ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HƯNG YÊN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1176/QĐ-UBND

H­ưng Yên, ngày 16 tháng 07 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

THÀNH LẬP BAN ĐIỀUHÀNH CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NƯỚC SẠCH VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG NÔNG THÔNTỈNH HƯNG YÊN GIAI ĐOẠN 2012 - 2015

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 366/QĐ-TTg ngày 31/3/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêuquốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2012 - 2015;

Căn cứ Quyết định số 1844/QĐ-UBND ngày 19/10/2012 của UBND tỉnh về việc thành lập Ban Điều hành Chương trình mụctiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Hưng Yên giai đoạn2012 - 2015;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn tại tờtrình số 48/TTr-NN ngày 05/7/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thànhlập Ban Điều hành Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môitrường nông thôn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2012 - 2015 (gọi tắt là Ban Điều hành)gồm các ông, bà có tên sau:

Trưởng ban: Ông Đặng Minh Ngọc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Các Phó Trưởng ban:

1. Ông Nguyễn Xuân Chiến - Phó Giámđốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Thường trực;

2. Bà Nguyễn Thị Anh - Phó Giám đốcSở Y tế.

Các ủy viên:

1. Ông Hoàng Nghĩa Nha - Giám đốcTrung tâm nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh - Ủy viên thườngtrực;

2. Ông Nguyễn Tuấn Cường - Phó Giámđốc Sở Kế hoạch và Đầu tư;

3. Ông Trần Văn Bằng - Phó Giám đốcSở Tài chính;

4. Ông Lương Anh Tuấn - Phó Giám đốcSở Xây dựng;

5. Ông Đỗ Tiến Hùng - Phó Giám đốc SởGiáo dục và Đào tạo;

6. Ông Trần Đăng Anh - Phó Giám đốcSở Tài nguyên và Môi trường.

Mời tham gia ủy viên Ban Điều hành:

1. Bà Phạm Thị Ngọc Bích - Phó Chủ tịch Hội Liênhiệp Phụ nữ tỉnh;

2. Ông Nguyễn Tuấn Việt - Phó Chủ tịch Hội Nông dântỉnh;

3. Ông Nguyễn Văn Tuất - Phó Chủ tịch Hội Cựu chiếnbinh tỉnh;

4. Ông Nguyễn Minh Hanh - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặttrận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;

5. Ông Phạm Văn Hiệu - Phó Bí thư Đoàn thanh niêncộng sản Hồ Chí Minh tỉnh;

6. Bà Doãn Thị Chuyên - Phó Giám đốc Ngân hàngChính sách Xã hội tỉnh.

Điều 2. Ban Điều hành có nhiệm vụ sau

1. Ban Điều hành có trách nhiệm tham mưu UBND tỉnhxây dựng kế hoạch hàng năm và tổ chức thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, các dựán thành phần của Chương trình giai đoạn 2012-2015 theo Quyết định số366/QĐ-TTg ngày 31/3/2012 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 11/2011/QĐ-UBND ngày 29/6/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh về cơ chế đầu tư và môhình quản lý công trình nước sạch nông thôn tỉnh Hưng Yên và Quy hoạch tổng thểcấp nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh giai đoạn 2010-2020 tầmnhìn 2030;

2. Ban Điều hành làm việc theo chế độ kiêm nhiệm,Trưởng Ban Điều hành Chương trình phân công nhiệm vụ rõ ràng cho các thànhviên, có cơ chế phối hợp giữa các ngành và tổ chức xã hội, đảm bảo Chương trìnhđược tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả từ cấp tỉnh đến các huyện, thànhphố; Trung tâm nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn thuộc Sở Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn là Văn phòng thường trực của Ban Điều hành; BanĐiều hành được sử dụng một số cán bộ của Trung tâm nước sinh hoạt và vệ sinhmôi trường nông thôn để giúp việc Ban Điều hành.

3. Ban Điều hành được sử dụng con dấu của Ủy bannhân dân tỉnh khi Trưởng ban ký các văn bản; Phó Trưởng ban thường trực được sửdụng con dấu của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Văn phòng thường trựccủa Ban Điều hành được sử dụng con dấu của Trung tâm nước sinh hoạt và vệ sinhmôi trường nông thôn thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Điều 3.Quyết định này có hiệu lực kể từngày ký, thay thế Quyết định số 1844/QĐ-UBND ngày 19/10/2012 của Ủy ban nhândân tỉnh về việc thành lập Ban Điều hành Chương trình mục tiêu quốc gia nướcsạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2012 - 2015.

Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởngcác sở, ngành: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầutư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban Mặttrận Tổ quốc tỉnh, Ngân hành Chính sách Xã hội tỉnh, Trung tâm nước sinh hoạtvà vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ; Hội Nông dân, HộiCựu chiến binh, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Thủ trưởng các cơ quan có liên quan vàcác ông, bà có tên tại Điều 1 căn cứ quyết định thi hành./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Thông