ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1170/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 25 tháng 07 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆTQUYẾT TOÁN DỰ ÁN HOÀN THÀNH DỰ ÁN: MUA SẮM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VÀ HỆ THỐNG XỬLÝ NƯỚC THẢI BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN CHỢ MỚI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy bannhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Xây dựng số: 16/2004/QH11 ngày 26tháng 11 năm 2004;

Căn cứ Luật Đấu thầu số: 61/2005/QH11 ngày 29tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Luật số: 38/2009/QH12 ngày 19 tháng 6 năm2009 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơbản;

Căn cứ Nghị định số: 12/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng02 năm 2009 của Chính phủ ban hành quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựngcông trình; Nghị định số: 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về sửađổi, bổ sung một số điều Nghị định số: 12/2009/NĐ-CP ;

Căn cứ Nghị định số: 112/2009/NĐ-CP ngày 14tháng 12 năm 2009 của Chính phủ ban hành quy định về quản lý chi phí đầu tư xâydựng công trình;

Căn cứ Nghị định số: 209/2004/NĐ-CP ngày 16tháng 12 năm 2004 của Chính phủ ban hành quy định về quản lý chất lượng côngtrình; Nghị định số: 49/2008/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ sửađổi bổ sung một số điều của Nghị định số: 209/2004/NĐ-CP ;

Căn cứ Thông tư 19/2011/TT-BTC ngày 14/02/2011của Bộ Tài chính hướng dẫn quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Báo cáo kếtquả thẩm tra quyết toán số: 658/BC-STC ngày 19/07/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phêduyệt quyết toán dự án hoàn thành:

1. Tên dự án: Mua sắm trang thiết bịy tế và hệ thống xử lý nước thải bệnh viện đa khoa huyện Chợ Mới.

2. Chủ đầu tư :Sở Y tế Bắc Kạn.

3. Địa điểm xây dựng: Huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn.

4. Thời gian khởi công: Năm 2009.

5. Thời gian hoàn thành: Năm 2011.

Điều 2. Kếtquả đầu tư:

1. Nguồn vốn đầu tư:

Đơnvị tính: Đồng

Nguồn vốn

Được duyệt

Thực hiện

Còn lại

Tổng cộng

7.645.812.000

6.600.000.000

1.045.812.000

- Trái phiếu chính phủ

7.645.812.000

6.600.000.000

1.045.812.000

2. Chi phí đầu tư:

Đơnvị tính: Đồng

Nội dung

Tổng dự toán được duyệt

Chi phí đầu tư được quyết toán

Tổng số:

8.968.431.000

7.645.812.000

- Chi phí thiết bị

7.882.000.000

7.541.224.000

- Chi phí giám sát

50.581.000

-

- Chi phí QLDA

173.010.000

86.709.000

- Chi phí khác

47.528.000

17.879.000

- Dự phòng

815.312.000

-

3. Chi phí đầu tư được phép khôngtính vào giá trị tài sản: Không.

4. Giá trị tài sản hình thành quađầu tư:

Đơnvị tính: Đồng

Nội dung

Chủ đầu tư quản lý

Giao cho đơn vị khác quản lý

Thực tế

Quy đổi

Thực tế

Quy đổi

Tổng số

7.645.812.000

1. Tài sản cố định

7.645.812.000

Điều 3. Tráchnhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan:

1. Trách nhiệm của Chủ đầu tư:

- Được phép tất toán nguồn và chi phíđầu tư công trình là 7.645.812.000 đồng.

Đơnvị tính: Đồng

Nguồn vốn

Số tiền

Ghi chú

Tổng số

7.645.812.000

- Trái phiếu chính phủ

7.645.812.000

- Tổng các khoản công nợ tính đếnngày 28/06/2012:

Số vốn đã thanh toán: 6.600.000.000 đồng.

Nợ phải thu: 0đồng.

Nợ phải trả: 1.045.812.000đồng.

(Chi tiết các khoản công nợ theophụ lục đính kèm)

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếpnhận tài sản: Bệnh viện Đa khoa huyện Chợ Mới có tráchnhiệm tiếp nhận, tổ chức quản lý, xây dựng kế hoạch bảo trì công trình theo quyđịnh và được phép ghi tăng tài sản đầu tư bằng nguồn vốn Ngân sách nhà nước là 7.645.812.000đồng.

3. Trách nhiệm của các đơn vị liênquan: Kho bạc Nhà nước có trách nhiệm phối hợp với chủđầu tư thanh toán dứt điểm công nợ và tất toán tài khoản dự án theo quy địnhcủa pháp luật.

Điều 4. Cácông (bà): Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốcKho bạc Nhà nước tỉnh, Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện ChợMới và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết địnhnày./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Triệu Đức Lân