Quyết định

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH SỐ 117/2003/QĐ-BTC
NGÀY 29 THÁNG 7 NĂM 2003 QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔCHỨC CỦA CỤC TIN HỌC
VÀ THỐNG KÊ TÀI CHÍNH

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05/11/2002 của Chính phủ quyđịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 1/7/2003 của Chính phủ quy địnhchức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Tin học và Thống kê Tài chính, Vụ trưởngVụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Cục Tin học và Thống Kê tài chính là tổ chức thuộc bộ máy quản lý Nhà nước củaBộ Tài chính, có chức năng giúp Bộ trưởng Bộ Tài chính thống nhất quản lý hoạtđộng, phát triển và ứng dụng công nghệ tin học; quan lý công tác thống kê trongtoàn ngành; thực hiện công tác thống kê tài chính và xây dựng, vận hành cơ sởdữ liệu tài chính Quốc gia;

Điều 2.Cục Tin học và Thống kê Tài chính có nhiệm vụ, quyền hạn:

1. Xây dựng chiến lược,qui hoạch, kế hoạch phát triển ứng dụng công nghệ tin học:

a. Trình Bộ chiến lược,qui hoạch, kế hoạch phát triển hệ thống tin học trong ngành Tài chính và tổchức thực hiện sau khi được phê duyệt;

b. Xây dựng kế hoạchphát triển và ứng dụng công nghệ tin họccủa cơ quan Bộ Tài chính; thẩm định kế hoạch phát triển và ứng dụng công nghệtin học của các đơn vị và tổ chức thuộc Bộ; tổng hợp xây dựng kế hoạch pháttriển và ứng dụng công nghệ tin học trong toàn ngành trình Bộ phê duyệt;

c. Hướng dẫn các đơn vịvà tổ chức thuộc Bộ xây dựng kế hoạch và triển khai hoạt động ứng dụng côngnghệ tin học theo kế hoạch đã được duyệt;

d. Tổ chức nghiên cứu,phân tích dự báo các vấn đề có liên quan đến phát triển ứng dụng công nghệ tinhọc phục vụ cho yêu cầu quản lý của Bộ.

2. Quản lý thống nhấtcác hoạt động ứng dụng công nghệ tin học:

a. Trình Bộ ban hành cácchế độ, chính sách liên quan đến việc quản lý phát triển và ứng dụng công nghệtin học của toàn ngành;

b. Trình Bộ ban hành cácquy định về ứng dụng công nghệ tin học để áp dụng thống nhất trong toàn ngành,bao gồm chuẩn tin học, chế độ bảo mật và an toàn thông tin, trình tự xây dựng,triển khai, quản lý và nghiệm thu các dự án ứng dụng công nghệ tin học....

c. Trình Bộ ban hànhhoặc ban hành theo ủy quyền của Bộ các văn bản hướng dẫn các đơn vị, tổ chứcthuộc Bộ trong việc triển khai thực hiện kế hoạch phát triển và ứng dụng côngnghệ tin học và thực hiện các quy định của Bộ Tài chính trong lĩnh vực ứng dụngcông nghệ tin học, trong việc quản lý và cung cấp thông tin quản lý chuyênngành thuộc phạm vi quản lý của Bộ;

d. Chủ trì hoặc phối hợpvới các đơn vị có liên quan xây dựng và trình Bộ ban hành các định mức chi phícho các hoạt động triển khai ứng dụng công nghệ tin học để áp dụng trong toànngành.

đ. Tham gia ý kiến, đềxuất việc phân bổ các nguồn vốn sử dụng cho hoạt động phát triển và ứng dụngcông nghệ tin học phù hợp với kế hoạch phát triển và ứng dụng công nghệ tin họcđược duyệt.

3. Kiểm tra việc thựchiện các quy định của Nhà nước trong lĩnh vực phát triển và ứng dụng công nghệtin học:

a. Kiểm tra việc thựchiện kế hoạch phát triển và ứng dụng công nghệ tin học của các đơn vị, tổ chứcthuộc Bộ;

b. Phối hợp với Tổng cụcThuế, Tổng cục Hải quan, Kho bạc Nhà nước và Cục dự trữ Quốc gia kiểm tra việcthực hiện các quy định của Bộ trong hoạt động phát triển và ứng dụng công nghệtin học tại các đơn vị thuộc hệ thống;

c. Trình Bộ xử lý nhữngtrường hợp sai phạm của các đơn vị, tổ chức thuộc Bộ trong hoạt động ứng dụngcông nghệ tin học;

4. Quản lý công tácthống kê và tổ chức thực hiện thống kê tài chính:

a. Trình Bộ ban hành cácvăn bản qui định chi tiết về công tác thống kê theo quy định của Luật Thống kêđể áp dụng thống nhất trong toàn ngành;

b. Chủ trì, phối hợp vớicác đơn vị, tổ chức thuộc Bộ nghiên cứu thuộc Bộ ban hành hệ thống các chỉ tiêuthống kê thuộc các lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ, các biểu mẫu, chế độ thôngtin, báo cáo phục vụ cho công tác thống kê, báo cáo của Bộ;

c. Chủ trì phối hợp vớicác đơn vị, tổ chức thuộc Bộ xây dựng và trình Bộ ban hành hệ thống bảng phânloại thống kê (mã số) sử dụng thống nhất trong ngành Tài chính;

d. Hướng dẫn, kiểm tracác đơn vị, tổ chức thuộc Bộ triển khai thực hiện các qui định của Bộ và củaNhà nước về công tác thống kê, báo cáo;

đ. Tổ chức công tácthống kê tài chính và phân tích dự báo theo qui định của Bộ.

e. Biên soạn, xuất bảnNiên giám thống kê tài chính và các ấn phẩm thống kê tài chính theo đúng quiđịnh của Nhà nước.

5. Xây dựng và quản lývận hành Cơ sở dữ liệu tài chính Quốc gia:

a. Xây dựng, triển khaivà vận hành Cơ sở dữ liệu tài chính Quốc gia đảm bảo thu nhận, xử lý và kếtxuất thông tin một cách đầy đủ, tin cậy, nhanh chóng, chính xác và an toàn theoyêu cầu quản lý của Bộ;

b. Tổ chức thu thập, xửlý và cung cấp thông tin dữ liệu về tài chính theo qui định của pháp luật vàcủa Bộ; phối hợp với các đơn vị, tổ chức thuộc Bộ triển khai việc cung cấp vàtrao đổi thông tin với các Cơ sở dữ liệu thông tin chuyên ngành.

c. Quản lý kỹ thuật vàbiên tập tin cho trang điện tử nội bộ và Website Bộ Tài chính;

6. Trực tiếp xây dựng,triển khai, vận hành các ứng dụng công nghệ tin học chính trong ngành:

a. Xây dựng, triển khai,quản trị vận hành và hỗ trợ kỹ thuật cho:

- Hệ thống hạ tầng kỹthuật và trương trình ứng dụng công nghệ tin học trong cơ quan Bộ;

- Hệ thống hạ tầngtruyền thông thống nhất của ngành Tài chính;

- Hệ thống hạ tầng kỹthuật và trương trình ứng dụng công nghệ tin học phục vụ Cơ sở dữ liệu tàichính Quốc gia.

b. Tổ chức xây dựng vàtriển khai các trương trình ứng dụng công nghệ tin học dùng chung và tích hợpgiữa các hệ thống trong toàn ngành.

7. Tổ chức tập huấnnghiệp vụ tin học, thống kê tài chính, cập nhật kiến thức mới và chuyển giaocác ứng dụng công nghệ tin học chuyên ngành cho các đối tượng sử dụng theo kếhoạch và trương trình được duyệt.

8. Biên tập và xuất bảnTạo chí Tin học Tài chính.

9. Đề xuất ý kiến vàthực hiện các nội dung hợp tác quốc tế trong lĩnh vực phát triển, ứng dụng côngnghệ tin học và thống kê tài chính theo phân công của Bộ.

10. Tổ chức nghiên cứukhoa học hoặc hợp tác nghiên cứu khoa học với các đơn vị trong và ngoài ngànhtheo kế hoạch và nội dung đề tài được duyệt.

11. Ký các văn bản giảithích, hướng dẫn, trả lời các đơn vị, tổ chức, cá nhân về những vướng mắc trongquá trình thực hiện các văn bản thuộc phạm vị quản lý của Cục; các văn bản trảlời đề nghị của các cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân theo ủy quyền của Bộ;

12. Thực hiện chế độthông tin, báo cáo theo qui định của Bộ.

13. Yêu cầu các cơ quan,đơn vị có liên quan cung cấp các thông tin, tài liệu, văn bản cần thiết choviệc thực hiện nhiệm vụ được giao.

Điều 3.Cơ cấu tổ chức của Cục tin học và thống kê tài chính gồm:

1. Phòng Quản lý hệthống

2. Phòng Quản trị mạng

3. Phòng Phát triển ứngdụng công nghệ tin học

4. Phòng Thống kê vàphân tích dự báo

5. Phòng hành chính tổnghợp

Đơn vị sự nghiệp:

1. Trung tâm Cơ sở dữliệu

2. Trung tâm Chuyển giaocông nghệ và hỗ trợ kỹ thuật

3. Trung tâm cơ sở dữliệu dự phòng và hỗ trợ triển khai tin học tại Thành phố Hồ Chí Minh

4. Tạp chí Tin học tàichính.

Nhiệm vụ cụ thể của cácPhòng và các đơn vị sự nghiệp do Cục trưởng Cục tin học và Thống kê tài chínhqui định

Biên chế của Cục tin họcvà Thống kê tài chính do Bộ trưởng Bộ Tài chính qui định.

Cục tin học và Thống kê Tài chính có con dấu riêng, được mởtài khoản tại kho bạc Nhà nước và ngân hàng để triển khai thực hiện nhiệm vụđược giao.

Điều 4.Cục tin học và Thống kê Tài chính có Cục trưởng và một số Phó cục trưởng.

Cục trưởng có tráchnhiệm quản lý cán bộ, công chức của Cục theo qui định của Bộ; quản lý tàichính, tài sản được giao theo đúng qui định, bố chí, sắp xếp cán bộ, công chứcphù hợp với năng lực chuyên môn được đào tạo; tổ chức học tập, bồi dưỡng nângcao trình độ cho cán bộ, công chức; chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Tàichính về toàn bộ hoạt động của Cục.

Phó Cục trưởng chịutrách nhiệm trước Cục trưởng về nhiệm vụ được phân công.

Điều 5.Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/8/2003; bãi bỏ Quyết định số 398/TC-QĐ-TCCB ngày 17/5/1995 về việc kiện toàn bộ máy của Ban Quản lý ứng dụngtin học, Quyết định số 01/2000/QĐ-BTC ngày 4/1/2000 về việc kiện toàn bộ máycủa Ban Quản lý ứng dụng tin học.

Cục trưởng Cục Tin họcvà Thống kê Tài chính, Vụ trưởng Vụ tổ chức cán bộ, Chánh Văn phòng Bộ và Thủtrưởng các đơn vị, tổ chức thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.