ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 118/QĐ-UB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 6 năm 1981

QUYẾT ĐỊNH

THÀNHLẬP HỘI ĐỒNG XÉT DUYỆT XỬ LÝ HÀNH CHÍNH

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒCHÍ MINH

- Căn cứ Luậttổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban Hành chánh các cấp ngày 27-10-1962 ;
- Căn cứ sắc luật số 02/SL và sắc luật số 03/SL ngày 15/3/1976 quy định về việcbắt, giam các tội phạm và hình phạt;
- Căn cứ quyết định số 1531/QĐ-UB ngày 25/11/1977 của Ủy ban nhân dân thành phốquy định về việc cải tạo các đối tượng hình sự và tệ nạn xã hội;
- Căn cứ nghị quyết Hội nghị Liên tịch ngày 29/5 và ngày 12/6/1981 giữa Ủy ban nhândân với Viện Kiểm sát nhân dân và Tòa án nhân dân thành phố về giải quyết mộtsố vấn đề cấp bách trong việc giam giữ;

- Sau khi thảo luận nhất trí vớiđồng chí Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân và đồng chí Chánh án Tòa án nhândân Tp;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Nay thành lậpHội đồng xét duyệt xử lý hành chánh, gồm các đồng chí sau đây :

- Đ/c Nguyễn Văn Thuyền (BaTôn), Ủy viên Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban Thanh tra thành phố - Chủ tịch.

- Đ/c Trần Luân, Phó Viện trưởngViện KS nhân dân - Ủy viên.

- Đ/c Nguyễn Hữu Hiền, Phó Chánhán Tòa án nhân dân Tp - Ủy viên.

- Đ/c Trần Chính, Phó Giám đốcSở Công an thành phố - Ủy viên.

Điều 2.- Hội đồng xétduyệt xử lý hành chánh có nhiệm vụ :

- Giúp Ủy ban nhân dân thành phốxét duyệt các đề nghị của Hội đồng xét duyệt quận, huyện và Giám đốc Sở Công anthành phố, quyết định các hình thức xử lý hành chánh cả về nhân thân và tàisản, phê chuẩn lệnh giam trong những trường hợp cần thiết, xét tha trước thờihạn và thực hiện việc ân xá ân giảm của Nhà nước.

- Kiểm tra, kiểm soát việc thựchiện các nguyên tắc, thủ tục, chế độ, chính sách tại những nơi giam giữ, đảmbảo việc giam giữ đúng pháp luật, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

- Phát hiện, giải quyết việc viphạm, giải quyết các trường hợp khiếu tố trong xử lý hành chánh.

Điều 3.- Hội đồng xétduyệt xử lý hành chánh được yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện,Giám đốc Sở Công an trình bày rõ thêm nội vụ, hoặc cử cán bộ đến các đơn vị thụlý, các nơi giam giữ để nắm tình hình phục vụ cho việc xét duyệt và kiểm soátgiam giữ.

Khi cần thiết, Hội đồng được tổchức các Đoàn kiểm tra.

Điều 4.- Hội đồng làmviệc theo chế độ hội nghị tập thể, định kỳ mỗi tuần một lần tại trụ sở Ủy bannhân dân thành phố. Các thành viên của Hội đồng có trách nhiệm nghiêm chỉnhthực hiện các quyết định của Hội đồng.

Hội đồng phải thường xuyên báocáo kết quả công việc lên Chủ tịch Ủy ban nhân dân và Hội đồng nhân dân thànhphố.

Văn phòng Ủy ban nhân dân thànhphố có trách nhiệm tổ chức bộ phận giúp việc cho Hội đồng và phục vụ các nhucầu cần thiết cho hoạt động của Hội đồng như : cung cấp văn phòng phẩm, phươngtiện đi lại, bố trí chỗ họp v.v…

Điều 5.- Các đồng chíChánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Công an, Chủ tịch Ủy bannhân dân quận, huyện và các cán bộ có tên trên chịu trách nhiệm thi hành quyếtđịnh này.

Nơi nhận :
-Như điều 5
-PTT, VKSNDTC, TANDTC, BộNV, Ban NC/TW)
-Viện trưởng VKSND.TP
-Chánh án TAND.TP
-TT/TU – TT/UB
-Ban Điều họp và tiếp dân HĐND.TP
-UBND, VKSNC, TAND, CA các Q, H
-VP/TU – Ban NC/TU
-VKS, TAND, Sở CA. TP
-VP/UB (A. Ba Hòa + NC)
-Lưu UB.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Quang Chánh