THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 118-TTg

Hà Nội, ngày 27 tháng 2 năm 1996

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC HỖ TRỢ NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG CẢI THIỆN NHÀ Ở

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủngày 30 tháng 9 năm 1992;

Căn cứ Pháp lệnh ưu đãi ngườihoạt động Cách mạng, liệt sĩ và gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, ngườihoạt động kháng chiến, người có công giúp đỡ Cách mạng ngày 29 tháng 8 năm 1994và Nghị định số 28/CP ngày 29 tháng 4 năm 1995 của Chính phủ quy định chi tiết vàhướng dẫn thi hành Pháp lệnh này;

Theo đề nghị của Bộ trưởng BộXây dựng, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ trưởng Bộ Tài chính,Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

1. Người cócông với Cách mạng quy định tại Điều 1 của "Pháp lệnhưu đãi người hoạt động Cách mạng, liệt sĩ và gia đình liệt sĩ, thương binh,bệnh binh, người hoạt động kháng chiến, người có công giúp đỡ Cách mạng"bao gồm:

- Người hoạt động Cách mạng trướcCách mạng tháng 8 năm 1945;

- Gia đình liệt sĩ;

- Anh hùng lực lượng vũ trangnhân dân, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lao động;

- Thương binh, bệnh binh, ngườihưởng chính sách như thương binh;

- Người hoạt động Cách mạng hoặchoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày;

- Người hoạt động kháng chiến giảiphóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế;

- Người có công giúp đỡ Cách mạng.

Người có công với Cách mạng cókhó khăn về nhà ở được hỗ trợ để cải thiện nhà ở.

2. Việc hỗ trợ người có công vớiCách mạng cải thiện nhà ở phái bảo đảm các nguyên tắc sau:

- Phù hợp với tình hình kinh tế -xã hội của đất nước;

- Căn cứ vào công lao và hoàn cảnhcụ thể của từng người, điều kiện và khả năng của địa phương;

- Không hỗ trợ đồng loạt hoặcbình quân cho tất cả các đối tượng.

3. Hỗ trợ người có công với Cáchmạng cải thiện nhà ở là trách nhiệm của toàn xã hội. Vì vậy, ngoài ngân sách củaNhà nước, kinh phí hỗ trợ người có công với Cách mạng cải thiện nhà ở còn đượchuy động từ nguồn đóng góp của các tổ chức, cá nhân và các nguồn khác.

Điều 2.

1. Tuỳ theo điều kiện và khảnăng của địa phương, việc hỗ trợ người có công với Cách mạng cải thiện nhà ở cóthế áp dụng một trong các hình thức sau đây:

- Tặng nhà tình nghĩa;

- Hỗ trợ kinh phí để xây dựng hoặcsữa chữa nhà ở;

- Hỗ trợ toàn bộ hoặc một phầntiền sử dụng đất khi bán nhà của Nhà nước hoặc khi giao đất làm nhà ở;

- Các hình thức hỗ trợ khác.

2. Điều kiện và mức hỗ trợ.

a) Người có công với Cách mạngcó hoàn cảnh khó khăn đặc biệt không thể tạo lập được nhà ở mà chưa được thuênhà của Nhà nước hoặc bị mất nhà do thiên tai, hoả hoạn... thì tuỳ theo điềukiện của địa phương, hoàn cảnh và công lao của từng người được xét tặng"Nhà tình nghĩa", được giao đất làm nhà ở, hoặc được mua nhà trả góp.

b) Người có công với Cách mạngđã có nhà ở thuộc sở hữu của mình nhưng nhà ở quá dột nát, chật chội, không bảođảm điều kiện sống trung bình so với cộng đồng nơi họ cư trú mà không có khảnăng khắc phục thì tuỳ theo hoàn cảnh của từng người và khả năng của từng địaphương mà hỗ trợ họ cải tạo, sửa chữa nhà ở.

c) Người cócông với Cách mạng nếu mua nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước thì:

Được hỗ trợ toàn bộ tiền sử dụngđất đối với nhà ở nhiều tầng, nhiều hộ ở.

Được hỗ trợ toàn bộ hoặc một phầntiền sử dụng đất đối với nhà ở một tầng và nhà ở nhiều tầng có một hộ ở; theocác mức cụ thể như sau:

- Người hoạt động Cách mạng trướcCách mạng tháng 8 năm 1945; Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Bà mẹ ViệtNam anh hùng, Anh hùng lao động; thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sáchnhư thương binh bị mất sức lao động từ 81% trở lên; thân nhân của liệt sĩ đanghưởng tiền tuất nuôi dưỡng hàng tháng được hỗ trợ toàn tiền sử dụng đất.

- Thương binh, người hưởng chínhsách như thương binh, bệnh binh bị mất sức lao động từ 61% đến 80% được hỗ trợ90% tiền sử dụng đất.

- Thương binh và người hưởngchính sách như thương binh bị mất sức lao động từ 41% đến 60% được hỗ trợ 80%tiền sử dụng đất.

- Thân nhân của liệt sĩ, ngườicó công giúp đỡ Cách mạng đang hưởng trợ cấp hàng tháng, thương binh và hưởngchính sách như thương binh bị mất sức lao động từ 21% đến 40% được hỗ trợ 70%tiền sử dụng đất.

- Người hoạt động Cách mạng, hoạtđộng kháng chiến bị địch bắt tù, đày người hoạt động kháng chiến giải phóng dântộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế được tặng thưởng Huân chương Khángchiến hạng I hoặc Huân chương chiến thắng hạng I được hỗ trợ 65% tiền sử dụngđất.

3. Các mức hỗ trợ tiền sử dụng đấtnêu tại Khoản c Điểm 2 Điều 2 Quyết định này cũng được áp dụng đối với các trườnghợp được hỗ trợ bằng hình thức giao đất làm nhà ở.

4. Việc hỗ trợ tiền sử dụng đấtđối với người có công với Cách mạng chỉ xét một lần cho một hộ gia đình và mứchỗ trợ tiền sử dụng đất được tính theo diện tích đất thực tế được giao nhưngtối đa không vượt quá định mức đất ở cho một hộ do Uỷ ban nhân dân tỉnh, thànhphố trực thuộc Trung ương quy định.

Tiền sử dụng đất được tính theobảng giá đất do Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hànhtheo Nghị định 87/CP ngày 17/8/1994 của Chính phủ.

5. Trong trường hợp một ngườithuộc nhiều diện ưu đãi, được xét hỗ trợ để cải thiện nhà ở thì căn cứ vào chếđộ ưu đãi cao nhất mà người đó được hưởng để hỗ trợ.

6. Trong một hộgia đình có nhiều thành viên thuộc diện được ưu đãi về nhà ở, nếu được xét hỗtrợ cải thiện nhà ở thì được cộng chế độ ưu đãi của từng người thành chế độ ưuđãi của cả hộ, nhưng mức hỗ trợ tối đa không vượt quá mức ưu đãi cao nhất quyđịnh tại Quyết định này.

7. Những quy định trên đây áp dụngđối với những người có công với Cách mạng quy định tại Điểm 1, Điều 1 của Quyếtđịnh này. Trong trường hợp người có công với Cách mạng đã mất mà thân nhân chủyếu của họ (bố, mẹ, vợ, chồng, con, hoặc người nuôi dưỡng trực tiếp) thực sự cókhó khăn về nhà ở thì địa phương xem xét hỗ trợ họ cải thiện nhà ở theo chínhsách hiện hành.

8. Việc xem xét để hỗ trợ ngườicó công với Cách mạng cải thiện nhà ở phải dựa trên kiến nghị của Uỷ ban nhândân phường, xã, thị trấn nơi người đó cư trú và những kiến nghị đó phải được Uỷban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh xác minh lại trước khitrình lên Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Quyết định.

Điều 3.

1. Hàng năm các địa phương phảitổ chức thống kê, nắm chắc tình hình nhà ở của những người có công với Cáchmạng, phân loại theo thực trạng nhà ở, hoàn cảnh kinh tế của từng người để cócác hình thức hỗ trợ phù hợp.

2. Căn cứ vào tình hình đất ở,nhà ở thực tế, địa phương cần tiến hành lập các dự án phát triển nhà ở để gópphần tạo điều kiện hỗ trợ người có công với Cách mạng cải thiện nhà ở.

3. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh,thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm chỉ đạo các cấp, các ngành, tổchức kinh tế - xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và mọi người tham gia phongtrào xây dựng "Nhà tình nghĩa" từ nguồn kinh phí đóng góp của các tổchức và cá nhân, góp phần cùng Nhà nước hỗ trợ người có công với Cách mạng cóhoàn cảnh khó khăn đặt biệt có nơi ở cố định.

Điều 4. Quyết định này cóhiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 1995.

Điều 5.Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ,Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệmthi hành Quyết định này.

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Trần Đức Lương