UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 24 tháng 9 năm 1999

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ sung một số điều của Quyết định số 19/1999/QĐ-UB ngày 02 tháng 02 năm 1999

về chế độ trợ cấp cho cán bộ, công chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng

____________________________

UỶ BAN NHÂN DÂN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân (sửa đổi) ngày 21 tháng 6 năm 1994;

Căn cứ Quyết định số 874/TTg ngày 20/11/1996 của Thủ tướng Chính phủ về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và công chức;

Theo đề nghị của Trưởng ban Ban Tổ chức chính quyền thành phố Đà Nẵng,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1:Bổ sung một số điều của Quyết định số 19/1999/QĐ-UB ngày 02 tháng 02 năm 1999 của UBND thành phố Đà Nẵng như sau:

- Tại Điều 5, ở Mục b được bổ sung: “Trưởng, Phó các Đoàn thể: Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam”.

- Tại Điều 5, ở Mục c được bổ sung: “Trưởng, Phó các Đoàn thể: Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam”.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Chánh Văn phòng UBND thành phố, Trưởng ban Ban Tổ chức chính quyền, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Bá Thanh