UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 17 tháng 7 năm 2006

QUYẾT ĐỊNH

V việc thành lập trung tâm công báo thành phố Hà Nội

____________________

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị định số 136/2005/N %C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1" target="_blank"> 136/2005/N Đ-CP ngày 08/11/2005 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
Căn cứ Nghị định số 104/2004/N %C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1" target="_blank"> 104/2004/N Đ-CP ngày 23/3/2004 của Chính phủ về Công báo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ Thông tư số 03/2006/TT-VPCP &area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1" target="_blank">03/2006/TT-VPCP ngày 17/02/2006 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành Nghị định số 104/2004/N %C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1" target="_blank">104/2004/N Đ-CP của Chính phủ về Công báo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đối với tổ chức và hoạt động của Công báo cấp tỉnh.
Xét đ nghị của Chánh Văn phòng UBND Thành phố tại Tờ trình số 13/TTr-VP ngày 20/6/2006 về việc thành lập Trung tâm Công báo thành phố Hà Nội;
Theo đ nghị của Giám đốc Sở Nội vụ Thành phố,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.

I. THÀNH LẬP TRUNG TÂM CÔNG BÁO THÀNH PHỐ HÀ NỘI

* Trụ sở chính của Trung tâm: Số 20 phố Huỳnh Thúc Kháng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

* Số điện thoại:

II. VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

1. Vị trí, chức năng

Trung tâm Công báo thành phố Hà Nội (viết tắt là Trung tâm Công báo) là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Văn phòng Uỷ ban nhân dân Thành phố, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và sử dụng tài khoản của Văn phòng Uỷ ban nhân dân Thành phố.

Trung tâm Công báo chịu sự quản lý trực tiếp toàn diện của Văn phòng UBND Thành phố và chịu sự quản lý Nhà nước về chuyên môn của Văn phòng Chính phủ.

Trung tâm Công báo có chức năng công bố các văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản pháp luật khác của Thành phố trên Công báo; trực tiếp quản lý việc xuất bản và phát hành Công báo; quản lý việc cấp phát, sử dụng đối với Công báo cấp miễn phí cho các cơ quan, tổ chức thuộc Thành phố.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn

2.1. Tiếp nhận, đăng ký, công bố, lưu trữ văn bản do các cơ quan Nhà nước và người có thẩm quyền ban hành gửi đến để đăng công báo.

2.2. Rà soát, kiểm tra lần cuối các văn bản trước khi công bố trên Công báo theo những tiêu chí sau: căn cứ pháp lý để ban hành, thẩm quyền, nội dung, hình thức, thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản theo quy định pháp luật.

2.3. Gửi trả và kiến nghị các cơ quan ban hành văn bản pháp luật chỉnh sửa các sai sót của văn bản trước khi công bố trên Công báo.

2.4. Trực tiếp quản lý việc xuất bản và phát hành Công báo; ký kết, thực hiện và thanh lý các hợp đồng in ấn, phát hành Công báo theo quy định pháp luật.

2.5. Đề xuất, xây dựng và trình cấp có thẩm quyền quyết định những vấn đề liên quan đến hoạt động của Công báo.

2.6. Giúp Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân Thành phố soạn thảo trình Uỷ ban nhân dân Thành phố ban hành các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động Công báo và tổ chức, kiểm tra việc thực hiện các văn bản đó sau khi ban hành; giúp Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân Thành phố tham mưu cho lãnh đạo Uỷ ban nhân dân Thành phố các nội dung liên quan đến việc rà soát, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật đăng trên Công báo.

2.7. Quản lý và cập nhật cơ sở dữ liệu của Công báo Thành phố lên Công báo điện tử của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; tổ chức hoạt động và trực tiếp quản lý Công báo điện tử của Thành phố sau khi được thành lập.

2.8. Lập dự toán kinh phí hoạt động, kinh phí xuất bản và phát hành Công báo hàng năm để trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; quản lý, sử dụng đối với hoạt động tài chính, tài sản, cán bộ, viên chức của Trung tâm Công báo theo quy định pháp luật.

2.9. Chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn trực tiếp của Cơ quan Công báo Trung ương và có trách nhiệm báo cáo định kỳ hoặc theo yêu cầu của cơ quan Công báo Trung ương về hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ xuất bản và phát hành Công báo.

2.10. Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao.

Điều 2. Cơ cấu tổ chức, biên chế và kinh phí hoạt động của Trung tâm Công báo.

1. Cơ cấu tổ chức:

a) Ban lãnh đạo Trung tâm Công bác gồm: Giám đốc và 01 Phó Giám đốc.

Giám đốc Trung tâm Công báo là người đứng đầu và chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân Thành phố về toàn bộ hoạt động của Trung tâm. Giám đốc Trung tâm Công báo do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Thành phố quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị Chánh Văn phòng UBND Thành phố trên cơ sở các quy định hiện hành của Nhà nước và Thành phố về công tác cán bộ.

Phó Giám đốc Trung tâm Công báo là người giúp việc Giám đốc Trung tâm, chịu trách nhiệm trước Giám đốc và liên đới chịu trách nhiệm trước pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công.

Phó Giám dốc Trung tâm Công báo do Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân Thành phố quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm.

b) Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ:

- Phòng Tổng hợp - Nghiệp vụ;

- Phòng Biên tập;

- Phòng Phát hành;

- Phòng Công báo điện tử.

- Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân Thành phố quy định chức năng, nhiệm vụ các Phòng trực thuộc Trung tâm Công báo.

2. Biên chế

Biên chế của Trung tâm Công báo là biên chế sự nghiệp nằm trong tổng biên chế của Văn phòng Uỷ ban nhân dân Thành phố được Uỷ ban nhân dân Thành phố phân bổ hàng năm. Trước mắt giao 13 (mười ba) người gồm: biên chế cán bộ, viên chức và lao động hợp đồng.

3. Kinh phí hoạt động

Trung tâm Công báo được Thành phố cấp kinh phí để đảm bảo hoạt động, xuất bản theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Giao Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân Thành phố chủ trì phối hợp với Sở Nội vụ xây dựng Quy chế hoạt động của Trung tâm Công báo trình Uỷ ban nhân dân Thành phố phê chuẩn.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân Thành phố, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tài chính, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND quận, huyện, Giám đốc Trung tâm Công báo chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Đỗ Hoàng Ân