ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1169/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 25 tháng 07 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN QUẢN LÝ DỰ ÁNQUỸ TOÀN CẦU PHÒNG CHỐNG HIV/AIDS TỈNH BẮC KẠN GIAI ĐOẠN 2013-2015

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮCKẠN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dânngày 26/11/2003;

Căn cứ Công văn số: 235/DA-HC ngày 14/6/2013 của Ban Quản lýthành phần Y tế dự án Quỹ Toàn cầu Phòng chống HIV/AIDS về việc thành lập BanQuản lý dự án Dự án tỉnh/thành phố và Ban chỉ đạo Dự án huyện giai đoạn 2013-2015;

Xét đề nghị của Sở Y tế tại Tờ trình số: 665/TTr-SYT ngày04/7/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thànhlập Ban Quản lý Dự án Quỹ toàn cầu phòng chống HIV/AIDS tỉnh Bắc Kạn giai đoạn2013-2015, gồm các ông, bà có tên sau:

1. Ông Nguyễn Tiến Tôn, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh BắcKạn - Giám đốc Ban Quản lý Dự án. Thời gian làm việc kiêm nhiệm cho Dự án: 20%.

2. Ông Lục Văn Trường, Giám đốc Trung tâm Phòng chốngHIV/AIDS tỉnh Bắc Kạn - Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án. Thời gian làm việc kiêmnhiệm cho Dự án: 30%.

3. Ông Hoàng Văn Thuận, Phó Giám đốc Trung tâm Phòngchống HIV/AIDS tỉnh Bắc Kạn - Trợ lý Ban Quản lý Dự án. Thời gian làm việc kiêmnhiệm cho Dự án: 40%.

4. Bà Hoàng Thị Thoa, Cử nhân kinh tế Trung tâm Phòngchống HIV/AIDS tỉnh Bắc Kạn - Kế toán Ban Quản lý Dự án. Thời gian làm việckiêm nhiệm cho Dự án: 30%.

Điều 2.

1. Ban Quản lý Dự án Quỹ toàn cầu phòng chốngHIV/AIDS tỉnh Bắc Kạn có nhiệm vụ:

- Quản lý, thực hiện chương trình dự án theo đúng mụctiêu, tiến độ, chất lượng và nguồn lực nêu trong Văn kiện chương trình dự ánđược cấp có thẩm quyền phê duyệt và Điều ước quốc tế về ODA ký kết với nhà tàitrợ theo quy định của pháp luật;

- Lập kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện dự ántrên địa bàn tỉnh, theo dõi, giám sát các hoạt động của dự án; định kỳ báo cáotiến độ dự án, báo cáo tài chính theo đúng yêu cầu của Ban Quản lý dự án Trungương, Bộ Y tế, Ủy ban nhân dân tỉnh và theo quy định hiện hành.

2. Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS tỉnh Bắc Kạn là cơquan thường trực của Ban Quản lý Dự án.

3. Ban Quản lý Dự án được sử dụng con dấu riêng và mởtài khoản tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Bắc Kạn.

4. Lương và phụ cấp của các thành viên Ban Quản lý Dựán Quỹ toàn cầu phòng chống HIV/AIDS theo các quy định của nhà tài trợ.

Điều 3.Quyết định này thay thếQuyết định số: 374/QĐ-UBND ngày 11/3/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dântỉnh, Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư,Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan vàcác ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Triệu Đức Lân