ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 117/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 18 tháng 01 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH THỰC HIỆN PHONG TRÀO “CHỐNG RÁC THẢI NHỰA” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 23/6/2014;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Điều 2. Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan đầu mối; chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện Kế hoạch này.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Bộ TNMT (b/c);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, MT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm S

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN PHONG TRÀO “CHỐNG RÁC THẢI NHỰA” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 117/QĐ-UBND ngày 18/01/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng)

Tiếp nối những kết quả thiết thực đã đạt được từ các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới với chủ đề “Giải quyết ô nhiễm nhựa và ni lon” trên địa bàn tỉnh năm 2018, hưởng ứng phong trào “Chống rác thải nhựa” do Bộ Tài nguyên và Môi trường phát động; UBND tỉnh ban hành Kế hoạch “Chống rác thải nhựa” với các nội dung cụ thể như sau:

I. Mục đích, yêu cầu:

1. Mục đích: Tuyên truyền, nâng cao nhận thức về nguy cơ ô nhiễm rác thải nhựa; vận động, kêu gọi cộng đồng thay đổi hành vi, thói quen sử dụng sản phẩm nhựa, túi nilon dùng một lần góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường, bảo vệ sức khoẻ con người và hệ sinh thái.

2. Yêu cầu: Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cộng đồng dân cư nhận thức được nguy cơ ô nhiễm sản phẩm nhựa, túi nilon sử dụng một lần đối với môi trường, hệ sinh thái và sức khoẻ con người; từ đó tham gia kế hoạch thực hiện phong trào chống rác thải nhựa trên địa bàn tỉnh.

II. Nội dung thực hiện

1. Tăng cường và đa dạng hóa các hình thức truyền thông về nguy cơ ô nhiễm nhựa và nilon sử dụng một lần nhằm nâng cao nhận thức và thay đổi thói quen sử dụng, thải bỏ các sản phẩm nhựa, nilon không thân thiện môi trường.

2. Thường xuyên phát động phong trào hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa, bao bì nilon khó phân hủy; thu gom, phân loại các sản phẩm đã sử dụng làm từ nhựa, bao bì nilon và vận chuyển đến nơi tái chế, xử lý theo quy định.

3. Vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, người thân tham gia hưởng ứng phong trào “Chống rác thải nhựa”; hạn chế sử dụng và tiến tới nói không với bao bì nilon và sản phẩm nhựa sử dụng một lần.

4. Huy động sự tham gia của các tổ chức chính trị - xã hội, cộng đồng dân cư, doanh nghiệp, cá nhân trên toàn tỉnh tham gia chương trình thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa”; hạn chế sử dụng và tiến tới nói không với bao bì nilon và sản phẩm nhựa sử dụng một lần.

5. Xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển các sản phẩm có thể phân hủy, tái sử dụng, thân thiện với môi trường thay thế bao bì nilon, sản phẩm nhựa khó phân hủy, sử dụng một lần.

6. Đưa vào quy chế hoạt động và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc nghiêm túc thực hiện cam kết hạn chế, tiến tới không sử dụng bao bì nilon, sản phẩm nhựa khó phân hủy, sản phẩm nhựa sử dụng một lần trong hoạt động của cơ quan, đơn vị. Thực hiện phân loại, thu gom rác thải phát sinh tại trụ sở văn phòng làm việc có khả năng tái chế, tái sử dụng nhằm giảm thiểu phát sinh chất thải nhựa ảnh hưởng đến môi trường.

7. Đăng ký tham gia chương trình thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” do Bộ Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh phát động.

8. Thực hiện tuyên dương, khen thưởng các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt phong trào “Chống rác thải nhựa” trên địa bàn tỉnh.

9. Điều tra nghiên cứu hiện trạng sử dụng và phát thải nhựa trên địa bàn toàn tỉnh, đề xuất giải pháp quản lý, giải pháp kỹ thuật xử lý sản phẩm nhựa, túi nilon giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

10. Xây dựng và triển khai một số mô hình thu gom phân loại rác tại nguồn, mô hình tái chế tái sử dụng chất thải tại địa phương đơn vị và cộng đồng dân cư.

11. Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ sản xuất các sản phẩm có thể phân hủy, tái sử dụng, thân thiện với môi trường thay thế bao bì nilon, sản phẩm nhựa khó phân hủy.

12. Đẩy mạnh phát triển, tiếp nhận chuyển giao công nghệ mới, tiên tiến về phòng ngừa và kiểm soát ô nhiễm chất thải nhựa.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường:

a) Là cơ quan đầu mối tham mưu giúp UBND tỉnh triển khai, thực hiện Kế hoạch.

b) Có trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kế hoạch; tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Bộ Tài nguyên và Môi trường tình hình, kết quả tình hình thực hiện, đợt 1 trước ngày 20/4 và đợt 2 trước ngày 20/9 hàng năm.

2. Giao các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh

a) Xây dựng kế hoạch chi tiết và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch.

b) Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện gửi Sở Tài nguyên và Môi trường (đợt 1 trước ngày 10/4 và đợt 2 trước ngày 10/9 hàng năm) để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Bộ Tài nguyên và Môi trường.

3. Cơ quan truyền thông địa phương tăng cường xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, phóng sự tuyên truyền về phong trào “Chống rác thải nhựa”, tác hại của bao bì nilon và sản phẩm nhựa khó phân hủy đến môi trường và sức khoẻ con người; các mô hình sử dụng các sản phẩm thay thế túi nilon và sản phẩm nhựa sử dụng một lần.

4. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, tổ chức chính trị - xã hội tuyên truyền sâu rộng về phong trào “Chống rác thải nhựa” trong cộng đồng nhằm nâng cao nhận thức về nguy cơ ô nhiễm nhựa và nilon; từ đó thay đổi thói quen, từng bước hạn chế sử dụng và tiến tới nói không với túi nilon và sản phẩm nhựa sử dụng một lần, khó phân hủy.

(Đính kèm Phụ lục Danh mục các Chương trình, nhiệm vụ ưu tiên triển khai thực hiện phong trào chống rác thải nhựa trên địa bàn tỉnh)

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Chống rác thải nhựa trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng./.

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC CÁC CHƯƠNG TRÌNH, NHIỆM VỤ ƯU TIÊN TRIỂN KHAI THỰC HIỆN PHONG TRÀO “CHỐNG RÁC THẢI NHỰA” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 117/QĐ-UBND ngày 18/01/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng)

TT

Danh mục các chương trình, nhiệm vụ

Thời gian thực hiện

Cơ quan chủ trì thực hiện

Cơ quan phối hợp thực hiện

1

Lồng ghép quy chế hoạt động nội dung cam kết không sử dụng bao bì nilon, sản phẩm nhựa khó phân hủy, sản phẩm nhựa sử dụng một lần trong hoạt động của cơ quan, đơn vị

Hàng năm

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố

Cơ quan, đơn vị liên quan

2

Xây dựng bổ sung, cập nhật Quy hoạch quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2020, tầm nhìn đến năm 2030 theo hướng tăng cường tỷ lệ tái chế, tái sử dụng chất thải

2019

Sở Xây dựng

Sở Tài nguyên và Môi trường; UBND các huyện, thành phố

3

Lồng ghép nội dung giảm chất thải nhựa phát sinh trong nội dung đề án kiểm soát ô nhiễm môi trường trong hoạt động du lịch.

Hàng năm

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch

Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thành phố

4

Lồng ghép nội dung giảm chất thải nhựa trong việc thực hiện áp dụng Chương trình sản xuất sạch hơn.

Hàng năm

Sở Công Thương

Các sở, ngành, đa phương có liên quan

5

Xây dựng và triển khai thực hiện các mô hình thu gom, phân loại rác thải tại nguồn.

2019

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố

Cơ quan, đơn vị liên quan

6

Xây dựng và hỗ trợ hoạt động các mô hình tiết giảm, tái chế và tái sử dụng chất thải sinh hoạt.

Hàng năm

UBND các huyện, thành phố

Sở Tài nguyên và Môi trường

7

Lồng ghép nội dung tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức nguy cơ ô nhiễm nhựa và nilon vào chương trình đào tạo giáo dục học đường

Hàng năm

Sở Giáo dục và Đào tạo

Sở Tài nguyên và Môi trường

8

Xây dựng và triển khai chương trình tuyên truyền về giảm chất thải nhựa phát sinh trên địa bàn tỉnh đến các cơ sở kinh doanh, dịch vụ và tiu thương tại các chợ

Hàng năm

UBND các huyện, thành phố

Sở Thông tin và Truyền thông.

9

Xây dựng chuyên trang, chuyên mục, phóng sự về tuyên truyền nâng cao nhận thức về việc sử dụng và thải bỏ sản phẩm nhựa

Hàng năm

Đài phát thanh và Truyền hình/ Cơ quan truyền thông đại chúng

Sở Thông tin và Truyền thông.