UBND TỈNH NGHỆ AN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 13 tháng 4 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ủy quyền cấp giấy phép hoạt động điện lực

___________________________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 32/2006/QĐ-BCN ngày 06/9/2006 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương) về điều kiện, trình tự và thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung và quản lý sử dụng giấy phép hoạt động điện lực và Quyết định số 15/2008/QĐ-BCT ngày 01/7/2008 của Bộ Công Thương về sửa đổi. bổ sung một số điều của quy định về điều kiện, trình tự và thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung và quản lý sử dụng giấy phép hoạt động điện lực ban hành kèm theo Quyết định số 32/2006/QĐ-BCN ngày 06/9/2006 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng UBND tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: uỷ quyền cho sở Công Thương thực hiện việc cấp giấy phép hoạt động điện lực thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.

Điều 2: Sở Công Thương có trách nhiệm cấp giấy phép hoạt động điện lực cho các tổ chức, cá nhân và thực hiện kiểm tra, giám sát theo quy định; định kỳ 06 tháng tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tư pháp; Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

Chủ tịch

(Đã ký)

Hồ Đức Phớc