UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1166/QĐ-UBND

Lạng Sơn, ngày 15 tháng 8 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNHSỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNHLẠNG SƠN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chínhphủ về việc kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liênquan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 05/2013/NĐ-CP ngày 09/01/2013 của Chínhphủ về sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính của Nghịđịnh số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về Đăng ký doanh nghiệp;

Căn cứ Thông tư số 176/2012/TT-BTC ngày 23/10/2012 của BộTài chính ban hành Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phíđăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh và phí cung cấp thông tin doanhnghiệp.

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 75/TTr-STP ngày 12 tháng 8 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sungthuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn.

Điều 2.Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyếtđịnh số 880/QĐ-UBND ngày 05/7/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn về việc côngbố thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyếtcủa Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc SởTư pháp và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết địnhnày./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục KSTTHC - BTP;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Phòng KSTTHC-Sở Tư pháp;
- PVP, NC, TH;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, (TTD).

CHỦ TỊCH
Vy Văn Thành

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN