ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1176/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 19 tháng 06 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC KIỆN TOÀN BAN CHỈ ĐẠO PHỔ CẬP GIÁO DỤC TỈNH LÂM ĐỒNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBNDngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 88/2001/NĐ-CP ngày 22 tháng 11 năm 2001 của Chính phủ về việc thực hiện phổ cậpgiáo dục Trung học cơ sở;

Căn cứ Quyết định số 239/QĐ-TTg ngày 09 tháng 02 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án Phổ cập giáo dục mầmnon cho trẻ em 5 tuổi giai đoạn 2010-2015;

Căn cứ Thông tư số 36/2009/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 12 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạovề việc ban hành quy định kiểm tra, công nhận Phổ cập giáo dục tiểu học và Phổcập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi;

Xét đề nghị của Sở Giáo dục vàĐào tạo tỉnh Lâm Đồng tại Tờ trình số 719/TTr-SGDĐT ngày 22 tháng 5 năm 2013;

Xét đề nghị của Sở Nội vụ tỉnhLâm Đồng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kiện toàn Ban Chỉđạo phổ cập giáo dục tỉnh Lâm Đồng, gồm các ông, bà có tên sau:

1. Ông Đoàn Văn Việt, Phó Chủ tịchUBND, Trưởng ban;

2. Ông Nguyễn Xuân Ngọc, Giám đốcSở Giáo dục và Đào tạo, Phó Trưởng ban thường trực;

3. Ông Huỳnh Văn Bảy, Phó giám đốcSở Giáo dục và Đào tạo, Phó Trưởng ban;

4. Mời ông Bùi Thanh Long, PhóTrưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban;

5. Mời ông Phạm Kim Khang, Chủ tịchỦy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ủy viên;

6. Mời ông Nguyễn Minh Hùng, Chủtịch Liên đoàn Lao động tỉnh, Ủy viên;

7. Mời ông Huỳnh Hát, Chủ tịch HộiCựu chiến binh tỉnh, Ủy viên;

8. Mời bà Nguyễn Thị Lệ, Chủ tịchHội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Ủy viên;

9. Mời ông Trần Duy Việt, Chủ tịchHội Nông dân tỉnh, Ủy viên;

10. Mời bà Phạm Thị Phúc, Bí thưĐoàn TNCS Hồ Chí Minh, Ủy viên;

11. Bà Đàm Thị Kinh, Phó giám đốcSở Giáo dục và Đào tạo, Ủy viên;

12. Ông Vũ Đình Tuấn, Phó giám đốcSở Tài chính, Ủy viên;

13. Ông Đặng Trí Dũng, Phó Giám đốcSở Kế hoạch và Đầu tư, Ủy viên;

14. Ông Nguyễn Tấn Lộc, Phó Giámđốc Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, Ủy viên;

15. Ông Trần Hải, Phó trưởng phòng Giáodục Trung học Sở Giáo dục và Đào tạo, Thư ký.

Điều 2. Nhiệm vụ của Ban Chỉđạo phổ cập giáo dục tỉnh Lâm Đồng:

1. Giúp UBND tỉnh xây dựng và tổchức thực hiện kế hoạch chống mù chữ, phổ cập giáo dục bậc Trung học; phổ cậpgiáo dục Mầm non cho trẻ em 5 tuổi; duy trì và nâng chuẩn phổ cập giáo dục tiểuhọc đúng độ tuổi và phổ cập giáo dục trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh theođúng quy định.

2. Tham mưu cho UBND tỉnh cụ thểhóa các chủ trương, chính sách của Nhà nước về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻem 5 tuổi, tiểu học và trung học phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh.

3. Hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra vàđề nghị UBND tỉnh công nhận kết quả phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi,kết quả phổ cập bậc trung học; kết quả duy trì và nâng cao chuẩn phổ cập giáodục tiểu học đúng độ tuổi và phổ cập giáo dục trung học cơ sở của các huyện vàthành phố và đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận đối với cấp tỉnh;

4. Định kỳ hàng năm có tổng kết,đánh giá, rút kinh nghiệm và báo cáo kết quả công tác phổ cập giáo dục về UBNDtỉnh và Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điều 3. Hoạt động của BanChỉ đạo

1. Sở Giáo dục và Đào tạo là cơquan Thường trực Ban Chỉ đạo, có nhiệm vụ đảm bảo các điều kiện hoạt động củaBan Chỉ đạo.

2. Thành viên Ban Chỉ đạo làm việctheo cơ chế kiêm nhiệm. Trưởng ban Chỉ đạo phân công nhiệm vụ của từng thànhviên và thành lập tổ giúp việc cho Ban Chỉ đạo

3. Trưởng Ban Chỉ đạo sử dụng condấu của UBND tỉnh, Phó Trưởng ban thường trực sử dụng con dấu của Sở Giáo dụcvà Đào tạo;

Điều 4. Quyết định này cóhiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 465/QĐ-UBND ngày 27 tháng 02năm 2012 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo phổ cập giáo dụctỉnh Lâm Đồng;

Điều 5. Chánh Văn phòng UBNDtỉnh; Giám đốc các sở: Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo; Thủ trưởng các sở, ban,ngành có liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các ông, bà có têntại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- TTTU, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 5;
- Lưu: VT, VX1.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Tiến