ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1171/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 26 tháng 7 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

KIỆN TOÀN BAN THƯỜNG TRỰC BAN CHỈĐẠO PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số: 875/QĐ-UBND ngày 11/6/2013 của Ủy bannhân dân tỉnh về việc Sáp nhập Tiểu Ban Chỉ đạo Chương trình hành động phòng,chống tội phạm mua bán người và Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêuquốc gia phòng, chống tội phạm thành Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm tỉnh BắcKạn;

Căn cứ Quyết định số: 898/QĐ-UBND ngày 13/6/2013 của Ủy bannhân dân tỉnh về Ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo phòng, chống tộiphạm;

Xét đề nghị của Công an tỉnh tại Văn bản số: 1760/CAT-PV11 ngày 10/7/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kiện toàn Ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm tỉnh gồmcác ông, bà có tên sau:

1. Ông Trần Thanh Bình, Phó Chánh Văn phòng, Công an tỉnh,Trưởng Ban;

2. Ông Nguyễn Đình Sơn, Đội trưởng PV11, Công an tỉnh, Thànhviên chuyên trách;

3. Ông Trần Minh Tuấn, Cán bộ PV11, Công an tỉnh, Thành viênchuyên trách;

4. Bà Lương Thị Niềm, Phó Đội trưởng Đội tham mưu tổng hợpPC45 - Công an tỉnh, Thành viên kiêm nhiệm;

5. Ông Nguyễn Huy Hoàng, Chuyên viên phòng Nội chính, Vănphòng UBND tỉnh, Thành viên kiêm nhiệm.

Điều 2.Nhiệm vụ của Ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm thựchiện theo Điều 8 Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm tỉnhBắc Kạn ban hành kèm theo Quyết định số: 898/QĐ-UBND ngày 13/6/2013 của Ủy bannhân dân tỉnh về Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tộiphạm tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng các đơn vịcó liên quan và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyếtđịnh này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hoàng Ngọc Đường