UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1162/QĐ-UBND

Hà Nam, ngày 07 tháng 10 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

V/V CHO PHÉP THÀNH LẬP HIỆP HỘIDOANH NGHIỆP TỈNH HÀ NAM

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dânngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;

Căn cứ Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16 tháng 4 năm 2013của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội vàNghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi bổsung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ;

Xét đề nghị của Trưởng Ban vận động thành lập Hiệp hội Doanhnghiệp tỉnh Hà Nam và Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép thành lập Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Hà Nam.

Trụ sở của Hiệp hội đặt tại: Tầng 2 Khách sạn Hương Việt,Quốc lộ 1A, phường Minh Khai, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

Điều 2. Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Hà Nam là tổ chức xã hội - nghề nghiệp đượctổ chức và hoạt động theo điều lệ của Hiệp hội sau khi được Giám đốc Sở Nội vụphê duyệt, tuân thủ quy định của pháp luật, chịu sự quản lý nhà nước của Sở Kếhoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam và các Sở, ngành có liên quan đến lĩnh vực hoạtđộng của Hiệp hội.

Hiệp Hội có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoảnriêng được mở tại Kho bạc Nhà nước và các tổ chức tín dụng khác để hoạt động,tự bảo đảm kinh phí, trụ sở và phương tiện hoạt động.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký;

Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Nộivụ, Kế hoạch và Đầu tư; Trưởng Ban vận động thành lập Hiệp hội, Thủ trưởng cácđơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như điều 3;
- LĐVP, NC, KTTH, DN;
- Lưu: VT, NC.

CHỦ TỊCH
Mai Tiến Dũng