Quyết định

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỐNGĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC SỐ 1179/2002/QĐ-NHNN NGÀY 28 THÁNG 10 NĂM 2002 VỀ VIỆCCÔNG BỐ
LàI SUẤT CƠ BẢN BẰNG ĐỒNG VIỆT NAM

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

- Căn cứ Luật Ngânhàng Nhà nước Việt Nam và Luật Các tổ chức tín dụng ngày 12/12/1997;

- Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 2/3/1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lýnhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

- Theo đề nghị của Vụtrưởng Vụ Chính sách tiền tệ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay công bố mức lãi suất cơ bảnbằng Đồng Việt Nam là 0,62%/tháng (7,44%/năm).

Điều 2.

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/11/2002và thay thế Quyết định số 1058/2002/QĐ-NHNN ngày 27/9/2002 về mức lãi suất cơbản của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

2. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước, Giám đốcchi nhánh ngân hàng Nhà nước các tỉnh, thành phố; Hội đồng quản trị và TổngGiám đốc (Giám đốc) các tổ chức tín dụng chịu trách nhiệm thi hành Quyết địnhnày.