ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

*******

Số: 117/2007/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC THU PHÍ THẨM ĐỊNH BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNHPHỐ HÀ NỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBNDngày 26/11/2003;
Căn cứ Pháp lệnh Phí, Lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày 28/8/2001;
Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiếtthi hành Pháp lệnh phí và lệ phí;
Căn cứ Nghị định số 106/2003/NĐ-CP ngày 23/09/2003 của Chính phủ quy định về việcxử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phí, lệ phí;
Căn cứ Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sungmột số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy địnhchi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí;
Căn cứ Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/07/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thựchiện các qui định pháp luật về phí và lệ phí;
Căn cứ Thông tư số 06/2004/TT-BTC ngày 04/02/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thựchiện Nghị định số 106/2003/NĐ-CP ngày 23/09/2003 của Chính phủ quy định về việcxử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phí, lệ phí;
Căn cứ Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25/5/2006 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sungThông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiệncác quy định pháp luật về phí và lệ phí;
Căn cứ Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn vềphí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, Thành phốtrực thuộc Trung ương;
Căn cứ Nghị quyết số 03/2007/NQ-HĐND ngày 13/07/2007 của Hội đồng nhân dân Thànhphố Hà Nội Khoá XIII kỳ họp thứ 9;
Xét đề nghị của Tài nguyên môi trường và Nhà đất – Tài chính – Cục thuế TPHN tạiTờ trình số 2148/LN : TNMTNĐ-TC-CT ngày 24/05/2007 và Liên ngành Cục thuế TPHN –Tài chính - Kho bạc Nhà nước Hà Nội tại Tờ trình số 6906TTrLN/CTHN-STC-KBHN ngày 07/06/2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Đối tượng nộp phí

Tổ chức, cá nhân là chủ dự án đầutư khi thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án thuộc thẩmquyền quyết định phê duyệt của Ủy ban nhân dân thành phố.

Điều 2: Mức thu phí

Mức thu: 5.000.000 đồng/báo cáo/lầnthẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường (đã bao gồm thuế GTGT).

Trường hợp thẩm định báo cáo đánhgiá tác động môi trường bổ sung, mức thu được xác định bằng 50% mức thu trên.

Điều 3: Đơn vị thu phí

1. Sở Tài nguyên Môi trường và Nhàđất.

2. Tổ chức dịch vụ thẩm định báocáo đánh giá tác động môi trường được Ủy ban nhân dân Thành phố tuyển chọn hoặcchỉ định.

Đơn vị thu phí có trách nhiệm niêmyết hoặc thông báo công khai tại địa điểm thu phí về tên phí, mức thu phí,phương thức thu và cơ quan quy định thu. Khi thu tiền phí phải cấp chứng từ thuphí cho đối tượng nộp phí theo quy định.

Điều 4: Quản lý, sử dụng tiềnphí thu được

1. Sở Tài nguyên Môi trường và Nhàđất: được để lại 100% số phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi truờng thuđược và phải quản lý số tiền phí để lại theo đúng hướng dẫn tại Thông tư số63/2002/TT-BTC ngày 24/07/2002 và Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25/05/2006của Bộ Tài chính.

2. Đối với tổ chức dịch vụ thẩmđịnh báo cáo đánh giá tác động môi trường: toàn bộ số phí thẩm định báo cáođánh giá tác động môi trường thu được là doanh thu của đơn vị và đơn vị cótrách nhiệm kê khai và nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệptheo quy định của Luật thuế.

Điều 5: Chứng từ thu phí

1. Sở Tài nguyên Môi trường và Nhàđất Hà Nội: sử dụng biên lai thu phí, lệ phí do Cơ quan thuế phát hành.

2. Tổ chức dịch vụ: Sử dụng hóa đơnGTGT do Cơ quan thuế phát hành.

Điều 6: Xử lý vi phạm

Các trường hợp vi phạm sẽ bị xử lýtheo Nghị định số 106/2003/NĐ-CP ngày 23/09/2003 của Chính phủ và Thông tư số06/2004/TT-BTC ngày 04/02/2004 của Bộ Tài chính.

Điều 7: Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hànhsau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 8: Tổ chức thực hiện

Chánh văn phòng Ủy ban nhân dânThành phố; Giám đốc các Sở: Tài chính, Tài nguyên Môi trường và Nhà đất; Khobạc Nhà nước Hà Nội; Cục Thuế thành phố Hà Nội; Các tổ chức và cá nhân có liênquan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 8;
- TT Thành ủy, TT HĐND TP; (để
- Bộ Tài chính; (báo
- Đ/c CT UBND TP; (cáo
- Các đ/c PCT UBND TP;
- CPVP, các Phòng CV;
- Lưu VT

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hoàng Mạnh Hiển