ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1163/QĐ-UBND

Cà Mau, ngày 14 tháng 08 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

BANHÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NGHỀ LUẬT SƯ ĐẾN NĂM2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhândân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Luật sư năm 2006;

Căn cứ Quyết định số 1072/QĐ-TTg ngày 05/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt “Chiến lược phát triển nghềLuật sư đến năm 2020”;

Căn cứ Quyết định số 2320/QĐ-BTP ngày 13 tháng 8 năm 2012 ca Bộ Tư pháp Ban hành Kế hoạch Tổng thể triển khai Chiến lược phát triển nghề Luật sưđến năm 2020;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tưpháp tại Tờ trình số 63/TTr-STP ngày 07 tháng 8 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Banhành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thực hiệnChiến lược phát triển nghề Luật sư đến năm 2020 trên địabàn tỉnh Cà Mau.

Điều 2. Quyếtđịnh này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3.Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh,Giám đốc Sở Tư pháp, Ban Chủ nhiệm Đoàn luật sư, Thủ trưởng sở, ban, ngànhtỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố Cà Mau và các tổchức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyếtđịnh này./.

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp (b/c);
- TT Tỉnh y, HĐND, UB MTTQVN tnh;
- Như Điều 3 (t/h);
- Ban Nội chính Tnh ủy;
- Công an tỉnh;
- Tòa án nhân dân tỉnh;
- Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh;
- Cổng Thông tin Điện tử tnh;
- Trung tâm Công báo - Tin học;
- NC (A);
- Lưu: VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCHNguyễn Tiến Hải

KẾ HOẠCH

TRIỂNKHAI THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NGHỀ LUẬT SƯ ĐẾN NĂM 2020 TRÊN ĐỊA BÀNTỈNH CÀ MAU
(Ban hành kèm theo Quyết định số:
1163/QĐ-UBND ngày 14 tháng 8 năm 2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau)

Thực hiện Quyết định số 1072/QĐ-TTg ngày 05/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triểnnghề luật sư đến năm 2020; Quyết định số 2320/QĐ-BTP ngày 13/8/2012 của Bộ Tưpháp về việc ban hành Kế hoạch tổng thể triển khai Chiến lược phát triển nghềluật sư đến năm 2020, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau ban hành Kế hoạch trin khai thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊUCU

1. Mụcđích:

Thực hiện có hiệu quả các nội dungcủa Chiến lược và Kế hoạch tổng thể thực hiện Chiến lược phát triển nghề luậtsư đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Cà Mau (viết tắt là Chiến lược và Kế hoạch); xác định rõ những nhiệm vụ, giảipháp cụ thể đối với các hoạt động; thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của cáccơ quan, ban, ngành, tổ chức có liên quan trong việc triểnkhai thực hiện các giải pháp của Chiến lược và Kế hoạch.

2. Yêucầu:

- Thực hiện đúng, đầy đủ và kịp thờinhững nội dung đã được quy định trong Chiến lược và Kế hoạch; cáchoạt động đề ra phải phù hợp với tình hình thực tiễn củađịa phương và hoạt động hành nghluật sư.

- Các nhiệm vụ, giải pháp đề ra trongKế hoạch phải bảo đảm khả thi, có sự liên kết, hỗ trợ lẫn nhau, cùng hướng tớimục tiêu của Chiến lược.

- Đề cao trách nhiệm của các cấp, cácngành, đồng thi đảm bảo sự phi hợpcó hiệu quả giữa Sở Tư pháp với các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việctriển khai thực hiện Chiến luợc và Kế hoạch.

II. NỘI DUNG VÀ PHÂN CÔNG THỰC HIỆN

1. Giaiđoạn 2013 - 2015:

1.1. Xây dựng vănbản tổ chức triển khai thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của LuậtLuật sư và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Đoàn Luật sư tỉnhvà các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Ngay sau khicó văn bản của Trung ương.

1.2. Xây dựng cơ chế để luật sư thamgia xây dựng văn bản quy phạm pháp luật ở địa phương.

- Cơ quan chtrì: S Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Đoàn Luật sư tỉnhvà cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2013.

1.3. Xây dựng Đề án thu hút các luậtsư có năng lực, trình độ, phẩm chất chính trị, đạo đức và lối sống trong sạchđể tạo nguồn tuyển dụng, bổ nhiệm vào các chức danh tư pháp và các vị trí kháctrong cơ quan nhà nước ở địa phương.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Sở Nội vụ, BanNội chính Tỉnh ủy, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Mặt trậnTổ quốc Việt Nam tỉnh, Đoàn Luật sư tỉnh và cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Sau khi Đề ánở Trung ương được ban hành.

1.4. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến để nâng cao nhận thức về vị trí, vai tròcủa luật sư trong xã hội.

- Cơ quan chủ trì: Đoàn luật sư tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, Mặttrận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tchức chính trị -xã hội và các cơ quan báo chí ở địa phương.

- Thời gian thực hiện: Năm 2013 - 2015.

1.5. Tiếp tục triển khai, thực hiệncó hiệu quả Đề án quy hoạch, phát triển đội ngũ luật sư trên địa bàn tỉnh Cà Mauđến năm 2020 được ban hành kèm theo Quyết định số 1253/QĐ-UBND ngày 09/8/2011của Chủ tịch UBND tỉnh. Đến năm 2015 phấn đấu phát triểnđược từ 15 đến 20 luật sư, từ 05 đến 08 tổ chức hành nghề luật sư. Có khoảng30% tổ chức hành nghề luật sư có từ 02 luật sư trở lênhoạt động chuyên sâu ở từng lĩnh vực pháp luật, phù hợp với nhu cầu về dịch vụpháp lý ở địa phương.

- Cơ quan chủ trì: Đoàn Luật sư tỉnh- Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Sở Nội vụ, BanNội chính Tỉnh ủy, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị -xã hội tỉnh và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2013 - 2015.

1.6. Tiếp tục thực hiện bồi dưỡng vchuyên môn, nghiệp vụ; tăng cường thực hiệnbồi dưỡng thường xuyên về kỹ năng hành nghề, đạo đức ứng xử nghề nghiệp choluật sư.

- Cơ quan chủ trì: Đoàn luật sư tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, cáctổ chức hành nghề luật sư và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2013 -2015.

1.7. Tăng cườngcông tác kiểm tra, giám sát nhằm nâng cao chất lượng tập sự hành nghề luật sư.

- Cơ quan chủ trì: Đoàn luật sư tỉnh.

- Cơ quan phihợp: Các tổ chức hành nghề luật sư và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2013 -2015.

1.8. Xây dựng Quy chế phối hợp nhằmđảm bảo cho luật sư tham gia bào chữa các vụ án từ giai đoạn điều tra.

- Cơ quan chủ trì: Đoàn luật sư tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Công an tỉnh, Tòaán nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Năm 2013.

1.9. Xây dựng Kế hoạch tăng cường sựtham gia của luật sư vào các dự án công.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Đoàn Luật sưtỉnh, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2014.

1.10. Xây dựng Đề án tăng cường sựtham gia của Luật sư vào việc trợ giúp pháp lý miễn phí cho các đối tượng làngười nghèo, đối tượng chính sách.

- Cơ quan chủ trì: Đoàn Luật sư tnh.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, cáctổ chức chính trị - xã hội tỉnh và các cơ quan, tổ chức có liên quan của tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Năm 2013.

1.11. Đổi mới,kiện toàn, nâng cao năng lực, nhân lực của đội ngũ cán bộ tư pháp, bộ máy cơ quan quản lý nhà nước về luật sư và hành nghề luật sư; tăng cường cơ sởvật chất và các điều kiện cần thiết khác để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lýnhà nước về luật sư và hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh.

- Cơ quan chtrì:Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Sở Nội vụ và cáccơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2013 -2015.

1.12. Tăng cường thanh tra, kiểm travề tổ chức và hoạt động luật sư, tổ chức hành nghề luật sư, tập sự hành nghềluật sư trên địa bàn tỉnh.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Đoàn Luật sư tỉnhvà các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2013 -2015.

1.13. Ban hành Quy chế hoạt động củaĐoàn luật sư tỉnh; Quy chế phối hợp trong công tác quản lý luật sư và hành nghềluật sư; tăng cường kiểm tra, giám sát tập sự hành nghluậtsư.

- Cơ quan chủ trì: Đoàn Luật sư tỉnh.

- Cơ quan phối hợp:Sở Tư pháp và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2013 -2014.

1.14. Xây dựng Kế hoạch tiếp tụctriển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 30/3/2009 của Ban Bíthư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức,hoạt động luật sư; kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động Chi bộ đảng củaĐoàn luật sư tỉnh trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Đoàn luật sưtỉnh, Ban Nội chính Tỉnh ủy.

- Thời gian thực hiện: 2013.

1.15. Tổng hợp tình hình triển khai Kếhoạch thực hiện Chiến lược phát triển nghề luật sư đến năm 2020trình Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Bộ Tư pháp.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Đoàn Luật sưtỉnh, các cơ quan có liên quan.

- Thời gianthực hiện: 2013 - 2015.

2. Giaiđon 2016 - 2020:

2.1. Tổ chức tngkết 10 năm thi hành Luật Luật sư năm 2006 và 05 năm thi hành Luật sửa đổi, bổsung một số điều của Luật Luật sư trên địa bàn tnh; đềxuất kiến nghị những giải pháp tiếp tục hoàn thiện thể chế về luật sư và hànhnghề luật sư.

- Cơ quan chtrì:Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Đoàn luật sư tỉnhvà các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2016.

2.2. Tiếp tục triển khai thực hiện cóhiệu quả các đề án, kế hoạch, cơ chế, chính sách... liên quan đến tổ chức vàhoạt động luật sư đã được xây dựng và ban hành trong giai đoạn năm 2013 - 2015;thực hiện sơ kết, tổng kết, đánh giá, đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp nhằm tiếptục triển khai có hiệu quả kế hoạch và Chiến lược ở địaphương.

- Cơ quan thực hiện: Các cơ quan cótrách nhiệm thực hiện nội dung Kế hoạch này.

- Thi gian thựchiện: Năm 2016 - 2020.

2.3. Đẩy mnhcông tác tuyên truyền, phổ biến để nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò củaluật sư trong xã hội.

- Cơ quan chủ trì: Đoàn luật sư tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, Mặt trận Tquốc Việt Nam tỉnh, các tchức chính trị - xã hội và các cơ quan báo chí ở địa phương.

- Thời gianthực hiện: Năm 2016 - 2020.

2.4. Tiếp tục thực hiện Đán quy hoạch, phát triển đội ngũ luật sư trên địa bàn tỉnh Cà Mau đến năm2020, đến năm 2020 phấn đấu phát triển thêm từ 30 đến 50 luật sư, trong đó có02 đến 03 luật sư có khả năng, trình độ tham gia thực hiệnnhiệm vụ trên lĩnh vực thương mại quốc tế. Phát triển thêm từ 05 đến 07 tổ chứchành nghề luật sư, trong đó có từ 03 tổ chức hành nghề trở lên có quy mô trên05 luật sư hoạt động.

- Cơ quan chủ trì: Đoàn Luật sư tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp và cáccơ quan, tchức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2016 -2020.

2.5. Thường xuyên nâng cao chất lượngviệc tổ chức bồi dưỡng về kiến thức pháp luật, chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đứcứng xử nghề nghiệp cho luật sư được thường xuyên.

- Cơ quan chủ trì: Đoàn Luật sư.

- Cơ quan phihợp: Sở Nội vụ, Sở Tư pháp và các tổ chức hành nghề luật sư.

- Thời gian thực hiện: Năm 2016 -2020.

2.6. Tiếp tục đổi mới, kiện toàn,nâng cao năng lực, nhân lực, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ được phân công giúpỦy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về luật sư và hành nghề luật sư; trang bịcơ sở vật chất và các điều kiện cn thiết khác để nâng caohiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về luật sư và hành nghề luật sư.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Sở Nội vụ và cáccơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2016 -2020.

2.7. Tiếp tục tăngcường thanh tra, kiểm tra về tổ chức và hoạt động luật sư,tổ chức hành nghề luật sư, tập sự hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Đoàn Luật sư tỉnhvà các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2016 - 2020.

2.8. Tiếp tục kiện toàn và nâng caochất lượng, hiệu quả hoạt động Chi bộ Đảng của Đoàn luật sư.

- Cơ quan chủ trì: Đoàn luật sư tnh.

- Cơ quan phối hợp: Đảng ủy Dân chínhĐảng.

- Thời gian thực hiện: Năm 2016 -2020.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm của Sở Tưpháp:

- Là cơ quan đầu mối, có trách nhiệm tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, đôn đốc và giámsát việc triển khai thực hiện tốt Chiến lược và Kế hoạch triển khai Chiến lượcphát triển nghề luật sư đến 2020 của Bộ Tư pháp và Kế hoạch này;

- Xây dựng kếhoạch chi tiết thực hiện nội dung Kế hoạch này trong phạm vi trách nhiệm của đơn vị;

- Định kỳ hàng năm, từng giai đoạntổng hợp tình hình, tiến hành sơ, tổng kết báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để báocáo Bộ Tư pháp về kết quả thực hiện Chiến lược và Kế hoạchnày.

2. Trách nhiệm ca Sở Tài chính:

Hướng dẫn cơ quan có liên quan trongviệc lập dự toán, quyết toán kinh phí, bố trí nguồn ngân sách hàng năm đ trin khai Kế hoạch thựchiện Chiến lược phát triển nghề luật sư đến năm 2020 trênđịa bàn tỉnh.

3. Trách nhỉệm của ĐoànLuật sư tỉnh, các t chứchành nghề luật sư:

- Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh chủtrì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan xây dựng Kế hoạch chi tiếtcủa Đoàn Luật sư tỉnh trong việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp củaChiến lược và Kế hoạch này; định khàngnăm, từng giai đoạn báo cáo Ủy ban nhân dân tnh (qua SởTư pháp) về kết quả tình hình triển khai thực hiện Chiếnlược và Kế hoạch này để Sở Tư pháp tng hợp trình y ban nhân dân tỉnh báo cáo Bộ Tư pháp.

- Các tổ chức hành nghề luật sư cótrách nhiệm phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, tổ chức trong quá trình triểnkhai, thực hiện Chiến lược và Kế hoạch này; đề xuất với các cơ quan có thẩmquyền triển khai có hiệu quả Chiến lược.

4. Trách nhiệm của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:

- Phối hợp với Sở Tư pháp, Đoàn Luậtsư tỉnh triển khai thực hiện Kế hoạch chi tiết triển khai thực hiện Chiến lượcphát triển nghề luật sư đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh;

- Định kỳ hàng năm, trong từng giaiđoạn xây dựng báo cáo về tình hình trin khai Chiến lược, gửi sở Tư pháp đ tnghợp, báo cáo về Bộ Tư pháp và y ban nhân dân tỉnh.

Trong quá trình thực hiện Kế hoạch, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, tổ chức, cánhân phản ánh về Sở Tư pháp để tổng hp, báo cáo Ủy bannhân dân tỉnh xem xét, giải quyết./.