BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 118/QĐ-BNN-BVTV

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TIẾP TỤC NHẬP KHU LẠC NHÂN TỪ ẤN ĐỘ

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định 199/2013/NĐ-CP ngày 26/11/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Ngh định 116/2014/NĐ-CP ngày 04/12/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ và Kiểmdịch thực vật;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép tiếp tục nhập khẩu lạc nhân (Arachis hypogaea) từ Ấn Độ.

Điều 2. Giao Cục Bảo vệ thực vật:

Thông báo cho cơ quan có thẩm quyền về kiểm dịch thực vật của Ấn Độ các biện pháp kiểm dịch thực vật phải thực hiện trước khi xuất khẩu lạc nhân theo thỏa thuận đã thống nhất giữa hai Bên;

Tăng cường các biện pháp kiểm dịch thực vật nhập khẩu đối vi lạc nhân Ấn Độ nhằm đảm bảo không để đối tượng kiểm dịch thực vật xâm nhập vào Việt Nam.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Các Bộ: NG, CT, TC (TCHQ);
- Đại sứ quán
n Độ tại Việt Nam;
- Đại sứ quán Việt Nam tại
n Độ;
- Cục An ninh nông, lâm, ngư nghiệp;
- Các cơ quan báo chí;
- Lưu VT, B
VTV.

BỘ TRƯỞNG
Cao Đức Phát