BỘ NỘI VỤ
CỤC VĂN THƯ VÀ LƯU TRỮ NHÀ NƯỚC
-----------------------

Số: 118/QĐ-VTLTNN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------------

Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC

CỦA TRUNG TÂM LƯU TRỮ QUỐC GIA I

---------------------------------

CỤC TRƯỞNG CỤC VĂN THƯ VÀ LƯU TRỮ NHÀ NƯỚC

Căn cứ Quyết định số 89/2009/QĐ-TTg ngày 24 tháng 6 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước trực thuộc Bộ Nội vụ;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức – Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí và chức năng

>> Xem thêm:  Khi bị thu hồi đất trồng rừng có được bồi thường về đất không ? Cơ nào có thẩm quyền thu hồi đất ?

1. Trung tâm Lưu trữ quốc gia I là tổ chức sự nghiệp thuộc Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước có chức năng sưu tầm, chỉnh lý, bảo quản và tổ chức sử dụng tài liệu, tư liệu lưu trữ hình thành trong quá trình hoạt động của các cơ quan, tổ chức trung ương và cá nhân thời kỳ Phong kiến, thời kỳ Pháp thuộc từ năm 1954 trở về trước trên địa bàn từ Quảng Bình trở ra phía Bắc theo quy định của pháp luật và quy định của Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước.

2. Trung tâm Lưu trữ quốc gia I có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng và trụ sở làm việc đặt tại Thành phố Hà Nội.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Sưu tầm tài liệu, tư liệu lưu trữ theo thẩm quyền được giao.

2. Phân loại, chỉnh lý, xác định giá trị tài liệu, tư liệu lưu trữ đã sưu tầm vào Trung tâm.

3. Bảo vệ, bảo quản an toàn tài liệu, tư liệu lưu trữ.

4. Lập bản sao bảo hiểm tài liệu lưu trữ quý hiếm (ở dạng số hóa) theo quy định phân cấp của Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước.

5. Tu bổ, phục chế tài liệu, tư liệu lưu trữ bị hư hỏng của Trung tâm theo quy định phân cấp của Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước.

6. Xây dựng và quản lý hệ thống công cụ thống kê, tra cứu tài liệu, tư liệu lưu trữ.

7. Thực hiện các hình thức tổ chức khai thác, sử dụng tài liệu, tư liệu lưu trữ bảo quản tại Trung tâm.

>> Xem thêm:  Những trường hợp nào được yêu cầu hủy quyết định thu hồi đất của UBND ? Điều kiện thu hồi đất ?

8. Thực hiện nghiên cứu khoa học, ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ vào thực tiễn công tác của Trung tâm.

9. Thực hiện các dịch vụ lưu trữ theo quy định pháp luật.

10. Quản lý tổ chức, biên chế, cơ sở vật chất kỹ thuật, vật tư, tài sản và kinh phí của Trung tâm theo quy định pháp luật và quy định phân cấp của Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước.

11. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng giao.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức

1. Lãnh đạo Trung tâm

a) Trung tâm Lưu trữ quốc gia I có Giám đốc và không quá 03 Phó Giám đốc.

b) Giám đốc Trung tâm Lưu trữ quốc gia I do Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước bổ nhiệm và chịu trách nhiệm trước Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Trung tâm.

c) Các Phó Giám đốc do Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước bổ nhiệm theo đề nghị của Giám đốc và chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công phụ trách.

2. Cơ cấu tổ chức

>> Xem thêm:  Một số biểu mẫu cơ bản dùng trong thu hồi đất mới nhất 2020

a) Phòng Sưu tầm và Chỉnh lý tài liệu Hán – Nôm.

b) Phòng Sưu tầm và Chỉnh lý tài liệu tiếng Pháp.

c) Phòng Bảo quản tài liệu.

d) Phòng Công bố và Giới thiệu tài liệu.

đ) Phòng Tin học và Công cụ tra cứu.

e) Phòng Đọc.

g) Phòng Hành chính – Tổ chức – Quản trị.

h) Phòng Kế toán.

i) Phòng Bảo vệ và Phòng cháy chữa cháy.

Giám đốc Trung tâm Lưu trữ quốc gia I quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị thuộc Trung tâm.

>> Xem thêm:  Quy định về hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất khi Nhà nước thu hồi đất ? Thẩm quyền thu hồi đất

Điều 4. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 33/QĐ-VTLTNN ngày 06 tháng 4 năm 2004 của Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Lưu trữ Quốc gia I.

2. Giám đốc Trung tâm Lưu trữ quốc gia I, Trưởng phòng Tổ chức – Cán bộ, Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính, Chánh Văn phòng và Thủ trưởng các tổ chức thuộc Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ Nội vụ (để báo cáo);
- Lãnh đạo Cục (03b);
- Lưu: VT, TCCB (02b);

CỤC TRƯỞNG
Vũ Thị Minh Hương

>> Xem thêm:  Nhà nước thu hồi đất đai thì được nhận những khoản đền bù nào ? Thẩm quyền cưỡng chế thu hồi đất