị

Huyện Hóc Môn

- Chiều dài L = 1370m

- Xây dựng hệ thống thoát nước với khẩu độ cống tròn Ø800mm, Ø1000mm, Ø1200mm, Ø1500mm;

2017-2020

5579/QĐ-SGTVT ngày 26/10/2017.

79.970

 

 

79.970

 

300

0

50.000

Bắc thành phố

9

Hệ thống thoát nước Thị trấn Tân An Hội (dọc đường Nguyễn Văn Khạ)

Ban QLĐT XDCT Huyện Củ Chi

Huyện Củ Chi

Chiều dài: L =2.700m

2016-2018

4071B/QĐ-SGTVT ngày 17/08/2017

276.145

 

 

 

 

 

 

20.000

Bắc Thành phố

4.3

Dự án nạo vét sông, kênh, rạch

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V

Lưu vực Đông Bắc thành phố

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1

Dự án đền bù giải phóng mặt bằng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2

Dự án đầu tư phát triển hệ thống thoát nước

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Cải tạo rạch Bình Thái, phường Trường Thọ, quận Thủ Đức

Ban QLĐT XDCT quận Thủ Đức

quận Thủ Đức

Chiều dài tuyến khoảng L=2200m

2018-2022

 

456.828

 

 

 

 

 

 

0

Đông Bắc thành phố

2

Xây dựng hệ thống thoát nước đường Võ Văn Ngân, quận Thủ Đức

Ban QLĐT XDCT quận Thủ Đức

quận Thủ Đức

Chiều dài L = 2.100m, hệ thng cống tròn D1200 đến cống hộp 2x(2.5x2)m

2018-2022

6217 ngày 30/10/2018

254.444

 

 

 

 

 

 

20.000

Đông Bắc thành phố

3

Xây dựng hệ thống thoát nước dọc đường ray xe lửa phường Linh Đông, quận Thủ Đức

Ban QLĐT XDCT quận Thủ Đức

quận Thủ Đức

Chiều dài L = 1.400m hệ thống cống hộp 1.6x1.6m đến 1.6x2m

2018-2022

6158/QĐ-SGTVT ngày 30/10/2018

153.991

 

 

 

 

 

 

20.000

Đông Bắc thành phố

5.3

Dự án nạo vét sông, kênh, rạch

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Xây dựng 04 đoạn đê bao xung yếu khu vực quận Thủ Đức thuộc Bờ tả sông Sài Gòn.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đô thị

Quận Thủ Đức

Xây dựng đê bao chiều dài L = 1.515m; kết cấu chính bng cừ ván bê tông cốt thép dự ứng lực SW500A

2017-2020

Quyết định số 428/QĐ-SNN ngày 30/10/2017

443.701

146.976

 

443.701

 

1.200

40.000

200.000

Đông Bắc thành phố

VI

Lưu vực Đông Nam thành phố

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1

Dự án đền bù giải phóng mặt bằng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2

Dự án đầu tư phát triển hệ thống thoát nước

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Dự án Cải tạo hệ thống thoát nước đường Thảo Điền - Quốc Hương - Xuân Thủy - Nguyễn Văn Hưởng (khu dân cư Thảo Điền)

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đô thị

Quận 2

- Xây dựng hệ thống cống dọc gồm cống tròn từ Ø800mm đến Ø1500mm và cống hộp từ 1,6mx1,6m đến 2,5mx1,6m đi dưới lòng đường.

- Xây dựng hệ thống cống dọc Ø400mm, giếng tách dòng (CSO) thu nước thải.

- Kết nối hố ga thu nước hiện hữu với cống chính bng cống ngang Ø600mm.

- Xây dựng 4 Trạm bơm (03 Trạm bơm công suất 3.500m3/h, 01 Trạm bơm công suất 5.000m3/h).

- Tái lập hoàn thiện mặt đường đảm bảo mô đun đàn hồi Eyc155Mpa.

- Nâng cục bộ mặt đường tại các vị trí trũng thấp đến cao độ +1.70m.

- Xây dựng mi vỉa hè, bó vỉa và bó nền tại các vị trí nâng đường.

2015-2020

5692/QĐ-SGTVT ngày 31/10/2017

165.613

1.774

500

165.613

611

39

2.000

100.000

Đông Nam thành phố

2

Cải tạo cống thoát nước giảm ngập đường Lã Xuân Oai (từ đường Lê Văn Việt đến đường 102)

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đô thị

Quận 9

- Chiều dài L = 389m/2300

- Lắp đặt cống tròn D1500, cống hộp 2m x 2m

- Tái lập phui đào và thảm nhựa mặt đường

2017-2018

4925/QĐ-SGTVT ngày 29/9/2017.

35.157

 

 

35.157

 

200

0

20.000

Đông Nam thành phố

3

Xây dựng hệ thống thoát nước đường Nguyễn Văn Tăng (từ đường Lê Văn Việt đến đường Nguyễn Xiển)

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đô thị

Quận 9

- Chiều dài L = 2214m

- Lắp đặt cống tròn D1000 ÷ D2000.

- Tái lập phui đào và thảm nhựa mặt đường.

2017-2020

3065/QĐ-SGTVT ngày 20/6/2017.

253.709

 

 

253.709

 

666

0

130.000

Đông Nam thành phố

6.3

Dự án nạo vét sông, kênh, rạch

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ

80

 

 

 

 

21.344.829

0

732

8.603.266

1.025

1.485

14.921

819.450

 

I

Lưu vực Trung tâm thành phố

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

Dự án đền bù giải phóng mặt bằng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Bồi thường giải phóng mặt bng và tái định cư phục vụ Dự án đầu tư xây dựng cải tạo rạch Bàu Trâu trên địa bàn quận Tân Phú

Ban bồi thường giải phóng mặt bằng quận Tân Phú

Quận Tân Phú

Tổng diện tích bị ảnh hưởng 17.290,5m2. Số trường hợp bị ảnh hưởng là 35 trường hợp, giải tỏa trắng 16 trường hợp.

2017-2019

 

661.252

 

 

 

 

 

 

500

Lưu vực Trung tâm (Tân hóa lò gốm)

2

Bồi thường, giải phóng mặt bng để thực hiện dự án Cải tạo tuyến mương Nhật Bản (đoạn từ nhánh mương Nhật Bản đang làm dự án đến đường Bạch Đng 1, gần nút giao thông Trường Sơn), phường 2, Quận Tân Bình

Ban bồi thường giải phóng mặt bằng quận Tân Bình

Quận Tân Bình

Diện tích thu hồi: 2.500 m2, 90 hộ bị ảnh hưởng

2016-2018

 

250.000

 

 

 

 

 

 

200

Lưu vực Trung tâm (Nam Tham lương)

3

Bồi thường giải phóng mặt bng kênh Hàng Bàng trên địa bàn Quận 5 phục vụ dự án xây dựng đoạn kênh Hàng Bàng từ đường Ngô Nhân Tịnh đến kênh Vạn Tượng

Ban bồi thường giải phóng mặt bằng quận 5

Quận 5

Tổng số căn nhà bị giải tỏa toàn bộ: 130 căn Diện tích đất thu hồi: 7.653,8 m2 Diện tích đất bồi thường: 5.196,2 m2

2017-2019

 

372.424

 

 

 

 

 

 

200

Lưu vực Trung tâm (Bắc Tàu Hủ)

4

Bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư phục vụ dự án Xây dựng hệ thống thoát nước khu vực phường 12 quận Phú Nhuận và phường 14, quận 3 (kênh Bao Ngạn cũ) trên địa bàn quận Phú Nhuận

Ban bồi thường giải phóng mặt bằng quận Phú Nhuận

Quận Phú Nhuận

Diện tích thu hồi: 730.1 m2, số căn bị ảnh hưởng: 48 căn

2016-2018

 

68.731

 

 

 

 

 

 

100

Lưu vực Trung tâm

5

Bồi thường, hỗ trợ di dời tái định cư phục vụ dự án Xây dựng hệ thống thoát nước khu vực phường 12 quận Phú Nhuận và phường 14 Quận 3 (kênh Bao Ngạn cũ) trên địa bàn Quận 3

Ban bồi thường giải phóng mặt bằng quận 3

Quận 3

Diện tích thu hồi: 735,8 m2, số căn bị ảnh hưởng: 88 căn

2016-2018

 

67.822

 

 

 

 

 

 

100

Lưu vực Trung tâm

6

Bồi thường giải phóng mặt bằng Kênh Hàng Bàng - Giai đoạn 3, Quận 6

Ban bồi thường giải phóng mặt bằng quận 6

Quận 6

Diện tích thu hồi: 21,800 m2 Số hộ dân bị ảnh hưởng: 430 hộ

2016-2020

 

1.400.000

 

 

 

 

 

 

1000

Lưu vực Trung tâm

7

Bồi thường, giải phóng mặt bằng rạch Bàu Trâu, Quận 6

Ban bồi thường giải phóng mặt bằng quận 5

Quận 5

Tổng số căn nhà bị giải tỏa toàn bộ: 130 căn Diện tích đất thu hồi: 7.653,8 m2 Diện tích đất bồi thường: 5.196,2 m2

2016-2017

 

112.680

 

 

 

 

 

 

500

Lưu vực Trung tâm

Ban bồi thường giải phóng mặt bằng quận 6

Quận 6

- Tổng số hộ bị ảnh hưởng: 291 hộ

2016-2018

 

400.000

 

 

 

 

 

 

300

Lưu vực Trung tâm

8

Bồi thường, giải phóng mặt bằng để xây dựng kênh Tân Trụ

Ban bồi thường giải phóng mặt bằng quận Tân Bình

Quận Tân Bình

Diện tích giải tỏa: 20.400m2 Số hộ ảnh hưởng: 230 hộ

2016-2020

 

413.000

 

 

 

 

 

 

300

Lưu vực Trung tâm

9

Bồi thường, giải phóng mặt bằng để thực hiện giải tỏa kênh Hy Vọng

Ban bồi thường giải phóng mặt bằng quận Tân Bình

Quận Tân Bình

Chiều dài tuyến 1.250m, rộng 30m; Số hộ ảnh hưởng: 190 hộ

2017-2020

 

557.000

 

 

 

 

 

 

300

Lưu vực Trung tâm

10

Hồ điều tiết Bàu Cát

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đô thị

Quận Tân Bình

- Xây dựng hồ điều tiết ngầm rộng 4000 m2, sâu dưới mặt đất 5-10m

2018-2020

 

50.000

 

 

 

 

 

 

100

Lưu vực Trung tâm

1.2

Dự đầu tư phát triển hệ thống thoát nước

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Cải tạo mương và xây dựng cửa xả Đinh Tiên Hoàng (từ đường Trần Quang Khải đến Hoàng Sa)

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đô thị

Quận 1

L = 70m

- Giải tỏa nhà dân trên mương hiện hữu;

- Lắp đặt đoạn cống hộp trên mương hiện hữu;

- Tái lập phui đào mặt đường trên lưng cống;

- Xây dựng của xả tại đường Hoàng Sa

2019-2020

 

30.000

 

 

25.100

 

100

 

5.150

Lưu vực Trung tâm (Nam nhiêu lộc)

2

Xây dựng HTTN P.12- Q.Phú Nhuận và P.14- Q.3 (kênh Bao Ngạn cũ)

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đô thị

Quận Phú Nhuận

L = 990m, thực hiện cống từ D400 đến D1200.

2020-2021

 

80.000

 

50

65.200

 

 

 

200

Lưu vực Trung tâm (Bắc nhiêu lộc)

3

Lập dự án Nâng cấp cải tạo đường và hệ thống thoát nước đường Trần Bình Trọng (từ đường Lý Thái Tổ đến Hùng Vương)

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đô thị

Quận 10

- Phần thoát nước: lắp đặt HT cống hộp 1,8m x 2m; cống ngang đường và hố ga thu nước.

- Phần đường : chiều dài tuyến 325,7m, rộng 17m=; làm mới vỉa hè, cây xanh.

2020-2021

 

75.000

 

 

61.200

 

 

 

500

Lưu vực Trung tâm (Bắc tàu hủ)

4

Lập dự án Cải tạo hệ thống thoát nước đường Ba Vân (từ Nguyễn Hồng Đào đến Âu Cơ)

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đô thị

Quận Tân Bình

Chiều dài L=600m. Lắp đặt cống tròn D1000-D1200.

2017-2018

 

51.000

 

 

51.000

87

0

500

30.000

Lưu vực Trung tâm (Tân Hóa Lò Gốm)

5

Lập dự án thí điểm quản lý và giám sát hệ thống thoát nước lưu vực Tân Hóa - Lò Gốm

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đô thị

TP. HCM

Diện tích 1,400ha và 118km chiều dài tuyến cống chính

 

 

30.000

 

 

30.000

 

70

200

28.000

Lưu vực Trung tâm Tân hóa lò gốm

6

Cải tạo hệ thống thoát nước đường Nguyễn Văn Khối, Lê Văn Thọ, quận Gò vấp

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đô thị

Q. Gò Vấp

 

 

 

353.000

 

 

353.000

 

 

100

5.000

Lưu vực Trung tâm Nam tham lương

7

Cải tạo HTTN đường Tân Thành (từ đường Nguyễn Thị Nhỏ đến đường Thuận Kiều)

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đô thị

Quận 5

- Chiều dài L = 830m

- Lắp đặt cống D800, cống ngang D400

- Tái lập phui đào và thảm nhựa mặt đường

2018-2020

 

27.000

 

 

27.000

 

 

 

500

Lưu vực Trung tâm (Bắc tàu hủ kênh đôi)

8

Cải tạo HTTN đường Nguyễn Trãi (từ đường Trần Phú đến đường Nguyễn Thị Nhỏ)

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đô thị

Quận 5

- Chiều dài L = 2300m

- Lắp đặt cống D800- D1000, cống ngang D400

- Tái lập phui đào và thảm nhựa mặt đường

2018-2020

 

77.200

 

 

77.200

 

 

 

500

Lưu vực Trung tâm (Bắc tàu hủ kênh đôi)

9

Cải tạo HTTN đường Hồng Bàng (từ đường Tạ Uyên đến đường Châu Văn Liêm)

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đô thị

Quận 5

- Chiều dài L = 500m (lắp cống đôi)

- Lắp đặt cống D800- D1000, cống ngang D400

- Tái lập phui đào và thảm nhựa mặt đường

2018-2020

 

37.000

 

 

37.000

 

 

 

500

Lưu vực Trung tâm (Bắc tàu hủ kênh đôi)

10

Cải tạo HTTN đường Nguyễn Tri Phương (từ vòng xoay Ngô Gia Tđến kênh Tàu Hủ))

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đô thị

Quận 5

- Chiều dài L = 1.000m

- Lắp đặt cống D1500-cống hộp (2,5x2,5)m, cng ngang D400

2018-2021

 

127.900

 

 

127.900

 

 

200

700

Lưu vực Trung tâm (Bắc tàu hủ kênh đôi)

11

Cải tạo hệ thống thoát nước đường Lý Chiêu Hoàng (từ An Dương Vương đến Nguyễn Văn Luông)

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đô thị

Quận 6

- Chiều dài L = 1300m

- Lắp đặt cống D800-1000

- Tái lập phui đào và thảm nhựa mặt đường

2018-2020

 

100.000

 

 

100.000

 

 

 

500

Lưu vực Trung tâm (Tân hóa lò gốm)

12

Cải tạo hệ thống thoát nước đường An Dương Vương (từ đường Bà Hom đến Tân Hòa Đông)

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đô thị

Quận 6, Bình Tân

- L ≈ 500m

- Lắp đặt cống tròn D1200- 1500

- Tái lập phui đào và thảm nhựa mặt đường

2018-2019

 

52.800

 

 

52.800

 

 

 

500

Lưu vực Trung tâm (Tân hóa lò gốm)

13

Cải tạo hệ thống thoát nước đường Phó Đức Chính (từ vòng xoay Quách Thị Trang đến rạch Bến Nghé)

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đô thị

Quận 1

Chiều dài L = 680m;

+ Lắp đặt cống hộp [2000x2000] ÷ 2x[2500x2500];

- Tái lập phui đào và thảm nhựa mặt đường

2018-2020

 

130.000

 

 

130.000

 

 

 

500

Lưu vực Trung tâm (Bến nghé - Quận 4)

14

Cải tạo hệ thống thoát nước đường Nguyễn Công Trứ (từ đường Tôn Thất Đạm đến đường Phó Đức Chính)

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đô thị

Quận 1

- L ≈ 595 m

- Lắp đặt cống hộp 2x(2m x 2,5m)

- Tái lập phui đào và thảm nhựa mặt đường

- Cải tạo vỉa hè.

2018-2019

 

140.000

 

 

140.000

 

 

 

500

Lưu vực Trung tâm (Bến nghé - Quận 4)

15

Cải tạo hệ thống thoát nước đường Bạch Đng (từ đường Xô Viết Nghệ Tĩnh đến cầu mới Bạch Đng)

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đô thị

Quận Bình Thạnh

L = 950m

+ Xây dựng hệ thống cống dọc từ D800 đến D2000.

+ Xây dựng hệ thống cống ngang D400 đổ vào cống dọc.

+ Tái lập phui đào, thảm nhựa mặt đường.

2018-2019

 

79.300

 

 

79.300

 

 

300

3.000

Lưu vực Trung tâm (Bắc Nhiêu Lộc)

16

Cải tạo hệ thống thoát nước đường Calmette

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đô thị

Quận 1

Chiều dài L = 650m Lắp đặt cống hộp 2x[2500x2500]

2018-2020

 

133.000

 

 

133.000

 

 

 

400

Lưu vực Trung tâm (Bến nghé - Quận 4)

17

Cải tạo hệ thống thoát nước đường Lý Thường Kiệt - Bà Triệu - Triệu Quang Phục (từ đường Nguyễn Chí Thanh đến đường Hồng Bàng)

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đô thị

Quận 5

- Chiều dài L = 450m;

- Lắp đặt cống hộp [2500x2000];

- Tái lập phui đào và thảm nhựa mặt đường

2018-2020

 

60.000

 

 

60.000

 

 

 

500

Lưu vực Trung tâm (Bắc tàu hủ)

18

Cải tạo hệ thống thoát nước đường Phan Huy Ích (từ đường Huỳnh Văn Nghệ đến đường Quang Trung)

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đô thị

Quận Gò Vấp

Chiều dài L=1.481 m

Cống hộp 2000x2000; 2500x2500

2018-2020

 

180.000

 

 

180.000

 

 

 

1.000

Lưu vực Trung tâm (Nam tham lương)

19

Cải tạo hệ thống thoát nước đường Thống Nhất (từ đường Quang Trung đến cầu Bến Phân)

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đô thị

Quận Gò Vấp

Chiều dài L=2.826 m

Cống D1000; Cống hộp 1600x1600; 2000x2000; 2(1600x1600); 2x(2500x2500)

2018-2020

 

214.000

 

 

214.000

 

 

 

1.000

Lưu vực Trung tâm (Nam tham lương)

20

Cải tạo hệ thống thoát nước đường Quang Trung (từ đường Phạm Văn Chiêu đến Cầu Chợ Cầu)

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đô thị

Quận Gò Vấp

Chiều dài L = 500m

Lắp đặt cống hộp 2x(2500x2500) và 02 cửa xả

2018-2020

 

120.000

 

 

120.000

 

 

 

500

Lưu vực Trung tâm (Nam tham lương)

21

Cải tạo HTTN đường Lê Đức Thọ (từ đường Phạm Văn Chiêu đến cầu Cụt)

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đô thị

Quận Gò Vấp

- Chiều dài L = 640m

- Lắp đặt từ cống D1000 đến cống hộp (1,6x1,6)m, cống ngang D400

- Tái lập phui đào và thảm nhựa mặt đường

2018-2020

 

75.790

 

 

75.790

 

 

 

500

Lưu vực Trung tâm (Nam tham lương)

22

Cải tạo HTTN đường Phạm Văn Chiêu (từ đường Lê Đức Thọ đến đường Thống Nhất)

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đô thị

Quận Gò Vấp

- Chiều dài L = 580m

- Lắp đặt cống hộp 2(1,6x1,6)m, cống ngang D400

- Tái lập phui đào và thảm nhựa mặt đường

2018-2020

 

79.500

 

 

79.500

 

 

 

500

Lưu vực Trung tâm (Nam tham lương)

23

Cải tạo mương Nhật Bản (đoạn từ nhánh mương Nhật Bản đang làm dự án đến đường Bạch Đng 1, gn nút giao thông Trường Sơn)

Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình quận Tân Bình

Quận Tân Bình

L = 545m

2016-2020

 

38.000

 

 

 

 

 

 

100

Lưu vực Trung tâm

1.3

Dự án nạo vét sông, kênh, rạch

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Dự án Nạo vét cải tạo rạch Bàu Trâu

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đô thị

Quận 6 và quận Tân Phú

- Nạo vét toàn tuyến với chiều dài khoảng 1.517m.

- Xây dựng kè đứng toàn tuyến.

- Xây dựng đường cảnh quan dọc bờ kênh quy mô chiều rộng B=13m.

- Lắp đặt cống tròn bê tông cốt thép D600 thu nước mặt và nước thải dọc.

- Lắp đặt cống tròn bê tông cốt thép D400 thu gom nước thải sinh hoạt nhà dân.

2019-2021

 

282.097

 

138

230.300

 

 

 

100

Lưu vực Trung tâm (Tân hóa lò gốm)

2

Cải tạo kênh Tân Trụ (Từ Phạm Văn Bạch đến kênh Hy Vọng)

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đô thị

Quận Tân Bình

- L = 1.330m

- Lắp đặt cống hộp (2x2)m: 880m; Nạo vét kênh 450m; Làm đường 8m và vỉa hè 2m/mỗi bên

2018-2020

 

170.000

 

 

170.000

 

 

 

200

Lưu vực Trung tâm (Nam tham lương)

3

Cải tạo kênh Hy Vọng

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đô thị

Q. Gò Vấp

 

 

 

128.000

 

 

128.000

 

 

100

5.000

Lưu vực Trung tâm Nam tham lương

4

Cải tạo rạch Bà Tiếng

Ủy ban nhân dân Quận Bình Tân

Quận Bình Tân

- Cống hộp 3.0x2.8 -2[3.0x3.2], đường rộng 12m, L= 1021m.

- Kênh hở hình thang có gia cố thảm đá và cừ bê tông dự ứng lực, đường nội bộ L= 1309m.

2020-2021

 

900.000

 

 

 

 

 

 

100

Tây Thành phố

5

Lập dự án Nạo vét trục thoát nước rạch Lung Mân

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đô thị

Quận 8 và huyện Bình Chánh

- Brộng đáy B = 40 m; Chiều dài L = 2,554 km; Cao trình đáy: - 4 m

2018-2021

 

615.870

 

 

 

 

 

 

100

Nam Thành phố

6

Xây dựng đoạn kênh Hàng Bàng từ đường Bình Tiên đến đường Phạm Đình Hổ (bao gồm nạo vét kênh, xây dựng bờ kè và mảng xanh dọc hai bên bờ kênh) - giai đoạn 3

Khu Quản lý giao thông đô thị số 1

Quận 6

Xây dựng mới tuyến kênh hở hình thang, chiều dài khoảng 750m, bề rộng mặt kênh khoảng 12m, chiều sâu khoảng 4.5m.

2018-2020

 

198.000

 

 

 

 

 

 

100

Lưu vực Trung tâm (Bắc Tàu Hủ)

II

Lưu vực Tây thành phố

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1

Dự án đền bù giải phóng mặt bằng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư dự án cải tạo rạch Ông Búp trên địa bàn Quận Bình Tân

Ban bồi thường giải phóng mặt bằng quận Bình Tân

Quận Bình Tân

Tổng số hộ bị ảnh hưởng: 363 hộ (98 hộ giải tỏa trắng) Tổng diện tích dkiến thu hồi: 45.170 m2.

2017-2019

 

453.794

 

 

 

 

 

 

200

Tây Thành phố

2

Bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư cho dự án Cải tạo rạch Bà Tiếng trên địa bàn quận Bình Tân

Ban bồi thường giải phóng mặt bằng quận Bình Tân

Quận Bình Tân

Tổng số hộ ảnh hưởng: 250 hộ, trong đó 120 hộ giải tỏa trắng. Diện tích dự kiến thu hồi: 26,326m2

- Chiều dài: L = 2.450m.

2017-2020

 

482.341

 

 

 

 

 

 

300

Tây Thành phố

2.2

Dự án đầu tư phát triển hệ thống thoát nước

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Cải tạo hệ thống thoát nước đường Cầu Xéo (Từ đường Gò Dầu đến đường Tân Kỳ Tân Quý).

Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước

Quận Tân Phú

- Chiều dài tuyến L = 650 m

- Lắp đặt cống tròn D800mm - D1000mm

- Tái lập phui đào và thảm nhựa mặt đường

2018-2020

 

43.000

 

 

43.000

 

 

 

500

Tây thành phố (Tân hóa lò gốm)

2

Hồ điều tiết, phường An Lạc, quận Bình Tân

Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình quận Bình Tân

Quận Bình Tân

Xây dựng hồ điều tiết: 1,06ha; Mảng xanh và khu vui chơi giải trí: 2,96ha

2018-2022

 

745.037

 

 

 

 

 

 

100

Tây Thành phố

3

Nâng cấp, mở rộng đường Lý Chiêu Hoàng nối dài quận Bình Tân (rạch Lê Công Phép)

Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình quận Bình Tân

Quận Bình Tân

L = 210m

2017-2020

 

40.969

 

 

 

 

 

 

100

Tây Thành phố

4

Mở rộng đường liên khu 3-4-10-11-12 quận Bình Tân (mương thoát nước Liên khu 3-4-10-11-12)

Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình quận Bình Tân

Quận Bình Tân

L = 361m

2016-2018

 

79.495

 

 

 

 

 

 

100

Tây Thành phố

5

Xây dựng hệ thống thoát nước đường Trần Đại Nghĩa (từ cầu Cái Trung đến Khu công nghiệp Lê Minh Xuân

Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình Huyện Bình Chánh

huyện Bình Chánh

481x13.5m+ 3504x 19m bêtông nhựa nống + hệ thống thoát nước

2016-2021

 

359.755

 

 

 

 

 

 

100

Tây Thành phố

2.3

Dự án nạo vét sông, kênh, rạch

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Cải tạo kênh T10, quận Bình Tân

Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình quận Bình Tân

Quận Bình Tân

Chiều dài: L = 1.000m; Mặt cắt ngang 40m; Thiết kế 2 cống hộp 2x2m nm giữa tuyến;

Làm đường giao thông hai bên dọc kênh rộng 15m

2018-2022

 

752.005

 

 

 

 

 

 

100

Tây Thành phố

III

Lưu vực Nam thành phố

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1

Dự án đền bù giải phóng mặt bằng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Bồi thường, giải phóng mặt bng và tái định cư dự án cải tạo rạch Nhảy - rạch Ruột Ngựa tại Phường 16, Quận 8

Ban bồi thường giải phóng mặt bằng quận 8

Quận 8

Tổng diện tích thu hồi: 42.667 m2 Tng shộ dân bị ảnh hưởng: 270 hộ

2017-2018

 

135.000

 

 

 

 

 

 

100

Nam Thành phố

2

Bồi thường giải phóng mặt bằng di dời các hộ dân sống trên, ven kênh rạch Bồ ĐPhường 5 Quận 8

Ban bồi thường giải phóng mặt bằng quận 8

Quận 8

Tổng số hộ bị ảnh hưởng: 34 hộ; Diện tích đất thu hồi: 3.540,35 m2

2016-2018

 

115.000

 

 

 

 

 

 

100

Nam Thành phố

3.2

Dự án đầu tư phát triển hệ thống thoát nước

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Xây dựng HTTN đường Trịnh Quang Nghị (từ đường Nguyễn Văn Linh đến trường Phong Phú)

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đô thị

H. Bình Chánh

- Chiều dài L = 2300m

- Lắp đặt cống D800-D2000, cống ngang D400 N21

2018-2021

 

78.600

 

 

78.600

 

 

 

500

Nam thành phố

3.3

Dự án nạo vét sông, kênh, rạch

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Dự án Nạo vét cải tạo rạch Nhảy - rạch Ruột Ngựa

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đô thị

Quận 6, quận 8 và quận Bình Tân

Nạo vét và làm kè bờ bng đá chẻ dài 2.468,5m, bề rộng rạch từ 20-56m

2019-2021

 

172.883

 

319

155.100

59

 

 

100

Nam Thành phố

2

Nạo vét trục thoát nước Rạch Tra- Kênh Xáng- An Hạ- Kênh Xáng Lớn

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đô thị

Quận 8 và huyện Bình Chánh

- Brộng đáy B = 20 - 36 m

- Chiều dài L = 35,494 km

- Cao trình đáy: - 4 m

2019-2022

 

1.200.000

 

 

330.000

 

 

 

1.000

Nam Thành phố

3

Nạo vét trục thoát nước rạch Bà Lớn

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đô thị

Quận 8, Bình Chánh

- Brộng đáy B = 40 m; Chiều dài L = 7,27 km; Cao trình đáy: - 4m

2018-2020

 

1.850.000

 

 

1.000.000

 

 

 

20.000

Nam thành phố

4

Xây dựng bờ bao và cống ngăn triều trên rạch Cầu Sập thuộc địa bàn Quận 8

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đô thị

Quận 8

- Cống hở bằng kết cấu BTCT

+ Brộng cống: B= 5x2m; Chiều dài cống: L = 30,00m; Cửa van BxH = (5,0x4,5)m

+ Kết hợp cầu giao thông trên cống: 3 nhịp (3x12m); Chiều rộng mặt cầu: B=15m

- Quy mô bờ bao: L=550 m; Brộng 6,50 m; trải cấp phối đá dăm dày 20cm; Brộng lề mỗi bên: 0,5 m

- Cống tiêu qua bờ bao.

2019-2020

 

125.000

 

 

 

 

 

300

5.000

Nam thành phố

5

Nạo vét đoạn rạch từ của xả Bông Sao đến sông Hiệp Ân phường 5

Ban Quản lý Đầu tư xây dựng công trình quận 8

Quận 8

L = 172,5 m

2016-2018

 

29.779

 

 

 

 

 

 

100

Nam Thành phố

IV

Lưu vực Bắc thành phố

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1

Dự án đền bù giải phóng mặt bằng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Bồi thường giải phóng mặt bằng và tái định cư phục vụ dự án Rạch Cầu Suối

Ban bồi thường giải phóng mặt bằng quận 12

Quận 12

Tổng diện tích: 45.450 m2

2016-2018

 

218.808

 

 

 

 

 

 

100

Bắc Thành phố

4.2

Dự án đầu tư phát triển hệ thống thoát nước

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Xây dựng hệ thống thoát nước Tỉnh lộ 15 (từ đường Bến Than đến đường Huỳnh Minh Mương)

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đô thị

Huyện Củ Chi

- Chiều dài: L = 2.450m.

- Lắp đặt cống tròn kích thước lần lượt D800mm, D1000mm, D1200mm, D1500mm, D2000mm cng hộp [2mx2m], [2,5mx2m], 2x[2mx1,6m] và 2x[2mx2m].

2018-2021

 

234.500

 

 

234.500

 

 

 

1.000

Bắc thành phố

4.3

Dự án nạo vét sông, kênh, rạch

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Dự án Nạo vét khơi thông dòng chảy giảm thiểu ô nhiễm các tuyến kênh rạch huyện Bình Chánh, huyện Hóc Môn và quận 8

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đô thị

Huyện Bình Chánh, huyện Hóc Môn và quận 8

Nạo vét toàn tuyến kênh rạch tổng chiều dài 64.357m

2019-2021

 

199.954

 

0

199.954

 

315

2.500

23.000

Bắc thành phố

2

Nạo vét rạch Cầu Sa (giai đoạn 2)

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đô thị

Huyện Hóc Môn

Nạo vét rạch có tổng chiều dài L = 8.984m

2017-2020

 

102.000

 

 

102.000

780

1.000

2.000

40.000

Bắc thành phố

3

Dự án Nạo vét kiên cố hoá cải thiện thoát nước chống ngập, ô nhiễm dọc tuyến kênh Trung Ương, huyện Bình Chánh và huyện Hóc Môn

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đô thị

Huyện Bình Chánh và huyện Hóc Môn

Nạo vét, kiên cố hoá toàn tuyến 12.700 m

2017-2018

 

174.996

 

 

174.996

 

 

3.000

59.300

Bắc thành phố

Tây thành phố

4

Dự án Nâng cấp, gia cố cấp bách hệ thống thủy lợi bờ hữu ven sông Sài Gòn (từ rạch Tra đến sông Vàm Thuật) trên địa bàn huyện Hóc Môn, Quận 12 và Quận Gò Vấp.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đô thị

Huyện Hóc Môn, Quận 12 và Quận Gò Vấp

Nâng cấp tuyến đê bao và gia cố mặt đê

2017-2019

 

791.901

 

 

791.901

 

 

2.000

150.000

Bắc thành phố, Trung tâm thành phố

5

Nâng cấp, mở rộng và nạo vét kênh trục tiêu thoát nước rạch Láng The, kênh Địa Phận tại huyện Củ Chi.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đô thị

Huyện Củ Chi

Nạo vét rạch Láng The với tổng chiều dài 9,06km, kênh Địa Phận với chiều dài 10,80km L30

2017-2019

 

263.876

 

 

263.876

 

 

3.000

100.000

Bắc thành phố

6

Dự án Nạo vét cải tạo rạch Cầu Suối

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đô thị

Quận 12

Chiều dài tuyến L=4779m. Lắp đạt cống tròn D1500, cống hộp (1,6x1,6)m; 2x(2,0x2,0); 2x(3,0x3,0)m. cống ngang đường D400, D800, cống tại cửa thu nước rạch hiện hữu D1000.

Xây dựng mới đường trên tuyến cống.

2020-2021

 

246.815

 

225

200.100

99

 

 

0

Bắc thành phố

7

Cải tạo rạch Cây Liêm (từ đường Đông Hưng Thuận 2 đến kênh Tham Lương)

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đô thị

Quận 12

Chiều dài: L = 520m.

- Lắp đặt cống hộp với kích thưc 3000x3000, 2x3000 x 3000 thay thế rạch hiện trạng.

- Làm mới đường BTN rộng 17m trong đó mặt đường rộng 7m, vỉa hè mỗi bên rộng 5m.

- Bồi thường, giải phóng mặt bằng.

2018-2020

 

258.512

 

 

258.512

 

 

 

1.000

Bắc thành phố

8

Cải tạo kênh T1

Ban QLĐT XDCT huyện Hóc Môn

Huyện Hóc Môn

Chiều dài: L =4,200m

2017-2020

 

453.846

 

 

 

 

 

 

100

Bắc Thành phố

9

Cải tạo rạch Lý Thường Kiệt

Ban QLĐT XDCT huyện Hóc Môn

Huyện Hóc Môn

Chiều dài: L=1,370m

2018-2020

 

345.163

 

 

 

 

 

 

100

Bắc Thành phố

10

Nạo vét kênh tiêu liên xã kết hợp nâng cấp đường dọc kênh

Ban QLĐT XDCT huyện Hóc Môn

Huyện Hóc Môn

Chiều dài nạo vét: L = 5,200m.

2017-2020

 

466.018

 

 

 

 

 

 

100

Bắc Thành phố

11

Nạo vét, cải tạo rạch Bà Triệu

Ban QLĐT XDCT huyện Hóc Môn

Huyện Hóc Môn

Chiều dài: L = 780m

2018-2020

 

209.763

 

 

 

 

 

 

100

Bắc Thành phố

12

Cải tạo rạch Trưng Nữ Vương

Ban QLĐT XDCT huyện Hóc Môn

Huyện Hóc Môn

Chiều dài: L =750m

2017-2020

 

138.216

 

 

 

 

 

 

100

Bắc Thành phố

V

Lưu vực Đông Bắc thành phố

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1

Dự án đền bù giải phóng mặt bằng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2

Dự án đầu tư phát triển hệ thống thoát nước

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Cải tạo hệ thống thoát nước Quốc Lộ 1A (từ Ngã tư Bình Phước đến Khu vực Đại học quốc gia)

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đô thị

Quận Thủ Đức

Chiều dài L = 6.500m Lắp đặt cống từ D1000-D1500 2 bên

2018-2020

 

670.000

 

 

670.000

 

 

 

5.000

Đông Bắc thành phố

2

Cải tạo hệ thống thoát nước đường Linh Trung (từ đường số 11 đến đường Song hành Xa lộ Hà Nội)

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đô thị

Quận Thủ Đức

Chiều dài L=1,200m Lắp đặt cống tròn D1200- D1500

2018-2020

 

70.000

 

 

70.000

 

 

 

400

Đông Bắc thành phố

3

Cải tạo hệ thống thoát nước khu vực chợ Thủ Đức (Dương Văn Cam, Đặng Thị Rành, Kha Vạn Cân, Hồ Văn Tư)

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đô thị

Quận Thủ Đức

Chiều dài L = 1.250m

Lắp đặt cống tròn D1000- D1200

2018-2020

 

70.000

 

 

70.000

 

 

 

400

Đông Bắc thành phố

5.3

Dự án nạo vét sông, kênh, rạch

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI

Lưu vực Đông Nam thành phố

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1

Dự án đền bù giải phóng mặt bằng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2

Dự án đầu tư phát triển hệ thống thoát nước

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Dự án Xây dựng hệ thống thoát nước từ Đỗ Xuân Hợp đến cống ngang đường song hành Xa lộ Hà Nội

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đô thị

Quận 9

Chiều dài L=110m, hệ thống cống hộp BTCT 2x(2x2)m

2018-2021

 

137.000

 

0

120.000

 

 

121

49.000

Đông Nam thành phố

2

Xây dựng Hệ thống thoát nước đường Nguyễn Duy Trinh (đoạn từ đường 990 đến cầu Võ Khế)

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đô thị

Quận 9

Chiều dài L = 6.900m.

+ Lắp đặt cống từ D800 - [2500x2000];

+ Tái lập phui đào và thảm nhựa mặt đường

2018-2020

 

490.000

 

 

490.000

 

 

100

120.000

Đông Nam thành phố

3

Xây dựng hệ thống thoát nước đường Nguyễn Xiển (đoạn từ Ngã ba Long Thuận đến cầu Ông Tán)

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đô thị

Quận 9

Chiều dài L = 3.800m.

+ Lắp đặt cống từ D800 - [2000x2000];

+ Tái lập phui đào và thảm nhựa mặt đường

2018-2020

 

300.000

 

 

300.000

 

 

100

100.000

Đông Nam thành phố

4

Cải tạo, nâng cấp hệ thống thoát nước đường 8, phường Phước Bình

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đô thị

Quận 9

- Chiều dài: L = 1.100m

- Lắp đặt cống thoát nước;

- Tái lập phui đào, thảm nhựa mặt đường

2018-2020

 

120.000

 

 

120.000

 

 

100

50.000

Đông Nam thành phố

5

Xây dựng hệ thống thoát nước đường S1 (từ đường Đỗ Xuân Hợp đến đường số 21).

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đô thị

Quận 9

- Chiều dài: L = 320m.

- Lp đặt cng hộp 2,5m x 2,0m thoát nước.

- Tái lập phui đào và thảm nhựa toàn bộ mặt đường.

2018-2020

 

36.957

 

 

36.957

 

 

 

500

Đông Nam thành phố

6.3

Dự án nạo vét sông, kênh, rạch

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Nạo vét rạch Đá Đỏ (từ đường Nguyễn Hoàng đến sông Sài Gòn)

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đô thị

Quận 2

Chiều dài tuyến L = 1.600m

+ Phát quang, thanh thải (c, rác) tuyến rạch.

+ Gia cố bờ rạch bng kè bêtông.

+ Nạo vét bùn đất, bề rộng nạo vét B = 20m.

2018-2020

 

86.750

 

 

86.750

 

 

 

400

Đông Nam thành phố

2

Xây dựng, hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu mạng lưới thoát nước trên nền số hóa và xây dựng mô hình quản lý.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đô thị

TP. HCM

- Năm 2018: Xây dựng, hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu mạng lưới thoát nước (do Trung tâm Chống ngập quản lý) trên nền số hóa (trừ quận 1), với chiều dài tuyến cống khoảng 1.236 km, 59.000 hố ga; Xây dựng, hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu mạng lưới thoát nước (do các Quận huyện quản lý) trên nền số hóa: với chiều dài tuyến cống 450 km, 28.000 hố ga;

- Năm 2019: Tích hợp và bổ sung các lớp dữ liệu vào phần mềm ứng dụng GIS bao gồm: hệ thống kênh rạch, hệ thống thủy lợi, hệ thống đê bao, tình hình lấn chiếm san lấp kênh rạch, các nguồn xả thải...Xây dựng một số phần mềm ứng dụng.

2018-2020

 

43.000

 

 

43.000

 

 

200

500

Tp. HCM

3

Cung cấp và lắp đặt 04 trạm quan trắc nước thải tự động

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đô thị

TPHCM

Lắp đặt 04 trạm quan trắc nước thải tự động tại các trạm và nhà máy xử lý nước thải sinh hoạt tập trung: Nhà máy XLNT Bình Hưng, Nhà máy XLNT Bình Hưng Hòa, Trạm XLNT khu 17,3ha, Quận 2; Trạm XLNT Vĩnh Lộc B.

2018-2020

 

16.730

 

 

16.730

 

 

100

200

Tp. HCM

D

VỐN ĐỐI ỨNG ODA

3

 

 

 

 

120.200

0

0

23.919

0

0

25.500

71.400

 

1

Htrợ kỹ thuật chuẩn bị dự án “Cải thiện hệ thống thoát nước, nước thải và thích ứng với biến đổi khí hậu tại lưu vực Tây Sài Gòn”

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đô thị

Quận Tân Bình, Tân Phú, Gò Vấp, và Quận 12

Chuẩn bị thực hiện dự án gồm:

- Hoàn thành Báo cáo đánh giá tác động môi trường (EIA), kế hoạch tái định cư, đánh giá quản lý tài chính (FMA), kế hoạch hành động gii (GAP), hồ sơ mời thầu chung (MBDs), kế hoạch đánh giá và quản lý rủi ro đấu thầu dự án (P- RAMP), kế hoạch về chiến lược truyền thông và tham gia của bên hữu quan (SCSPP), kế hoạch hành động phát triển xã hội (SDAP).

- Hoàn thành các bản vẽ thiết kế kỹ thuật sbộ và chi tiết.

- Thực hiện các đợt tập huấn, nâng cao năng lực.

2018-2020

Số 1319/QĐ-UBND ngày 04/4/2018

26.800

 

 

 

 

 

10.000

8.400

- Bổ sung kế hoạch đầu tư trung hạn 2018-2020.

2

Dự án Cải tạo phục hồi đường cống thoát nước cũ, xuống cấp bng công nghệ không đào hở tại Thành phố Hồ Chí Minh (dự án SPR)

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đô thị

Quận 1 - Quận 3

- Thi công phục hồi tuyến cống cũ xuống cấp khu vực trung tâm Thành phố khoảng 3000m cống các loại.

2019-2020

2246/QĐ-UBND

70.000

 

 

23.919

 

0

100

55.000

Dự án đã được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt điều chỉnh Chủ trương đầu tư tại Quyết định số 2246/Q Đ- UBND ngày 28/5/2018

3

Dự án Quản lý ngập nước thành phố Hồ Chí Minh

Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước

Thành phố Hồ Chí Minh

Gii quyết ngập và thoát nước cho lưu vực 14.900 ha Tham Lương - Bến cát - Nước Lên

2016-2021

2319/QĐ-UBND 10-5-2016

23.400

 

 

 

 

 

15.400

8.000

 

E

CHƯƠNG TRÌNH ĐẦU TƯ CÔNG

28

 

 

 

 

176.607

0

0

0

0

0

10.333

100.000

 

I

Cải tạo sửa cha các công trình HTTN

6

 

 

 

 

56.911

0

0

0

0

0

2.777

40.000

Toàn thành ph

1.1

Lưu vực Trung tâm thành phố

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dự án đền bù giải phóng mặt bằng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dự án đầu phát triển hệ thống thoát nước

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Xây dựng HTTN đường Tân Khai (từ đường Phó Cơ Điều đến đường Thuận Kiều)

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đô thị

Quận 11

- Chiều dài L=150m

- Lắp đặt cống thoát nước D800

2019-2020

 

5.000

 

 

 

 

 

94

3.990

Lưu vực Trung tâm

2

Cải tạo HTTN đường Mai Thị Lựu (từ đường Nguyễn Văn Giai đến đường Điện Biên Phủ)

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đô thị

Quận 1

- Chiều dài L=170m

- Lắp đặt cống thoát nước D800

2018-2019

Số 6195/QĐ- SGTVT ngày 30/10/2018

9.038

 

 

 

 

 

269

7.500

Lưu vực Trung tâm

3

Lắp đặt hệ thống thoát nước đường Trần Kế Xương (từ đường Vạn Kiếp đến khu vực đường Nguyễn Lâm)

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đô thị

Quận Bình Thạnh

- Chiều dài L = 120m

- Lắp đặt cống D600

- Tái lập phui đào và thảm nhựa mặt đường

2019-2020

 

3.200

 

 

 

 

 

29

100

Lưu vực Trung tâm

4

Xây dựng hệ thống thoát nước đường 53 (từ đường Phạm Văn Chiêu đến kênh Tham Lương)

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đô thị

Quận Gò Vấp

Chiều dài L ≈ 525 m

- Lắp đặt cống tròn D800

- Tái lập phui đào và thảm nhựa mặt đường

2019-2020

 

13.500

 

 

 

 

 

155

8.400

Lưu vực Trung tâm (Nam Tham lương)

5

Cải tạo hệ thống thoát nước khu vực giao lộ Phan Văn Trị - Nguyễn Oanh - Phạm Huy Thông.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đô thị

Quận Gò Vấp

- Chiều dài L ≈ 220m

- Lắp đặt cống tròn D1500

- Tái lập phui đào, thảm bêtông nhựa mặt đường.

2018-2019

Số 2123/QĐ- SGTVT ngày 27/4/2017

3.995

 

 

 

 

 

1.960

10

Lưu vực Trung tâm

 

Dự án nạo vét sông, kênh, rạch

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2

Lưu vực Tây thành phố

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dự án đền bù giải phóng mặt bằng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dự án đầu tư phát triển hệ thống thoát nước

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dự án nạo vét sông, kênh, rạch

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3

Lưu vực Nam thành phố

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dự án đền bù giải phóng mặt bằng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dự án đầu tư phát triển hệ thống thoát ớc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Cải tạo HTTN đường Lê Văn Lương (từ số nhà 776 - Lê Văn Lương đến rạch Chùa Lớn)

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đô thị

Huyện Nhà Bè

- Chiều dài L = 550m

- Lắp đặt cống dọc từ D800 đến D1200

- Lắp đặt cống ngang D400

2019-2020

Số 7270/QĐ- SGTVT ngày 20/12/2018

22.178

 

 

 

 

 

270

20.000

 

 

Dự án nạo vét sông, kênh, rạch

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4

Lưu vực Bắc thành phố

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dự án đền bù giải phóng mặt bằng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dự án đầu tư phát triển hệ thống thoát ớc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dự án nạo vét sông, kênh, rạch

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5

Lưu vực Đông Bắc thành phố

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dự án đền bù giải phóng mặt bằng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dự án đầu tư phát triển hệ thống thoát ớc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dự án nạo vét sông, kênh, rạch

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6

Lưu vực Đông Nam thành phố

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dự án đền bù giải phóng mặt bằng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dự án đầu tư phát triển hệ thống thoát ớc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dự án nạo vét sông, kênh, rạch

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Ci tạo HTTN, Nạo vét kênh rạch

22

 

 

 

 

119.696

0

0

0

0

0

7.556

60.000

Toàn thành ph

1.1

Lưu vực Trung tâm thành phố

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dự án đền bù giải phóng mặt bằng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dự án đầu tư phát triển hệ thống thoát nước

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Nạo vét Rạch Lăng đoạn 1 (từ Cầu Băng Ky đến cầu Đỏ)

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đô thị

Quận Bình Thạnh

- Chiều dài L=1.000m; + + Phát quang cây cối hai bên bờ rạch, thanh thải lòng rạch.

+ Gia cố bờ rạch tại một số vị trí xung yếu để tránh sạt lở.

+ Nạo vét bùn đất với chiều sâu nạo vét trung bình 0,8m và bề rộng nạo vét theo hiện trạng.

2019

Số 422/QĐ-SNN ngày 31/10/2018

8.556

 

 

 

 

 

106

4.600

Lưu vực Trung tâm (Nam Tham lương)

 

Dự án nạo vét sông, kênh, rạch

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2

Lưu vực Tây thành phố

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dự án đền bù giải phóng mặt bằng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dự án đầu tư phát triển hệ thống thoát nước

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dự án nạo vét sông, kênh, rạch

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Nạo vét Sông Vàm Tắc (từ đường Trần Đại Nghĩa đến rạch Nước Lên)

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đô thị

Quận Bình Tân

- Chiều dài L=700m,

+ Phát quang cây cối hai bên bờ rạch, thanh thải lòng rạch.

+ Gia cố bờ rạch tại một số vị trí xung yếu để tránh sạt lở.

+ Nạo vét bùn đất với chiều sâu nạo vét trung bình 0,8m và bề rộng nạo vét theo hiện trạng.

2019

Số 421/QĐ-SNN ngày 31/10/2018

4.574

 

 

 

 

 

196

2.900

 

2

Nạo vét Rạch Nhảy nhánh 2 (từ số nhà 30 đường Nguyễn Quý Yêm đến cầu Mỹ Thuận)

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đô thị

Quận Bình Tân

- Chiều dài L=1.000m,

+ Phát quang cây cối hai bên bờ rạch, thanh thải lòng rạch.

+ Gia cố bờ rạch tại một số vị trí xung yếu để tránh sạt lở.

+ Nạo vét bùn đất với chiều sâu nạo vét trung bình 0,8m và bề rộng nạo vét theo hiện trạng.

2019

Số 423/QĐ-SNN ngày 31/10/2018

2.647

 

 

 

 

 

163

2.000

 

1.3

Lưu vực Nam thành phố

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dự án đền bù giải phóng mặt bằng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dự án đầu tư phát triển hệ thống thoát nước

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dự án nạo vét sông, kênh, rạch

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Nạo vét rạch Phú Lộc (từ cửa xả số 3 Quốc Lộ 50 đến nhánh rạch Thủ Đào)

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đô thị

Huyện Bình Chánh

L = 200m

- Brộng nạo vét (1,65 - 40,54)m

- Bùn đất, cỏ rác lắng đọng nhiều

2019

Số 478/QĐ-SNN ngày 28/11/2017

771

 

 

 

 

 

67

600

 

2

Nạo vét rạch Bình Lộc (từ cửa xả số 1 Quốc Lộ 50 đến nhánh rạch Xả Tớn)

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đô thị

Huyện Bình Chánh

L = 273m

- Brộng nạo vét (1,65 - 40,54)m

- Bùn đất, cỏ rác lắng đọng nhiêu

2019

Số 476/QĐ-SNN ngày 27/11/2017

1.943

 

 

 

 

 

101

1.600

 

3

Nạo vét rạch Sông Tân (từ đường Bế Văn Cấm đến khu vực đường Lê Văn Lương)

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đô thị

Quận 7

L = 500m

- Brộng trung bình 10m-40m

- Bùn đất, cỏ rác lắng đọng nhiều

2019

Số 444/QĐ-SNN ngày 09/11/2017

2.841

 

 

 

 

 

148

1.989

 

4

Nạo vét rạch Ông Kích (từ cống hộp khu dân cư Phú Mỹ Hưng đến rạch Thủy Tiên)

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đô thị

Quận 7

L = 430m

- Brộng trung bình 20m

- Bùn đất, cỏ rác lắng đọng nhiều

2019

Số 36/QĐ-SNN ngày 12/01/2018

3.451

 

 

 

 

 

116

2.500

 

5

Nạo vét rạch Bến Ngựa (từ đường Huỳnh Tấn Phát đến sông Cầu Kinh)

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đô thị

Quận 7

L = 900m

- Brộng trung bình 15m

- Bùn đất, cỏ rác lắng đọng nhiều

2018

Số 427/QĐ-SNN ngày 30/10/2017

4.278

 

 

 

 

 

3.999

11

 

6

Nạo vét nhánh rạch Cây Bông (từ đường Nguyễn Hữu Thọ đến khu vực nhánh rạch Đĩa)

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đô thị

Huyện Nhà Bè

L = 700m

- Brộng trung bình 24m

- Bùn đất, cỏ rác lắng đọng nhiều

2019

Số 449/QĐ-SNN ngày 14/11/2017

5.005

 

 

 

 

 

114

3.200

 

7

Nạo vét rạch Bần Bông (từ đường Huỳnh Tấn Phát đến sông Nhà Bè)

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đô thị

Huyện Nhà Bè

L = 1.032m

- Brộng nạo vét (từ 1m đến 14m)

- Bùn đất, cỏ rác lắng đọng nhiều

2019

Số 477/QĐ-SNN ngày 27/11/2017

3.502

 

 

 

 

 

168

2.000

 

8

Nạo vét rạch Bà Môn (từ đường dẫn Cao tốc đến đường Nguyễn Hữu Trí)

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đô thị

Huyện Bình Chánh

- Chiều dài L=1.000m,

+ Phát quang cây cối hai bên bờ rạch, thanh thải lòng rạch.

+ Gia cố bờ rạch tại một số vị trí xung yếu để tránh sạt lở.

+ Nạo vét bùn đất với chiều sâu nạo vét trung bình 0,8m và bề rộng nạo vét theo hiện trạng.

2019

Số 393/QĐ-SNN ngày 29/10/2018

6.738

 

 

 

 

 

328

4.000

 

9

Nạo vét Rạch Bà Bướm (từ đường Huỳnh Tấn Phát đến đường Đào Trí)

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đô thị

Quận 7

- Chiều dài L=1,200m,

+ Phát quang cây cối hai bên bờ rạch, thanh thải lòng rạch.

+ Gia cố bờ rạch tại một số vị trí xung yếu để tránh sạt lở.

+ Nạo vét bùn đất với chiều sâu nạo vét trung bình 0,8m và bề rộng nạo vét theo hiện trạng.

2019

Số 419/QĐ-SNN ngày 30/10/2018

6.228

 

 

 

 

 

163

3.800

 

10

Nạo vét Rạch Cầu Gia (từ đường Đoàn Nguyễn Tun đến khu vực đường T11)

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đô thị

Huyện Bình Chánh

- Chiều dài L=700m,

+ Phát quang cây cối hai bên bờ rạch, thanh thải lòng rạch.

+ Gia cố bờ rạch tại một số vị trí xung yếu để tránh sạt lở.

+ Nạo vét bùn đất với chiều sâu nạo vét trung bình 0,8m và bề rộng nạo vét theo hiện trạng.

2019

Số 425/QĐ-SNN ngày 31/10/2018

4.496

 

 

 

 

 

211

2.700

 

11

Nạo vét Kênh p 4 (từ cửa xả trên đường Phạm Hùng đến rạch Xóm Củi)

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đô thị

Huyện Bình Chánh

- Chiều dài L=700m,

+ Phát quang cây cối hai bên bờ rạch, thanh thải lòng rạch.

+ Gia cố bờ rạch tại một số vị trí xung yếu để tránh sạt lở.

+ Nạo vét bùn đất với chiều sâu nạo vét trung bình 0,8m và bề rộng nạo vét theo hiện trạng.

2019

Số 414/QĐ-SNN ngày 30/10/2018

2.626

 

 

 

 

 

149

2.000

 

12

Nạo vét Rạch Bần Đôn đoạn 3 (từ khu vực đường số 6 đến khu vực đường Mai Văn Vĩnh)

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đô thị

Quận 7

- Chiều dài L=1.000m,

+ Phát quang cây cối hai bên bờ rạch, thanh thải lòng rạch.

+ Gia cbờ rạch tại một số vị trí xung yếu để tránh sạt lở.

+ Nạo vét bùn đất với chiều sâu nạo vét trung bình 0,8m và bề rộng nạo vét theo hiện trạng.

2019

Số 418/QĐ-SNN ngày 30/10/2018

4.932

 

 

 

 

 

199

3.000

 

1.4

Lưu vực Bắc thành phố

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dự án đền bù giải phóng mặt bằng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dự án đầu tư phát triển hệ thống thoát nước

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Lắp đặt hệ thống thoát nước đường Phan Văn Hớn (từ đường Trần Văn Mười đến kênh tiêu Liên Xã)

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đô thị

Huyện Hóc Môn

Chiều dài: L ~ 699m.

- Xây dựng mới cống tròn D800mm-D1200mm, cống hộp [3.0m x 2.0m] đấu nối vào kênh tiêu Liên xã.

- Xây dựng cống ngang bên trái tuyến có tiết diện D400mm.

- Tái lập phui đào, thảm bêtông nhựa mặt đường

2019-2020

Số 6088/QĐ- SGTVT ngày 29/10/2018

36.267

 

 

 

 

 

261

10.000

 

 

Dự án nạo vét sông, kênh, rạch

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Nạo vét kênh Lê Thị Riêng (từ đường TA05 đến sông Đá Hàn)

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đô thị

Quận 12

- Chiều dài L=610m,

+ Phát quang cây cối hai bên bờ rạch, thanh thải lòng rạch.

+ Gia cố bờ rạch tại một số vị trí xung yếu để tránh sạt lở.

+ Nạo vét bùn đất với chiều sâu nạo vét trung bình 1,2m và bề rộng nạo vét theo hiện trạng.

2019

Số 415/QĐ-SNN ngày 30/10/2018

3.966

 

 

 

 

 

197

2.000

 

1.5

Lưu vực Đông Bắc thành phố

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dự án đền bù giải phóng mặt bằng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dự án đầu tư phát triển hệ thống thoát nước

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dự án nạo vét sông, kênh, rạch

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Nạo vét mương dọc đường sắt (từ Tô Ngọc Vân đến số nhà 34 đường Linh Đông khu phố 7)

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đô thị

Quận Thủ Đức

- Chiều dài 1.150m

+ Phát quang cây cối hai bên bờ rạch, thanh thải lòng rạch.

+ Gia cố bờ rạch tại một số vị trí xung yếu để tránh sạt lở.

+ Nạo vét bùn đất với chiều sâu nạo vét trung bình 0,8m và bề rộng nạo vét theo hiện trạng.

2019

Số 424/QĐ-SNN ngày 31/10/2018

5.041

 

 

 

 

 

166

3.000

 

2

Nạo vét Rạch Bầu Hòn (từ số nhà 505/47 Quốc lộ 13 đến Sông Sài Gòn)

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đô thị

Quận Thủ Đức

- Chiều dài 560m

+ Phát quang cây cối hai bên bờ rạch, thanh thải lòng rạch.

+ Gia cố bờ rạch tại một số vị trí xung yếu để tránh sạt lở.

+ Nạo vét bùn đất với chiều sâu nạo vét trung bình 0,8m và bề rộng nạo vét theo hiện trạng.

2019

Số 392/QĐ-SNN ngày 29/10/2018

2.677

 

 

 

 

 

132

2.000

 

3

Nạo vét rạch Bình Thái (từ Ngã tư Bình Thái đến Rạch Đào (nhánh sông Sài Gòn))

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đô thị

Quận Thủ Đức

- Chiều dài 2.400m

+ Phát quang cây cối hai bên bờ rạch, thanh thải lòng rạch.

+ Gia cố bờ rạch tại một số vị trí xung yếu đtránh sạt lở.

+ Nạo vét bùn đất với chiều sâu nạo vét trung bình 0,8m và bề rộng nạo vét theo hiện trạng.

2019

Số 390/QĐ-SNN ngày 29/10/2018

5.235

 

 

 

 

 

293

3.000

 

4

Nạo vét Rạch ông Một (từ số nhà 557/1 đường số 7 đến Sông Sài Gòn)

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đô thị

Quận Thủ Đức

- Chiều dài L=350m,

+ Phát quang cây cối hai bên bờ rạch, thanh thải lòng rạch.

+ Gia cố bờ rạch tại một số vị trí xung yếu để tránh sạt lở.

+ Nạo vét bùn đất với chiều sâu nạo vét trung bình 0,8m và bề rộng nạo vét theo hiện trạng.

2019

Số 417/QĐ-SNN ngày 30/10/2018

1.803

 

 

 

 

 

128

1.400

 

1.6

Lưu vực Đông Nam thành phố

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dự án đền bù giải phóng mặt bằng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dự án đầu tư phát triển hệ thống thoát nước

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dự án nạo vét sông, kênh, rạch

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Nạo vét rạch Bến Chùa (từ cửa xả đường số 1 đến nhánh rạch chiếc)

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đô thị

Quận 9

- Chiều dài L=700m,

+ Phát quang cây cối hai bên bờ rạch, thanh thải lòng rạch.

+ Gia cố bờ rạch tại một số vị trí xung yếu để tránh sạt lở.

+ Nạo vét bùn đất với chiều sâu nạo vét trung bình 0,8m và bề rộng nạo vét theo hiện trạng.

2019

Số 391/QĐ-SNN ngày 29/10/2018

2.119

 

 

 

 

 

151

1.700

 

 

PHỤ LỤC 6

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC, GIẢI QUYẾT NGẬP SỬ DỤNG NGUỒN VỐN KHÁC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1161/QĐ-UBND ngày 23 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành phố)

Đơn vị: Triệu đồng

STT

Tên dự án

Chủ đầu tư

Địa điểm xây dựng

Năng lực thiết kế

KC-HT

Tổng nhu cầu

Nguồn vốn

Kế hoạch vốn năm 2019

Ghi chú Nguồn vốn

Tình hình tiến độ và kế hoạch thực hiện giai đoạn 2019

Lưu vực

NSTP

NSTW

PPP

ODA kết hợp PPP

 

TỔNG CỘNG

 

 

 

 

75.272.000

404.000

588.000

20.283.000

53.997.000

3.332.130

 

 

 

A

CÔNG TRÌNH CHUYỂN TIẾP

 

 

 

 

32.284.000

404.000

588.000

9.926.000

21.366.000

3.332.130

 

 

 

1.1

Lưu vực Trung tâm thành phố

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Dự án xóa giảm ngập do triều có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu khu vực Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty Cổ phần Tập đoàn Trung Nam

Quận 1, 4, 7 và huyện Nhà Bè

06 cống kiểm soát triều, 68 cống nhỏ và 7,8 km đê bao.

2016 - 2019

9.926.000

 

 

9.926.000

 

2.862.130

Đang triển khai theo hình thức PPP (Hợp đồng BT)

Đã thi công được 70% khối lượng, hoàn thành đưa vào vận hành năm 2019

Trung tâm, Nam thành phố

1.2

Lưu vực Tây thành phố

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3

Lưu vực Nam thành phố

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Dự án Cải thiện môi trường nước lưu vực kênh Bến Nghé-Tàu Hũ-Đôi-Tẻ (giai đoạn 2)

Ban Quản lý đầu tư công trình Giao thông đô thị Thành phố

Quận 4, 5, 6, 8, 10, 11, Tân Bình và Huyện Bình Chánh

Cải tạo kênh, trạm bơm, cống hộp, mở rộng nhà máy xử lý nước thải (từ 141.000m3/ng.đ lên 469.000m3/ng.đ)

2015 - 2019

11.281.000

 

 

 

11.281.000

400.000

Đang triển khai bằng nguồn ODA (Jica)

Đã hoàn thành 80% khối lượng, hoàn thành đưa vào vận hành năm 2019

Trung tâm, Nam Thành phố (Nâng cấp Nhà máy NLNT Bình Hưng)

1.4

Lưu vực Bắc thành phố

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5

Lưu vực Đông Bắc thành phố

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6

Lưu vực Đông Nam thành phố

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Dự án Vệ sinh môi trường lưu vực Nhiêu Lộc-Thị Nghè (giai đoạn 2)

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đô thị

Quận 2

Xây dựng hệ thống cống thu gom và nhà máy xử lý nước thải (480.000 m3/ng.đ)

2015 - 2020

10.085.000

 

 

 

10.085.000

2.000

Đang triển khai bằng nguồn ODA (WB)

Đang thi công hệ thống thu gom, hoàn thành hệ thống thu gom năm 2019, toàn bộ dự án năm 2020

Đông Nam thành phố (Nhà máy NLNT Nhiêu Lộc - Thị Nghè)

2

Bờ tả sông Sài Gòn đoạn còn lại (từ rạch Cầu Ngang đến khu đô thị Thủ Thiêm)

 

Quận 2, Thủ Đức

Xây dựng 8,2 km đê kè dọc bờ tả sông Sài Gòn

2017- 2020

992.000

404.000

588.000

 

 

68.000

Ngân sách thành phố và Ngân sách Trung ương (hỗ trợ có mục tiêu)

Năm 2019 triển khai thi công, hoàn thành năm 2020

Đông Nam thành phố

B

THỰC HIỆN GIAI ĐOẠN 2016 – 2020

 

 

 

 

42.988.000

0

0

10.357.000

32.631.000

0

 

 

 

1.1

Lưu vực Trung tâm thành phố

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Hồ điều tiết Khánh Hội

Ủy ban nhân dân Quận 4

Quận 4

Diện tích: 4,8ha, Chiều sâu dự kiến 6m, Khối lượng cần đào 225.000m3

2019- 2022

300.000

 

 

300.000

 

 

Đang kêu gọi PPP

Đang kêu gọi PPP

Lưu vực Trung tâm

2

Cải tạo rạch Xuyên Tâm

Sở Giao thông vận tải

Quận Bình Thạnh

Cải tạo kênh, xây dựng hoàn thiện hệ thống đường dọc kênh

2020- 2022

5.100.000

 

 

5.100.000

 

 

Đang kêu gọi PPP (Hợp đồng BT) vay PSIF(JICA)

Hiện đang thực hiện đề xuất dự án, hoàn thành giai đoạn sau 2020

Lưu vực Trung tâm

1.2

Lưu vực Tây thành phố

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Nhà máy xử lý nước thải lưu vực Tân Hóa Lò Gốm

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đô thị

Thành phố Hồ Chí Minh

300.000 m3/ngày; 01 trạm bơm, 01 hệ thống cống bao

2019- 2022

6.395.000

 

 

 

6.395.000

 

Đang kêu gọi vay ODA kết hợp PPP

03 lưu vực (Tây Sài Gòn, Bình Tân và Tân Hóa - Lò Gốm) gom thành 01 nhà máy (PPP): khởi công giai đoạn 2016 -2020, hoàn thành sau năm 2020. Hiện đang điều chỉnh quy hoạch cục bộ theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ

Tây thành phố

2

Xây dựng hệ thống thu gom và Nhà máy xử lý nước thải Tây Sài Gòn

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đô thị

Thành phố Hồ Chí Minh

150.000 m3/ngày; 01 trạm bơm, 01 hệ thống cống bao

7.700.000

 

 

 

7.700.000

 

3

Dự án nhà máy xử lý nước thải Bình Tân (nâng cấp, mở rộng nhà máy XLNT Bình Hưng Hòa)

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đô thị

Quận Bình Tân

180.000 m3/ngày; 01 trạm bơm, 01 hệ thống cống bao

6.724.000

 

 

 

6.724.000

 

4

Cải tạo hệ thống thoát nước mưa và nước thải Thành phố Hồ Chí Minh (lưu vực Tham Lương - Bến Cát - Nước Lên)

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đô thị

Quận Bình Tân

 

2018- 2022

6.268.000

 

 

 

6.268.000

 

Đang kêu gọi vay ODA nguồn vay ADB

Hiện đang đàm phán với ADB, khởi công năm 2019, hoàn thành năm 2022

Tây thành phố

5

Các dự án thành phần còn lại của dự án Quản lý rủi ro ngập khu vực Thành phố Hồ Chí Minh

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đô thị

Thành phố Hồ Chí Minh

 

2018- 2022

 

 

 

 

 

 

Đang kêu gọi vay ODA kết hợp PPP

Các hợp phần còn lại sẽ đầu tư bằng các nguồn khác.

Toàn thành phố

6

Dự án thành phần 3- Xây dựng hệ thống thoát nước mưa và ngăn triều lưu vực từ cầu Tham Lương đến sông Chợ Đệm

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đô thị

Quận Tân Bình, Tân Phú, Bình Tân, 8, h.Bình Chánh

Cải tạo kênh cấp, cấp 2 với tổng chiều dài 12.794m. Nạo vét xây dựng cống các kênh: Lương Bèo 1, Lương Bèo 2, Ponchen, Ponchen 1, kênh KM8, Bà Tiếng, Bà Tiếng 1

2019- 2021

1.000.000

 

 

1.000.000

 

 

Đang kêu gọi PPP

Đang kêu gọi đầu tư

Lưu vực Trung tâm, Tây thành phố, Nam thành phố

1.3

Lưu vực Nam thành phố

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Nạo vét trục thoát nước rạch Thủ Đào

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đô thị

Quận 8 và huyện Bình Chánh

- Bề rộng đáy B = 40 m; Chiều dài L = 4,434 km; Cao trình đáy:- 4 m

2020- 2022

522.000

 

 

522.000

 

 

Đang kêu gọi PPP

Khởi công và hoàn thành giai đoạn sau 2020

Nam thành phố

2

Nạo vét trục thoát nước rạch Ông Bé

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đô thị

Quận 8 và huyện Bình Chánh

- Bề rộng đáy B = 40 m; Chiều dài L = 3,324 km; Cao trình đáy: - 4 m; Kè hai bờ

2020- 2022

1.250.000

 

 

1.250.000

 

 

Đang kêu gọi PPP

Nam thành phố

3

Nạo vét trục thoát nước rạch Thầy Tiêu

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đô thị

Quận 7

- Bề rộng đáy B = 40 m; Chiều dài L = 3,6 km; Cao trình đáy: -4 m; Kè hai bờ

2020- 2022

385.000

 

 

385.000

 

 

Đang kêu gọi PPP

Nam thành phố

4

Cống Kiểm soát triều Sông Kinh

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đô thị

Huyện Nhà Bè

 

2020- 2022

1.200.000

 

 

1.200.000

 

 

Đang kêu gọi PPP

Khởi công và hoàn thành giai đoạn sau 2020

 

1.4

Lưu vực Bắc thành phố

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Dự án xây dựng trạm xử lý nước thải Bắc Sài Gòn 1

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đô thị

Thành phố Hồ Chí Minh

170.000 m3/ngày; 03 trạm bơm, 01 hệ thống cống bao

2020- 2023

5.544.000

 

 

 

5.544.000

 

Đang kêu gọi vay ODA kết hợp PPP

Khởi công và hoàn thành giai đoạn sau 2020

 

1.5

Lưu vực Đông Bắc thành phố

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Hồ điều tiết Gò Dưa phục vụ giảm ngập và ứng phó với biến đổi khí hậu

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đô thị

Quận Thủ Đức

- Xây dựng 03 hồ điều tiết diện tích 21,73ha.

- Nạo vét 15km kênh rạch.

- Xây dựng hệ thống trạm bơm 10m3/s

2019- 2022

600.000

 

 

600.000

 

 

Đang kêu gọi PPP

Đang kêu gọi PPP

Đông Bắc thành phố

1.6

Lưu vực Đông Nam thành phố

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC 7A

DANH MỤC CÁC VỊ TRÍ THI CÔNG DỰ ÁN LÀM ẢNH HƯỞNG ĐẾN HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1161/QĐ-UBND ngày 23 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành phố)

TS

STT

Tên đường

Quận

Phạm vi công trình

Tình trạng

Tên dự án Chủ đầu tư

Tình hình xử lý

 

 

 

 

Từ

Đến

 

 

 

Lưu vực Bắc Tàu Hũ

 

 

 

 

 

 

1

1

Mai Xuân Thưởng

6

Lê Quang Sung

Võ Văn Kiệt

Số 94 Khuôn nắp 90x90x6 bị bể. Số 254, 211B Khuôn 90x90x6 bị bể. Đối diện trụ sở dân phòng Khuôn 75x75x6 bị bể. Số 210 Khuôn 90x90x6 bị bể và lún. Hẻm 229 Khuôn 90x90x10 bị bể.

Ban quản lý ĐTXD Công trình Giao thông Đô thị thành phố. Dự án Cải thiện môi trường nước TPHCM. Lưu vực kênh Tàu hủ-Bến Nghé, Đôi,Tẻ

Tiếp tục đề xuất Ủy ban nhân dân Quận 6 triển khai trả lại hiện trạng ban đầu trong Quý IV năm 2019

2

2

Bình Tây

6

Bãi Sậy

Võ Văn Kiệt

ĐVTC chặn vách ngăn dòng trong lòng cống trước SN 36A. và xả đất cát trong hầm ga trước SN 42; Số 2 Nắp 90x90x6 bị bể. Đối diện số 79 Khuôn 90x90x6 bị lún sụp.

3

3

Ngô Nhân Tịnh

6

Lê Quang Sung

Hải Thượng Lãn Ông

ĐVTC đã phá bỏ, lấp một đoạn mương gô và xả cát, đá xuống mương gô. Tại giao lộ Hải Thượng Lãn Ông - Ngô Nhân Tịnh xả cát đá xuống hầm ga.

Lưu vực Nam Tham Lương

 

 

 

 

 

 

4

1

Thanh Đa

BThạnh

Số nhà 10 - lô J

- Xây dựng nhà, đóng cọc bêtông kích thước (0,25m x 0,25m) xuyên qua lòng cống thoát nước.

- Ngày 9/10/2014, Trung tâm Chống ngập đã làm việc cùng UBND quận Bình Thạnh và cùng ghi nhận lại hiện trạng, tuy nhiên đến nay quận Bình Thạnh vẫn chưa xử lý.

Nhà tư nhân

Tiếp tục đề xuất Ủy ban nhân dân Quận Bình Thạnh triển khai trả lại hiện trạng ban đầu trong Quý IV năm 2019

5

2

Rạch Cầu Cụt

Gò Vấp

Khu đất sau chung cư Hưng Gia Phúc

Đóng cừ lộp tôn, đổ xà bần lấn chiếm rạch dài 5m x 8m

- Chủ lô đất đóng cừ tràm và san lấp mặt bằng lấn rạch từ 1,5m - 3m, chiều dài 15m, làm thu hẹp dòng chảy.

- Trung tâm Chống ngập đã phối hợp với Thanh tra Sở GTVT, Thanh tra Sở XD, UBND quận Gò Vấp, UBND phường 14, Công ty TNHH MTV Thoát nước đô thị phối hợp xử lý (theo biên bản ngày 04/2/2015).

- Ngày 11/2/2015, Công ty TNHH MTV Thoát nước đô thị đã có công văn số 227/TNĐT-TNM gửi các đơn vị liên quan phối hợp xử lý.

- Ngày 12/2/2015, Sở GTVT có công văn số 1252/SGTVT-CTN gửi UBND quận Gò Vấp chủ trì xử lý.

- Ngày 02/3/2015, TTCN có công văn số 212/TTCN-QLTN gửi UBND quận Gò Vấp, Sở Xây dựng phối hợp xử lý.

- Ngày 20/3/2015, UBND quận Gò Vấp đã mời các đơn vị liên quan họp và yêu cầu UBND phường 14 xác định chủ sở hữu sử dụng lô đất để xử lý.

- Ngày 02/01/2018 UBND Phường 14 có văn bản số 01/UBND về xử lý lấn chiếm hệ thống thoát nước Rạch Cầu Cụt. Tuy nhiên, UBND Phường 14 chưa tiếp xúc được với Bà Nguyễn Thanh Tình (chủ sử dụng đất)

Nhà tư nhân

Tiếp tục đề xuất Ủy ban nhân dân Quận Gò Vấp triển khai trả lại hiện trạng ban đầu trong Quý IV năm 2019

Lưu vực Nam Thành phố

 

 

 

 

 

 

6

2

Nguyễn Hữu Thọ (Giai đoạn 1)

NB

Cửa xả cầu Bà Chiêm

- Lắp đặt hàng rào lấn chiếm 02 hầm ga và cửa xả.

- Đã lập Biên bản ngày 21/03/2016 đề nghị Chủ đầu tư di dời hàng rào tôn.

Khu dân cư Cao cấp Bảo Long; CĐT: HD REAL; ĐVTC: Cty TNHH Xây dựng và Tư vấn Thiết kế CDE.

Tiếp tục đề xuất Ủy ban nhân dân Quận Nhà Bè triển khai trả lại hiện trạng ban đầu trong Quý IV năm 2019

7

3

Nguyễn Hữu Thọ (Giai đoạn 1)

NB

Rạch Cầu Số 2

San lấp mặt bằng lấn chiếm rạch thu hẹp dòng chảy ảnh hưởng đến thoát nước đường Nguyễn Hữu Thọ. Cửa xả cầu số 2 đơn vị thi công xây dựng văn phòng làm việc trên tuyến cống băng ra cửa xả. Lấp 01 hầm ga thoát nước.

Dự án Dragon Hill Residence and suites II

- Chủ đầu tư: Công ty Phú Long

8

5

Huỳnh Tấn Phát

7

Cửa xả 412

 

San lấp mặt bằng đổ đất làm thu hẹp dòng chảy

- Chủ đầu tư: Doanh nghiệp tư nhân Khách Sạn Thiên Hà

- Đã được UBND Thành phố đã chấp thuận chủ trương cho doanh nghiệp Thiên Hà thuê đất để lập dự án Khu Công viên chức năng, tại Quyết định số 2696/QĐ-UBND ngày 31/5/2014, UBND Quận 7 đã Công văn số 6398/UBND-QLDT ngày 26/9/2016 đề nghị Sở Giao thông vận tải và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu điều chỉnh phân cấp Ao cá Hương tràm.

Tiếp tục đề xuất Ủy ban nhân dân Quận 7 triển khai trả lại hiện trạng ban đầu trong Quý IV năm 2019

Lưu vực Bắc Thành phố

 

 

 

 

 

9

1

Song Hành QL22

HM

Lê Lợi

Dương Công Khi

Cây xanh 2128, SN 126/3K, SN 128/2C - xã Tân Hiệp - Công trình thi công mạng lưới cấp nước thi công tuyến ống cấp nước băng ngang sàn thu nước làm hẹp miệng thu nước và sạt tường, bể sàn thu nước

CĐT: Tổng công ty cấp nước Sài Gòn TNHH MTV

Tiếp tục đề xuất Ủy ban nhân dân Quận Hóc Môn triển khai trả lại hiện trạng ban đầu trong Quý IV năm 2019

10

2

Song Hành QL22

HM

Nguyễn Ảnh Thủ

Nhà Vuông

Thế giới mắt kính, quán cơm Anh Dũng - xã Trung Chánh - Công trình thi công mạng lưới cấp nước thi công tuyến ống cấp nước băng ngang sàn thu nước làm cản trở dòng chảy

CĐT: Tổng công ty cấp nước Sài Gòn TNHH MTV

11

3

Song Hành QL22

12

Nguyễn Văn Quá

Quốc lộ 1

SN 1/19D1, 29/28, 29/30, 29/24 - Phường Tân Hưng Thuận

CĐT: Tổng công ty cấp nước Sài Gòn TNHH MTV

Tiếp tục đề xuất Ủy ban nhân dân Quận 12 triển khai trả lại hiện trạng ban đầu trong Quý IV năm 2019

12

4

Tỉnh Lộ 8

CC

Tỉnh Lộ 2

Trần Văn Chẩm

Góc Trần Văn Chẩm - xã Phước Vĩnh An - Dự án đặt ống cấp nước đào bể đoạn cống thoát nước băng đường 6md

DA: Đầu tư phát triển hệ thống cấp nước và phân phối nước sạch trên địa bàn Huyện Củ Chi

CĐT: Công ty CP hạ tầng nước Sài Gòn ĐVTC: Công ty CP đầu tư xây dựng Tuấn Lộc

Tiếp tục đề xuất Ủy ban nhân dân Quận Củ Chi triển khai trả lại hiện trạng ban đầu trong Quý IV năm 2019

13

5

Quốc lộ 22

CC

Tỉnh Lộ 8

UBND xã Phước Hiệp

SN 314 - xã Phước Hiệp - Dự án đặt ống cấp nước gần mương thoát nước làm lún đoạn mương B400 dài 12m

14

6

Quốc lộ 22

CC

Cầu An Hạ

Tỉnh Lộ 2

Dự án đặt ống cấp nước đấu xuyên mương B400

 

 

15

7

Quốc lộ 22

CC

UBND xã Phước Thạnh

Tỉnh Lộ 7

Trước UBND Xã Phước Thạnh. Dự án đặt ống cấp nước đấu xuyên mương B400

 

16

8

Quốc lộ 22

HM

Ngã Tư Trung Chánh

Lê Lợi

Dự án đặt ống cấp nước vào nhà dân đấu xuyên mương B400

Dự án: Phát triển mạng lưới cấp nước xã Tân Xuân Huyện Hóc Môn CĐT: Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn ĐVTC: Công ty Cổ Phần Đại Lộc

Tiếp tục đề xuất Ủy ban nhân dân Quận Hóc Môn triển khai trả lại hiện trạng ban đầu trong Quý IV năm 2019

17

10

Tô Ký

12

Khu vực chợ Ngã Ba Bầu

Đơn vị thi công tháo dỡ 2 đoạn cống D800 để thi công chợ. Đã lập biên bản với chủ đầu tư ngày 15/11/2017 và có Công văn số 2532/TTCN-QLTN ngày 17/11/2017

Công trình: Cải tạo, sửa chữa chợ Ngã Ba Bầu.

CĐT: Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình Quận 12.ĐVTC: Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Thiên Bảo.

Tiếp tục đề xuất Ủy ban nhân dân Quận 12 triển khai trả lại hiện trạng ban đầu trong Quý IV năm 2019

 

PHỤ LỤC 7B

DANH MỤC CỬA XẢ BỊ LẤN CHIẾM TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1161/QĐ-UBND ngày 23 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành phố)

STT

STT

Tên đường

Lý trình

Vị trí lấn chiếm

Kích thước cống (mm)

Cửa xả

Tình hình lấn chiếm

Kết quả - kiến nghị

Từ

Đến

Tổng cộng

 

 

 

 

38

 

 

Quận 4 (1 tuyến)

 

 

 

 

7

 

 

1

1

Tôn Thất Thuyết

Nguyễn Tất Thành

Nhà máy đay

Đối diện 182B (1A)

D800

1

Nhà dân xây dựng trên tuyến cống băng cửa xả

Tiếp tục đề xuất Ủy ban nhân dân Quận 4 triển khai trả lại hiện trạng ban đầu trong Quý IV năm 2019

Đối diện đường mới mở

D400

1

Nhà dân xây dựng trên tuyến cống băng cửa xả

Đối diện số 237

D400

1

Nhà dân xây dựng trên tuyến cống băng cửa xả

Đối diện số 272

D400

1

Nhà dân xây dựng trên tuyến cống băng cửa xả

 

 

 

 

 

Cửa xả Nguyễn Khoái

D1000

1

Chốt dân phòng xây dựng trên cống băng cửa xả

 

 

 

 

 

S82 (Đối diện số 294)

D400

1

Nhà dân xây dựng trên tuyến cống băng cửa xả và hầm ga

 

 

 

 

 

S83 (Đối diện số 298)

D400

1

Nhà dân xây dựng trên tuyến cống băng cửa xả

Quận 8 (4 tuyến)

 

 

 

 

24

 

 

2

1

Nguyễn Duy

Lê Quang Kim

Bùi Huy Bích

Số nhà 13; đối diện số nhà 38A; số nhà 153 góc Phạm Hùng; đối diện số nhà 268; đối diện số nhà 304; đối diện số nhà 316; kế số nhà 379A; góc Dã Tượng; đối diện số nhà 484; số nhà 625K.

D400

11

Nhà dân xây dựng trên tuyến cống băng cửa xả

Tiếp tục đề xuất Ủy ban nhân dân Quận 8 triển khai trả lại hiện trạng ban đầu trong Quý IV năm 2019.

Đối diện số nhà 63 8K

D400

2

Số nhà 707A; số nhà 829A; kế số nhà 935; góc Nguyễn Chế Nghĩa; số nhà 961; số nhà 950

D400

6

3

2

Hoài Thanh

Ngô Sĩ Liên

Hoàng Sĩ Khải

Đối diện số nhà 102

D1200

1

4

3

Dương Bá Trạc

Cửa xả nhánh 1

 

Đối diện số nhà 26

D600

1

5

4

Phạm Thế Hiển

Cầu Nhị Thiên Đường

Ba Tơ

Cầu Bà Tàng

D800

1

 

 

 

 

 

Kế chợ Bình An

D800

1

 

 

 

 

 

Dương Bá Trạc

Cầu Mật

Đối diện số nhà 97 ra cửa xả

D600

1

 

 

Quận 12 (2 tuyến)

 

 

 

 

4

 

 

6

2

Nguyễn Văn Quá

Cửa xả

Cửa xả rạch Cầu Suối

D1000

1

Người dân làm nhà trên cửa xả

Tiếp tục đề xuất Ủy ban nhân dân Quận 12 triển khai trả lại hiện trạng ban đầu trong Quý IV năm 2019

7

4

Hà Huy Giáp

Cầu An Lộc

Cầu Phú Long

Cửa xả Rạch Giao Khẩu

D1000

1

Cửa xả nằm trong hàng rào nhà dân

Cửa xả cầu Ga 2

D1000

1

Cửa xả nằm trong hàng rào nhà dân

Cửa xả cầu Ga 2

D600

1

Cửa xả nằm trong hàng rào nhà dân

Quận Bình Thạnh (3 tuyến)

 

 

 

 

3

 

 

8

1

Ung Văn Khiêm

Đài liệt sỹ

Điện Biên Phủ

175

Φ1000

1

Nhà dân xây dựng trên cửa xả

Tiếp tục đề xuất Ủy ban nhân dân Quận Bình Thạnh triển khai trả lại hiện trạng ban đầu trong Quý IV năm 2019

9

2

Vũ Tùng

Đinh Tiên Hoàng

Cửa xả

167

Φ800

1

Nhà dân xây dựng trên cửa xả

10

3

Nơ Trang Long

Cửa xả Cầu Băng Ky

Cửa xả (nhà số 336)

D1000

1

Người dân lấp cửa xả và xây dựng sàn lên trên

 

PHỤ LỤC 7C

DANH MỤC HẦM GA BỊ LẤN CHIẾM TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1161/QĐ-UBND ngày 23 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành phố)

TS

STT

Tên đường

Lý trình

Vị trí lấn chiếm

Hầm ga

Tình hình lấn chiếm

Kế hoạch thực hiện năm 2019

Từ

Đến

Tổng cộng

 

 

 

62

 

 

Quận 3 (1 tuyến)

 

 

 

3

 

 

1

1

Lý Chính Thắng

Bà Huyện Thanh Quan

Hai Bà Trưng

Số 196C, 192, 194, 188

3

Nhà dân xây dựng trên hầm ga

Tiếp tục đề xuất Ủy ban nhân dân Quận 3 triển khai trả lại hiện trạng ban đầu trong Quý IV năm 2019.

Quận 4 (1 tuyến)

 

 

 

1

 

 

2

1

Xóm Chiếu

Nguyễn Tất Thành

Cuối đường

Số B107

1

Nhà dân xây dựng trên hầm ga

Tiếp tục đề xuất Ủy ban nhân dân Quận 4 triển khai trả lại hiện trạng ban đầu trong Quý IV năm 2019

Quận 6 (1 tuyến)

 

 

 

3

 

 

3

1

Gia Phú

Mai Xuân Thưởng

Phạm Phú Thứ

Số 381, 397, 451.

3

Nhà dân xây dựng trên hầm ga

Tiếp tục đề xuất Ủy ban nhân dân Quận 6 triển khai trả lại hiện trạng ban đầu trong Quý IV năm 2019

Quận 8 (1 tuyến)

 

 

 

4

 

 

4

1

Hưng Phú

Gần Cầu Chữ Y

Gần Lê Quang Kim

Số nhà 302, Kế số nhà 310A, số 310A, số nhà 310.

4

Nhà dân xây dựng trên hầm ga

Chưa trả lại hiện trạng hầm ga. Đề nghị các đơn vị chức năng phối hợp xử lý triệt để.

Quận 9 (2 tuyến)

 

 

 

2

 

 

5

1

Đỗ Xuân Hợp

Trường Kỹ Nghệ 2

Đại lộ III

Hầm ga nằm nhà số 642

1

Hầm ga nằm trong nhà dân

Tiếp tục đề xuất Ủy ban nhân dân Quận 9 triển khai trả lại hiện trạng ban đầu trong Quý IV năm 2019

6

2

Lê Văn Việt

Lê Lợi

Man Thiện

Số nhà 260

1

Quận 10 (1 tuyến)

 

 

 

1

 

 

7

1

Cách mạng Tháng 8

Nguyễn Thị Minh Khai

Điện Biên Phủ

Số 601

1

Nhà dân xây dựng trên 1/2 hầm ga

Tiếp tục đề xuất Ủy ban nhân dân Quận 10 triển khai trả lại hiện trạng ban đầu trong Quý IV năm 2019.

Quận 11 (4 tuyến)

 

 

 

6

 

 

8

1

Nguyễn Thị Nhỏ

Lữ Gia

Thiên Phước

Số 88B, 106,130

3

Nhà dân xây dựng trên hầm ga

Tiếp tục đề xuất Ủy ban nhân dân Quận 11 triển khai trả lại hiện trạng ban đầu trong Quý IV năm 2019

9

2

Thuận Kiều

Trần Quý

Nguyễn Chí Thanh

Số 54

1

Nhà dân xây dựng trên hầm ga

10

3

Lạc Long Quân

Phú Thọ

Rạch Cầu Mé

SN51

1

Nhà dân xây dựng trên hầm ga

11

4

Dương Tử Giang

Tân Khai

Nguyễn Chí Thanh

Số 185

1

Nhà dân xây dựng trên hầm ga

 

Quận Gò Vấp (3 tuyến)

 

 

 

13

 

 

12

1

Phạm Văn Chiêu

Thống nhất

Quang Trung

Số 498; 5/22 -Phường 16; số 44/5L; 196 -phường 9; số 548; 360; 172-phường 9; số 259;358;26/10; 7/22-phường 9.

7

Nhà dân xây dựng trên hầm ga

Tiếp tục đề xuất Ủy ban nhân dân Quận Gò Vấp triển khai trả lại hiện trạng ban đầu trong Quý IV năm 2019.

13

2

Phan Huy Ích

Quang Trung

Huỳnh Văn nghệ

Số nhà 200; 222; 232; 280; 310; kế 330; 362; 412;50/5A.

4

Nhà dân xây dựng trên hầm ga

 

14

3

Huỳnh Khương An

Nguyễn Văn Nghi

Đường số 1

Số nhà 7; 13; 19; 45; 68; 72; 84-phường 5

2

Nhà dân xây dựng trên hầm ga

 

Quận Phú Nhuận (2 tuyến)

 

 

 

7

 

 

15

1

Phùng Văn Cung

Đường ray

Phan Xích Long

Số 277; đối diện số 134; 118; 209; 145; đối diện số 145.

6

Nhà dân xây dựng trên hầm ga

 

16

3

Nguyễn Kiệm

Hoàng Văn Thụ

Ranh Gò Vấp

Số 563

1

Nhà dân xây dựng trên hầm ga

 

Quận Tân Bình (8 tuyến)

 

 

 

22

 

 

17

1

Nguyễn Thị Nhỏ

Lữ Gia

Thiên Phước

Số 145

1

Nhà dân xây dựng trên hầm ga

Tiếp tục đề xuất Ủy ban nhân dân Quận Tân Bình triển khai trả lại hiện trạng ban đầu trong Quý IV năm 2019

18

2

Huỳnh Lan Khanh

cuối đường

Phổ Quang

Đối diện chùa Phổ Quang

1

Nhà dân xây dựng trên hầm ga

 

19

3

Bùi Thị Xuân

Lê Văn Sỹ

Kênh Nhiêu Lộc

Số 273; số 247

2

Nhà dân xây dựng trên hầm ga

 

20

4

Lý thường Kiệt

Lạc Long Quân

Ngã tư bảy hiền

Số 705; số 721

2

Nhà dân xây dựng trên hầm ga

 

21

5

Cộng Hòa

Vòng xoay Lăng Cha Cả

Trường Chinh

Số 95; số 77; số 69A

3

Nhà dân xây dựng trên hầm ga

 

22

6

Ba Vân

Nguyễn Hồng Đào

Âu Cơ

Số nhà 98

1

Nhà dân xây dựng trên hầm ga

 

23

7

Phạm Phú Thứ

Lạc Long Quân

Võ Thành Trang

Số nhà 60A

1

Nhà dân xây dựng trên hầm ga

 

24

8

Phan Huy Ích

Trường Chinh

Huỳnh Văn Nghệ

Số 14/2; 14/32; 28A; 36A; 44A; 92; 98B; Nhà máy dầu Tường An (2 hầm ở vườn cây); 136; các vị trí lấn chiếm thuộc Phường 15.

11

Nhà dân xây dựng trên hầm ga

 

 

PHU LỤC 7D

DANH MỤC CÁC TUYẾN KÊNH RẠCH BỊ LẤN CHIẾM TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1161/QĐ-UBND ngày 23 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành phố)

TS

STT

Tên Kênh Rạch

Vị trí lấn chiếm

Tình hình lấn chiếm

Mức độ ảnh hưởng

Tình hình giải quyết

Kết quả - kiến nghị

QUẬN 7 (9 tuyến)

1

1

Nhánh rạch trước cửa xả số 1 đường Nguyễn Hữu Thọ

- Cửa xả số 1 đường Nguyễn Hữu Thọ

Người dân tự ý san lấp và thay thế bằng cống thoát nước.

Gây ngập cho tuyến đường Nguyễn Hữu Thọ (đoạn từ cầu Kênh Tẻ đến siêu thị Lotter Mart) và đường số 15 (đoạn từ Lê Văn Lương đến Nguyễn Hữu Thọ).

- Trung tâm Chống ngập đã có văn bản số 352/TTCN-QLTN ngày 01 tháng 04 năm 2013 và số 631/TTCN-QLTN ngày 4/6/2013.

- Sở Giao thông vận tải đã có văn bản số 10809/SGTVT-CTN ngày 18/6/2013.

- UBND Quận 7 đã giao Phòng QLĐT tổ chức đo đạc, lập bản đồ hiện trạng-vị trí khôi phục ranh, mốc bồi thường giải phóng mặt bằng Nguyễn Hữu Thọ, trong đó có cửa xả số 1,

- Một phần Khu đất đã được Quận 7 cấp cho bà Đoàn Thị Tý chủ quyền số 00363 QSDĐ/118/HĐCN-2000 .

- Đang triển khai thực hiện trong quý III/2018, Tiếp tục theo dõi kế hoạch thực của UBND Quận 7

Tiếp tục đề xuất Ủy ban nhân dân Quận 7 triển khai trả lại hiện trạng ban đầu trong Quý IV năm 2019

2

2

Rạch Bà Bướm nhánh 3

- Cửa xả đường Phú Thuận.

Người dân xây dựng trên lòng rạch và lắp đặt cống  Φ300.

- Thu hẹp lòng rạch, làm hạn chế khả năng thoát nước của tuyến rạch và gây ngập đường Phú Thuận.

- Công ty TNHH MTV thoát nước đô thị đã gởi văn bản số 550/TNĐT-TNM ngày 08/11/2011; 77/TNĐT-TNM ngày 12/01/2011; 2050/TNĐT-TNM ngày 18/10/2011 và 459/TNĐT-TNM ngày 02/04/2012 và văn bản số 817/TNĐT-TNM ngày 21/5/2013 cho các đơn vị chức năng giải quyết.

- Đã được UBND Phường Phú Thuận đề xuất UBND Quận 7 đưa vào chương trình 5 sạch, 2 xanh; Chương trình phát triển điểm sáng khu dân cư sạch và xanh trên địa bàn Phường; dự kiến thực hiện trong quý III/2018 - Đang triển khai thực hiện trong quý III/2018, Tiếp tục theo dõi kế hoạch thực của UBND Quận 7.

Tiếp tục đề xuất Ủy ban nhân dân Quận 7 triển khai trả lại hiện trạng ban đầu trong Quý IV năm 2019

 

 

 

- Cách cửa xả khoảng 150m.

Một số nhà dân lấn chiếm, xây dựng sát bờ rạch và lòng rạch.

 

 

 

3

3

Rạch Sông Tân

- Số nhà 26A (số cũ 46/2B) đường số 1, Phường Tân Kiểng

Đóng cừ lộp tôn, đổ xà bần lấn chiếm rạch dài 5m x 8m

- Thu hẹp lòng rạch và hạn chế khả năng thoát nước của tuyến rạch.

- Công ty TNHH MTV thoát nước đô thị đã gởi văn bản số 550/TNĐT-TNM ngày 08/11/2011; 77/TNĐT-TNM ngày 12/01/2011; 2050/TNĐT-TNM ngày 18/10/2011 và 459/TNĐT-TNM ngày 02/04/2012 và văn bản số 817/TNĐT-TNM ngày 21/5/2013 cho các đơn vị chức năng giải quyết.

- Ủy ban nhân dân Phường Tân Kiểng, Quận 7 đã tổ chức xử lý, do vi phạm xảy ra đã hết thời hiệu xử phạt hành chính, cá nhân vi phạm đã có cam kết bằng văn bản - sẽ tổ chức tháo dỡ không bồi thường, hỗ trợ di dời khi nhà nước thực hiện giải tỏa để thực hiện dự án.

Tiếp tục đề xuất Ủy ban nhân dân Quận 7 triển khai trả lại hiện trạng ban đầu trong Quý IV năm 2019

4

4

Rạch Tam Đệ

Cách cửa xả khoảng 200m (Khu Đường thủy nội địa quản lý)

Người dân đóng cừ dựng chòi tạm (2m x 6m) trên lòng rạch

- Thu hẹp lòng rạch và hạn chế khả năng thoát nước của tuyến rạch.

- Trung tâm Chống ngập có văn bản số 310/TTCN-QLTN ngày 25/3/2013 đề nghị xử lý.

- UBND Quận 7 đã có Công văn số 4223/UBND-QLDT ngày 22/6/2016 về các trường hợp lấn chiếm sông, kênh, rạch trên địa bàn do Khu Quản lý đường thủy nội địa quản lý, đề nghị Thanh tra Sở Giao thông vận tải ban hành Quyết định cưỡng chế và bổ sung khôi phục hiện trạng ban đầu

Tiếp tục đề xuất Ủy ban nhân dân Quận 7 triển khai trả lại hiện trạng ban đầu trong Quý IV năm 2019

5

5

Rạch Cây Me

- Từ Ban chỉ huy Quân sự 7 vào khoảng 50m

Người dân lấn chiếm xây nhà gỗ (khoảng 4-5 nhà)

- Thu hẹp lòng rạch và hạn chế khả năng thoát nước của tuyến rạch.

- Trung tâm Chống ngập có văn bản số 310/TTCN-QLTN ngày 25/3/2013 đề nghị xử lý.

- Ủy ban nhân dân Phường Phú Thuận, Quận 7 đã tổ chức xử lý, do vi phạm xảy ra đã hết thời hiệu xử phạt hành chính, cá nhân vi phạm đã có cam kết bằng văn bản - sẽ tổ chức tháo dỡ không bồi thường, hỗ trợ di dời khi nhà nước thực hiện giải tỏa để thực hiện dự án

Tiếp tục đề xuất Ủy ban nhân dân Quận 7 triển khai trả lại hiện trạng ban đầu trong Quý IV năm 2019

6

6

Rạch Bần Đôn

- Tại số nhà 12,18,38-đường số 12, phường Tân Quy.

- Tại số nhà 37A,37B,37C, 39A đường số 14, phường Tân Quy.

- Số nhà 113/14; 113/14/10 đường số 47, Khu phố 4, phường Tân Quy.

- Số nhà 56A/63, phường Tân Quy.

- Kế số nhà 2/20A, đường 79 Khu phố 1, phường

Người dân đóng cừ tràm, đổ sà bần lấn chiếm lòng rạch.

- Thu hẹp lòng rạch và hạn chế khả năng thoát nước của tuyến rạch.

- Trung tâm Chống ngập có văn bản số 310/TTCN-QLTN ngày 25/3/2013 đề nghị xử lý.

- Ủy ban nhân dân Phường Tân Quy, Quận 7 đã tổ chức xử lý, do vi phạm xảy ra đã hết thời hiệu xử phạt hành chính, cá nhân vi phạm đã có cam kết bằng văn bản - sẽ tổ chức tháo dỡ không bồi thường, hỗ trợ di dời khi nhà nước thực hiện giải tỏa để thực hiện dự án

Tiếp tục đề xuất Ủy ban nhân dân Quận 7 triển khai trả lại hiện trạng ban đầu trong Quý IV năm 2019

7

7

Rạch Ông Đội nhánh 1

- Từ cầu Kênh Tẻ vào 80m

Nhà dân lấn chiếm hoàn toàn lòng rạch để dựng sàn

- Thu hẹp lòng rạch và hạn chế khả năng thoát nước của tuyến rạch.

- Trung tâm Chống ngập có văn bản số 310/TTCN-QLTN ngày 25/3/2013 để giải quyết.

- Đã được UBND Phường Phú Thuận đề xuất UBND Quận 7 đưa vào chương trình 5 sạch, 2 xanh; Chương trình phát triển điểm sáng khu dân cư sạch và xanh trên địa bàn Phường; dự kiến thực hiện trong quý III/2018.

- Đang triển khai thực hiện trong quý III/2018, Tiếp tục theo dõi kế hoạch thực của UBND Quận 7.

Tiếp tục đề xuất Ủy ban nhân dân Quận 7 triển khai trả lại hiện trạng ban đầu trong Quý IV năm 2019.

8

8

Rạch Bến Ngựa

- Số 435/89/3 8A (kế sân banh), phường Tân Thuận Đông.

- Số 25/7F, khu phố 1, phường Tân Thuận Đông.

Nhà dân lấn chiếm lòng rạch

- Thu hẹp lòng rạch và hạn chế khả năng thoát nước của tuyến rạch.

- Trung tâm Chống ngập có văn bản số 310/TTCN-QLTN ngày 25/3/2013 đề nghị xử lý.

- Ủy ban nhân dân Phường Tân Thuận Đông, Quận 7 đã tổ chức xử lý, do vi phạm xảy ra đã hết thời hiệu xử phạt hành chính, cá nhân vi phạm đã có cam kết bằng văn bản - sẽ tổ chức tháo dỡ không bồi thường, hỗ trợ di dời khi nhà nước thực hiện giải tỏa để thực hiện dự án

Tiếp tục đề xuất Ủy ban nhân dân Quận 7 triển khai trả lại hiện trạng ban đầu trong Quý IV năm 2019.

 

 

 

- Gần nhà số 435/21/14, phường Tân Thuận Đông.

Người dân đổ đất, xây dựng nhà làm thu hẹp dòng chảy.

- Thu hẹp lòng rạch và hạn chế khả năng thoát nước của tuyến rạch.

 

9

9

Rạch Ông Đội 1 - rạch Ấp Chiến lược

- SN 793/55/12A

- SN 793/55/12

Nhà dân đóng cừ và đổ cát, làm hàng rào B40 lấn chiếm rạch

- Thu hẹp lòng rạch và hạn chế khả năng thoát nước của tuyến rạch.

- Cty TNĐT đã gửi CV số 2101/TNĐT-TNM ngày 14/11/2014.

- Đã được UBND Phường Phú Thuận đề xuất UBND Quận 7 đưa vào chương trình 5 sạch, 2 xanh; Chương trình phát triển điểm sáng khu dân cư sạch và xanh trên địa bàn Phường; dự kiến thực hiện trong quý III/2018.

- Đang triển khai thực hiện trong quý III/2018, Tiếp tục theo dõi kế hoạch thực của UBND Quận 7.

Tiếp tục đề xuất Ủy ban nhân dân Quận 7 triển khai trả lại hiện trạng ban đầu trong Quý IV năm 2019

QUẬN 9 (03 tuyến)

10

1

Nhánh rạch Lân 2

Hộ dân tại số nhà 121, Đường số 2 -Phường Tăng Nhơn Phú - Quận 9

Hộ dân xây dựng tường rào bằng gạch trên bờ tuyến nhánh rạch Lân

 

Tiếp tục đề xuất Ủy ban nhân dân Quận 9 triển khai trả lại hiện trạng ban đầu trong Quý IV năm 2019

 

 

 

Hộ dân tại khu phố 1 -Phường Tăng Nhơn Phú B- Quận 9

Hộ dân tự ý san lấp rạch đặt cống D600

 

 

11

2

Rạch 5

Đầu rạch 5, Phường Hiệp Phú - Quận 9

Hộ dân tự ý san lấp 132m rạch đặt cống D1000

 

 

12

3

Kênh Một Tấn

Trước khu nhà ở chung cư Công ty TNHH Đầu tư kinh doanh bất động sản Saphire (cổng ra đường Võ Chí Công)

- Thu hẹp lòng rạch và hạn chế khả năng thoát nước của tuyến rạch.

Sở Giao thông vận tải có công văn số 21206/SGTVT-KTngày 26/12/2017 chấp thuận chủ trương cho Công ty TNHH Đầu tư kinh doanh bất động sản Saphire xây dựng tạm cống hộp băng kênh Một tấn (rộng 14m và dài 25m) với thời gian sử dụng tạm 5 năm

Trung tâm Chống ngập theo dõi

QUẬN 12 (02 tuyến)

13

1

Rạch Cầu Suối

Cửa xả Nguyễn Văn Quá - Phường Đông Hưng Thuận

Thu hẹp lòng rạch và hạn chế khả năng thoát nước của tuyến rạch

- Đã báo địa phương trong cuộc kiểm tra thực địa tình hình lấn chiếm với Chủ tịch UBND TP ngày 16/9/2016 đến nay chua được xử lý -Ngày 13/2/2017, TTCNđã lập BB với UBND quận nhưng đến nay vẫn chưa được xử lý.

Tiếp tục đề xuất Ủy ban nhân dân Quận 12 triển khai trả lại hiện trạng ban đầu trong Quý IV năm 2019.

 

 

 

Số nhà 29/6; số nhà 37/19A; Số nhà 31/5; số nhà 74/1D; Uốn tóc Miss Loan; Đối diện số nhà 1152/8; 30/4A; Gần số nhà 30/4A; số nhà 1134/10; số nhà 1134/80 - Phường Đông Hưng Thuận

 

 

 

 

Số nhà 995/2 - Phường Đông Hưng Thuận

 

 

14

2

Kênh Đồng Tiến

Từ đường DD2 về hướng thượng lưu 150m dự án Khu dân cư An Sương lấp rạch, đặt cống D600.

- Thu hẹp lòng rạch và hạn chế khả năng thoát nước của tuyến rạch.

Trung tâm Chống ngập đã lập BB với UBND quận; UBND phường Tân Hưng Thuận, Thanh tra SGTVT với Chủ đầu tư vào ngày 14/9/2018 yêu cầu đề nghị trả lại hiện trạng ban đầu.

 

QUẬN TÂN BÌNH (04 tuyến)

15

1

Rạch nhánh 1 đường Cộng Hòa

SN 30/7 đến SN 6/21 đường Ba Vì

Đoạn rạch nằm sau lưng nhà dân

- Thu hẹp lòng rạch và hạn chế khả năng thoát nước của tuyến rạch.

- Công ty TNHH MTV thoát nước đô thị đã nhiều lần gởi văn bản số 757/TNĐT-TNM ngày 20/5/2010; 1260/TNĐT-TNM ngày 28/7/2010; 241/TNĐT-TNM ngày 16/2/2011; 603/TNĐT-TNM ngày 01/4/2011.

- Trung tâm Chống ngập đã gửi các văn bản số 1018/TTCN-QLTN ngày 23/8/201

Tiếp tục đề xuất Ủy ban nhân dân Quận Tân Bình triển khai trả lại hiện trạng ban đầu trong Quý IV năm 2019.

 

 

 

28/1A đường Ba Vì

Dân đổ bê tông cốt thép làm cầu qua lại lấn chiếm rạch ngang 6m x 3,5m

 

16

2

Rạch nhánh 2 đường Cộng Hòa

SN 36 đường Giải phóng đến SN 47/37 đường Thăng Long

Nhà dân xây dựng bên hông rạch

 

 

SN 5/5 đến SN 5 đường Đồ Sơn

 

 

 

17

3

Kênh Hy Vọng

Cuối hẻm 51/38 Cống Lở

Hộ dân xây dựng, san nền lấn mép rạch

 

 

18

4

Kênh Tân Trụ

Từ Sn 45/25/55 đến Sn 45/25/65

- Hộ dân làm cầu ngang kênh - Hộ dân đổ san bê tông ngang kênh (dài khoảng 20m)

- Thu hẹp lòng kênh và hạn chế khả năng thoát nước của tuyến kênh.

- Ngày 28/7/2015 Trung tâm Chống ngập phối hợp cùng UBND quận Tân Bình, UBND Phường 15 và Công ty TNĐT giải quyết xử lý.

- Ngày 11/9/2015 Trung tâm Chống ngập đã có văn bản số 1282/TTCN-QLTN về xử lý tình trạng lấn chiếm.

 

QUẬN BÌNH THẠNH (8 tuyến)

 

 

 

 

 

19

1

Rạch Văn Thánh

Suốt tuyến

Không có hành lang quản lý, nhà dân lấn chiếm 2 bên rạch đã lâu

- Thu hẹp lòng rạch và hạn chế khả năng thoát nước của tuyến rạch.

- Trung tâm Chống ngập có văn bản số 310/TTCN-QLTN ngày 25/3/2013 đề nghị xử lý.

- Quận Bình Thạnh có thông báo số 239/TB-VP ngày 05/8/2015 về việc thông qua phương án thực hiện giải tỏa nhà ven, trên rạch Văn Thánh (Phường 21 và 22).

Tiếp tục đề xuất Ủy ban nhân dân Quận Bình Thạnh triển khai trả lại hiện trạng ban đầu trong Quý IV năm 2019.

20

2

Rạch Cầu Bông

Ngã 3 rạch Cầu Sơn-rạch Bà Láng -> Kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè

Nhà dân lấn chiếm 2 bên rạch đã lâu

- Thu hẹp lòng rạch và hạn chế khả năng thoát nước của tuyến rạch.

- Trung tâm Chống ngập có văn bản số 310/TTCN-QLTN ngày 25/3/2013 đề nghị xử lý.

 

21

3

Rạch Lăng Đoạn 1 (Rạch Bến Bồi 1)

Gần Sn 338/44; Gần Sn 338/20 P.13 Gần Sn 290/33/42A - P.12

Hộ dân xây dựng nhà lấn chiếm rạch

- Thu hẹp lòng rạch và hạn chế khả năng thoát nước của tuyến rạch.

- Đã phối hợp với UBND quận Bình Thạnh xác định và xử lý (theo biên bản ngày 11/06/2013).

- Đã phối hợp với UBND kiểm tra hiện trạng xây dựng để xử lý (theo biên bản ngày 8/9/2014).

 

22

4

Rạch Lăng Đoạn 2 (Rạch Bến Bồi 2)

Từ Hẻm 351 đến Đ/d SN 119-P.13 Từ Đ/d SN 128 đến Đ/d SN136-P.13

Hộ dân xây dựng nhà lấn chiếm rạch

 

 

23

5

Rạch Tam Vàm Tắc

Từ SN 220/2 đến SN 222/18-P.13 Đ/d Garage Vinh Anh đến Sông Bình Triệu

Hộ dân xây dựng nhà lấn chiếm rạch

 

 

24

6

Sông Bình Triệu

Gần Sn 397- P.26 hướng thượng lưu dài 25m

Hộ dân đổ xà bần lấn rạch

- Thu hẹp lòng rạch và hạn chế khả năng thoát nước của tuyến rạch.

Đã phối hợp với UBND quận Bình Thạnh xác định và xử lý (theo biên bản ngày 11/06/2013)

 

25

7

Sông Bình Triệu

Ngã 3 Tam Vàm Tắc hướng hạ lưu dài 30m.

Hộ dân xây dựng nhà lấn chiếm rạch

 

 

26

8

Rạch Lăng 2

Cách Trạm Kiểm soát triều 100m, phường 13

- Thu hẹp lòng rạch và hạn chế khả năng thoát nước của tuyến rạch

Đã phối hợp với UBND quận Bình Thạnh xác định và xử lý (theo biên bản ngày 27/12/2017)

 

QUÂN GÒ VẤP (10 tuyến)

 

 

 

 

 

 

27

1

Rạch Lăng nhánh 2 (Nhánh rạch Lăng 1)

Từ khu dân cư đường Bình Lợi -Suốt tuyến

Hộ dân xây dựng nhà lấn chiếm rạch

Thu hẹp lòng rạch và hạn chế khả năng thoát nước của tuyến rạch

- Trung tâm Chống ngập có văn bản số 310/TTCN-QLTN ngày 25/3/2013 đề nghị xử lý.

Tiếp tục đề xuất Ủy ban nhân dân Quận Gò Vấp triển khai trả lại hiện trạng ban đầu trong Quý IV năm 2019.

28

2

Rạch Dừa (Ông Cự)

Từ SN 461/35/3 đường Dương Quảng Hàm đến SN 11/4 đường Dương Quảng Hàm P.5

Hộ dân làm nhà trên bờ rạch

 

 

 

29

3

Rạch Ông Bàu (Rạch Ba Ty)

Từ SN 176/59A6 đến SN 176/36/55 Đường14 - P.5 Từ Hẻm 97 đến SN 71 - Đường Trần Bá Giao - P.5

Hộ dân làm nhà lấn ra mép rạch

Thu hẹp lòng rạch và hạn chế khả năng thoát nước của tuyến rạch

- Trung tâm Chống ngập có văn bản số 310/TTCN-QLTN ngày 25/3/2013 đề nghị xử lý.

 

30

4

Rạch Ông Bàu Nhánh 1 (Rạch Ba Ty nhánh 1)

SN 246/32 đường Dương Quảng Hàm đến Rạch Ông Bàu

Hộ dân làm nhà trên rạch

 

 

 

31

5

Rạch Bà Miêng đoạn 1 (rạch bà Miên)

Từ Sn 393 Lê Đức Thọ - P.17 hướng thượng lưu 350m

Hộ dân làm nhà trên bờ rạch, làm cầu bê tông trên rạch

 

 

32

6

Trường Đai nhánh 1

Gần ngã ba sông Trường Đai

Hộ dân xây dựng nhà lấn chiếm rạch

 

 

33

7

Rạch Cầu Cụt

Cuối SN 148/21 đường số 59 -P.14

Hộ dân xây dựng nhà lấn chiếm rạch

Thu hẹp lòng rạch và hạn chế khả năng thoát nước của tuyến rạch

- Trung tâm Chống ngập có văn bản số 310/TTCN-QLTN ngày 25/3/2013 đề nghị xử lý.

 

34

8

Rạch Chín Xiểng

Từ SN 80/61A đến SN 80/71A Dương Quảng Hàm - P.5 (địa chỉ cũ 332/120B, Nguyễn Thái Sơn, P.5)

Hộ dân xây dựng nhà lấn chiếm rạch

 

 

35

9

Rạch Trường Đai nhánh 2

tiếp giáp nhà số 1331/15/9 đường Lê Đức Thọ, P.14 - Q.GV

Thu hẹp lòng rạch và hạn chế khả năng thoát nước của tuyến rạch

Ngày 23/9/2017 Trung tâm Chống ngập đã có VB số 2107/TTCN-QLTN đề nghị xử lý tình trạng san lấp, công trình lấn chiếm rạch

 

36

10

Rạch Chùa Chiêm Phước

thửa đất số 143 bên cạnh nhà số 7/10 đường Thống nhất, P.15 -Q.GV

Vi phạm hành lang kênh, rạch (Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND ngày 18/4/2017)

 

HUYỆN BÌNH CHÁNH (02 tuyến)

37

1

Rạch Phú Lộc

Tình trạng tại số nhà B6/195 và D3/86,Tỉnh 50, xã Phong Phú

Người dân lấn chiếm rạch

Thu hẹp lòng rạch và hạn chế khả năng thoát nước của tuyến rạch

- Đã gởi văn bản số 808/TNĐT-TNM ngày 08/12/2010; 492/TNĐT-TNM ngày 18/03/2011; 2049/TNĐT-TNM ngày 18/10/2011 và 252/TNĐT-TNM ngày 02/03/2012 cho các đơn vị chức năng giải quyết.

- Ngày 21/8/2012: TTCN, Cty TNHH MTV thoát nước đô thị, UBND huyện Bình Chánh

Tiếp tục đề xuất Ủy ban nhân dân Quận Bình Chánh triển khai trả lại hiện trạng ban đầu trong Quý IV năm 2019..

38

2

Rạch Bồ Đề

Từ đầu tuyến (xã Bình Hưng) đến Khu dân cư Nhật Tiến P5 - Q8 (ranh quận 8)

Nhà xây dựng lấn chiếm, đóng cọc bê tông, cừ tràm giữa lòng kênh

Thu hẹp lòng rạch và hạn chế khả năng thoát nước của tuyến rạch

- Ngày 22/01/2013: TTCN đã gửi công văn số 96/TTCN-QLTN đề nghị huyện Bình Chánh và UBND Q8 vận động tháo dỡ các nhà xây dựng lấn chiếm.

 

HUYỆN HÓC MÔN (01 tuyến)

 

 

 

 

 

39

1

Rạch Lý Thường Kiệt

Số nhà 4/37 - Thị trấn Hóc Môn

Dân xây cầu bê tông dài 7m bắc ngang rạch làm đường ra vào

Thu hẹp lòng rạch và hạn chế khả năng thoát nước của tuyến rạch

- Ngày 21/08/2018 đã có biên bản làm việc với địa phương

Tiếp tục đề xuất Ủy ban nhân dân Quận Hóc Môn triển khai trả lại hiện trạng ban đầu trong Quý IV năm 2019..

 

PHỤ LỤC 7E

DANH MỤC TUYẾN CỐNG BỊ LẤN CHIẾM TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1161/QĐ-UBND ngày 23 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành phố)

TS

STT

Tên đường

Lý trình

Vị trí lấn chiếm

Kích thước cống (mm)

Chiều dài (m)

Hầm ga

Tình hình lấn chiếm

Kết quả - kiến nghị

Từ

Đến

 

 

 

 

 

 

Tổng

12.237

360

 

 

Quận 1 (6 tuyến)

 

 

 

 

382

25

 

 

1

1

Trần Nhật Duật

Trần Quang Khải

Cửa xả

Số 57A, 55, 55X

D1000

45

 

Nhà dân xây dựng trên tuyến cống

Tiếp tục đề xuất Ủy ban nhân dân Quận 1 triển khai trả lại hiện trạng ban đầu trong Quý IV năm 2019

2

2

Trần Khánh Dư

Nguyễn Văn Nguyễn

Số 35/94

Số 41

D600

4

1

Nhà dân xây dựng trên tuyến cống và hầm ga

3

3

Thái Văn Lung

Lê Thánh Tôn

Tôn Đức Thắng

cống ra cửa xả

Φ1200

45

2

Cống trong bảo tàng Tôn Đức Thắng

4

4

Bùi Thị Xuân

CMT8

Tôn Thất Tùng

01 (chung cư)

Φ500

60

2

Chung cư xây dựng trên tuyến cống và hầm ga

CMT8

Tôn Thất Tùng

134

Φ500

2

1

Nhà dân xây dựng trên tuyến cống và hầm ga

5

5

Nguyễn Cảnh Chân

Nguyễn Trãi

Võ Văn Kiệt

8 ter

Φ500

10

Nhà dân xây dựng trên tuyến cống

Nguyễn Trãi

Võ Văn Kiệt

Khu vực Bộ Công An

Φ500

185

17

Nhà dân xây dựng trên tuyến cống và hầm ga

6

6

Hoàng Sa

cso C32B

Shaft S32

Khuôn viên Thảo cầm viên Sài Gòn

Φ300

31

2

Xây dựng chuồng nuôi thú bao quanh CSO C32B; S32 và tuyến cống dẫn dòng từ CSO C32B về S32.

Quận 3 (7 tuyến)

 

 

 

 

615

20

 

 

7

1

Cách mạng Tháng 8

Nguyễn Thị Minh Khai

Ngã tư bảy hiền

Số 652C

D1000

14

 

Nhà dân xây dựng trên tuyến cống

Tiếp tục đề xuất Ủy ban nhân dân Quận 3 triển khai trả lại hiện trạng ban đầu trong Quý IV năm 2019

8

2

Hồ Xuân Hương

Cách mạng Tháng 8

Trương Định

Số 37

D500

10

 

Nhà dân xây dựng trên tuyến cống

9

3

Nguyễn Thị Diệu

Cách mạng Tháng 8

Trương Định

Số 9

D600

8

1

Nhà dân xây dựng trên tuyến cống và 01 hầm ga

10

4

Nguyễn Thông

Rạch Bùng Binh

Lý Chính Thắng

Từ rạch Bùng Binh đến Lý Chính Thắng

D600

255

6

Nhà dân xây dựng trên tuyến cống và hầm ga.

11

5

Trần Quang Diệu

ranh Phú Nhuận

Cầu Trần Quang Diệu

85 -> 1

Φ600

100

6

Nhà dân xây dựng trên tuyến cống và hầm ga

12

6

Lê Văn Sỹ

Cầu Lê Văn Sỹ

Ranh Phú Nhuận

534 -> 538

Φ600

20

 

Nhà dân xây dựng trên tuyến cống

Tiếp tục đề xuất Ủy ban nhân dân Quận 3 triển khai trả lại hiện trạng ban đầu trong Quý IV năm 2019

13

7

Cống hộp Bao Ngạn

Cách mạng Tháng 8

Kênh Nhiêu Lộc

Số 656/21, ngang Xí nghiệp đầu máy

Hộp (3,2x1,5) m

208

7

Nhà dân và Xí nghiệp đầu máy ga Sài Gòn xây dựng trên tuyến cống

Quận 4 (1 tuyến)

 

 

 

 

400

2

 

 

14

1

Tôn Thất Thuyết

Nguyễn Tất Thành

Nhà máy đay

Số nhà 03BIS

Φ600

60

 

Nhà dân xây dựng trên tuyến cống

Tiếp tục đề xuất Ủy ban nhân dân Quận 4 triển khai trả lại hiện trạng ban đầu trong Quý IV năm 2019

Ngã 3 Nguyễn Thanh Hiến

Φ800

30

 

Nhà dân xây dựng trên tuyến cống

Đối diện số nhà 38

Φ800

60

 

Nhà dân xây dựng trên tuyến cống

Đối diện số nhà 109

Φ800

36

 

Nhà dân xây dựng trên tuyến cống

Ngã 3 Xóm Chiếu

Φ1000

33

 

Nhà dân xây dựng trên tuyến cống

Đối diện số nhà 149 (số 37)

Φ400

19

 

Nhà dân xây dựng trên tuyến cống

Đối diện số nhà 182B (1A)

Φ800

36

 

Nhà dân xây dựng trên tuyến cống

cửa xả Tôn Đản

Φ800

32

 

Nhà dân xây dựng trên tuyến cống

Đd đường mới mở

Φ400

18

 

Nhà dân xây dựng trên tuyến cống

Đối diện số nhà 237

Φ400

16

 

Nhà dân xây dựng trên tuyến cống

 

 

 

 

 

Đối diện số nhà 272

Φ400

10

 

Nhà dân xây dựng trên tuyến cống

Cxả Nguyễn Khoái

Φ1000

10

 

Chốt dân phòng xây dựng trên tuyến cống

S82 (Đối diện số nhà 294)

Φ400

20

2

Nhà dân xây dựng trên tuyến cống và hầm ga

Tiếp tục đề xuất Ủy ban nhân dân Quận 4 triển khai trả lại hiện trạng ban đầu trong Quý IV năm 2019

S83 (Đối diện số nhà 298)

Φ400

20

 

Nhà dân xây dựng trên tuyến cống

Quận 5 (5 tuyến)

 

 

 

 

1044

34

 

 

15

1

Huỳnh Mẫn Đạt

Trần Hưng Đạo

Võ Văn Kiệt

Trần Hưng Đạo -Võ Văn Kiệt

D600-800

377

11

Nhà dân xây dựng trên tuyến cống và hầm ga

Tiếp tục đề xuất Ủy ban nhân dân Quận 5 triển khai trả lại hiện trạng ban đầu trong Quý IV năm 2019

16

2

Lê Hồng Phong

Hùng Vương

Trần Phú

Số nhà 270 - số nhà 3A

D600

92

3

Nhà dân xây dựng trên tuyến cống và hầm ga

17

3

Nguyễn Biểu

Nguyễn Trãi

Trần Hưng Đạo

Nhà 247 - Hẻm 175

D600

135

5

Nhà dân xây dựng trên tuyến cống và hầm ga

Nguyễn Trãi

Trần Hưng Đạo

Nhà 222 - Hẻm 150

D600

150

6

Nhà dân xây dựng trên tuyến cống và hầm ga

18

4

Sư Vạn Hạnh

Hùng Vương

An Dương Vương

Số nhà 38 - số nhà 202E

D600

105

3

Nhà dân xây dựng trên tuyến cống và hầm ga

19

5

Trần Phú

Nguyễn Văn Cừ

Trần Bình Trọng

Số nhà 15C -Trần Bình Trọng

D600

145

4

Nhà dân xây dựng trên tuyến cống và hầm ga

 

 

 

Lê Hồng Phong

Trần Bình Trọng

Số nhà 67 - số nhà 57

D600

40

2

Nhà dân xây dựng trên hầm ga

Quận 6 (6 tuyến)

 

 

 

 

1237,7

42

 

 

20

1

Nguyễn Thị Nhỏ

Hùng Vương

Lê Quang Sung

Hùng Vương - Trang Tử

D1200

188

5

Nhà dân xây dựng trên tuyến cống và hầm ga

Tiếp tục đề xuất Ủy ban nhân dân Quận 6 triển khai trả lại hiện trạng ban đầu trong Quý IV năm 2019

21

2

Phan Văn Khỏe

Ngô Nhân Tịnh

Minh Phụng

Số nhà 206 (189) - Số nhà 158

D800

133

6

Nhà dân xây dựng trên tuyến cống và hầm ga

22

3

Phạm Văn Chí

Bình Tây

Bình Tiên

- Số nhà 158 - Phạm Phú Thứ (lề phải).

- Số nhà 182,227 - 291 (lề trái)

D600

640,7

24

Nhà dân xây dựng trên tuyến cống và hầm ga

23

4

Hoàng Lệ Kha

Hồng Bàng

Bến Phú Lâm

Từ số nhà 56 đến Nhà máy giấy

D800

224

5

Nhà dân xây dựng trên tuyến cống và hầm ga

24

5

Lê Quang Sung

Minh Phụng

Lò Gốm

Hầm ga gần ngã 3 Lò Gốm

D400

47

 

Nhà dân xây dựng trên tuyến cống và hầm ga

25

6

Hậu Giang

Minh Phụng

Cầu Hậu Giang

Hầm ga chân cầu Ông Buông

D800

5

2

Nhà dân xây dựng trên tuyến cống và hầm ga

Quận 7 (1 tuyến)

 

 

 

 

50

2

 

 

26

1

Huỳnh Tấn Phát

Số nhà 763 A

Cửa xả rạch Bà Bướm

Nhà số 763A

D800

50

2

Nhà dân xây dựng trên hành lang bảo vệ tuyến cống

Quận 8 (3 tuyến)

 

 

 

 

208

5

 

 

27

1

Cao Xuân Dục

Đinh Hòa

Nguyễn Duy

Nhà may Hòa Bình

D500

140

2

 

Tiếp tục đề xuất Ủy ban nhân dân Quận 8 triển khai trả lại

28

2

Nguyễn Chế Nghĩa

Nguyễn Duy

Bến Bình Đông

Từ số 173 đến số 155

D800

28

2

 

 

29

3

Nguyễn Quyền

Tùng Thiện Vương

Bến Bình Đông

Góc Bến Bình Đông

D800

40

1

 

Quận 9 (1 tuyến)

 

 

 

 

62

1

 

30

1

Lê Văn Việt

Lê Lợi

Man Thiện

Số nhà 258-260

D1200

62

1

Cống nằm trong khuôn viên nhà dân

Tiếp tục đề xuất Ủy ban nhân dân Quận 9 triển khai trả lại hiện trạng ban đầu trong Quý IV năm 2019

Quận 10 (10 tuyến)

 

 

 

 

3071

98

 

 

31

1

Sư Vạn Hạnh

Ngô Gia Tự

Lý Thái Tổ

- Số nhà 197 - Số nhà 227,

- Chùa Ấn Quang - Số nhà 265,

- Bà Hạt - Lý Thái Tổ

D600

226

8

Nhà dân xây dựng trên tuyến cống và hầm ga

Tiếp tục đề xuất Ủy ban nhân dân Quận 10 triển khai trả lại hiện trạng ban đầu trong Quý IV năm 2019

32

2

Bà Hạt

Ngô Gia Tự

Sư Vạn Hạnh

Ngô Gia Tự - Số 81

D400

172

7

Nhà dân xây dựng trên tuyến cống và hầm ga

Ngô Gia Tự

Sư Vạn Hạnh

Ngô Gia Tự - Số 120

D400

202

7

Nhà dân xây dựng trên tuyến cống và hầm ga

Nguyễn Tri Phương

Nguyễn Duy Dương

Nguyễn Tri Phương - Nguyễn Duy Dương

D400

172

7

Nhà dân xây dựng trên tuyến cống và hầm ga

 

 

 

Nguyễn Tiểu La

Ngô Quyền

Nguyễn Tiểu La - Ngô Quyền

D500

252

12

Nhà dân xây dựng trên tuyến cống và hầm ga

33

3

Lý Thái Tổ

Hồ Thị Kỷ

Nguyễn Đình Chiểu

Số nhà 106B - số nhà 05

D500

30

1

Nhà dân xây dựng trên tuyến cống và hầm ga

3 Tháng 2

Sư Vạn Hạnh

Sư Vạn Hạnh - Số nhà 550

D600

120

4

Nhà dân xây dựng trên tuyến cống và hầm ga

34

4

Nguyễn Duy Dương

Hùng Vương

Ngô Gia Tự

Số 178A- Số 196

D600

176

 

Nhà dân xây dựng trên tuyến cống

Hùng Vương

Ngô Gia Tự

Số 143 - Số 185

D600

189

6

Nhà dân xây dựng trên tuyến cống và hầm ga

35

5

Nhật Tảo

Nguyễn Tri Phương

Ngô Quyền

- Số nhà 203 - số nhà 253,

- Số nhà 271 - Ngô Quyền

D500

197

1

Nhà dân xây dựng trên tuyến cống và hầm ga

Ngô Quyền

Lý Thường Kiệt

- Ngô Quyền -Nguyễn Kim,

- Số nhà 006 - số nhà 027,

- Số nhà 005 - số nhà 509

D400 - D600

406

14

Nhà dân xây dựng trên tuyến cống và hầm ga

Nguyễn Duy Dương

Nguyễn Tri Phương

Nguyễn Duy Dương - Nguyễn Tri Phương

D500

354

9

Nhà dân xây dựng trên tuyến cống và hầm ga

36

6

Vĩnh Viễn

Ngô Quyền

Nguyễn Kim

- Đối diện số nhà 506 - đối diện số nhà 526, - Số nhà 445 - số nhà 467

D500

90

4

Nhà dân xây dựng trên tuyến cống và hầm ga

Tiếp tục đề xuất Ủy ban nhân dân Quận 10 triển khai trả lại hiện trạng ban đầu trong Quý IV năm 2019

Ngô Gia Tự

Nguyễn Tri Phương

- SN 87A - Hẻm 133,

- Hầm ga 295E Sư Vạn Hạnh -Hẻm 144

D500

167

6

Nhà dân xây dựng trên tuyến cống và hầm ga

37

7

Nguyễn Tiểu La

Nguyễn Chí Thanh

Đào Duy Từ

- Số nhà 3 - số nhà 19,

- Số nhà 4 - số nhà 18

D400

66

5

Nhà dân xây dựng trên tuyến cống và hầm ga

Nhật Tảo

3 tháng 2

Số nhà 222 - số nhà 234

D400

163

3

Nhà dân xây dựng trên tuyến cống và hầm ga

38

8

CH Bắc Hải (nối dài)

 

Gần đối diện số nhà 340

Hộp (1,6x2)m

22

 

Nhà dân xây dựng trên tuyến cống

39

9

Tô Hiến Thành

Số 296

Đồng Nai

Số 296 - Đồng Nai

D800

15

 

Nhà dân xây dựng trên tuyến cống

40

10

3 tháng 2

Ngô Quyền

Lý Thường Kiệt

- Số nhà 614 - số nhà 626.

- Số nhà 646 - số nhà 660.

D600

52

4

Nhà dân xây dựng trên tuyến cống

Quận 11 (7 tuyến)

 

 

 

 

725

31

 

 

41

1

3 tháng 2

Số nhà 1291E

 

Số nhà 1291E

D600

21

1

Nhà dân xây dựng trên tuyến cống và hầm ga

Tiếp tục đề xuất Ủy ban nhân dân Quận 11 triển khai trả lại hiện trạng ban đầu trong Quý IV năm 2019

42

2

Nhật Tảo

Lý Nam Đế

Lý Thường Kiệt

- Số nhà 544 - số nhà 207,

- Số nhà 94A - số nhà 205

D400 - D500

249

12

Nhà dân xây dựng trên tuyến cống và hầm ga

43

3

52 Lữ Gia

Lữ Gia

Đường Số 2

Số nhà 52/2 - số nhà 52/10

D400

39

2

Nhà dân xây dựng trên tuyến cống và hầm ga

44

4

Công Chúa Ngọc Hân

Tuệ Tĩnh

Lãnh Binh Thăng

Tuệ Tĩnh - Lãnh Binh Thăng

D600

93

4

Nhà dân xây dựng trên tuyến cống và hầm ga

45

5

Tân Khai

Dương Tử Giang

Đỗ Ngọc Thạnh

Số nhà 137D

D600

25

1

Nhà dân xây dựng trên tuyến cống và hầm ga

46

6

Tuệ Tĩnh

Tôn Thất Hiệp

Công Chúa Ngọc Hân

- Tôn Thất Hiệp -Số nhà 66C,

- D93 Số nhà 55 - Số nhà 89

D400

200

6

Nhà dân xây dựng trên tuyến cống và hầm ga

47

7

Trịnh Đình Trọng

Âu Cơ

Rạch TH - LG

Từ số nhà 43 đến Đối diện 106

D600

98

5

Nhà dân xây dựng trên tuyến cống và hầm ga

Tiếp tục đề xuất Ủy ban nhân dân Quận 11 triển khai trả lại hiện trạng ban đầu trong Quý IV năm 2019

Quận 12 (1 tuyến)

 

 

 

 

20

0

 

 

48

1

Tô Ký

Quốc lộ 1A

Nguyễn Ảnh Thủ

- Số nhà 284;

- Số 280;

- Số 308;

- Số 213 Phường Tân Chánh Hiệp

20

 

Đổ bê tông lên nắp mương thoát nước

Tiếp tục đề xuất Ủy ban nhân dân Quận 12 triển khai trả lại hiện trạng ban đầu trong Quý IV năm 2019

Quận Bình Thạnh (4 tuyến)

 

 

 

 

707

22

 

 

49

4

Ung Văn Khiêm

Đài Liệt Sỹ

Điện Biên Phủ

Đối diện số 362 - > cửa xả

L800

187

6

Nhà dân xây dựng trên tuyến cống và hầm ga

Tiếp tục đề xuất Ủy ban nhân dân Quận Bình Thạnh triển khai trả lại hiện trạng ban đầu trong Quý IV năm 2019

50

5

Chu Văn An

Đinh Bộ Lĩnh

Cầu Chu Văn An

Cầu Chu Văn An đến 358

L800

40

1

Nhà dân xây dựng trên tuyến cống và hầm ga

51

6

Nơ Trang Long

Cầu Băng Ky

Nguyễn Xí

- Số nhà 369C đến SN 369A thuộc Phường 13.

- Đoạn cống ra cửa xả cầu Băng Ky nằm trước nhà số 336, phường 13.

D400

30

2

Nhà dân xây dựng trên tuyến cống và hầm ga

52

7

Thanh Đa

Ngã 4 Thanh Đa

Cửa xả Quán Tre Xanh

Số 9; 18/51A; 18/6, Hầm ga trạm y tế phường 27, UBND phường 27, tiệm rửa xe gần CLB Tre Xanh

D800

180

6

Nhà dân xây dựng trên tuyến cống và hầm ga

Ngã 4 Thanh Đa

Cửa xả Khách sạn Công đoàn

Hầm ga trước cổng khách sạn Công đoàn, đối diện 60; đối diện 70-72; 50; 46; 90B; 60-62

D1000

270

7

Nhà dân xây dựng trên tuyến cống và hầm ga

Huyện Củ Chi (1 tuyến)

 

 

 

 

600

4

 

 

53

1

Tỉnh Lộ 7

Bệnh viện An Nhơn Tây

Cửa xả sông Sài Gòn

D800

600

4

Nhà dân xây dựng trên tuyến cống và hầm ga

Tiếp tục đề xuất Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi triển khai trả lại hiện trạng ban đầu trong Quý IV năm 2019

Quận Gò Vấp (4 tuyến)

 

 

 

 

2434

42

 

 

54

1

Phạm Văn Chiêu

Thống nhất

Quang Trung

Số nhà 6A đến đường Lê Thúc Hoạch.

D600

2000

12

Nhà dân xây dựng trên tuyến cống và hầm ga

Tiếp tục đề xuất Ủy ban nhân dân Quận Gò Vấp triển khai trả lại hiện trạng ban đầu trong Quý IV năm 2019

55

2

Phan Huy Ích

Quang Trung

Huỳnh Văn nghệ

- Số nhà 200 đến SN 232;

- Hẻm 256 đến kế số 266;

- Kế hẻm 270 đến SN 286;

- Hẻm 302 đến kế SN 286;

- Kế số 356 đến SN412;

- Kế SN 462 đến SN 50/5A; các vị trí lấn chiếm thuộc Phường 12.

D600

270

10

Nhà dân xây dựng trên tuyến cống và hầm ga

56

3

Huỳnh Khương An

Nguyễn Văn Nghi

Đường số 53

Số nhà 40 đến số nhà 55.

D500

60

9

Nhà dân xây dựng trên tuyến cống và hầm ga

 

 

 

 

 

Số nhà 68 đến số nhà 84.

 

 

 

 

57

4

Nguyễn Huy Điển (Lê Đức Thọ)

Đường số 2

Dương Quảng Hàm

- Số nhà 69;

- Số 107 (số cũ 80);

- Số 71A (số cũ 85);

D800

104

11

Nhà dân xây dựng trên tuyến cống và hầm ga

Quận Phú Nhuận (7 tuyến)

 

 

 

 

211

9

 

 

58

1

Trần Huy Liệu

ranh Q3

Hoàng Văn Thụ

26 --> 28A

Φ600

14

 

Nhà dân xây dựng trên tuyến cống

Tiếp tục đề xuất Ủy ban nhân dân Quận Phú Nhuận triển khai trả lại hiện trạng ban đầu trong Quý IV năm 2019

59

2

Đỗ Tấn Phong

Chiến Thắng

Hoàng Văn Thụ

Hoàng Văn Thụ --> Trần Khắc Chân

Φ600

71

4

Nhà dân xây dựng trên tuyến cống

60

3

Hồ Văn Huê

Nguyễn Kiệm

Hoàng Văn Thụ

Nhà số 41

Φ600

8

 

Nhà dân xây dựng trên tuyến cống

61

4

Thích Quảng Đức

Nguyễn Kiệm

Phan Đăng Lưu

255 --> đường ray

Mương Nhật Bản (1x1,2)m

83

3

Nhà dân xây dựng trên tuyến cống

62

5

Đào Duy Anh

Hoàng Minh Giám

Hồ Văn Huê

Số 12 đến Hga 159 Hồ Văn Huê

Φ800

5

 

Nhà dân xây dựng trên tuyến cống

63

6

Nguyễn Kiệm

Hoàng Văn Thụ

Ranh Gò Vấp

Từ 551 đến 577

Φ800

15

1

Nhà dân xây dựng trên tuyến cống đã lâu

64

7

Phan Đăng Lưu

Ngã tư Phú Nhuận

Lê Quang Định

Hẻm 74 đến hẻm 72

Φ800

15

1

Nhà dân xây dựng trên tuyến cống đã lâu

Quận Tân Bình (6 tuyến)

 

 

 

 

292

17

 

 

65

1

Lê Minh Xuân

Vân Côi

Lý Thường Kiệt

Góc Ba Gia: số 41 Số 134 Góc Vân Côi

D400

24

2

Nhà dân xây dựng trên tuyến cống và hầm ga

Tiếp tục đề xuất Ủy ban nhân dân Quận Tân Bình triển khai trả lại hiện trạng ban đầu trong Quý IV năm 2019

66

2

Phạm Văn Hai

Hẻm 242

Hẻm 256

Số 242-256

D600

26

2

Nhà dân xây dựng trên tuyến cống

67

3

Bành Văn Trân

Cách mạng Tháng 8 (đối diện 20/26)

Cách mạng Tháng 8

- Góc Cách mạng tháng 8 (gần số 2)

- Số 106

D600

D600

4

12

2

Nhà dân xây dựng trên tuyến cống

68

4

Lê Văn Sỹ

Hoàng Văn Thụ

ranh Phú Nhuận

423; 425; 427; 429; 431; 441; 445; 447; 453

L800

30

2

Nhà dân xây dựng trên tuyến cống

69

5

Huỳnh Lan Khanh

cuối đường

Phổ Quang

Đối diện chùa Phổ Quang

L800

13

2

Nhà dân xây dựng trên tuyến cống

Nhà văn hóa khu phố 5, P2, TBình

M000

29

2

 

 

70

6

Phan Huy Ích

Trường Chinh

Huỳnh Văn nghệ

- Số nhà 14/2 hướng hạ lưu 20m;

- Kế SN 14/32 đến SN 10B;

- Góc đường Tân Trụ đến góc đường Cống Lở;

- Số nhà 36A đến SN 44A;

- Số nhà 92;

- Số nhà 94 đến hẻm 98

 - Vườn cây kiểng trước nhà máy dầu Tường An;

- Kế SN 136 đến Huỳnh Văn nghệ; các vị trí lấn chiếm thuộc phường 15.

D600

170

5

Vựa kiểng để cây kiểng dọc trên tuyến cống, lấp hầm ga.

Quận Tân Phú (1 tuyến)

 

 

 

 

144

6

 

 

71

1

Trịnh Đình Trọng

Âu Cơ

Rạch Tân Hóa - Lò Gốm

Từ số nhà 55 đến số nhà 113

D600

144

6

Nhà dân xây dựng trên tuyến cống và hầm ga

Tiếp tục đề xuất Ủy ban nhân dân Quận Tân Phú triển khai trả lại hiện trạng ban đầu trong Quý IV năm 2019

DANH SÁCH CÁC VỊ TRÍ LẤN CHIẾM TUYẾN CỐNG PHÁT SINH

Huyện Hóc Môn (1 tuyến)

 

 

 

7

0

 

 

72

1

Tô Ký

Nguyễn Ảnh Thủ

Rạch Hóc Môn

Số nhà 263 - xã Tân Xuân

Mương hở

7

 

Dân làm cầu xi măng bắc ngang mương thoát nước làm đường ra vào

Tiếp tục đề xuất Ủy ban nhân dân Quận Hóc Môn triển khai trả lại hiện trạng ban đầu trong Quý IV năm 2019

Huyện Củ Chi (2 tuyến)

 

 

 

 

27

0

 

 

73

1

Quốc lộ 22

Trần Văn Chẩm

Tỉnh Lộ 8

Gần Số nhà 506 -Thị trấn Củ Chi

Mương

12

 

Đổ bê tông lên nắp mương thoát nước

Tiếp tục đề xuất Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi triển khai trả lại hiện trạng ban đầu trong Quý IV năm 2019

74

2

 

SN690

Tỉnh Lộ 7

SN690

Mương

15

 

Đổ bê tông lên nắp mương thoát nước