ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1165/QĐ-UB

Đàlạt, ngày 01 tháng 11 năm 1995

QUYẾT ĐỊNH

V/V ỦY QUYỀN QUYẾT ĐỊNH CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN VÀ TRỢ CẤP ƯU ĐÃI CHO THƯƠNG BINH, TRỢ CẤP TUẤT GIA ĐÌNH LIỆT SĨ VÀ TRỢ CẤP TUẤT CHO THƯƠNG BINH-BỆNH BINH ĐÃ TỪ TRẦN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

- Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 21/6/1994;

- Căn cứ Nghị định số 28/CP ngày 29/4/1995 của Thủ tướng Chính phủ qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của pháp lệnh ưu đãi người hoạt động cách mạng, liệt sĩ và gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến, người có công giúp đỡ cách mạng;

- Căn cứ thông tư số 22/LĐTBXH-TT ngày 29/8/1995 và thông tư số 25/LĐTBXH-TT ngày 28/9/1995 của Bộ Lao động-Thương binh xã hội hướng dẫn thi hành nghị định 28/CP ngày 29/4/1995 của Thủ tướng Chính phủ;

- Xét đề nghị tại tờ trình số 673/LĐTBXH ngày 12/10/1995 của sở Lao động-Thương binh và xã hội tỉnh Lâm Đồng V/v phân cấp ký một số quyết định xác nhận và trợ cấp cho thương binh, gia đình liệt sĩ, bệnh binh và tình hình thực tế tại địa phương;

- Theo đề nghị của ông Trưởng Ban Tổ chức chính quyền tỉnh Lâm Đồng;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay ủy quyền cho giám đốc Lao động-Thương binh và xã hội tỉnh Lâm Đồng được ký quyết định cấp giấy chứng nhận và trợ cấp ưu đãi cho các đối tượng sau đây:

1. Thương binh

2. Gia đình liệt sĩ

3. Thương binh, bệnh binh đã từ trần.

Điều 2:Sở Lao động-Thương binh và xã hội tỉnh Lâm Đồng chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về việc hướng dẫn, chỉ đạo công tác xác nhận, kiểm tra hồ sơ, cấp giấy chứng nhận, đăng ký quản lý và giải quyết quyền lợi người có công với cách mạng trên địa bàn toàn tỉnh theo đúng tinh thần nghị định 28/CP ngày 29/4/1995 của Thủ tướng Chính phủ và thông tư số 22/LĐTBXH-TT ngày 29/8/1995 và thông tư số 25/LĐTBXH-TT ngày 28/9/1995 của Bộ Lao động-Thương binh và xã hội hướng dẫn thực hiện nghị định 28/CP.

Điều 3: Các ông: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức chính quyền tỉnh, giám đốc sở Lao động-Thương binh xã hội tỉnh Lâm Đồng, các sở, ban, ngành liên quan và UBND các cấp căn cứ quyết định thi hành kể từ ngày ký./-

TM . UBND TỈNH LÂM ĐỒNG
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCHPhạm Văn Tám