UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1165/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 15 tháng 10 năm 2013

QUYẾT ÐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNHMỚI ĐƯỢC BAN HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ÐÀO TẠO; THỦTỤC HÀNH CHÍNH MỚI ĐƯỢC BAN HÀNH CỦA NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ÐÀO TẠO ÁP DỤNG TẠI UBNDCẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC NINH

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮCNINH

Căn cứ luật tổ chức HÐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/N Ð-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/N Ð-CP ngày14/5/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số Ðiều của các Nghị định liênquan kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Ðào tạo và Chánh Vănphòng UBND tỉnh,

QUYẾT ÐỊNH:

Ðiều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 02 thủ tục hành chính mới thuộc thẩmquyền giải quyết của ngành Giáo dục và Ðào tạo tỉnh Bắc Ninh (có danh mục nộidung cụ thể kèm theo).

Ðiều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Ðiều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, Ban, Ngành thuộc UBND tỉnh,Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã chịu trách nhiệm thi hành quyết địnhnày./.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Nhân Chiến

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI ĐƯỢC BAN HÀNHTHUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

(Ban hành kèm theo Quyết định số1165/QĐ-UBND ngày 15 tháng 10 năm 2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh)

PHẦN I. DANH MỤCTHỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI ĐƯỢC BAN HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIÁODỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH BẮC NINH; THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI ĐƯỢCBAN HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA NGÀNH GIÁODỤC VÀ ĐÀO TẠO ÁP DỤNG TẠI UBND CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC NINH

1. Thủ tục hành chính mới được banhành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục vàĐào tạo tỉnh Bắc Ninh

STT

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực giáo dục và đào tạo

1

Cấp phép dạy thêm, học thêm (đối với giáo dục trung học phổ thông)

2. Thủ tụchành chính mới được ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Giáo dục vàĐào tạo áp dụng tại UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

STT

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực giáo dục và đào tạo

1

Cấp phép dạy thêm, học thêm (đối với giáo dục trung học cơ sở)

PHẦN II. NỘIDUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI ĐƯỢC BAN HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢIQUYẾT CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH BẮC NINH; THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI ĐƯỢC BAN HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦANGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ÁP DỤNG TẠI UBND CẤPHUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC NINH

1. Thủ tục hành chínhmới được ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnhBắc Ninh

Lĩnh vực giáo dục và đàotạo

1. Cấp phép dạy thêm,học thêm (đối với giáo dục trung học phổ thông)

- Trình tự, thủ tục thực hiện:

+ Tổ chức, cá nhân xin cấp phép tổ chứchoạt động dạy thêm, học thêm lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép tổ chức dạy thêm,học thêm theo quy định; gửi hồ sơ cho Sở Giáo dục và Đào tạo.

+ Sở Giáo dục và Đào tạo tiến hành thẩmđịnh hồ sơ, kiểm tra địa điểm, cơ sở vật chất tổ chức hoạt động dạy thêm, họcthêm.

+ Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định cấpgiấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm hoặc trả lời không đồng ý chodạy thêm bằng văn bản.

- Cách thức thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân xin cấp phép tổchức hoạt động dạy thêm, học thêm lập hồ sơ và nộp trực tiếp tại cơ sở dạythêm.

Bước 2: Cơ sở dạy thêm gửi hồ sơ nộp tạiSở Giáo dục và Đào tạo.

- Hồ sơ cấp phép dạy thêm, học thêm: 02bộ, gồm:

+ Đơn xin cấp giấy phép tổ chức hoạt độngdạy thêm, học thêm trong đó có cam kết với UBND xã, phường, thị trấn nơi đặtđịa điểm dạy thêm về thực hiện các quy định của địa phương;

+ Danh sách trích ngang người tổ chứchoạt động dạy thêm, học thêm và người đăng ký dạy thêm;

+ Bản sao hợp lệ giấy tờ xác định trìnhđộ đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm của người tổ chức hoạt động dạythêm, học thêm và người đăng ký dạy thêm;

+ Giấy khám sức khoẻ do bệnh viện đa khoacấp huyện trở lên hoặc hội đồng giám định y khoa cấp cho người tổ chức dạythêm, học thêm và người đăng ký dạy thêm;

+ Bản kế hoạch tổ chức hoạt động dạythêm, học thêm nêu rõ các nội dung: đối tượng học thêm, nội dung dạy thêm, địađiểm, cơ sở vật chất tổ chức dạy thêm, mức thu tiền học thêm, phương án tổ chứcdạy thêm, học thêm.

- Thời gian thực hiện: Trong thời hạn 15ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:Tổ chức.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBNDtỉnh Bắc Ninh.

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Giáodục và Đào tạo.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:Được cấp Giấy phép dạy thêm, học thêm.

- Lệ phí: Không.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:Không.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT của Bộ GDĐT banhành ngày 16 tháng 5 năm 2012 về việc Ban hành quy định về dạy thêm, học thêm;

+ Quyết định số 86/2012/QĐ-UBND ngày 05 tháng 11năm 2012 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc ban hành quy định về dạy thêm, học thêmtrên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

2. Thủ tục hành chínhmới được ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Giáo dục và Đào tạo ápdụng tại UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Lĩnh vực giáo dục và đàotạo

1. Cấp phép dạy thêm,học thêm (đối với giáo dục trung học cơ sở)

- Trình tự, thủ tục thực hiện:

+ Tổ chức, cá nhân xin cấp phép tổ chứchoạt động dạy thêm, học thêm lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép tổ chức dạy thêm,học thêm theo quy định; gửi hồ sơ cho Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã,thành phố.

+ Phòng Giáo dục và Đào tạo tiến hànhthẩm định hồ sơ, kiểm tra địa điểm, cơ sở vật chất tổ chức hoạt động dạy thêm,học thêm.

+ Phòng Giáo dục và Đào tạo quyết địnhcấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm hoặc trả lời không đồng ýcho dạy thêm bằng văn bản.

- Cách thức thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân xin cấp phép tổchức hoạt động dạy thêm, học thêm lập hồ sơ và nộp trực tiếp tại cơ sở dạythêm.

Bước 2: Cơ sở dạy thêm gửi hồ sơ nộp tạiPhòng Giáo dục và Đào tạo.

- Hồ sơ cấp phép dạy thêm, học thêm: 02bộ, gồm:

+ Đơn xin cấp giấy phép tổ chức hoạt độngdạy thêm, học thêm trong đó có cam kết với UBND xã, phường, thị trấn nơi đặtđịa điểm dạy thêm về thực hiện các quy định của địa phương;

+ Danh sách trích ngang người tổ chứchoạt động dạy thêm, học thêm và người đăng ký dạy thêm;

+ Bản sao hợp lệ giấy tờ xác định trìnhđộ đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm của người tổ chức hoạt động dạythêm, học thêm và người đăng ký dạy thêm;

+ Giấy khám sức khoẻ do bệnh viện đa khoacấp huyện trở lên hoặc hội đồng giám định y khoa cấp cho người tổ chức dạythêm, học thêm và người đăng ký dạy thêm;

+ Bản kế hoạch tổ chức hoạt động dạythêm, học thêm nêu rõ các nội dung: đối tượng học thêm, nội dung dạy thêm, địađiểm, cơ sở vật chất tổ chức dạy thêm, mức thu tiền học thêm, phương án tổ chứcdạy thêm, học thêm.

- Thời gian thực hiện: Trong thời hạn 15ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:Tổ chức.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBNDcấp huyện.

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Giáodục và Đào tạo huyện, thị xã, thành phố.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:Được cấp Giấy phép dạy thêm, học thêm.

- Lệ phí: Không.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:Không.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT của Bộ GDĐT banhành ngày 16 tháng 5 năm 2012 về việc Ban hành quy định về dạy thêm, học thêm;

+ Quyết định số 86/2012/QĐ-UBND ngày 05 tháng 11năm 2012 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc ban hành quy định về dạy thêm, học thêmtrên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.