BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG
BAN CÁN SỰ ĐẢNG
BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
-------

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
---------------

Số: 117-QĐ/BCSĐTNMT

Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNHCHUẨN MỰC ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNGNGÀNH TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam;

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức số 22/2008/QH12 ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Kế hoạch số 03-KH/TW ngày 01 tháng 7 năm2011 của Ban Bí thư về việc triển khaithực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14 tháng 5 năm 2011 của Bộ Chính trị về tiếptục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh từ nay đếnnăm 2015;

Căn cứ Nghị định số 21/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng3 năm 2013của Chính phủ quy định chứcnăng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Chỉ thị số 1973/CT-TTg ngày 07 tháng 11năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làmtheo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh;

Căn cứ Hướng dẫn số 25-HD/BTGTW ngày 25 tháng 11năm 2011 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc bổ sung và tổ chức thực hiệnchuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách của Chủ tịch HồChí Minh;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Ban cán sự đảngvà Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

BAN CÁN SỰ ĐẢNG QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Quy định chuẩn mực đạo đứcnghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành tài nguyênvà môi trường, gồm các nội dung sau đây:

I. Mục đích

1. Nâng cao trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật,thái độ ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành tàinguyên và môi trường (sau đây gọi tắt là công chức, viên chức) theo hướngchuyên nghiệp, văn minh và hiện đại.

2. Làm cơ sở để nhân dân, các cơ quan, tổ chức cóliên quan giám sát, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của công chức, viên chứcngành tài nguyên và môi trường.

3. Tăng cường mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa côngchức, viên chức ngành tài nguyên và môi trường với nhau và với nhân dân để hoànthành tốt nhiệm vụ của ngành, góp phần thực hiện được mục tiêu “dân giàu, nướcmạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

II. Đối tượng áp dụng

1. Công chức, viên chức làm việc trong các cơ quan,đơn vị thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, các Sở Tài nguyên và Môi trường,Phòng Tài nguyên và Môi trường.

2. Công chức địa chính - xây dựng - đô thị và môitrường (đối với phường, thị trấn) hoặc công chức địa chính - nông nghiệp - xâydựng và môi trường (đối với xã).

III. Nội dung

Công chức, viên chức ngành tài nguyên và môi trườngquyết tâm học tập và làm theo tấm gươngđạo đức Hồ Chí Minh, phấn đấu thực hiện các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp sauđây:

1. Với Tổ quốc: trung thành, phấn đấu vì mục tiêu“dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

a) Tuyệt đối tin tưởng vào lý tưởng cách mạng,đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam, trung thành với Tổ quốc Việt Nam xã hộichủ nghĩa; kiên quyết chống lại những hành vi xâm phạm an ninh quốc gia, pháhoại hòa bình, độc lập của Tổ quốc; tích cực và sẵn sàng tham gia bảo vệ độclập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

b) Tận tâm, tận lực đóng góp công sức, trí tuệ chocông tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường, xây dựng ngành tàinguyên và môi trường chính quy, hiện đại, hội nhập quốc tế, phục vụ đắc lực chocông cuộc phát triển bền vững đất nước.

2. Với nhân dân: gần dân, tôn trọng, lắng nghe ýkiến của nhân dân, hiểu dân, phục vụ nhân dân, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân.

a) Nắm vững quan điểm vì dân, tôn trọng và phát huyquyền làm chủ của nhân dân; kiên quyết đấutranh với mọi hành vi xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân.

b) Gần gũi với nhân dân, khi giao tiếp với công dânphải có thái độ lịch sự, nghiêm túc, khiêm tốn, tôn trọng, lắng nghe, ngôn ngữgiao tiếp phải chuẩn mực, rõ ràng; không được hách dịch, cửa quyền, gây khókhăn, phiền hà cho nhân dân khi thực hiện nhiệm vụ; công tâm, khách quan, tậntình hướng dẫn nhân dân thực hiện quy trình, thủ tục theo quy định khi giảiquyết công việc.

c) Tuyên truyền, giải thích, vận động nhân dân sốngvà làm việc theo đúng các quy định của pháp luật vềtài nguyên và môi trường.

3. Với công việc: hiểu biết, trách nhiệm, yêungành, yêu nghề, vượt khó để hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý tài nguyên và bảovệ môi trường phục vụ phát triển bền vữngcủa đất nước.

a) Nhận thức rõ vị trí, vai trò, ý nghĩa công việcđược giao; nắm vững chuyên môn, thường xuyên cập nhật quy định của pháp luật;không ngừng học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghiệp vụ và nghiên cứu, đề xuấtcải tiến, nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc.

b) Thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, đảm bảo năngsuất, chất lượng, hiệu quả, thời gian theo quy định; báo cáo kịp thời với cấpcó thẩm quyền về những khó khăn, vướng mắc; chịu trách nhiệm về kết quảcông việc của mình; khi mắc khuyết điểm, sai lầm phải dũng cảm tự phê bình, dámnhận khuyết điểm và nghiêm túc sửa chữa.

c) Yêu ngành, yêu nghề, tự hào với công việc mìnhđang làm; tận tụy với công việc, chủ động, sáng tạo, không ngừng cống hiến trítuệ, tài năng; vượt qua khó khăn hoàn thành tốt công việc được giao.

4. Với đồng nghiệp: đoàn kết, chân tình, thẳngthắn, hợp tác, giúp nhau cùng tiến bộ.

a) Quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ, chân thành, hỗ trợ,phối hợp với nhau trong công việc và cuộc sống; tôn trọng tập thể, mình vì mọingười; chống chia rẽ, bè phái, đố kỵ, chủ nghĩa cá nhân và cục bộ địa phương.

b) Thẳng thắn tự phê bình và phê bình, góp ý vớithái độ tích cực, cầu tiến để cùng nhau rút kinh nghiệm, sửa chữa, thực hiệncông việc với chất lượng tốt hơn.

c) Phục tùng, chấp hành quyết định của cấp trên vàcủa tổ chức.

d) Công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý khôngđược lạm dụng chức vụ để trục lợi; nắm bắt kịp thời tâm lý, phát huy khả năng,kinh nghiệm, tính sáng tạo, chủ động của công chức, viên chức; thực hành dânchủ, tạo điều kiện học tập, tôn trọng và xây dựng niềm tin cho công chức, viênchức; bảo vệ danh dự của công chức, viên chức khi bị phản ánh, khiếu nại, tốcáo không đúng sự thật.

5. Với bản thân: nêu gương cần, kiệm, liêm, chính,sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật, có ý thức sử dụng bền vững tàinguyên và bảo vệ môi trường.

a) Thực hành cần, kiệm, liêm, chính, chí công vôtư, nói đi đôi với làm; thường xuyên tự rèn luyện để có lối sống lành mạnh,trong sáng, giản dị, khiêm tốn, biết yêu thương những người xung quanh, thườngxuyên thực hiện tự phê bình và phê bình.

b) Gương mẫu chấp hành nội quy, quy định, kỷ cương,kỷ luật của cơ quan, đoàn thể, nơi cưtrú; thực hiện nghiêm các quy định về những điều công chức, viên chức khôngđược làm theo quy định tại Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức, Luật Phòng,chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các quy định kháccủa pháp luật.

c) Gương mẫu trong sử dụng tiết kiệm, hiệu quả tàinguyên, sống thân thiện với môi trường; giữ gìn, bảo vệ cảnh quan môi trường.

d) Hướng dẫn, tuyên truyền, vận động người thântrong gia đình chấp hành đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, phápluật của Nhà nước.

Điều 2. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị cótrách nhiệm:

1. Quán triệt, hướng dẫn, tổ chức thực hiện Quyđịnh này đến toàn thể công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý, sử dụngcủa cơ quan, đơn vị.

2. Niêm yết công khai Chuẩn mực đạo đức theo Quyđịnh này tại trụ sở làm việc và trêntrang tin điện tử của cơ quan, đơn vị.

3. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện của công chức,viên chức.

4. Phê bình, chấn chỉnh, xử lý hoặc đề nghị cấp cóthẩm quyền xử lý hành vi vi phạm của công chức, viên chức theo phân cấp quản lý.

5. Khen thưởng kịp thời tập thể và cá nhân thựchiện tốt Quy định này.

6. Báo cáo kết quả thực hiện Quy định này với BộTài nguyên và Môi trường (qua Vụ Tổ chức cán bộ) vào tháng Một (01) hàng năm.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hànhkể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ban cán sự đảng, Vụ trưởng Vụ Tổchức cán bộ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vịthuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh,thành phố trực thuộc Trung ương; công chức, viên chức ngành tài nguyên và môitrường chịu trách nhiệm thi hành Quyết địnhnày./.


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Văn phòng Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương và các Ban của Đảng;
- Tỉnh ủy, Thành ủy, Ban cán sự đảng, Đảng đoàn, Đảng ủy trực thuộc TW;
- Bộ Nội vụ;
- Đảng ủy Bộ, Công đoàn Bộ,
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ,
Hội Cựu chiến binh cơ quan Bộ,
Đảng ủy khối cơ sở Bộ TNMT tại TP Hồ Chí Minh;
- Các Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Cổng thông tin điện tử của Bộ TNMT, Báo Tài nguyên và Môi trường, Tạp chí Tài nguyên và Môi trường (để đăng tải);
- Lưu: VPBCSĐ, TCCB.TH200.

T/M BAN CÁN SỰ ĐẢNG
BÍ THƯ
Nguyễn Minh Quang