BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1162/QĐ-BTTTT

Hà Nội, ngày 10 tháng 08 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆCCHỈ ĐỊNH PHÒNG ĐO KIỂM

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấutổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;
Căn cứ Quyết định số 50/2006/QĐ-BBCVT ngày 01/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính,Viễn thông (nay là Bộ Thông tin và Truyền thông) quy định về chỉ định phòng đokiểm phục vụ công tác quản lý chất lượng thuộc quản lý chuyên ngành của Bộ Bưuchính, Viễn thông;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chỉ định phòng đo kiểm:

PHÒNGKỸ THUẬT ĐO KIỂM

Thuộc:CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỄN THÔNG (TST)

đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về chỉ địnhphòng đo kiểm phục vụ công tác quản lý chất lượng thuộc quản lý chuyên ngànhcủa Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành kèm theo Quyết định số 50/2006/QĐ-BBCVT với danh mục được chỉ định tại Phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Phòng đo kiểm có têntại Điều 1 phải tuân thủ đầy đủ các yêu cầu đối với phòng đo kiểm được chỉ địnhtheo quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệulực trong thời hạn 03 (ba) năm kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởngVụ Khoa học và Công nghệ, Phòng đo kiểm có tên tại Điều 1 và các cơ quan, tổchức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Trung tâm Thông tin (để đăng website);
- Các Tổ chức kiểm định (để thực hiện);
- Lưu: VT, KHCN (1), VTĐ. 15.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thành Hưng

PHỤ LỤC

DANHMỤC ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH
(Kèm theo Quyết định số 1162/QĐ-BTTTT ngày 10 tháng 8 năm 2010 của Bộ trưởngBộ Thông tin và Truyền thông)

1. Tên phòng đo kiểm được chỉ định:

PhòngKỹ thuật Đo kiểm

Thuộc:Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông (TST)

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệpcông ty cổ phần, mã số doanh nghiệp: 0101334129 (chuyển từ số đăng ký kinhdoanh: 0103000095) do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày07/08/2000, thay đổi lần 10 ngày 26/07/2010.

Địa chỉ: Số 4A, 4B, 4C phố Vương ThừaVũ, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

2. Danh mục được chỉ định:

TT

Danh mục

Quy định kỹ thuật, tiêu chuẩn, chỉ tiêu kỹ thuật

1.

Trạm truyền dẫn vi ba đường dài trong nước

TCN 68-141 : 1999 (*)

TCN 68-135 : 2001

2.

Trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng (BTS)

TCN 68-141 : 1999 (*)

TCN 68-135 : 2001

TCN 68-255 : 2006

TCVN 3718-1 : 2005

Ghi chú:

(*): Chỉ áp dụng chochỉ tiêu kỹ thuật tại mục 3.2 của TCN 68-141:1999