ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 118/QĐ-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 06 năm 1987

QUYẾT ĐỊNH

BANHÀNH BẢN QUY ĐỊNH BỔ SUNG VỀ XÉT DUYỆT HỢP ĐỒNG KINH TẾ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐHỒ CHÍ MINH

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒCHÍ MINH

- Căn cứLuật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban Nhân dân đã được Quốc hội thôngqua ngày 30 tháng 6 năm 1983;
- Căn cứ Quyết định số 166/QĐ-UB ngày 9 tháng 8 năm 1985 của Ủy ban Nhân dân thànhphố ban hành quy định về mua bán, trao đổi hàng hóa trên địa bàn thành phố HồChí Minh;
- Căn cứ quyết định số 62/QĐ-UB ngày 31 tháng 3 năm 1987 của Ủy ban Nhân dân thànhphố về quyền tự chủ sản xuất, kinh doanh của các xí nghiệp quốc doanh của thànhphố và quận, huyện;
- Căn cứ đề nghị của Chủ tịch Trọng tài kinh tế thành phố và ý kiến của Giám đốccác Sở Công nghiệp, Tư pháp, Thương nghiệp thành phố;

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU 1.- Nay ban hành kèmtheo Quyết định này bản quy định về việc xét duyệt hợp đồng kinh tế trên địabàn thành phố để thay thế cho các nội dung duyệt hợp đồng kinh tế đã quy địnhtrong quyết định số 166/QĐ-UB ngày 9 tháng 8 năm 1985.

ĐIỀU 2.- Quyết định nàycó hiệu lực kể từ ngày ban hành. Các quy định của Ủy ban Nhân dân thành phốtrước đây trái với quy định này đều bãi bỏ.

ĐIỀU 3.- Các đồng chíChánh văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban,Ngành thành phố và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các quận, huyện chịu trách nhiệmthi hành quyết định này.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
K/T CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Khắc Bình

QUY ĐỊNH

VỀVIỆC XÉT DUYỆT HỢP ĐỒNG KINH TẾ TRÊN ĐỊA BÀN TP HỒ CHÍ MINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 118/QĐ-UB ngày 06-6-1987 của Ủy ban Nhân dânthành phố)

Nhằm giảm bớt thủ tục trong việcxét duyệt hợp đồng kinh tế, Ủy ban Nhân dân thành phố quy định lại việc xétduyệt hợp đồng kinh tế trên địa bàn thành phố như sau :

ĐIỀU 1.- Các đơn vị sảnxuất kinh doanh, mua bán dịch vụ v.v…thuộc 5 thành phần kinh tế trong phạm vithành phố :

a) Giữa các đơn vị nêu trên kýkết hợp đồng kinh tế với nhau có thủ trưởng đơn vị và kế toán trưởng ký đềukhông phải đưa đến cơ quan cấp trên duyệt hợp đồng kinh tế.

Để ngành chủ quản theo dõi sátcác hợp đồng kinh tế đã ký kết nhằm góp ý thêm về nội dung hợp đồng, các đơn vịký hợp đồng kinh tế cần gởi cho: ngành chủ quản cấp trên 1 bản, trọng tài kinhtế cùng cấp 1 bản.

Ngành chủ quản và trọng tài kinhtế cùng cấp theo dõi các hợp đồng kinh tế do các đơn vị đã ký kết để kịp thờiuốn nắn bổ sung, sửa đổi những nội dung ký sai hoặc vi phạm pháp luật.

b) Các hợp đồng kinh tế trên đâykhông phải đến Trọng tài kinh tế các cấp để đăng ký. Nếu 1 hoặc hai bên ký kếtmuốn đăng ký tại trọng tài kinh tế để trọng tài kinh tế giúp đỡ thì vẫn đượcchấp nhận.

c) Những hợp đồng kinh tế do cácbên có đầy đủ tư cách pháp nhân hoặc một bên có đủ tư cách pháp nhân nếu xảy ratranh chấp thì do trọng tài kinh tế xét xử.

d) Hợp đồng kinh tế do các tổchức không có tư cách pháp nhân ký kết nếu có tranh chấp thì do Tòa án nhân dânquận, huyện sở tại bên phát đơn khiếu nại xét xử.

ĐIỀU 2.- Hợp đồng kinh tếký kết giữa một bên là đơn vị của thành phố (bao gồm quận, huyện, phường, xã)và một bên là đơn vị ngoài thành phố (tỉnh, Trung ương).

a) Các đơn vị trực thuộc Ủy banNhân dân thành phố (như các Công ty trực thuộc Ủy ban, Tổng công ty) ký kết hợpđồng kinh tế có Giám đốc và kế toán trưởng, đơn vị ký có hiệu lực, không phảiqua Ủy ban Nhân dân thành phố xét duyệt hợp đồng kinh tế.

b) Các đơn vị trực thuộc Sở, doSở chủ quản duyệt hợp đồng kinh tế .

c) Các đơn vị trực thuộc Liênhiệp xí nghiệp, Tổng công ty do Liên hiệp xí nghiệp, Tổng công ty duyệt hợpđồng kinh tế. Hợp đồng kinh tế này gởi 1 bản về Sở chủ quản để theo dõi (Sởkhông duyệt nữa).

d) Các đơn vị trực thuộc Ủy banNhân dân quận, huyện do Ủy ban Nhân dân quận, huyện duyệt hợp đồng kinh tế vàkhông phải qua cấp Sở xét duyệt nữa.

đ) Các hợp đồng kinh tế ký kếttrong mục a, b, c, d, đ, điều 2 Quyết định này không phải đăng ký tại trọng tàikinh tế. Nếu một hoặc hai bên muốn đăng ký tại trọng tài kinh tế thì vẫn đượcchấp nhận.

e) Các đơn vị cá thể, xí nghiệpđời sống, xí nghiệp tư nhân ký hợp đồng kinh tế cũng áp dụng như điều 1 và cácmục a, b, c của điều 2 Quyết định này.

ĐIỀU 3.- Việc giảm thủtục xét duyệt hợp đồng kinh tế và bỏ đăng ký hợp đồng kinh tế không hạn chếquyền thanh tra và xét xử vi phạm hợp đồng kinh tế của cơ quan trọng tài kinhtế các cấp. Khi cần, trọng tài kinh tế thông báo cho Giám đốc các đơn vị tiếnhành thanh tra một hoặc nhiều hợp đồng kinh tế. Khi phát hiện có vi phạm chế độký kết hợp đồng kinh tế, trọng tài kinh tế các cấp xử lý theo chức trách củamình. Đối với các quyết định của trọng tài kinh tế mà các bên thuộc thành phốxét xử thì quyền xét chung thẩm do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố quyếtđịnh. Đối với các vụ kháng cáo quyết định của trọng tài kinh tế mà một bên làđơn vị thuộc Trung ương (hoặc tỉnh, thành phố bạn) thì quyết định chung thẩmthuộc Trọng tài kinh tế Nhà nước.

ĐIỀU 4.-Những quy địnhtrong Quyết định số 166/QĐ-UB 62/QĐ-UB không trái quy định này vẫn còn hiệulực.

ỦYBAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ