THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1169/2001/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 30 tháng 08 năm 2001

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TỔ CHỨC CÁC ĐỘI Y, BÁC SĨ TRẺ TÌNH NGUYỆN THAM GIA PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN, MIỀN NÚI.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ Chức Chính Phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992
Xét đề nghị của Trung ương Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh và ý kiến các Bộ : Tài chính, Y tế,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 . Tổ chức các đội y, bác sĩ trẻ với tổng số 500 thanh niên đã tốt nghiệp các trường Đại học, Cao đẳng và Trung học ngành Y, tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi tại các trạm y tế ở các xã vùng đặc biệt khó khăn của 25 tỉnh trong thời gian 24 tháng kể từ năm 2001 đến năm 2003.

Điều 2 . Các đội y, bác sĩ trẻ tình nguyện có nhiệm vụ giúp các xã làm công tác chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ của nhân dân; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ y tế tại địa phương; tham gia đẩy mạnh công tác đoàn kết, tập hợp và giáo dục thanh thiếu nhi trên địa bàn; xây dựng đời sống văn hoá mới và phòng chống các tệ nạn xã hội.

Các y, bác sĩ trẻ tình nguyện được hưởng các chính sách ưu đãi đối với đội viên đội trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi theo Quyết định số 149/2000/QĐ-TTg ngày 28 tháng 12 năm 2000 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 3 . Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ nói trên do ngân sách Trung ương cấp trực tiếp cho Trung ương Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh là 8.272 triệu đồng ( Tám nghìn hai trăm bảy mươi hai triệu đồng ).

Điều 4 . Trung Ương Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ Y Tế, Ban Tổ chức – Cán bộ Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Lao động – Thương Binh và Xã hội, Uỷ ban Dân tộc và miền núi và các địa phương liên quan triển khai việc thực hiện tổ chức các đội y, bác sĩ trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi. Định kỳ 6 tháng báo cáo Thủ Tướng Chính Phủ kết quả thực hiện và tổng kết dự án khi kết thúc.

Điều 5 . Chủ tịch Uỷ Ban Nhân Dân các tỉnh, nơi các đội y, bác sĩ trẻ tình nguyện đến làm việc, có trách nhiệm phối hợp chương trình này với chương trình xoá đói, giảm nghèo của Chính phủ trên địa bàn để tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ nói trên.

Điều 6 . Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Điều 7 . Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ Ban Nhân Dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh Niên Cộng sản Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.


Nơi nhận :
-Ban Bí thư TW Đảng,
-Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP

-Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan
thuộc Chính phủ,
-Các HĐND, UBND các tỉnh thành phố trực thuộc TW
-Văn phòng Chủ tịch nước,
-Văn phòng Quốc Hội,
-Văn phòng TW và các Ban của Đảng,
-Viện Kiểm sát nhân dân tối cao,
-Toà án nhân dân tối cao,
-Cơ quan TW của các Đoàn thể,
-Ban thanh niên trường học của TW Đoàn,
-Công báo,
-VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc,
-Lưu : QHQH ,VT.

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng