ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NAM ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1172/QĐ-UBND

Nam Định, ngày 19 tháng 7 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG NHẬNXÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN ĐẠT TIÊU CHÍ QUỐC GIA VỀ Y TẾ XÃ GIAI ĐOẠN 2011-2020

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 3447/QĐ-BYT ngày22/9/2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về y tếxã giai đoạn 2011-2020;

Xét đề nghị của Sở Y tế tại Tờ trình số 87/TTr-SYT ngày 21/6/2013 về việc công nhận xã, phường, thị trấn đạt Tiêu chíquốc gia về y tế xã giai đoạn 2011-2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận và cấp “Giấy chứng nhậnđạt Tiêu chí quốc gia về y tế giai đoạn 2011-2020” cho các xã, phường, thị trấnsau:

1. Xã Hải Toàn, huyện Hải Hậu;

2. Xã Hải Phúc, huyện Hải Hậu;

3. Xã Hải Hà, huyện Hải Hậu;

4. Xã Hải Ninh, huyện Hải Hậu;

5. Xã Hải Lộc, huyện Hải Hậu;

6. Xã Hải Thanh, huyện Hải Hậu;

7. Xã Xuân Kiên, huyện Xuân Trường;

8. Xã Xuân Hồng, huyện Xuân Trường;

9. Xã Nam Phong, thành phố Nam Định;

10. Xã Nam Vân, thành phố Nam Định;

11. Xã Mỹ Xá, thành phố Nam Định;

12. Xã Lộc Hòa, thành phố Nam Định;

13. Phường Văn Miếu, thành phố Nam Định;

14. Phường Hạ Long, thành phố Nam Định;

15. Xã Nam Hồng, huyện Nam Trực;

16. Thị trấn Cát Thành, huyện Trực Ninh;

17. Xã Liêm Hải, huyện Trực Ninh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từngày ký;

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Y tế, Chủtịch UBND huyện Hải Hậu, huyện Xuân Trường, huyện Trực Ninh, huyện Nam Trực,thành phố Nam Định, các cơ quan liên quan, Chủ tịch UBND các xã, phường, thịtrấn có tên trong Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Tuấn