BỘ TÀI CHÍNH
-------------------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------------------
Hà Nội, ngày 19 tháng 05 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG NHẬN KẾT QUẢ THI TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC TỔNG CỤC THUẾ NĂM 2010
---------------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Căn cứ Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức trong các cơ quan Nhà nước;
Căn cứ Quyết định số 2572/QĐ-BTC ngày 08/10/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc phê duyệt Đề án thi tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2010;
Xét đề nghị của Chủ tịch Hội đồng thi tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2010, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,
QUYẾT ĐỊNH:

>> Xem thêm:  Tôi 23 tuổi và đã có công việc ổn định vậy phải đi nghĩa vụ quân sự không ?

Điều 1. Công nhận kết quả thi tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2010 đối với 17.267 thí sinh theo danh sách thí sinh đăng ký dự thi vào các Cục Thuế địa phương đính kèm.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, Chủ tịch Hội đồng thi tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2010, Chánh Văn phòng Bộ Tài chính và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như điều 2;
- Lưu: VT, TCCB (2b).
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Công Nghiệp

>> Xem thêm:  Đã lấy vợ có con có phải đi nghĩa vụ quân sự ? Xăm hình, hen suyễn có phải đi nghĩa vụ quân sự ?