ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1173/QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 29 tháng 07 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CHI TIẾT “NHÀ MÁY SẢN XUẤT HÀNG MAY MẶCC&M VINA”

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBNDngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trườngngày 29/11/2005;

Căn cứ Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18/4/2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiếnlược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường;

Căn cứ Thông tư số 01/2012/TT-BTNMT ngày 16/3/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quyđịnh về lập, thẩm định, phê duyệt và kiểm tra, xác nhận việc thực hiện đề ánbảo vệ môi trường chi tiết; lập và đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản;

Căn cứ Quyết định số 130/2012/QĐ-UBND ngày 18/5/2012 của UBND tỉnh ban hành quy định một số trìnhtự, thủ tục đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, camkết bảo vệ môi trường và đề án bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bắc Giang;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tàinguyên và Môi trường tại Tờ trình số 477/Tr-TNMT ngày 24/7/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt đề án bảovệ môi trường chi tiết (sau đây gọi là Đề án) của “Nhà máy sản xuất hàng maymặc C&M Vina” (sau đây gọi là Cơ sở) được lập bởi Công ty TNHH một thànhviên C&M Vina (sau đây gọi là Chủ cơ sở) với các nội dung chủ yếu sau:

1. Vị trí, quy mô/công suất hoạtđộng:

1.1. Vị trí cơ sở: Xã Phồn Xương,huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang.

1.2. Quy mô, công suất: Sản xuấthàng may mặc.

- Giai đoạn I (đến năm 2020) gồm:Công suất 1,2 triệu sản phẩm/năm từ năm 2013-2015; công suất 3 triệu sảnphẩm/năm từ năm 2015-2020.

- Giai đoạn II (từ năm 2020 trởđi): Công suất 4,8 triệu sản phẩm/năm.

2. Yêu cầu về bảo vệ môi trường đốivới cơ sở:

2.1. Thực hiện đúng và đầy đủ cácgiải pháp, biện pháp, cam kết về bảo vệ môi trường đã nêu trong đề án;

2.2. Phải đảm bảo các chất thảiđược xử lý đạt các tiêu chuẩn hiện đang còn bắt buộc áp dụng, các quy chuẩn kỹthuật về môi trường hiện hành có liên quan trước khi thải ra môi trường;

2.3. Tuyệt đối không sử dụng cácloại máy móc, thiết bị, nguyên liệu, nhiên liệu, hóa chất và các vật liệu khácđã bị cấm sử dụng tại Việt Nam theo quy định của pháp luật hiện hành;

2.4. Đối với giai đoạn I: Cơ sởhoạt động với công suất 1,2 triệu sản phẩm/năm từ năm 2013-2015: Trong thời hạntối đa là ba (03) tháng kể từ ngày ký Quyết định này, chủ cơ sở phải hoàn thànhviệc xây dựng, thử nghiệm và nghiệm thu các công trình, biện pháp bảo vệ môitrường; chỉ được phép đưa công trình bảo vệ môi trường vào hoạt động chính thứcsau khi đã được cơ quan có thẩm quyền kiểm tra và cấp giấy xác nhận. Cơ sở hoạtđộng với công suất 3 triệu sản phẩm/năm từ năm 2015-2020: Trước khi đi vào hoạtđộng với công suất 3 triệu sản phẩm/năm, chủ cơ sở phải hoàn thành việc xâydựng, thử nghiệm và nghiệm thu các công trình bảo vệ môi trường; chỉ được phépđưa công trình bảo vệ môi trường vào hoạt động chính thức sau khi đã được cơquan có thẩm quyền kiểm tra và cấp giấy xác nhận.

Đối với giai đoạn II: Trước khi đivào hoạt động với công suất 4,8 triệu sản phẩm/năm, chủ cơ sở phải hoàn thànhviệc xây dựng, thử nghiệm và nghiệm thu các công trình, biện pháp bảo vệ môitrường; chỉ được phép đưa công trình bảo vệ môi trường vào hoạt động chính thứcsau khi đã được cơ quan có thẩm quyền kiểm tra và cấp giấy xác nhận.

2.5. Trong quá trình hoạt động nếucơ sở xử lý chất thải không đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn môi trường hiện hành, gâyô nhiễm môi trường, sự cố môi trường thì chủ cơ sở phải tạm ngừng hoạt động đểsửa chữa, khắc phục và bị xử phạt theo quy định của pháp luật.

Điều 2.Quyết định này cóhiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1392/QĐ-UBND ngày05/10/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác độngmôi trường đề án “Nhà máy sản xuất hàng may mặc C&M Vina” tại xã PhồnXương, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang của Công ty TNHH một thành viên C&MVina.

Trong quá trình thực hiện nếu nộidung hoạt động của cơ sở, nội dung của đề án có thay đổi, chủ cơ sở phải có vănbản báo cáo với UBND tỉnh và chỉ được thực hiện những thay đổi sau khi có vănbản chấp thuận.

Điều 3. Thủ trưởng các cơquan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch UBND huyện YênThế và Công ty TNHH một thành viên C&M Vina căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường (b/c);
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- PCT UBND tỉnh Lại Thanh Sơn;
- CCBVMT thuộc Sở TN&MT (lưu h/s);
- UBND xã Phồn Xương;
- Văn phòng UBND tỉnh;
+ PVPNN, TH, KTN, TN, TKCT;
+ Lưu: VT, MT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lại Thanh Sơn